A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2012r.

  w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.

  UCHWAŁA Nr XVII/144/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2012r.

  w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1.
  Przyjmuje się Stanowisko w sprawie oświaty stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna do przekazania Stanowiska określonego w § 1 stosownym instytucjom publicznym, gminnym jednostkom oświatowym i związkom zawodowym reprezentujących pracowników oświaty.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  Uzasadnienie
  do uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2012 r.

  W związku z prośbą Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2012 roku o przyjęcie na najbliższej sesji stanowiska w sprawie istniejącej sytuacji w gminnej oświacie - Rada Gminy Łączna, do kompetencji której należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadań edukacji publicznej – pragnie przyłączyć się do ogólnokrajowej dyskusji.
  Rada zna wagę zadań oświatowych i rozumie ich znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnej i przyszłości Państwa. Uchwała jest naszym głosem, apelem i protestem przeciwko wprowadzaniu nowych lub rozszerzaniu istniejących zadań bez zabezpieczenia gminom środków finansowych na ten cel.
  Z uwagi na powyższe podjęcie powyższej uchwały jest zasadne i celowe.

  Załącznik
  do Uchwały Nr XVII/144/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2012r.


  STANOWISKO
  Rady Gminy Łączna w sprawie oświaty.

  Niniejsze stanowisko poprzedzone zostało wnikliwą debatą przeprowadzoną w 2011 roku przy okazji reorganizacji gminnej sieci szkolnej. Wypracowane stanowisko Rada Gminy Łączna przyjmuje jako swoje stanowisko w sprawie oświaty - nasz wkład we wspólne dzieło rozwijania polskiego systemu edukacji.
  Prowadzenie oświaty na terenach gmin jako zadanie własne zostało przypisane gminom w 1996 r. Na jego realizację otrzymujemy subwencję oświatową - na każdego ucznia, w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
  Już na etapie projektowania budżetu na 2011 rok stało się oczywiste, że utrzymując obecną sieć szkół w budżecie Gminy niebawem zabraknie środków na ich utrzymanie, nie wspominając już o zaspakajaniu innych potrzeb lokalnej społeczności takich jak : budowa dróg, kanalizacji itp.
  Taka struktura dochodów nigdy w większości gmin nie pokrywała wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja. Wspomniany system finansowania wpłynął na konkurencyjność poszczególnych szkół, jednak na poziomie szkół podstawowych – nie sprawdził się. Silna więź rodziców z najbliższą szkołą sprawia, że dzieci zapisywane są zgodnie z ich obwodem, w najbliższej placówce.
  Owa konkurencyjność okazała się zgubna dla małych szkół, a przy obecnym wciąż postępującym niżu demograficznym – stała się powodem ich likwidacji.
  Niestety skala podwyżek dla nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat oraz system osiągania średnich wynagrodzeń, załamała nasze finanse. System subwencjonowania na jednego ucznia spowodował, że nie jesteśmy w stanie dalej dotować szkół w takim zakresie jak dotychczas.
  Należy podkreślić, że zarówno przedszkola jak i tzw. „zerówki' stanowią zadanie własne gmin i w całości utrzymywane są z budżetu gminy.
  W terenach wiejskich, gdzie spadek urodzin jest największy, nie da się zostawić jednej szkoły z uwagi na rozległość terenu i niską gęstość zaludnienia, powodowałoby to konieczność dowożenia uczniów w promieniu kilkunastu kilometrów. Dlatego też klasy są tam nieliczne.
  O skali tego zjawiska doskonale jest poinformowany Minister Finansów na podstawie sprawozdań finansowych wszystkich gmin. Likwidowane szkoły powstały w zupełnie innej sytuacji demograficznej, a z wymienionych wyżej względów obecnie brak było racjonalnych podstaw do ich dalszego prowadzenia. Zwłaszcza, że istnieją bardzo duże i elementarne potrzeby społeczne mieszkańców Gminy w zakresie infrastruktury.
  W 2011r. wydatki bieżące oświaty wynosiły 5.513.584,00 zł tj. 48,3% ogólnych wydatków bieżących Gminy Łączna. Rokrocznie na utrzymanie oświaty gmina, oprócz subwencji oświatowej przeznacza środki własne w wysokości ok. 1,6 mln zł. Pomimo braku pomocy finansowej ze strony Państwa Gmina wybudowała i oddała do użytku w 2011 roku nowy kompleks oświatowy (wartość inwestycji 11.2 mln zł ) i modernizuje istniejące obiekty.
  Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ jesteśmy w okresie realizacji dużych inwestycji unijnych, dla których musimy zagwarantować udział własny. Podpisując umowy w latach 2008 - 2011, nie mogliśmy przewidzieć, że rząd tak dramatycznie podwyższy wynagrodzenia nauczycieli i nie zrekompensuje ich adekwatnie do wydatków.
  Przy czym podwyżki obejmują zarówno nauczycieli szkół jak i nauczycieli przedszkoli i zerówek, których prowadzenie stanowi zadanie własne gmin.
  Jesteśmy w dramatycznej sytuacji finansowej spowodowanej przez rząd, który równocześnie nakłada na nas ograniczenia, co do możliwości zadłużania się na wydatki bieżące, a takimi są wynagrodzenia nauczycieli. Na podstawie kolejnych ustaw przekazywane są nam następne zadania bez odpowiedniej rekompensaty finansowej, np. „piecza zastępcza' wymuszająca na nas dodatkowe zatrudnienia pracowników socjalnych. Większość zadań zleconych jest niedoszacowanych - jak prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności itp.
  Niewątpliwie również przejęcie gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 r. spowoduje dodatkowe obciążenia dla budżetów gmin.
  Jednak głównym i podstawowym problemem jest dofinansowanie oświaty. Z uwagi na powyższe proponujemy:
  - zwiększenie subwencji oświatowej,
  - zwiększenie pensum nauczycielskiego do 24 – 26 godzin,
  - subwencjonowanie przedszkolaków,
  - utworzenie jednego systemu obejmującego całość pomocy materialnej dla uczniów,
  - uchylenie postanowień Karty Nauczyciela, a zwłaszcza :
  - obowiązku wypłat dodatku uzupełniającego,
  - likwidacja dodatków: mieszkaniowego, wiejskiego.
  Apelujemy także do nauczycielskich związków zawodowych , aby w pracach nad zmianami prawa oświatowego prowadziły rzeczywisty, racjonalnie ukierunkowany dialog z samorządem i innymi organizacjami we wspólnej trosce o jakość edukacji młodego pokolenia.
  Mamy nadzieję, że problemy nasze, stworzone przez kolejne rządy, doczekają się pozytywnego rozwiązania.  Data wprowadzenia: 2012-04-16 1535
  Data upublicznienia: 2012-04-16
  Art. czytany: 1144 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna