A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XIV/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 stycznia 2012r.


  Protokół Nr XIV/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 27 stycznia 2012r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 15,15

  Ad. 1
  Dnia 27 stycznia 2012 roku odbyło się pierwsze w nowym roku i kolejne XIV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Stanisław Dymarczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , kierownicy jednostek: Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Agnieszka Łutczyk, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorz Giza oraz radni Gminy Łączna, kilku sołtysów.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Edmunda Wykrotę, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2011 roku.
  a) Zespołu Szkół w Łącznej
  b) Zespołu Szkół w Goździe
  c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  e) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  10. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2011 roku.
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
  c) Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  d) Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  b) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  c) zmian uchwał w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia
  d) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2012 rok
  e) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2012 rok
  f) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok w Gminie Łączna.
  g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019
  h) Uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
  12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  13. Zakończenie obrad.
  Ponieważ żadnych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, zaproponowany porządek obrad był obowiązujący.

  Ad. 4 a)
  Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2011 roku.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Łącznej w 2011 roku złożył Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań do kierownika jednostki.
  Radny Wykrota - zadał kilka pytań lub wniosków.
  1/ oburzenie rodziców wywołuje organizowanie wywiadów w obu szkołach w jednym dniu. Rodzice uważają, że wywiadówki powinny być podzielone.
  2/ krepujący jest kącik miłosny w szkole , chodzi głównie o jedną parę. Radny uważał, że jest to niedopuszczalne w szkole.
  3/ dlaczego z dnia na dzień jest zmieniany plan lekcji, dlaczego jest wyłączona logopedia.
  4/ jakie warunki należy spełnić aby dzieci były dowożone gimbusem.
  5/ prosił aby kierowcy nie wjeżdżali samochodami na chodniki ponieważ koło szkoły jest na tyle parkingów.
  6/ należy rozważyć możliwość postawienia znaku zatrzymywania się na drodze powiatowej na wysokości szkoły w Kamionkach.

  Dyrektor Zespołu Szkół Pan Maciej Mądzik - odniósł się do wniosków radnego Wykroty.
  1/ wywiadówki organizowane są tego samego dnia na wniosek rodziców. Proszą o to szczególnie rodzice pracujący .
  2/ w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach, jeśli chodzi o tę parę to są uczniowie gimnazjum, czyli wiek trudny. Poza tym nie dzieją się tam żadne dantejskie sceny.
  3/ plan lekcji był zmieniany z dnia na dzień przez 1 tydzień po to aby go dopracować, aby poprawić funkcjonowanie obu szkół, aby zgrać pracę nauczycieli z zajęciami dydaktycznymi, z dowozami uczniów czy z zajęciami na sali gimnastycznej. Tydzień zamieszania przyniósł oczekiwany efekt. Logopedia została przywrócona.
  4/ jeśli chodzi o dowozy gimbusami , będziemy zagospodarowywać dzieciom czekanie na BUS-a zajęciami w świetlicy.
  5/ była już prośba do nauczycieli aby nie wjeżdżali samochodami na chodniki, ale ponieważ nadal się to powtarza, dlatego będziemy przypominać. To samo dotyczy rodziców, bo rodzice również źle parkują samochody tak , że nawet BUS-y szkolne nie mogą wyjechać.
  Radny Nyga - zapytał ilu jest uczniów w klasie I , ile jest wszystkich klas, jaka będzie liczba uczniów od września br.
  Dyrektor Pan Mądzik - poinformował, że w celu pozyskania uczniów przymierzają się do większej promocji szkoły, np. poprzez pokaz multimedialny, zdjęcia szkoły czy przeprowadzenie spotkania w naszych szkołach jak również w Ostojowie.
  Wicedyrektor Pani Łutczyk - odpowiedziała w sprawie oddziałów szkolnych. W Szkole podstawowej nie ubyło uczniów, jest 275 uczniów i w gimnazjum 153 uczniów. W szkole podstawowej są trzy „zerówki”, dwie klasy „I” , jedną klasę drugą, dwie klasy III, natomiast w gimnazjum jest 7 oddziałów.

  Ad. 4 b)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe.
  Ponieważ Dyrektor Zespołu Pani Urszula Wilkosz była chora sprawozdanie w jej imieniu odczytał Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący Rady poprosił o pytania dotyczące sprawozdania.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - stwierdził, że jeśli Pani Dyrektor jest chora powinna wyznaczyć w swoim imieniu osobę ze szkoły, która przedstawiłaby sprawozdanie i wysłuchała wniosków i uwag. W przypadku jak dziś, nie mamy takiej możliwości .
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że przekaże uwagę dyrektorowi szkoły.


  Ad. 4 c)
  Sprawozdanie z działalności w 2011 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej oraz z działalności świetlicy przy bibliotece złożyła Kierownik GBP p. Beata Kołda.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał ile wynosi miesięczne wynagrodzenie pracowników w punkcie przedszkolnym. Jak przebiega wypożyczanie książek w Klonowie.
  Kierownik GBP - poinformowała, że miesięczne wynagrodzenie pracowników punktu przedszkolnego wynosi 1380 zł./brutto/m-c/osobę x 2 osoby .
  Radna Chudzik - odpowiedziała w sprawie wypożyczania książek w Klonowie. Książki wypożyczają przede wszystkim ludzie starsi i dzieci szkolne. Mamy 36 czytelników i 186 tytułów wypożyczonych i przeczytanych. Wypożyczeń dokonuje radna Chudzik na zmianę z druga Panią w ramach wolontariatu. Uważam, że punkt biblioteczny spełnia swoją rolę.
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 d)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2011 roku złożyła Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący obrad poprosił o pytania.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - poprosił o ilość etatów w GOPS i zapytał skąd są pieniądze na wynagrodzenia pracowników.
  Drugie pytanie to czy zwiększa się ilość osób potrzebujący pomocy i zgłaszających się o pomoc.
  Kierownik GOPS - odpowiedziała. Ośrodek pomocy Społecznej zatrudnia 8 pracowników w tym dwie osoby z projektu.
  Liczba osób potrzebujących pomocy utrzymuje się na tym samym poziomie, nie zwiększa się.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - kontynuował dalej swoje pytanie , co wobec tego robią pracownicy socjalni jeśli nie zwiększa się liczba petentów.
  Kierownik GOPS - wyjaśniła. Ustawa o pomocy społecznej mówi, że na 1 pracownika socjalnego nie może przypadać więcej niż 2 tys. mieszkańców a poza tym w ośrodku pomocy społecznej nie może pracować mniej niż 3 pracowników + kierownik.
  Pracownik socjalny ma zadanie wykonywanie pracy socjalnej w terenie, pracuje z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, sposoby wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej, aktywizuje tę rodzinę do poszukiwania pracy, aby jak najwięcej ludzi zdobyło pracę, chodzi o to aby jak najwięcej rozmawiać z rodzinami, pomaga rozwiązywać trudne problemy życiowe .
  Radny Wykrota - zapytał ile dopłaca gmina do osób przebywających w domach pomocy społecznej.
  Kierownik GOPS - poinformowała, że w domach pomocy społecznej obecnie przebywa 4 osoby. Gmina dopłaca do osób przebywających w DPS różnie np. 1500 zł/ m-c/osobę .
  Więcej pytań nie zgłoszono.


  Ad. 4 e)
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2011 roku złożył Kierownik ZGK Pan Grzegorz Giza.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący obrad poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał jak działa wodociąg na końcu Podzagnańszcza. Poza tym skąd duże poczucie niesprawiedliwości po podwyżkach wynagrodzeń w 2011 roku wśród pracowników-operatorów.
  Kierownik ZGK - w sprawie budowy wodociągu składane były pisma do Wójta Gminy. Jeśli chodzi o podwyżki Kierownik uważał, że pieniądze zostały podzielone prawidłowo i najwięcej dostali operatorzy, pozostali pracownicy po równo.
  Sołtys Osełkowa p. Wawrzeńczyk - zapytała dlaczego nie są odbierane telefony przez pracowników ZGK w sprawie odśnieżania oraz dlaczego nie jest odśnieżane całe sołectwo Osełków.
  Kierownik ZGK - są tzw. standardy utrzymania, są telefony i wyznaczane dyżury.
  Radny Januchta - prosił aby drogę do Zaskala posypywać również w weekendy.
  Kierownik ZGK - odpowiedział, że jest to droga powiatowa.
  Radny Dąbek - zapytał czy wykaz dyżurów pracowników ZGK jest gdzieś upubliczniony i gdzie go można zobaczyć z nazwiskiem pracownika.
  Kierownik ZGK - wykaz dyżurów posiada Sekretarz Gminy, a telefony pracownicy posiadają służbowe i powinni je odbierać.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - podziękowała w imieniu mieszkańców Radzie Gminy i Kierownikowi ZGK za dwie pompy. Zapytała, czy po zamontowaniu tych pomp nie podpisze Pan Kierownik nowego przyłącza wodociągowego jeśli ktoś wybuduje sobie dom, bo tak Pan powiedział na spotkaniu w Klonowie.
  Kierownik ZGK - obecnie pracujący zestaw pomp gwarantuje, że woda powinna być w górnych partiach Klonowa.
  Sołtys Występy p. Gębska - zapytała, co jest z odśnieżaniem drogi gminnej Występa.
  Kierownik ZGK - poinformował, że w wykazie dróg nie ma drogi gminnej o długości 65 m.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - pytał dlaczego numerów telefonów nie ma na stronie internetowej Zakładu . Dziś radni otrzymają skserowane numery.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - temat zimowego utrzymania dróg był omawiany na Komisji Gospodarki Komunalnej. Czy nie powinien Pan Kierownik ZGK przygotować standardy odśnieżania dróg gminnych i opublikować je na stronie internetowej.
  Standardy odśnieżania dróg gminnych mówią, że w przypadku opadów w ciągu 18 godz. po ustaniu opadów ma być droga odśnieżona i przejezdna. To co robi ZGK to jest więcej niż standard. Natomiast mieszkańcom nie podoba się to, że nie można dodzwonić się do kierownika ZGK czy do pracowników pomimo, że mają telefony służbowe. Mówimy o bardzo prostej organizacji pracy.
  W Występie droga widnieje na mapach, rozstrzygniemy więc ten temat.
  W sprawie sprawozdań kierowników jednostek, niektóre sprawozdania są treściwe a niektóre są opowieściami i niektórych ważnych informacji radni nie otrzymali.
  Na pytania Wiceprzewodniczącego Rady p. Bogdana Pająka odnośnie pracy GOPS Pan Wójt powiedział , że trzeba się przyjrzeć się przepisom. Łatwo jest szafować słowami, ale niektóre wylatują wróblem a wracają kamieniem. Jeśli pada pytanie czy nie powinno być zatrudnione 3 osoby, trzeba zapytać czy 4 osoby podołają obowiązkom, które zostały narzucone na ośrodki pomocy społecznej, bo jest ich coraz więcej.
  Na koniec wystąpienia Wójt Gminy poinformował, że istnieje nowa strona internetowa Gminy Łączna gdzie można umieszczać informacje o swoich sołectwach. Wszyscy sołtysi mają prawo do tego aby każde sołectwo znalazło się na tej stronie.
  Wójt Gminy zakończył i podziękował.

  Przewodniczący Rady - prosił aby na przyszłość sprawozdania były krótkie i rzeczowe.
  Radny Wykrota - zapytał czy stowarzyszenie , które prowadzi szkołę w Zaleziance nie obowiązuje również takie sprawozdanie.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że dla szkoły w Zaleziance organem prowadzącym nie jest gmina dlatego nie ma potrzeby umieszczania sprawozdania.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.


  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami tj. od dnia 28 grudnia 2011r. do 27 stycznia 2012r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I. Uczestniczyłem :
  4 stycznia – w posiedzeniu Zarządu LGD „Wokół Łysej Góry” dotyczącym opiniowania wniosków na tzw. małe granty, a także informacjom na temat kalendarza konkursów
  przewidzianych na 2012 rok,
  5 stycznia – w spotkaniu przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej dot. obniżenia opłat za rozmowy telefoniczne w Urzędzie Gminy,
  9 stycznia – w spotkaniu opłatkowym samorządowców z ks. Biskupem Kazimierzem Ryczanem,
  11 stycznia – w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim, podczas którego omówiono warunki organizacji dożynek powiatowych w gminie Łączna oraz inicjatywę odbudowy nagrobków pomordowanych mieszkańców Klonowa na cmentarzu parafialnym we Wzdole Rządowym,
  12 stycznia - w spotkaniu z radą sołecką wsi Klonów, w spotkaniu z Zarządem OSP Łączna poświęconym przygotowaniom do 85-lecia istnienia OSP,
  13 stycznia – w spotkaniu z przedstawicielami firmy INSAN, Kierownikiem ZGK i projektantem kompleksu w sprawie ogrzewania całego obiektu,
  - w spotkaniu z p. Rafałem Graczkowskim w sprawie przygotowania wniosków dla Gminy Łączna z działania 9.1.1, 6.5 i 9.2,
  - w wizji lokalnej obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej dokonanej z przedstawicielem skarżyskiego Sanepid-u, pod kątem adaptacji pomieszczeń na
  zorganizowanie punktu przedszkolnego w gminie,
  17 stycznia - w spotkaniu z marszałkiem Grzegorzem Świerczem w sprawie inwestycji gminnych, w tym remontu drogi w Klonowie,
  - w spotkaniu z mieszkańcami Podzagnańszcza „Dołki” w sprawie przejęcia przez gminę gruntów pod budowę drogi gminnej,
  18 stycznia - w spotkaniu z projektantem boisk sportowych p. Jarosławem Bądorkiem,
  - w spotkaniu w Starostwie Powiatowym poświęconym nowej organizacji ruchu na starodrożu e-7,


  19 stycznia – w spotkaniu z prezesem firmy AGAT p. Żelaznym dot. wydania firmie referencji za budowę kompleksu oświatowego,
  - w spotkaniu z dyrektorem ŚBRR w Kielcach w sprawie wniosków złożonych przez gminę na działania oddolne,
  20 stycznia – udział w odprawie rocznej policji w Starostwie Powiatowym,
  - udział w zebraniu mieszkańców Klonowa poświęconym :
  a/ realizacji projektu drogi,
  b/ planom zagospodarowania przestrzennego,
  c/ realizacji projektu stworzenia zaplecza kuchennego w budynku po
  zlikwidowanej szkole,
  d/ sprawom bieżącym.
  23 stycznia – we wspólnym objeździe starodroża drogi e-7 z Naczelnikiem Wydz.
  Komunikacji, ZDP i przedstawicielami Policji,
  24 stycznia – udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów regionu 6 poświęconym wdrożeniu ustawy śmieciowej,

  25 stycznia – w spotkaniu z p. Agnieszką Łochowską lekarzem weterynarii w sprawie wyłapywania bezpańskich psów,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011rok,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2012 roku,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2012 roku,
  - w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Gminy Łączna.
  W związku z okresem zimowym część Państwa wniosków dotyczących remontu dróg i przepustów nie została zrealizowana.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  W sprawozdaniu Wójt Gminy odczytał w całości interpelację radnej powiatowej p. Bogusławy Krawczyńskiej na wczorajszej sesji Rady Powiatu w sprawie braku środków w budżecie powiatu na budowę drogi Występa.

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Wójta Gminy. Stwierdził, że pytania do Pani Kierownik GOPS zadał w imieniu mieszkańców dlatego prosił aby go nie krytykować. Proszę mnie nie krytykować, bo ja wcześniej pracowałem w GOPS-ie i znam tę pracę. Pan Wójt już kilka razy krytykował moje wypowiedzi, że źle mówię, a ja mówię w imieniu mieszkańców bez względu na to czy źle czy dobrze. Czy mieszkańcy są „be” a radnemu trzeba usta zamknąć. Nie potrzebne było podsumowanie mojej wypowiedzi, bo wystarczyła mi odpowiedź Pani Kierownik GOPS. Radny nie życzy sobie krytyki bo jest dorosłym człowiekiem i mówi tak jak uważa, a pytania zadaje w imieniu mieszkańców.


  Radny Wykrota - mieszkańcy proszą o przedłużenie oświetlenia ulicznego o jedną godzinę.
  Prosił aby lepiej posypywać górę w kierunku Zaskala, bo to jest bardzo stroma górka.
  Uważał, że odśnieżanie dróg tej zimy jest bardzo dobre.
  Poinformował , że powyrywane znaki drogowe ma u siebie i kiedyś należy je postawić.
  Radna Molendowska - podziękowała przedstawicielom Powiatu za wykonanie projektu drogi Występa. Budowa drogi miała być w latach 2012 – 2013. Starostwo Powiatowe postąpiło bardzo ładnie, bo projekt zrobili.
  Pan Wójt przed wyborami obiecywał, że tę drogę wybuduje. Prosiłam tylko o 10 tys. zł i zapis budowy drogi w budżecie. Niestety Pan Wójt nie chciał i dlatego nie umieścił jej w projekcie budżetu. Mieszkańcy Występy nie dostali żadnych pieniędzy od sześciu lat. Obiecanki powinniśmy spełniać dla mieszkańców. Potrzebuję pomocy, niestety nie dostałam tej pomocy również od radnych. Dziękuję Powiatowi i dalej będę się starać o budowę tej drogi.
  Wójt Gminy - na ostatniej komisji Skarbnik Gminy przedstawiała pewien dokument, czyli pismo od Pana Starosty, gdzie były wyszczególnione kwoty na drogi powiatowe w Gminie Łączna. Tam była kwota 500 tys. zł. O przeznaczeniu środków na drogi czy inne inwestycje decyduje Rada Gminy, a wójt tylko proponuje. Ja jestem Wójtem Gminy Łączna i dla mnie mieszkańcy Występy są tacy sami jak mieszkańcy Zajamnia czy Klonowa Budy. Dopóki będę miał mandat społeczny będę go sprawował w taki sposób, aby mieszkańcy mieli poczucie że sprawy idą w dobrym kierunku.
  Radna Molendowska-Cieloch - w projekcie budżetu nie umieścił Pan Wójt drogi Występa. Nie wskazałam skąd zdjąć środki z szacunku dla Wójta i Rady Gminy, tylko prosiłam o dofinansowanie bo Powiat chce budować tę drogę .
  Przewodniczący Rady - przypomniał wszystkim radnym zasady zmian w projekcie budżetu. Trzeba wskazać skąd zdjąć określone środki i na co przeznaczyć.
  Sołtys Występy - zapytała wobec tego jakich kryteriów nie spełnili mieszkańcy Występy, że od 6 lat nie otrzymali z budżetu gminy ani złotówki.
  Przewodniczący Rady - są inne miejscowości, które czekają na jakiekolwiek inwestycje więcej niż 6 lat. Nie ma pieniędzy i trzeba trochę poczekać.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - pytał dlaczego oświetlenie uliczne jest wyłączane w godzinach od 22 - do 5 rano, ludzie chodzą z pracy czy do pracy i narzekają , że jest ciemno. Kto podjął taką decyzję.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że szukamy oszczędności m.in. na budowę dróg. Decyzję o tym podjął Wójt Gminy a Rada Gminy zaakceptowała.
  Radna Molendowska-Cieloch - czy Rada Gminy wyraziła zgodę na wyłączanie światła w godzinach od 22 - 5 rano, nie - takiej zgody Rada Gminy nie wyraziła. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyłączanie światła w godzinach od 24 - do 5 rano.
  Sołtys Zagórza p. Piec - prosił o wycięcie zakrzaczeń i drzew z poboczy drogi Podzagnańszcze-Zagórze, bo z nich wybiegają zwierzęta leśne i było już dwie kolizje drogowe.
  Przewodniczący Rady - było ustalone przed świętami o wyłączaniu światła w godz. 24 - 5 rano i Rada Gminy to akceptowała. W okresie świąt światło świeciło się ciągle.
  Po świętach Wójt Gminy zarządził wyłączanie światła w godz. od 22 - do 5 rano i wtedy był sprzeciw radnych, dlatego Pan Wójt zmienił godziny na 23 - 5 rano.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - miałem świadomość, że będzie to problem. Miesiąc wyłączenia światła to oszczędności rzędu 8 tys. zł. Moim zadaniem jest widzenie całej gminy.
  Przez 4 lata wybudowaliśmy drogę Klonów do granicy lasu, dokończyliśmy Podłazie, nakładkę na Zaleziance, dokończyliśmy drogę Zagórze, ciąg dróg Kamionki – Czerwona Górka – Jęgrzna.
  Dzisiaj słyszę zarzut radnej Występy, że nie dostrzegam potrzeb mieszkańców Występy. Dostrzegam oczekiwania innych mieszkańców również, ale czasem roszczenia przekraczają zdrowy rozsądek. Proszę o rozwagę i widzenie gminy w całości. Ja jestem tylko wykonawcą. Proszę o rozsądek i podejmowanie mądrych decyzji.
  Radny Nyga - zapytał czy przyszło pismo w sprawie oświetlenia węzła Zalezianka. Jeśli tak to czy musimy to zapłacić czy nie. Inne węzły aż tak nie świecą.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że jest oburzony jak większość samorządowców. Otrzymaliśmy pismo z GDDK i A w tej sprawie. Kwota za pół roku ubiegłego to 37 tys. zł wyniosły rachunki .Wystąpiliśmy z pismem do GDDK i A w tej sprawie. Obecnie trwają prace nad zmianą prawa energetycznego i nie wiem kiedy wejdą. Nie podpisałem umowy z ZEORK na dostarczanie energii na zjazdy.
  Radna Molendowska-Cieloch - proponowała aby dziś ustalić godziny wyłączenia światła na terenie całej gminy. Ja proponuję wyłączenie od godz. 24 - do 5 rano.
  Przewodniczący Rady - zaproponował inny wniosek od godz. 23 - do 5 rano.
  Innych wniosków nie zgłoszono dlatego dwa wnioski przegłosowano.
  Za wnioskiem radnej Molendowskiej-Cieloch głosowało - 6 radnych.
  Za wnioskiem Przewodniczącego Rady głosowało - 7 radnych.
  Rada Gminy ustaliła wyłączanie światła w gminie w godz. 23 - 5 rano.
  Wójt Gminy - dodał, że dziś jeszcze będzie przestawione światło na Występie i Zaleziance. Poza tym zegary astronomiczne są bardzo stare i mogą źle działać. Wszędzie musi się światło zapalać w tym samym czasie.
  Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk - powiedział, że nigdy nie padło zapewnienie, że drogę Występa będzie budowana w 2012 roku. Kiedy będzie realizowana, nie wiem. Podtrzymujemy finansowanie 50 % : 50 % z udziałem gmin. W piśmie zaproponowane zostały 3 zadania drogowe. Najważniejszym jest droga od E-7 do Zagórza, szczególnie na wysokości Urzędu Gminy. W każdej z gmin jest taki sam problem.
  Radny Nyga - zapytał co z tą Panią co została przywrócona do pracy w szkole w Łącznej i jakie były tego koszty.
  Sekretarz Gminy - podpisana została ugoda z tą Panią, otrzymała stanowisko szatniarki i pracuje od 1 grudnia. Z tytułu ugody nie ma kosztów.
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż - podał radnym telefon dyżurnego do powiatu w sprawie zimowego utrzymania dróg ; 609 524 619 z prośbą aby tego telefonu nie nadużywać.

  Ad. 9
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do sprawozdania.
  Radna Żaczek - zapytała czy przewiduje Sekretarz Gminy podobną wypłatę za 2012 rok.
  Sekretarz Gminy - tak , przewiduję ponad 200 tys. zł. Ograniczyć koszty można przez odpowiednią konstrukcję zatrudnienia, skumulowaniem uczniów w klasach, ograniczeniem nadgodzin , odejściem dobrowolnym na emerytury (ale w przyszłym roku nie przewiduje się emerytur) .

  Ad. 10
  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2011 roku.

  Ad. 10 a)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Wisowaty
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Ad. 10 b)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w 2011 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Edmund Wykrota.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Ad. 10 c)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 2011 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Łukasz Dąbek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Ad. 10 d)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w 2011 roku złożyła Przewodnicząca Komisji radna Anna Chudzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Odbyła się 15 min. przerwa w obradach.

  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  Projekt uchwały w skrócie omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.
  W głosowaniu nad uchwałami brało udział 14 radnych ponieważ radna Czerwińska zwolniła sie z obrad.

  Uchwała Nr XIV/124/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że wczoraj odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z firmami odbierającymi odpady z gminy.
  Propozycja Pana Pogorzelskiego była 14 zł za odbiór pojemnika odpadów niesegregowanych o pojemności 0,12 m3 od właścicieli posesji, oraz 25 zł /m3 za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Po dyskusji udało nam się wynegocjować górną stawkę opłat w tych dwóch przypadkach odpowiednio na 13 zł i 20 zł. Przypomnieć należy , że od 2009 roku nie było podwyżki opłat za odbiór odpadów w naszej gminie, a ceny paliwa idą w górę i amortyzacja sprzętów kosztuje. Stawki opłat będą obowiązywały tylko na okres roku, bo w lipcu 2013 roku wchodzą nowe zasady w świetle nowej ustawy.
  Radny Nyga - uważał, że należy odpowiednio odnieść się do ludzi, którzy nadal nie mają koszy.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - jeśli ceny za śmieci będą nadal rosły, będą odpychać ludzi i śmieci będą w lasach.
  Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie obniżone stawki w dwóch punktach uchwały, czyli w p. I a) 13 zł brutto za odpady i w p. III a) 20 zł brutto / m3 za nieczystości ciekłe.
  Wniosek przegłosowano ( za- 13 radnych , przeciw – 1 / 14 )
  Po przegłosowaniu wniosku Przewodniczący Rady prosił radnych o poprawienie w swoich projektach uchwał tych dwóch punktów.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XIV/125/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta większością głosów (za- 13 radnych, przeciw - 1 / 14 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwał w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia.
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Projekt uchwały dotyczył uaktualnienia wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy.
  Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XIV/126/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 / 14 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 11 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2012 rok.
  Projekt planu pracy Rady Gminy radni otrzymali. Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XIV/127/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 / 14 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2012 rok.
  Palny pracy komisji radni otrzymali i żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XIV/128/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 / 14 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok w Gminie Łączna.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, i zapytał czy są jakieś pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XIV/129/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 / 14 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, i zapytał czy są jakieś pytania do uchwały.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota - zapytał , ponieważ planujemy zmianę budżetu gminy, czy nie powstanie kolizja z uchwaloną w tym momencie Wieloletnią Prognozą Finansową.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że wystąpi kolizja, nie będzie spójności WPF z budżetem. W tej chwili projekt budżetu jest spójny z WPF.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota - kontynuował dalej pytanie , czy to znaczy , że nie można dokonać zmiany budżetu.
  Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że można dokonać zmiany, ale w ciągu miesiąca musimy poprawić WPF. Regionalna Izba Obrachunkowa może wystąpić z prośbą o uaktualnienie WPF.
  Następnie Pani Skarbnik poprosiła o naniesienie pewnej poprawki w uchwale. Ponieważ WPF jak również budżet gminy nie został uchwalony do końca grudnia ub. roku , istnieje konieczność wprowadzenia paragrafu 4 w uchwale w sprawie WPF, po czym podyktowała treść § 4 , którą radni wpisali sobie w projektach uchwał.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie treści zapisu w § 4 uchwały i odczytał go . Za poprawką głosowali wszyscy obecni radni (za - 14 / 14), dlatego poprawka została naniesiona.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XIV/130/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 / 14 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota - poprosił o głos i przedstawił wniosek z komisji.
  Na Komisji Budżetowej padł wniosek (przegłosowany) aby z działu 750- Administracja publiczna, zdjąć środki w kwocie 40 000 zł i przeznaczyć je na dział 600 - transport i łączność - drogi gminne, na projekt budowy drogi gminnej Zajamnie.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - zaprotestował, że prowadzenie inwestycji kosztem administracji nie jest dobrym posunięciem, jest to zła praktyka. Będzie to źle rzutować na kierownika Urzędu czyli Wójta Gminy. Działania ministerstw idą ku temu , że budżety gmin będą jeszcze obcięte .
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota - dodał, że zdjęcie środków 40 tys. zł , nie wstrzymuje zatrudnienia pracownika ds. gospodarki odpadami, dlatego proszę o przegłosowanie wniosku.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie wniosku z Komisji Budżetowej. Treść wniosku powtórzył Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota .
  Za wnioskiem głosowało 13 radnych (za- 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 / 14 ).
  Po przegłosowaniu wniosku Radny Łukasz Dąbek serdecznie podziękował w imieniu swoim i mieszkańców Zajamnia.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - w tym momencie poprosiła o pół godziny przerwy, ponieważ musi przed głosowaniem przeredagować budżet zgodnie z wnioskiem Rady Gminy a oprócz tego, ponieważ od bieżącego roku w klasyfikacji wydatków budżetowych nie istnieje dział 756 , dlatego wydatki z działu 756 przechodzą na dział 750.

  W związku z tym Przewodniczący Rady - ogłosił pół godziny przerwy w obradach.

  Po przerwie Skarbnik Gminy powtórzyła i wytłumaczyła wszelkie zmiany jakich dokonała w projekcie uchwały jak również w załącznikach i prosiła o naniesienie sobie poprawek w swoich budżetach.
  Załącznik Nr 2 został radnym przedrukowany na nowo , pozostałe zmiany radni poprawili sobie w swoich dokumentach.

  Przed przystąpieniem do głosowania nad budżetem Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2012 rok. Opinia była pozytywna.
  Innych uwag do budżetu gminy nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2012 rok.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XIV/131/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się - 0 / 13 )

  Budżet Gminy Łączna na 2012 rok został przyjęty.
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 12
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem Nr XIII/2011 z posiedzenia Rady Gminy dnia 28 grudnia 2011r. i czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XIII/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011 r. został przyjęty większością głosów. (za- 12 radnych /13 obecnych)
  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął obrady kolejnego XIV-go w kadencji posiedzenia Rady Gminy Łączna .


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edmund Wykrota  Data wprowadzenia: 2012-05-17 1231
  Data upublicznienia: 2012-05-17
  Art. czytany: 703 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna