A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XVI/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 02 marca 2012r.

  Protokół Nr XVI/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 02 marca 2012r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00

  Ad. 1
  Dnia 02 marca 2012 roku odbyło się kolejne XVI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorz Giza, sołtysi, właściciel firmy „Pabis” p. Marian Pabis (który chwilę później wyszedł).

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych co stanowi 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Andrzej Wisowaty - usprawiedliwiony
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Annę Chudzik, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego przedstawiony porządek obrad uznano za obowiązujący.
  Porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  f) zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012 - 2019
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  W tym momencie Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zajście jakie miało miejsce dziś, w biurze rady przed sesją. Biuro rady gminy było zajęte przez osoby prowadzące szkolenie dla rolników, z którego to powodu radni przychodzący przed sesją nie mieli się gdzie spotkać, chwilę porozmawiać, czy przejrzeć dokumenty. Było to nieporozumienie aby w tym samym dniu , o tej samej godzinie zorganizować sesję rady gminy i szkolenie. Przewodniczący Rady uważał, ,że jest to lekceważące traktowanie Rady Gminy. Rada Gminy jest ciałem, które zasługuje na większy szacunek i prosił aby się to więcej nie powtórzyło.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj od dnia 28 stycznia 2012r. do
  2 marca 2012r.oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  I. Uczestniczyłem :
  28 stycznia – w spotkaniu opłatkowym emerytów i rencistów,
  31 stycznia – w konwencie wójtów, burmistrzów, prezydentów,
  06 lutego – w spotkaniu z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
  14 lutego – w podpisaniu porozumienia z firmą „Opieka nad zwierzętami – Hotel dla psów” z Szydłowca na świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przetrzymywania psów bezdomnych,
  15 lutego - w spotkaniu z mieszkańcami Czerwonej Górki w sprawie podatków,
  16 lutego – w spotkaniu z Dyrektorem Czyżem i panią sołtys z Występy w sprawie budowy drogi powiatowej w Występie,
  17 lutego - w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Łączna,
  28 lutego - w podpisaniu porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łączna,
  - w spotkaniu z Radą Sołecką i mieszkańcami Kamionek,
  01 marca – w spotkaniu z panią kurator sądowym w sprawie mieszkańca naszej Gminy,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna,
  - w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących
  własnością pracodawcy,
  Dążąc do kolejnych oszczędności w budżecie - w dniu 21 lutego br. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Łączna raz do budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Łączna.
  Ponadto informuję, że od dnia 6 lutego 2012 r. Urząd przyjmuje wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest osobom fizycznym z terenu Gminy.
  Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy Łączna, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl w zakładce Ochrona Środowiska.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Oprócz tego w sprawozdaniu Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady w sprawie traktowania i stosunków między Radą Gminy a Urzędem. W urzędzie mamy szczupłość miejsca, warunki pracy są bardzo trudne, nie mamy wydzielonych pomieszczeń na spotkania czy szkolenia. Gdyby radni powiedzieli, że chcą się spotkać to udostępnię swój gabinet. Był to incydent jednorazowy, dołożymy wszelkich starań, aby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Serdecznie przepraszam Przewodniczącego Rady Gminy i całą Radę za zaistniałą sytuację, za niestosowność.

  Ad. 6 i 7
  Radny Januchta - prosił o utwardzenie gruntu na przystankach gimbusów szkolnych i przynajmniej 0,5 m wokół przystanków.
  Pan Wójt - obiecał, że przystanki na Zaskalu jak również na Zagórzu zostaną utwardzone.
  Radny Wykrota - zgłosił, istniejący problem z psami, co mamy robić, czy mamy pieniądze na wyłapywanie psów.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podpisaliśmy umowę z hotelem dla psów. Z roku na rok generują się większe koszty, obowiązek na nas jednak ciąży i coraz większe pieniądze przeznaczamy na wyłapywanie psów.
  W budżecie w tym roku mamy 10 tys. zł i chyba to zabraknie. Pomimo to prosimy o sygnały o psach z dokładna lokalizacją, będziemy starać się zaradzić.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zapytał czy istnieje opłata skarbowa za zaświadczenie o zameldowaniu do poszukiwania pracy i w jakiej wysokości , ponieważ inne gminy tej opłaty nie pobierają.


  Druga sprawa to oświetlenie uliczne - mieszkańcy narzekają, że wracają z pracy po godz. 23 i już jest ciemno a rano wyjeżdżają o godz. 4,30 i też jest ciemno. Mało tego, jest powiedziane , że o wyłączeniach światła sołtysi zdecydowali.
  Skarbnik Gminy - powiedziała w sprawie opłaty za zaświadczenie o zameldowaniu , że zorientuje się .
  Wójt Gminy - w sprawie oświetlenia ulicznego odpowiedział, że o godzinach wyłączenia zdecydowała Rada Gminy, bo to jest wydatek z budżetu gminy. O tych czy innych ustaleniach Rady Gminy powinni mieszkańców informować właśnie sołtysi.
  Radna Chudzik - poinformowała, że w tym tygodniu dzieci z Klonowa nie były odebrane BUS-em spod domu, ponieważ BUS nie dojechał bo tak było ślisko. Radna prosiła aby to się więcej nie powtarzało.
  Radny Wykrota - taką sytuację, że dzieci są odbierane BUS-em sprzed własnych domów radny uważał za nienormalną. Stwierdził, że dzieci powinny być doprowadzone w jedno miejsce i stamtąd powinny być odbierane i dowożone do szkoły.
  Sołtys Klonowa p. Alicja Sucheńska - dodała, że tak samo jest na Stawiku.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odpowiedział sołtysowi Zalezianki na temat obowiązujących opłat skarbowych za zaświadczenia. Opłata skarbowa jest 9 zł za stwierdzenie własnoręczności podpisu + 17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła aby wrócić do sprawy oświetlenia ulicznego, ponieważ ludzie się skarża, że wracają z pracy po godzinie 23 i jest ciemno . Zastanówmy się czy nie przesunąć wygaszania lamp o jedną godzinę później a w zamian za to włączyć światło o godz. 6 rano zamiast o 5 . Dajmy możliwość ludziom w nocy bezpiecznie wrócić do domu. Poza tym zdarza się , że oświetlenie świeci się w dzień.
  Radny Wykrota - prosił aby zebrać i postawić znaki drogowe leżące w rowach przy drodze E-7 .
  Radny Litwiński - prosił aby podjąć decyzję w sprawie niebezpiecznego skrzyżowania z drogi E-7 na zjazd na węzeł S-7 lub w kierunku Zalezianki. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie.
  Sołtys Zagórza p. Piec - rok temu zgłaszałem wycięcie drzew nad posesją nr 53. Ponieważ drzewo w pewnym momencie zawaliło drogę, mieszkańcy usunęli je ale pozostały wierzby, które też należy usunąć.
  Wójt Gminy - proponował aby ponownie przegłosować sprawę wyłączania oświetlenia ulicznego. Palące się lampy w dzień znaczą, że zakład energetyczny dokonuje wymiany bezpieczników.
  Jeśli chodzi o wycinkę drzew przy drodze powiatowej należy zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych i wskazać drzewa. Jeśli drzewo jest przy drodze gminnej to gmina występuje do powiatu o zezwolenie na wycinkę drzewa i nie zawsze taką zgodę otrzymujemy.
  Znaki drogowe leżące w rowach najczęściej są własnością firmy „Mota-Engil” i to oni powinni je sprzątnąć. Pismo z taką prośbą zostało do nich wystosowane. Jeśli znaki są nasze to posprzątamy.
  W sprawie zakrętu z drogi E-7 na węzeł zrozumiałem, że chodzi o dziurę w drodze , wiosną będziemy robić remonty dróg gminnych to naprawimy.
  Radny Kątny - w sprawie wycinki drzewa na Zagórzu, chodzi o pomoc urzędu w sprawie wycinki przy drodze powiatowej , bo to już było kilka razy zgłaszane i bez odzewu.
  Wójt Gminy - dodał wyjaśnienie, że powiat zbiera informacje o wycince drzew przez jakiś czas, a przystępuje do wycinki wtedy kiedy może i najczęściej załatwia wszystkie zgłoszenia jednorazowo, więc nie jest to załatwiane od zaraz.

  Radny Litwiński - przypomniał, że nie podejmujemy działań w kierunku podwójnej linii ciągłej na E-7 w Łącznej.
  Zepsuła się bardzo droga od cmentarza do Kamionek .
  Wójt Gminy - odnośnie linii ciągłej w Łącznej , informowałem, że gmina weszła w projekt zmiany organizacji ruchu i w ramach tego projektu jest również zmiana organizacji ruchu w Łącznej. Temat jest praktycznie zrobiony a wykonanie kosztuje 40 tys. zł.
  Radny Fąfara - odnośnie oświetlenia gminy proponował aby zgasić co drugą lampę we wszystkich miejscowościach i wtedy świećmy całą noc.
  Przewodniczący Rady - zaproponował zakończyć temat oświetlenia gminy.
  Radny Dąbek - prosił o wyrównanie drogi Zajamnie.
  Radna Żaczek - prosiła o naprawienie tablicy informacyjnej w Goździe obok zjazdu na węzeł Zalezianka.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - ogłosił 10 min. przerwę w obradach.


  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Uchwałę przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, po czym poprosiła o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał jakie osoby mogą się zgłaszać do tego projektu.
  Kierownik GOPS - w szkoleniu uczestniczyć będzie 9 beneficjentów, do projektu mogą się zgłaszać osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej, wykluczone społecznie, nieaktywni zawodowo. Szkolenie będzie trwało do końca roku. Uczestnikom zapewnia się objęcie pomocą finansową przez GOPS oraz zwrot kosztów podróży, poczęstunek.
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XVI/136/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XVI/137/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 1 / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przedstawienie wniosku z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  Przewodniczący tej komisji radny Łukasz Dąbek – przedstawił wniosek z komisji.
  Komisja wypracowała wniosek aby taryfy wody zostały podwyższone o 5 % w stosunku do roku poprzedniego. I tak : w § 1 p. 1) - 4,05 zł, w § 1 p. 2) - 4,60 zł, w § 3 pp. a) - 0,80 zł dopłata do każdego m3 dostarczonej wody.
  Radca prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik - zaprotestował, ze Rada Gminy nie ma prawa zmienić taryfy sporządzonej przez ZGK. Reguluje to ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  Rada Gminy zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia taryfy, jeżeli zostały sporządzone niezgodnie z przepisami. Rada Gminy nie ma kompetencji zmienić taryfy, bo taryfa wynika z kalkulacji przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i w takim wypadku uchwała może zostać uchylona. Rada gminy ma wpływ na cenę i dopłatę do wody i ścieków, czyli decyduje ile mają płacić odbiorcy i jaka będzie dotacja z Urzędu.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że jest zaskoczony bo na komisji był Kierownik ZGK i dlaczego nie zareagował, kiedy radni wnioskowali o zmianę taryfy.
  Kierownik ZGK p. Grzegorz Giza - stwierdził, że mówił na komisji o tym, że nie można zmieniać taryfy , można tylko regulować ceną i dopłatą. Natomiast jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf, to taryfy zweryfikowane przez wójta gminy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Łukasz Dąbek - oburzony stwierdził, po co wobec tego są komisje jeżeli dopiero na sesji mamy pełną informację.
  Inna sprawa to w treści uchwały nie ma dopłaty do ścieków dla pozostałych odbiorców. Jeśli taka dopłata miałaby być , to w § 3 p. 2 powinien być odpowiedni zapis o tej dopłacie.
  Radny Wykrota - zapytał czy dotacja zaplanowana w budżecie do wody i ścieków wystarczy na pokrycie kosztów do końca roku.
  Uważał za normalne, jeśli wzrasta ilość sprzedawanej wody i wzrasta ilość odprowadzanych ścieków , to ich cena powinna być mniejsza.
  Przypomniał, że niektórzy mieszkańcy Podzagnańszcza nadal nie mają wody.
  Poczucie niesprawiedliwości budzą ostatnie podwyżki dla pracowników.
  Radny wnioskował aby nie podnosić ceny wody i ścieków dla mieszkańców.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - przedstawił mechanizm prawny ustalania cen wody i ścieków. Obowiązują tutaj dwie ustawy: ustawa o zaopatrzeniu w wodę i ustawa o samorządzie gminnym. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje taryfy i przedkłada je wójtowi gminy. Wójt gminy sprawdza czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Następnie wójt gminy, sprawdzone taryfy przedkłada radzie gminy do zatwierdzenia. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf lub o odmowie zatwierdzenia, jeżeli zostały sporządzone niezgodnie z przepisami. Nie ma prawnej możliwości aby zmienić wysokość sporządzonej taryfy.
  Ja też nie jestem za tym aby ceny wody i ścieków podnosić, trzeba szukać innych rozwiązań.


  Środki zaplanowane w budżecie nie wystarczą . W trakcie roku budżetowego będziemy zmuszeni dokonać zmian budżetu . I tak: plan dotacji do wody na 2012 rok wynosi 64 800 zł , braknie 34 180 zł . Plan dotacji do ścieków zakłada 129 600 zł , braknie 30 590 zł. Razem zabraknie 64 770 zł i kwoty te mogą ulec zmianie.
  Dziś nie jest czas na roztrząsanie wysokości poborów pracowników, zawsze można do tego wrócić.
  Dziś Rada Gminy przyjmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf. Innej możliwości nie ma.
  Radny Wykrota - wobec tego, czy Pan Wójt wystąpi w trakcie roku o zwiększenie dotacji.
  Wójt Gminy - tak, w ciągu roku wystąpię o zwiększenie dotacji do wody i ścieków, ponieważ uchwała będzie dla mnie wiążąca na 1 rok. W ciągu tego roku nie ma możliwości zmiany cen wody i ścieków.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zapytał czy dopłata do ścieków 7,68 zł/m3 obowiązuje tylko dla tych co są podłączeni do kanalizacji, czy też do wywozu szamba.
  Wójt Gminy - poinformował, że nie ma takiego zapisu w prawie o dopłatach do wywozu szamba, dlatego nie możemy uchwalić dopłaty do wywozu szamba. Musimy trzymać się prawa.
  Radny Kątny - zapytał czy Pan Wójt analizował kalkulację cen wody i ścieków i czy się z nią zgadza.
  Wójt Gminy - odpowiedział , że analizował kalkulację i zgadza się z nią.
  Radny Dąbek - ponowił pytanie co wobec tego z dopłatą do ścieków dla osób prawnych.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - proponowała wobec tego dopisać § 3 p. 2 o treści: „ ustala się dopłatę z budżetu gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości 7,68 zł/ netto do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji”
  Radni dopisali sobie treść tego punktu w projektach uchwał.
  Radny Wykrota - żądam aby wyjaśnić sprawę, że ludzie w Podzagnańszczu nie mają wody, kiedy będą mieli. Żądam odpowiedzi na piśmie, jak problem zostanie rozwiązany, dla mnie i dla mieszkańców.
  Kierownik ZGK - zajmujemy się zbiorowym dostarczaniem wody zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
  Wójt Gminy - zapewniam, że zajmiemy się tym tematem, ale każdy wodociąg musi mieć projekt. Przygotujemy projekt i jeśli wystarczy pieniędzy w budżecie tegorocznym to go zrealizujemy . W ciągu dwóch tygodni otrzyma Pan odpowiedź jak również zainteresowana mieszkanka.
  Radny Dąbek - wobec takich uregulowań prawnych, o których dowiedzieliśmy się dziś wycofuję wniosek z komisji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są uwagi do dotacji z Urzędu Gminy do cen wody i ścieków , czy sprawa jest również wyjaśniona.
  Uwag ani pytań odnośnie dotacji nie zgłoszono.
  Radny Dąbek - zapytał jakie konsekwencje dla mieszkańców będą, jeśli Rada Gminy nie podejmie tej uchwały dziś.
  Wójt Gminy - w przypadku niepodjęcia uchwały, wchodzą ceny taryfowe wody i ścieków, czyli 4,18 zł/m3 za wodę i 10,28 zł/m3 za ścieki.
  Innych pytań do uchwały nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

  Uchwała Nr XVI/138/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - projekt uchwały był omawiany na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Łukasz Dąbek - przedstawił wniosek z komisji.
  Stanowisko komisji było za przystąpieniem do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna Nr 4 oraz Nr 5, czyli za podjęciem uchwały .
  Wójt Gminy - dodał, że wnioski składały osoby fizyczne, które na piśmie zapewniły, że pokryją koszty w całości. Po podjęciu uchwały Urząd Gminy sporządzi porozumienie z tymi osobami o finansowaniu całości zadania.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XVI/139/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XVI/140/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok .
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła dokładnie projekt uchwały.
  Pytań ani uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XVI/141/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012 - 2019 .
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła projekt uchwały. Jest to uchwała dostosowująca zapisy uchwały budżetowej z dnia 27 stycznia 2012r. oraz uwzględnione zostały dzisiejsze zmiany.
  Pytań ani uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XVI/142/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – poinformował, że dziś przyjmujemy dwa protokoły z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. oraz z dnia 17 lutego 2012r. i zapytał czy radni zapoznali się z protokołami i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.

  Protokół Nr XIV/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. został przyjęty większością głosów (za- 13 radnych, przeciw – 1 / 14 ).
  Protokół Nr XV/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 17 lutego 2012r. został przyjęty większością głosów (za- 13 radnych, przeciw – 1 / 14 ).

  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XVI -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Anna Chudzik  Data wprowadzenia: 2012-05-17 1237
  Data upublicznienia: 2012-05-17
  Art. czytany: 945 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna