A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XIX/155/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2012 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  UCHWAŁA NR XIX/155/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 425.403 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15.378.003 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 425.403 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 713 003 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5, Nr 6 , Nr 7, Nr 13 do uchwały budżetowej
  zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 4. Zmienia się zapisy § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
  „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
  1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 200 000 zł,
  w tym: kredyty – 200 000zł,
  2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 765 500 zł, w tym: kredyty –
  765 500 zł.”.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdział
  § Treść
  Kwota
  dochodów
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 500,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 500,00
  0580
  Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
  jednostek organizacyjnych 5 500,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 500,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 500,00
  0750
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do
  sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
  charakterze 8 500,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 472,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00
  2990
  Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
  w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
  budżetowego 82 472,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 387,00
  75023 Urzędy gmin 4 387,00
  0920
  Pozostałe odsetki 4 387,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
  WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWM -13 866,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
  czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
  od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 050,00
  0500
  Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
  0690
  Wpływy z różnych opłat 50,00
  0910
  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 913,00
  0690
  Wpływy z różnych opłat 913,00
  0910
  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
  75621
  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
  państwa -23 829,00
  0010
  Podatek dochodowy od osób fizycznych -23 829,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 320,00
  80104 Przedszkola 28 320,00
  0830
  Wpływy z usług 28 320,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 200,00
  85216 Zasiłki stałe 200,00
  0970
  Wpływy z rówżnych dochodów 200,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 309 890,00
  85395 Pozostała działalność 309 890,00
  0920
  Pozostałe odsetki 50,00
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich 263 364,00
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich 46 476,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 425 403,00
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść
  Kwota
  wydatków
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 472,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82 472,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 000,00
  75095 Pozostała działalność 4 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 000,00
  80195 Pozostała działalność 2 000,00
  Dotacje na zadania własne 2 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
  852 POMOC SPOŁECZNA -22 729,00
  85216 Zasiłki stałe -25 029,00
  Świadczenia społeczne -25 029,00
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 300,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 348 360,00
  85395 Pozostała działalność 348 360,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem
  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 348 360,00
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 300,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 300,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 300,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA -5 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -20 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -20 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 425 403,00
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
  w 2012 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w
  tym:
  Lp.
  Dział Rozd
  z. Nazwa przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  rok
  budżetowy
  2012
  (8+9+10+11)
  dochody
  własne jst
  kredyt
  y
  i
  pożycz
  ki
  kredyty
  i pożycz
  ki
  zaciągni
  ęte na
  realizac

  zadania
  pod
  refunda
  cję
  wydatk
  ów
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji Łączna ,
  Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144 366 0
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Występa,
  Zalezianka, Jaśle,Stawik
  2009-2015
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do
  zbiornika wodnego
  Jaśle
  2009-2013
  5 000 000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000 000 2 457 223 982 889 0 1 474 334
  4. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  ' 2007-
  2012
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  5. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2012
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  6. 754 75412
  Budowa garażu
  OSP 2005-
  2012
  150 000 12 000 12 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 150 000 12 000 12 000
  9. 010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
  Jegrzna ( spłata pożyczki do
  WFOŚiGW) 2009-2015
  2 988 199 160 000 160 000
  Związek Gmin
  Gór
  Świętokrzyskich
  zgodnie
  z porozumieniem
  wydatki bieżące
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000
  10. 853 85395
  Indywidualizacja procesu nauczania
  w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
  wydatki majątkowe
  11 853 85395
  Weż los w swoje ręce - aktywne
  społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
  wydatki majątkowe
  12 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 000 348 360 38 520 46 476,00 263 364,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 000 348 360 38 520 46 476,00 263 364,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  Ogółem wydatki majątkowe 33 667 565 2 995 741 1 217 089 0 0 0,00 1 778 652,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 391 955 401 923 38 520 0 0 54 510,04 308 892,96
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
  L.p. Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  Wydatki w roku
  budżetowym
  2012
  źródło kwota
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 2 457 223
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego
  regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457 223
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982 889
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 1 474 334
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323 239 318
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
  2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000 65 000
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00
  Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
  róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie
  Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 70 129,25 30 260,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00
  Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie
  kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 37 782,00 15 268,96
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 631,00 7 631,00
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 3
  853 85395
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 144 079,00 144 079,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
  małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00
  Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów
  wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 145,00 20 145,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
  małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00
  Projekt: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń
  obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie- utworzenie
  i wyposażenie aneksu kuchennego - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 830,00 20 830,00
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 4
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
  wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 500 42 500
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
  wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 296 42 296
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 5
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 000 348 360
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 000 348 360
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 189 800 38 520
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego 161 280 46 476
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 913 920 263 364
  Wydatki majątkowe: 0 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 7 111 818,00 3 560 527,00
  Wydatki bieżące: 1 726 818,00 736 786,00
  - środki z budżetu j.s.t. 232 218,00 80 938,00
  - środki z budżetu krajowego 202 918,75 77 105,04
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 291 681,25 578 742,96
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 823 741,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 1 045 089,00
  - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 778 652,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 6
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2011 r.
  1 2 3 4
  Przychody
  ogółem: 1 122 200,00
  I Kredyty i pożyczki 965 500,00
  1. Kredyty § 952 965 500,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
  środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 ,
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących
  z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona,
  zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami
  pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217
  ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 156
  700,00
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody
  ogółem: 787 200,00
  1. Spłaty kredytów § 992 787 200,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku
  z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
  z budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla
  których istnieje płynny rynek wtórny. § 982
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  w 2012 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek
  budżetowych w tym:
  Dział Rozdzia
  ł §
  Dotacj
  e
  ogółem
  Wydatki
  na 2012 r. Wydatki
  bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacj
  ą
  statutowyc
  h zadań
  Dotacje
  na
  zadania
  bieżące
  Świadczenia na
  rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem środków,
  o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
  3
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na programy
  finansowane
  z udziałem środków,
  o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
  3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udziałó
  w
  wniesienie
  wkładów do
  spółek prawa
  handlowego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  010 01095 2010
  5
  157,00 5 157,00 5
  157,00 5
  157,00
  750 75011 2010
  41
  501,00
  41 501,00 41
  501,00
  41 501,00
  751 75101 2010
  909,00 909,00 909,00 909,00
  852 85212 2010
  1 908
  429,00
  1 908
  429,00
  1 908
  429,00
  94 891,00 1
  778,00
  1 811
  760,00
  852 85213 2010
  5
  215,00
  5 215,00 5
  215,00
  5
  215,00
  852 85295 2010
  6
  900,00
  6 900,00 6
  900,00
  6 900,00
  Ogółem 1 968
  111,00
  1 968
  111,00
  1 968
  111,00 137 301,00 12
  150,00 0,00 1 818
  660,00
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.
  Dotacje celowe w 2012 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
  dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014
  Starostwo powiatowe
  pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi
  powiatowej na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza 200 000
  4. 801 80195
  Gmina Zagnańsk
  pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające
  do przedszkola w gminie Zagnańsk 5 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154
  wyłoniona w drodze konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
  w których występuje problem alkoholowy 10 000
  2. 926 92605
  wyłoniona w drodze konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Ogółem 250 000
  Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: B5A06B99-0190-4EB0-9B05-452E55F26596. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1348
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 616 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna