A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XVI/141/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 2 marca 2012 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  UCHWAŁA NR XVI/141/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 2 marca 2012 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 194.557 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 14 769 557 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 194.557 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 104 557 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 2 marca 2012 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdzia
  ł § Treść
  Kwota
  docho
  dów
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  33
  000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  33
  000,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
  33
  000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA
  8
  400,00
  85216 Zasiłki stałe
  1
  500,00
  2910
  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
  procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
  w nadmiernej wysokości 1
  500,00
  85295 Pozostała działalność
  6
  900,00
  2010
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych
  gminom ustawami
  6
  900,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ
  153
  157,00
  85395 Pozostałą działalność
  153
  157,00
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
  finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i 3 UFP
  145
  308,96
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3
  oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich
  145
  308,96
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych
  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 7
  848,04
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3
  oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich
  7
  848,04
  Ogółem zwiększenia dochodów
  194
  557,00
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/141/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 2 marca 2012 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść
  Kwota
  wydatków
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 33 000,00
  Wydatki majątkowe w tym :inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 8 400,00
  85216 Zasiłki stałe 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
  85295 Pozostała działalność 6 900,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 153 157,00
  85395 Pozostała działalność 153 157,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 153 157,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 194 557,00
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/141/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 2 marca 2012 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansow
  e
  rok
  budżetowy
  2012
  (8+9+10+11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i
  pożyczki
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania pod
  refundację wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodz
  ące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienio
  ne
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka
  org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
  Gózd 2009-2015
  10 144
  366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144
  366 0
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Występa,
  Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-
  2015
  15 000
  000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 0 0
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
  000
  3. 600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do
  zbiornika wodnego
  Jaśle
  2009-2015
  5 000
  000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000
  000 2 457 223 982 889 0 1 474 334
  4. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  '
  2010-2012
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  5. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa
  Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa
  świętokrzyskiego
  2010-2012
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  6. 754 75412
  Budowa garażu
  OSP
  2005- 2012
  150 000 12 000 12 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 150 000 12 000 12 000
  9. 010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona
  Górka - Jegrzna ( spłata
  pożyczki do WFOŚiGW)
  2 988
  199 160 000 160 000
  Związek Gmin
  Gór
  Świętokrzyski
  ch zgodnie
  z porozumieni
  em
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 2 988 160 000 160 000
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  199
  10. 853 85395 Indywidualizacja procesu
  nauczania w gminie Łączna 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
  wydatki majątkowe
  11 853 85395 Weż los w swoje ręce -
  aktywne społecznie kobiety 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
  wydatki majątkowe
  Ogółem wydatki majątkowe 33 667
  565 2 995 741 1 217 089 0 0 0,00 1 778
  652,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 126 955 53 563 0 0 0 8 034,04 45 528,96
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 3
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 4
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/141/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 2 marca 2012 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  rok
  budżetowy
  2012
  (7+8+9+10)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i
  pożyczki
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na realizację
  zadania pod refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzą
  ce
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600 60014
  Przebudowa drogi
  powiatowej Nr
  0588T na odcinku
  od drogi Nr 7 do
  Zagórza
  200 000 200 000 200 000
  Starostwo
  powiatowe
  zgodnie
  z porozumienie
  m
  2. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Klonów (Budy) -
  projekt
  40 000 40 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Zajamnie - projekt
  40 000 40 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  4. 801 80101 Budowa kotłowni
  węglowej - projekt 33 000 33 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Ogółem 313 000 313 000 200 000 x
  3
  * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/141/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 2 marca 2012 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
  L.p.
  Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org. realizująca
  zadanie lub koordynująca
  program
  Dzia
  ł
  Rozdział
  Przewidywane nakłady i źródła
  finansowania
  Wydatki w roku
  budżetowym
  2012
  źródło kwota
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 2 457
  223
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457
  223
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982
  889
  - środki z budżetu krajowego
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 1 474
  334
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000
  281
  550
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz
  wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000
  281
  550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677
  42
  232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323
  239
  318
  3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000
  84
  968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz
  wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
  Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000
  84
  968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000
  19
  968
  - środki z budżetu krajowego
  Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000
  65
  000
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00
  35
  600,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00
  35
  600,00
  Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
  dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75
  5
  340,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 70 129,25
  30
  260,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00
  17
  963,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00
  17
  963,00
  Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00
  2
  694,04
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 37 782,00
  15
  268,96
  Strona 3
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS 853 85395 Wartość zadania: 151 710,00
  151
  710,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 151 710,00
  151
  710,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 631,00
  7
  631,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 144 079,00
  144
  079,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  Ogółem wydatki 5 663 665,00
  3 029
  014,00
  Wydatki bieżące: 278 665,00
  205
  273,00
  - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00
  - środki z budżetu krajowego 26 674,75
  15
  665,04
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 4
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 990,25
  189
  607,96
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 5 385 000,00
  2 823
  741,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00
  1 045
  089,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00
  1 778
  652,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
  Strona 5
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/141/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 2 marca 2012 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  w 2012 r.
  z tego:
  z tego: Wydatki
  majątkowe z tego:
  Wydatki
  jednostek
  budżetowych
  Dotacje na
  zadania bieżące
  w
  tym:
  zakup i objęcie akcji
  Dział Rozdzia i udziałów
  ł §
  Dotacj
  e
  ogółem
  Wydatki
  na 2012
  r.
  Wydatki
  bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od
  nich naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Świadczenia
  na rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki na programy
  finansowane z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na programy
  finansowane z udziałem
  środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  wniesienie
  wkładów do
  spółek prawa
  handlowego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16
  750 75011 2010 41
  775,00
  41
  775,00
  41
  775,00
  41 775,00
  751 75101 2010 909,00 909,00
  909,00
  909,00
  852 85212 2010 1 908
  429,00
  1 908
  429,00
  1 908
  429,00
  94 891,00 1 778,00 1 811 760,00
  852 85213 2010 5
  215,00
  5
  215,00
  5
  215,00
  5 215,00
  852 85295 2010 6 6 6 6 900,00
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  900,00 900,00
  900,00
  Ogółem
  1 963
  228,00
  1 963
  228,00
  1 963
  228,00
  137
  575,00
  6
  993,00
  0,00 1 818
  660,00
  Id: 48E0139F-9469-4536-BAB2-72CBF8252D88. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


  Data wprowadzenia: 2012-04-16 1530
  Data upublicznienia: 2012-04-16
  Art. czytany: 588 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna