A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Przetargi
 • 2012r.
 • Wójt Gminy Łączna o g ł a s z a p i e r w s z y p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y n a s p r z e d a ż n i e r u c h o m o ś c i

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze. zm.),

  Wójt Gminy Łączna
  o g ł a s z a p i e r w s z y p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y
  n a s p r z e d a ż n i ż e j w y m i e n i o n y c h n i e r u c h o m o ś c i:

  1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 619
  o powierzchni 0,7100 ha, położona w obrębie geodezyjny Czerwona Górka, stanowi własność gminy Łączna na podstawie Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2011 r., znak: IG.IV.7510.72.2011. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KI1R/00033160/1.
  Opis nieruchomości - kształt mocno wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 13,5m i długości ok.526m. Działka niezabudowana, położona jest przy drodze gminnej utwardzonej gruzem. Warunki zabudowy i położenie działki przeciętne, dojazd średni. Teren wznoszący się w kierunku płd., w części z lekkim obniżeniem. W środkowej części działki w granicy wschodniej posadowiony jest betonowy słup biegnącej poprzecznej linii elektrycznej SN. Teren wokół działek uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.
  Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/2004 Rady Gminy w Łączna z dnia 06 kwietnia 2004r., znajduje się w części płn. ( przy drodze gminnej ) na głębokości 100m tereny 1.MN-1- przeznaczone pod zabudowę zagrodową z udziałem zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy na wolnych działkach – grunt pod zabudowę stanowi obszar około 0,1350 ha. Pozostała cześć nieruchomości stanowią tereny 1.RP -1-przeznaczone pod uprawy polowe z zakazem zabudowy - o obszarze około 0,5750ha. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59 000,00 zł brutto w tym podatek VAT.

  2. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 143
  o powierzchni 0,2700 ha, położona w obrębie geodezyjny Gózd, stanowi własność gminy Łączna na podstawie Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 1995 r., znak: GG.V.7413/623/2/95 . Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KI1R/00013363/8.
  Opis nieruchomości - kształt mocno wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15m i długości ok.180 m. Działka zabudowana, budynkiem mieszkalnym konstrukcja budynku w złym stanie. Powierzchnia zabudowy budynku 51,7 m2. Wiek budynku ok. 80 lat. Stan techniczny bardzo zły, budynek kwalifikuje się do rozbiórki. Działka położona jest przy drodze gminnej utwardzonej asfaltowej. Warunki zabudowy i położenie działki bardzo dobre, dojazd dobry. Teren wznoszący się w kierunku płd. W południowej części działki przy wschodniej granicy posadowiony jest betonowy słup biegnącej poprzecznej linii elektrycznej SN. Teren wokół działek uzbrojony jest w sieć energetyczną
  i wodociągową.
  Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/2004 Rady Gminy w Łączna z dnia 06 kwietnia 2004r., znajduje się w cześć płd. ( przy dawnej drodze E7) na głębokości 120m tereny 2.MR-2 przeznaczone pod zabudowę zagrodową ze zwiększonym udziałem siedlisk jednorodzinnych w tym pochodzących ze zdegradowanych siedlisk zagrodowych –grunt pod zabudowę stanowi obszar około 0,1800ha. Pozostała cześć nieruchomości stanowią tereny 1.RP -1-przeznaczone pod uprawy polowe
  z zakazem zabudowy, dopuszczającej nowe siedliska w obrębach istniejącej zabudowy do niej przyległej , uzależnione od zgody i na warunkach określonych przez zarząd lub odpowiednio przez zarządcę drogi w przypadkach, o których mowa w § 35 ust.2 i ust7 - stanowi obszar o pow. około 0,0900ha. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 94 000,00 zł brutto w tym podatek VAT.

  3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 212/4
  o powierzchni 0,6300 ha, położona w obrębie geodezyjny Zalezianka, stanowi własność gminy Łączna na podstawie AN 313/2001. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KI1R/00019867/3.
  Opis nieruchomości - kształt prostokąta o szerokości ok. 50 m i długości ok.126 m. Działka niezabudowana, położona jest przy drodze gminnej nie urządzonej. Warunki zabudowy i położenie działki dobre, dojazd średni. Teren równy w części płd. zadrzewiony dzikimi drzewami owocowymi bez wartości rynkowej drzewa, w pozostałej części łąka uprawna. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.
  Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/2004 Rady Gminy w Łączna z dnia 06 kwietnia 2004r.,część wsch. działki na szerokości ok.20m, tereny 11.MR przeznaczone pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem znacznego udziału mieszkalnictwa jednorodzinnego i budownictwa letniskowego – grunt pod zabudowę stanowi obszar około 0,2520 ha. Pozostała cześć nieruchomości stanowią tereny 11.RP-2-przeznaczone pod uprawy polowe ograniczeniem zabudowy – o obszarze około 0,3780 ha. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 121 000,00 zł brutto w tym podatek VAT.

  Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 18 lipca 2012 r. (środa) o godz. 9:00.
  Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój 2
  Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie w a d i u m w wysokości 5900,00 zł. dla zbywanej działki Nr 619, 9400,00 zł dla zbywanej działki Nr 143 i 12 100,00 zł dla zbywanej działki 212/4.
  Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 16 lipca 2012 r. (poniedziałek) do godziny 1300 na konto Urzędu Gminy w Łącznej, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001.
  Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem:
  „ I Przetarg nieograniczony – Czerwona Górka działka nr 619”,
  „ I Przetarg nieograniczony – Gózd działka nr 143”,
  „ I Przetarg nieograniczony – Zalezianka działka nr 212/4” w terminie do dnia 16 lipca 2012 r. (poniedziałek), do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, pokój 1
  Oferta winna zawierać:
  1. Imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawną lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.
  5. Dowód wpłacenia wadium.
  Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, podanym w protokole przetargowym w celu podpisania umowy kupna -sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Łącznej w Banku Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek
  z ofert.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna ul. Kamionki 60, pokój Nr 7 w godzinach 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku, poniedziałek od 8:00 do 16:00, piątek od 8:00 do 15:00 tel. 041 25 48 972.


  Data wprowadzenia: 2012-06-13 0943
  Data upublicznienia: 2012-06-13
  Art. czytany: 1260 razy

  » Formularz ofertowy Czerwona Górka - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Formularz ofertowy Gózd - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Formularz ofertowy Zalezianka - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Warunki szczegółowe do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego - rozmiar: 24661 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna