A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XVII/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 marca 2012r.

  Protokół Nr XVII/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 28 marca 2012r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,30

  Ad. 1
  Dnia 28 marca 2012 roku odbyło się kolejne XVII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur , pracownik Urzędu Gminy ds. Ochrony Środowiska p. Nina Słabek-Karczewska, dzielnicowy Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Krzysztof Berus, sołtysi.
  Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy za to, że od dziś w sesjach będą uczestniczyć Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych gminie.

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Jacek Januchta - usprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Teresę Czerwińską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego przedstawiony porządek obrad uznano za obowiązujący.
  Porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2012”
  b) przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty
  c) poparcia uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  d) dotycząca zmiany treści uzasadnienia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  e) dotycząca zmiany treści uzasadnienia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  f) udzielenia pomocy finansowej
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 2 marca 2012r. do
  28 marca 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  I. Uczestniczyłem :
  6 marca – w spotkaniu z Przedstawicielami Przedsiębiorstwa „Fart” dot. harmonogramu prac,
  9 marca – w spotkaniu z mieszkańcami Łącznej dotyczącym zmian planu zagospodarowania
  przestrzennego, budowy gazociągu i innych spraw bieżących,
  10 marca – w spotkaniu z Prezesem „Fundacji z Uśmiechem” p. Elżbietą Gołdyn w sprawie
  możliwości utworzenia w budynku po szkole w Czerwonej Górce Ośrodka
  Szkolno -Wychowawczego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - w spotkaniu zorganizowanym w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kam. w
  sprawie pomocy dla szpitala,
  14 marca – w spotkaniu roboczym z Prezesem Firmy „Pro-Inspiracja” p. R. Graczkowskim
  dot. przygotowania wniosku na działanie 9.1.1. POKL „Upowszechnienie edukacji
  przedszkolnej na terenach wiejskich,
  - w spotkaniu z Prezesem Przedsiębiorstwa „Fart” dot. budowy drogi w Osełkowie,
  - w spotkaniu z panią dyr. Ireną Sochacką poświęconym
  zakończonym realizacjom z RPO i planom budowy kotłowni przy Zespole Szkół
  w Łącznej,
  16 marca – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kam. w podpisaniu umowy w
  sprawie odbywania stażu,
  19 marca - w spotkaniu z dyr. Karpackiej Spółki Gazowniczej w sprawie odszkodowań dla
  mieszkańców Łącznej i Gozdu,
  23 marca – w spotkaniu z przedstawicielami Firmy BIONAR w sprawie oczyszczalni ścieków
  i osiągnięcia efektu ekologicznego,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia,
  - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie,
  - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz
  wprowadzenia regulaminu pracy komisji


  Dążąc do kolejnych oszczędności w budżecie - w dniu 13 marca br. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Łączna raz do budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Łączna.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert. Dla części I zamówienia ( oświetlenie uliczne) złożono 5 ofert. Dla części II zamówienia ( dostawy energii do budynków użyteczności publicznej) 3 oferty.
  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części I zamówienia oferta nr 5 - Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. Gliwice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała ona najniższą cenę za zadanie tj. 230 630,29 zł.
  W części II zamówienia oferta nr 2 - KRI Marketing and Trading SA Gdańsk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała ona najniższą cenę za zadanie tj. 22 565,80 zł.

  Realizując kolejne uchwały Rady Gminy zleciłem wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Szczegółowa informacja stanowi załącznik do nin. sprawozdania.

  Odnośnie wniosku sołtysa z Zagórza wystosowano pismo do właściciela posesji nr 53, który w dniu 23 marca br. zgłosił się do tut. Urzędu celem uzyskania decyzji na wycinkę wspomnianych drzew.
  W ramach remontu dróg gminnych uzupełniono ubytki w drogach w miejscowościach Podzagnańszcze, Klonów (przy osobistym zaangażowaniu mieszkańców wsi), Stara Występa. W planach na najbliższe dni są : Zajamnie, Czerwona Górka za przejazdem oraz Podłazie (łącznik w kierunku Wiącki).
  Ponadto informuje, że Urząd jest już w posiadaniu decyzji Starosty Skarżyskiego w sprawie nowej organizacji ruchu na starodrożu e-7, polegającej na ograniczeniu tonażu. Jednocześnie Urząd prowadzi rozmowy z projektantem w celu zmiany organizacji ruchu na w/w drodze polegającej na usunięciu linii podwójnej ciągłej a także wyłączenia z ruchu pasa środkowego dzięki czemu powstanie możliwość wykonywania lewoskrętów.
  W najbliższych dniach podejmę rozmowy z Proboszczem tut. Parafii celem wskazania miejsca pod pamiątkowy obelisk tymczasowo postawiony za budynkiem Urzędu – pamiątkowe tablice zaś i dęby wiosną zostaną przeniesione na teren Zespołu Szkół w Łącznej.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Pan Wójt uzupełnił sprawozdanie o kilka informacji.
  1/ Na dzierżawę szkoły Łączna nie wpłynęła żadna oferta.
  2/ Informacja o bezrobotnych na koniec marca br: na terenie Gminy Łączna mamy 504 osoby bezrobotne w tym tylko 95 osób ma prawo do zasiłku.
  3/ Do gminy wpłynęło 36 podań do pracy w grupie robót interwencyjnych. Tworząc grupę robót będziemy strać się zachować pewien parytet tj. połowa kobiet i połowa mężczyzn.
  4/ Dzisiaj otrzymaliśmy harmonogram rzeczowo-finansowy na budowę drogi w Osełkowie. Termin rozpoczęcia prac jest 15 kwietnia br.
  Na tym Pan wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Przewodniczący Rady - wyraził ubolewanie, że dziś na sesji nie jest obecny Kierownik ZGK, ponieważ miałby pytania i uwagi odnośnie pracy Zakładu.
  Poinformował, że był na spotkaniu z mieszkańcami Jęgrznej i Gozdu w sprawie energii elektrycznej i okazało się, że mieszkańcy mieli wiele pytań i uwag pod adresem pracy ZGK i pracowników Urzędu.
  Są uwagi do podłączeń do kanalizacji szczególnie na Jęgrznej. Nie ma konkretnych działań w kierunku podłączeń do kanalizacji, ale są też przypadki, że mieszkańcy są podłączeni ale nie odnotowano tego w ZGK.
  Powinny być w tym celu przeprowadzone kontrole z udziałem Kierownika ZGK.
  Przewodniczący Rady prosił aby powołać komisję, przejść sprawdzić i karać mandatem mieszkańców, którzy nie podłączyli się do kanalizacji.
  Podobnym tematem były szamba i kosze na śmieci, gdzie w tym kierunku również powinny być kontrole i osoby uchylające się od tego obowiązku powinny być karane mandatem.
  Radny Wykrota - prosił aby w remontach cząstkowych dróg uwzględnić drogę Podzagnańszcze-Dołki.
  Radna Chudzik - prosiła o szerszą informację na temat dzierżawy budynku po byłej szkole w Łącznej na ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych.
  Wójt Gminy - odpowiedział na wnioski radnych .
  W sprawie dzierżawy budynku po szkole w Łącznej, nawiązałem kontakt z Fundacją „Z uśmiechem”. Jest to Fundacja która prowadzi na terenie woj. świętokrzyskiego szkoły i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i utrzymuje się ze środków darczyńców. Przedstawicielki tej fundacji były i oglądały budynek i do dziś nie ma odzewu, nie ma żadnej oferty.

  Remonty cząstkowe dróg będziemy sukcesywnie robić własnymi sposobami, nie zlecając firmom zewnętrznym, bo to są koszty.

  W sprawie zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego, wymieniono ostatnio 19 zegarów astronomicznych w miejscowościach: Zalezianka, Łączna, Osełków, Stawik, Czerwona Górka, Kamionki, Podzagnańszcze, Jęgrzna, Występa. Jeden zegar to koszt 500 zł. Od najbliższej soboty światłą będą wygaszane o godz. 24-ej.

  Zewidencjonowany mamy miniony rok pod względem przeprowadzonych kontroli.
  W 2011 roku przeprowadzono 35 kontroli przy asyście funkcjonariusza policji, w kilku miejscowościach. Podczas kontroli część osób ukarano mandatami, część otrzymała tylko pouczenia lub upomnienia.
  Było także 20 kontroli przy udziale Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w miejscowościach Kamionki, Czerwona Górka i Podzagnańszcze.
  Wysłano 100 wezwań do mieszkańców w sprawie okazania się dokumentami na odbiór nieczystości. Na te wezwania zareagowało 42 % wezwanych.
  Na obecny rok planowane są rekontrole i osoby, które były już w jakiś sposób kontrolowane, będą karane mandatami po czym będziemy występować na drogę prawną.

  Wstępnie został przygotowany projekt na kotłownię, niebawem powinien być gotowy.
  Nieobecność Kierownika ZGK dziś nie jest usprawiedliwiona, ale ponieważ ma ciężko chorego ojca w szpitalu, trzeba podejść ze zrozumieniem.

  Radny Wykrota - prosił aby zwrócić uwagę na tranzyt samochodów drogami powiatowymi Podzagnańszcze-Zaskale, szczególnie w godz. 6-7 rano.
  Radny Wisowaty - zgłosił kilka wniosków odnośnie dróg.
  1/ prosił o uzupełnienie ubytków w drodze gminnej koło cmentarza
  2/ duży ubytek jest w drodze koło domu nauczyciela
  3/ droga powiatowa Kamionki jest w trzech miejscach pęknięta (obejmuje jeszcze gwarancja), poza tym na początku Kamionek jest ubytek i uskok w drodze.
  Radny Fąfara - jak będzie z realizacją poboczy i rowów w Zaleziance, obiecanych od komisji objazdowej w ub. roku.
  Radna Żaczek - zapytała czy może liczyć na wyczyszczenie rowów i przepustów w Łącznej, przez grupę robót interwencyjnych.
  Wójt Gminy - odpowiedział. Nie będziemy czyścić rowów i przepustów, nie będziemy kosić rowów bo gminę nie stać na to. Na te cele potrzeba by było ok. 1 mln zł. Poza tym czyszczenie rowów i przepustów, koszenie rowów jest obowiązkiem mieszkańców.
  Radny Łącznej p. Bogdan Pająk - po wyjaśnieniach Wójta Gminy dodał, że radnej Żaczek chodziło o udrożnienie przepustów pod jezdnią drogi E-7.
  Radna Chudzik - prosiła o poprawienie stanu drogi do Klonowa na odcinku do Psar, dodając, że jeżdżą tą drogą wszyscy mieszkańcy Klonowa i BUS szkolny.
  Radny Nyga - zgłosił kilka pytań :
  1/ przedszkole w Łącznej , gdzie będzie i czy będzie jedno czy dwuoddziałowe
  2/ obsunęło się pobocze i ogrodzenie betonowe nad posesją nr 72 w Jęgrznej, kto ma to poprawić.
  3/ kiedy będzie wykonywana kanalizacja Gózd-Łączna i czy nie ma obaw, jeśli na razie nie rozpoczniemy budowy, że przyznane 4 mln środków unijnych zostaną nam odebrane.
  Wójt Gminy - udzielił odpowiedzi.
  1/ Przedszkole będzie się mieściło w budynku biblioteki w Kamionkach, po zaadoptowaniu pomieszczeń . Przygotowujemy wniosek na 2 oddziały bo w chwili obecnej jest już zapisanych 55 dzieci.
  2/ Odnośnie obsuwania się skarp jest pracownik liniowy w Zarządzie Dróg Powiatowych, który jeździ i sprawdza stan dróg i ubytków w drogach. Niemniej jednak poproszę o sprawdzenie naszych dróg Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
  3/ Kanalizacja Gózd-Łączna - posiadamy już projekt i pozwolenie na budowę. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 7 800 mln zł, co przy udziale środków unijnych i własnych
  50 % : 50 %, stanowi około 4 mln zł z budżetu gminy na wykonanie inwestycji. Mocno pracujemy aby rozpocząć budowę tak aby projekt się nie przedawnił.
  To że podpisaliśmy umowę, jest zapewnieniem, że mamy przyznane środki w wysokości 4 mln zł z określeniem czasu wykonania inwestycji.
  Budżet gminy ma określoną wydolność. Zaplanowane mamy środki na projekty dróg Zajamnie i Klonów Budy. Czekają w kolejce inwestycje na drogach powiatowych.
  Dopóki nie zwiększą się dochody gminy, podejmowanie decyzji karkołomnych jest niemożliwe. Zapewniam, że będziemy starać się rozpocząć realizację kanalizacji Gózd-Łączna , ale dokładniejszego terminu nie jestem w stanie dziś określić.
  Wiceprzewodnicząca Monika Pająk - termin rozpoczęcia robót na drodze Osełków jest na 15 kwietnia br. nie chciałabym aby ten termin był znów przesunięty.
  Wójt Gminy - data 15 kwietnia jest w harmonogramie prac , który dziś otrzymałem i nic więcej nie mam do powiedzenia. Uważam, ze mieszkańców bardziej interesuje termin zakończenia robót.
  Radna Molendowska-Cieloch - nie zgodziła się z ostatnimi słowami Pana Wójta twierdząc, że mieszkańców bardzo interesuje termin rozpoczęcia robót. Obecnie np. mieszkańcy Występy cieszą się bardzo, bo firma „FART” sprowadza już sprzęty na budowę drogi dojazdowej Występa-Barcza.
  Radny Nyga - zadał pytanie dzielnicowemu. Czy mamy jednego czy dwóch dzielnicowych i czy będą pełnione dyżury w poniedziałki.
  Dzielnicowy Pan Krzysztof Berus - na Gminę Łączna dzielnicowych jest dwóch i na dyżurach poniedziałkowych jesteśmy zawsze. Oprócz tego uczestniczymy w godzinach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zgłosił kilka wniosków;
  1/ gmina powinna zorganizować wysypisko popiołów
  2/ oświetlenie uliczne powinno się świecić w nocy
  3/ posprzątać należy piach z dróg szczególnie na zakrętach.
  Wójt Gminy - odniósł się do wysypiska popiołu. Nadal jeszcze obowiązuje stara ustawa o utrzymaniu porządku, która mówi, że w gestii mieszkańca jest usuwanie popiołu po zawarciu umowy z odbiorcą popiołu.
  Radny Wisowaty - stwierdził, że jako gmina pokazaliśmy się bardzo słabo w broszurce powiatu skarżyskiego „Kalendarium Wydarzeń 2012” gdzie jest tylko wspomniane o dożynkach powiatowych a będą też inne uroczystości w gminie np. 85 rocznica powstania OSP Łączna. Nie ma promocji gminy. Jest natomiast obszerna informacja o działalności Stowarzyszenia Zalezianka.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - Starostwo Powiatowe zbiera informacje z gmin do tej publikacji na przełomie roku a wtedy terminy naszych wydarzeń jeszcze nie były znane. Ukazało się tylko to co było pewne z terminem.
  Radny Wykrota - zdaniem radnego nie należy przywiązywać większej uwagi do tej broszurki.
  Radna Molendowska -Cieloch - prosiła aby na sesję zaprosić Stowarzyszenie Zalezianka
  aby złożyli sprawozdanie z tego co robią, podobnie jak składają sprawozdania kierownicy jednostek gminy.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Odbyła się 15 min. przerwa w obradach.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2012”
  Pracownik Urzędu Gminy ds. Ochrony Środowiska p. Nina Słabek-Karczewska - przedstawiła projekt uchwały.
  Ustawa o ochronie zwierząt narzuca coroczny obowiązek uchwalania programu do końca marca. Wprowadzenie w życie działań zaproponowanych w nin. programie ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Łączna a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
  Przetrzymanie psa w schronisku do tej pory kosztowało 30 zł za dobę. Obecnie znaleźliśmy tańsze miejsce bo za 15 zł/dobę. Wyłapanie jednego psa kosztuje ponad 200 zł. W budżecie gminy jest zaplanowane 10 tys. zł rocznie na realizację programu.
  Informacyjnie Pani Karczewska powiedziała, że ustawowo jest dopuszczone usypianie ślepych miotów, czyli dopóki psy i koty nie otworzą oczu.
  Radny Wykrota - prosił aby zainteresować się dzikimi sarnami i kiedy mają okres ochronny.
  Zapytał też jakie są wpływy z podatku od posiadania psów.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odpowiedziała, że nie ma żadnych wpływów od posiadania psów czyli nikt nie zgłosił posiadania 3 lub więcej psów.
  Innych pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVII/143/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 28 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za -14 radnych / 14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.
  Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Anna Chudzik - przedstawiła stanowisko Komisji.
  Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego wystąpił z prośbą o przyjecie na sesji rady gminy stanowiska w sprawie istniejącej sytuacji w gminnej oświacie.
  Obowiązki narzucane samorządom w zakresie oświaty stanowią zbyt duże ich obciążenie.
  Uchwała stanowi opinię Rady Gminy, jest głosem, apelem i protestem przeciwko wprowadzaniu nowych lub rozszerzaniu istniejących zadań bez zabezpieczenia samorządom środków finansowych na ten cel. Stanowisko Rady Gminy Łączna wspólnie ze stanowiskami z innych gmin będzie przesłane do Pana Premiera.
  Wniosek z Komisji był za poparciem stanowiska i podjęciem uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVII/144/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 28 marca 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za -12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2 / 14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - poinformował, że uchwała jest głosem Rady Gminy w sprawie produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego.
  Wprowadzenie roślin modyfikowanych genetycznie do upraw spowoduje zachwianie równowagi przyrodniczej, jak również smaku i jakości roślin. W trosce o ochronę życia i zdrowia mieszkańców Gminy Łączna oraz przyszłość gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych zachodzi konieczność ochrony przed organizmami roślinnymi zmodyfikowanymi genetycznie, zarówno gospodarstw ekologicznych jak i produkujących żywność tradycyjną. W związku z tym uchwała jest uzasadniona i podjęcie jej jest celowe.
  Po podjęciu uchwała zostanie przesłana do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Fundacji ICPPC (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi) oraz parlamentarzystów województwa świętokrzyskiego.


  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVII/145/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 28 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -14 radnych / 14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany treści uzasadnienia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna .
  Radca Prawny p. Iwanczatik - wyjaśnił skąd projekty dwu uchwał. W uzasadnieniu do uchwały z poprzedniej sesji zawarty był zapis, że właściciel zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekształceniem działek. W uchwale tego nie było, tylko w uzasadnieniu. Nadzór Prawny Wojewody zakwestionował ten zapis ponieważ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Wobec tego w obecnym projekcie uchwały, w uzasadnieniu zawarliśmy zapis, że właściciele zobowiązali się do wypracowania wspólnego stanowiska i porozumienia w związku z przekształceniem tych działek. Jeśli Wojewoda uchyli tą uchwałę, to niestety będziemy musieli pokryć koszty zmiany planu.
  Radny Kątny - zapytał czy dobrze zrozumiał, jeśli gmina nie dojdzie do porozumienia z właścicielami działek to Rada Gminy nie musi podejmować uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wójt Gminy - potwierdził, oczywiście bo w tym momencie jest to tylko wyrażenie woli przystąpienia do zmiany planu a nie do zmiany planu. Po sporządzeniu kompletu dokumentów planistycznych, Rada Gminy podejmie uchwałę zmieniająca plan dla danej miejscowości czy określonych działek. Procedura w każdym przypadku jest taka sama.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVII/146/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 28 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -14 radnych / 14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany treści uzasadnienia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna .
  Wyjaśnienie Radcy Prawnego do niniejszej uchwały było identyczne jak do uchwały poprzedniej.
  Pytań nie zgłoszono.


  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVII/147/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 28 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -14 radnych / 14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 f )
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w uchwale chodzi o pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 200 tys. zł na drogę powiatową do Zagórza.
  Radny Wykrota - zapytał kiedy będzie budowana ta droga a drugie pytanie to czy w Zespole Szkół w Łącznej będzie tworzona klasa sportowa, na jakich zasadach i o jakim profilu.
  Na pytanie o klasę sportową odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Chudzik .
  Ostatnio odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty na ten temat i Komisja zobligowała Dyrektora Szkoły do rozeznania tego tematu z uczniami i rodzicami oraz do przeprowadzenia testów w miesiącu kwietniu. Wiodącą dyscypliną będzie piłka nożna. Koszt jednej klasy sportowej w szkole podstawowej i w gimnazjum to ok. 30 tys. zł/ rocznie.
  Wójt Gminy - odpowiedział w sprawie budowy drogi w kierunku Zagórza.
  Kolejność jest taka, że rada gminy podejmuje uchwałę i dopiero na tej podstawie wójt gminy podpisuje porozumienie z Powiatem. Przetargu jeszcze nie ogłosili. Założone w budżecie środki nie są duże dlatego proponuje się wykonać odcinek od drogi kolejowej do zjazdu do kompleksu oświatowego. Jeśli przetarg pójdzie poniżej kwoty założonej rozszerzymy zadanie w kierunku Zagórza np. do zakrętu i wiaduktu pod torami.
  Radny Kątny - gdyby zakres prac na tej drodze był poszerzany to czy nie lepiej byłoby wykonać odcinek 15 m na krzyżówce z drogą do Zagórza.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że na ten odcinek drogi jest projekt ale pewne szczegóły i ustalenia jeszcze będą przed podpisaniem porozumienia.
  Radny Kątny - chciałbym aby asfalt sfrezowany z naszych dróg został wykorzystany na nasze drogi gminne.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVII/148/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 28 marca 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -14 radnych / 14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 9

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XVI/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14 / 14 ).

  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XVII -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Teresa Czerwińska
  Data wprowadzenia: 2012-05-17 1238
  Data upublicznienia: 2012-05-17
  Art. czytany: 1120 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna