A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 marca 2012r.

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  ZARZĄDZENIE NR 8/2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 19 marca 2012r.

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

  § 2.
  W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
  1) Przewodniczący Zespołu – Bernardyna Wasińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  2) Członkowie Zespołu:
  - Lament Alicja – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance,
  - Ligowski Krzysztof – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej,
  - Ks. Jan Marczewski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łącznej,
  - Mądzik Maciej – Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej,
  - Staszewski Janusz – Komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie,
  - Wilkosz Urszula – Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe,
  - Wydrzyńska Anna – Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej,
  - Wykrota Edmund – Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej.

  § 3.
  Organizację pracy Zespołu określa regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do zarządzenia.

  § 4.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łącznej.

  § 5.
  Traci moc Zarządzenie nr 48/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 4 listopada 2010r.

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik
  do Zarządzenia Nr8/2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia19 marca 2012r.
  Regulamin Organizacyjny
  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  w Gminie Łączna  § 1
  Postanowienia ogólne

  1. Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
  2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań
  na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych i prokuratury.
  3. Warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu Interdyscyplinarnego jest podpisanie porozumienia z Wójtem Gminy Łączna do udziału w pracach Zespołu.
  4. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
  5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych wykonują zadania
  w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

  § 2
  Cele Zespołu

  1. Skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
  2. Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowywanie strategii działania, szukanie nowych możliwości pomocy.
  3. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
  4. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wymiana informacji.
  7. Ewaluacja efektów działań.
  § 3
  Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą
  w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
  a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
  b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  2. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy.
  3. Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania
  i zgłoszenia przemocy domowej.
  4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb.
  5. Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
  6. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

  § 4
  Zadania Grup Roboczych

  1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
  2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
  3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
  do przemocy oraz efektów tych działań.
  4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań Grup Roboczych.

  § 6
  Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
  2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.
  3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu „Niebieską Kartę” należy złożyć
  u innych członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołanych przez Wójta Gminy.
  4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż raz
  na 3 miesiące), a zwołuje je Przewodniczący Zespołu. Jednakże dopuszcza się możliwość wystąpienia z „Wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego” (zał.1) przez każdego z członków Zespołu.
  5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
  6. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.
  7. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in. liczby spraw skierowanych do pracy w grupach roboczych, składu osobowego poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz, w razie potrzeby, proponuje niezbędne korekty.
  8. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach w skład których wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia a także kuratorzy sądowi i przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści
  w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  § 7
  Organizacja pracy Grup Roboczych

  1. Na ,,Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej”(zał.2) –skierowany do Zespołu Przewodniczący może zwołać grupę roboczą lub pozostawić sprawę do rozpoznania przez Zespół. Przewodniczący Zespołu zwołuje Zespół/grupę roboczą w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej. Przewodniczący Zespołu zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji/organizacji wskazanych przez osobę/instytucję zgłaszającą
  we wniosku. Dopuszcza się po konsultacji z osobą/instytucją zgłaszającą udział
  w posiedzeniu grupy przedstawiciela innej instytucji/organizacji niewskazanej we wniosku przez zgłaszającego.
  2. Skład Grupy Roboczej jest dostosowywany do skali problemu.
  3. Koordynatorem Grupy Roboczej staje się każdorazowo osoba zgłaszająca problem, która występuje do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Grupy Roboczej.
  4. Spotkania Grupy Roboczej odbywają się w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkania mogą się również odbywać na terenie różnych instytucji.
  5. Praca grupy roboczej nad problematyką konkretnej rodziny jest procesem podzielonym
  na następujące etapy:
  a) postawienie wstępnej diagnozy problemów w danej rodzinie,
  b) zaplanowanie działań pomocowych, zawierających podział zadań na poszczególnych członków grupy roboczej ze wskazaniem konkretnych działań i terminu ich realizacji,
  c) podjęcie przez poszczególnych członków grupy roboczej i instytucje/organizacje przez nich reprezentowane zaplanowanych działań,
  d) ocena skuteczności zaplanowanych i zrealizowanych działań,
  e) modyfikacja planu pomocy rodzinie lub zakończenie pracy z daną rodziną.
  6. Z każdego spotkania Grupy Roboczej sporządzane są protokoły. Dokument taki zawiera istotne ustalenia dotyczące: wieloaspektowej diagnozy, planu pomocy rodzinie, podziału zadań i czynności do wykonania przez członków grupy roboczej, terminu następnego spotkania.
  7. Dokumentacja pracy Grupy Roboczej jest gromadzona w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łączna.
  8. Dokumentację pracy Grupy Roboczej stanowią:
  a) listy obecności z każdego posiedzenia Grupy Roboczej wraz z oświadczeniem
  o zachowaniu poufności,
  b) wniosek o zwołanie grupy roboczej wraz z dokumentami przekazanymi w sprawie przez członków grupy roboczej lub dostarczonymi przez członków rodziny
  c) protokół z każdego posiedzenia grupy w danej sprawie
  d) informacja do Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań grupy roboczej
  w sprawie konkretnej rodziny.


  Akceptuję i zatwierdzam do realizacji

  ………………………………………………
  (Wójt Gminy Łączna)  Załącznik nr 1
  do Regulaminu Organizacyjnego
  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  w Gminie Łączna
  Wniosek
  o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
  Proszę o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w składzie (podać nazwę instytucji i nazwiska specjalistów, którzy powinni znaleźć się w składzie Zespołu):
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………...
  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………...
  5. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  6. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:
  ……………………………………………………………………………......................................................................
  Nazwa instytucji, telefon, stanowisko:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Dane osoby, której dotyczy problem (data urodzenia, zatrudnienie/szkoła, adres, telefon):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. Skład osoby/rodziny (nazwisko, imiona, pokrewieństwa, inne dane)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Krótki opis problemu
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  W spotkaniu weźmie/nie weźmie udział (niepotrzebne skreślić) osoba/przedstawiciel rodziny, w której wystąpił problem.
  Data i miejsce zgłoszenia ………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………
  Podpis osoby zgłaszającej
  Załącznik nr 2
  do Regulaminu Organizacyjnego
  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  w Gminie Łączna

  WNIOSEK O ZWOŁANIE POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ

  Proszę o zwołanie posiedzenia grupy roboczej w składzie (podać specjalistów, którzy
  powinni znaleźć się w składzie grupy):
  1. ………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………
  4. ………………………………………………………………………………
  5. ………………………………………………………………………………
  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:
  ………………………………………………………………………………
  Nazwa instytucji i stanowisko, na jakim jest zatrudniona osoba zgłaszająca problem:
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  Dane osoby, której dotyczy problem:
  …………………………………………………………………………………………………
  1. Skład osobowy rodziny (podać imiona i nazwiska):
  a)matka – ………………………………………………………………………………………
  b)ojciec – ……………………………………………………………………………………….
  c)dzieci (dodatkowo podać wiek) – …………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  d)inni-……………………………………………………………………………………………
  2. Adres i numer telefonu:
  ………………………………………………………………………………………………….
  Krótki opis zgłaszanego problemu:
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  W spotkaniu weźmie udział/nie weźmie udziału (niepotrzebne skreślić) przedstawiciel
  rodziny, w której wystąpił problem.

  …………………………………
  (podpis osoby zgłaszającej)


  Data wprowadzenia: 2012-04-27 1354
  Data upublicznienia: 2012-04-27
  Art. czytany: 1064 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna