A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012

  w sprawie przystąpienia Gminy Łączna/ Zespołu Szkół w Łącznej do realizacji projektu pn. „Bajkowy świat” nr WND –POKL.09.01.01-26-013/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Ro

  Uchwała nr XIX/157/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012

  w sprawie przystąpienia Gminy Łączna/ Zespołu Szkół w Łącznej do realizacji projektu pn. „Bajkowy świat” nr WND –POKL.09.01.01-26-013/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.,

  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1
  Gmina Łączna/Zespół Szkół w Łącznej przystępuje do realizacji projektu pn. „bajkowy świat” WND –POKL.09.01.01-26-013/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w okresie 01.08.2012-31.07.2014.

  § 2
  1. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej do zaciągania zobowiązań w ramach projektu „Bajkowy świat” WND –POKL.09.01.01-26-013/12 do kwoty 1.265.000 zł.
  2. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków finansowych w ramach projektu oraz rozliczania otrzymanych środków, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrożeniem i wykonaniem projektu „Bajkowy świat” WND –POKL.09.01.01-26-013/12.
  3. Zapewnia się wkład własny w wysokości 189 800,00 zł, co stanowi 15 % wartości projektu.
  4. Zapewnia się utrzymanie powstałych oddziałów przedszkolnych przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji projektu tj od 01.08.2014 r. do 31.07.2016 r.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łącznej.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Łączna/Zespołu Szkół w Łącznej do realizacji projektu przedszkolnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminę Łączna/Zespół Szkół w Łącznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POKL, konkursu 4/1/9.1.1/POKL/2012 w dniu 20 marca 2012 r.

  1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE.

  W ramach PO KL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Budżet projektu pn. „Bajkowy świat” WND –POKL.09.01.01-26-013/12 wynosi
  1 265 000,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 189 800,00 zł jest wymagany w realizacji projektów przedszkolnych i wynosi 15 % ogólnej wartości projektu.

  W ramach projektu utworzone zostaną 2 oddziały przedszkolne.

  2. UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU – JEGO CELE.

  Rodzina jest pierwszym środowiskiem społecznym i wychowawczym, w kt. dziecko przebywa od urodzenia. W procesie socjalizacji i wychowania żadna instytucja nie zastąpi rodziny, lecz może ją wspierać i współdziałać z nią. Przedszkole ma za zadanie wszechstronnie oddziaływać na rozwój dziecka i przygotowywać go do podjęcia nauki w szkole. Dziecko poprzez zabawę, zajęcia, czynności samoobsługowe (np. zawiązanie sznurowadeł) kształtuje się umysłowo, budzi się w nim wrażliwość emocjonalna, rozwija się jego aktywność społeczna Poprzez kontakt z rówieśnikami-dzieci wdrażane są do przestrzegania zasad życia zbiorowego i szacunku do pracy. Wpływ przedszkola na wychowanie dziecka jest nieoceniony. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej jest czynnikiem warunkującym wyrównywanie szans, dobrym startem dla każdego dziecka

  Niestety na terenie Gm. Łączna infrastruktura przedszkolna jest niewystarczająca, a uczestniczenie w edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka powinno być prawem, a nie przywilejem. Jedynie w miejscowości Gózd funkcjonuje punkt przedszkolny, w którym ze względu na warunki lokalowe uczęszczało jedynie:
  -2011-25 dzieci 14c 11d
  -2010-25 dzieci 12c 13d
  -2009- 24 dzeci 14ch10d

  Dodatkowym ograniczeniem jest liczba tylko 18 miejsc w przedszkolu. Poza tym miejscowość Gózd jest oddalona od centrum ok. 3 km, co wiąże się wg art. 14a ust. o systemie oświaty z obowiązkiem (i problemem) zapewnienia dowozu dzieci.

  liczba urodzeń w:
  2008-58 w tym 31d 27c
  2009-62 w tym 30d 32c
  2010-51 w tym 15d 36c
  Razem: 171 w tym 76d 95c  3. CELE PROJEKTU:

  Cel główny
  Upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego 70 dzieci (30 dziewczynek, 40 chłopców) z gminy wiejskiej Łączna w okresie 01.08.2012-31.07.2014 r.
  Cele szczegółowe
  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 70 dzieci (30 dziewczynek, 40 chłopców) w wieku 3-5 lat z gm. Łączna w okresie 01.08.2012-31.07.2014 r.
  2. 70 rodziców (45 kobiet, 25 mężczyzn) w organizację i funkcjonowanie punktów przedszkolnych w okresie 01.08.2012 -31.07.2014 r
  3. 70 przedszkolaków (30 dziewczynek, 40 chłopców) dodatkowymi zajęciami, wyjazdami, dożywianiem mającym wpływ na wszechstronny i prawidłowy rozwój dziecka 3-5 letniego w okresie 01.08.2012 -31.07.2014 r
  4. Zaangażowanie 70 rodziców (45 kobiet, 25 mężczyzn) w rozwój dzieci poprzez spotkania edukacyjne w okresie 01.08.2012 -31.07.2014 r

  Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  Wsparciem objętych zostanie w ciągu 2 lat realizacji projektu 140 osób z terenu gminy Łączna, w tym:
  -70 (50 1 nabór +20 w 2 nabór) (30 dziewczynek, 40 chłopców) dzieci w wieku 3-5 l
  -70 rodziców (jw.) (45 kobiet, 25 mężczyzn)
  każdy punkt przedszkolny będzie liczył po 25 dzieci

  Rezultaty projektu.
  1. Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu- 2
  2. Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 70
  3. Liczba dzieci objętych wsparciem 70
  4. Liczba rodziców uczestniczących w wyjazdach 70
  5. Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach dodatkowych 70
  6. Liczba rodziców uczestnicząca w zajęciach 70

  PRODUKTY:
  1. Utworzone punkty przedszkolne -2
  2. Liczba zatrudnionych osób - 6
  3. Liczba ubezpieczonych dzieci - 70
  4. Liczba opracowanych scenariuszy - 10
  5. Liczba adaptacji węzła kuchennego - 1
  6. Liczba zaadoptowanych sal dla zajęć przedszkolnych -2
  7. Liczba zakupionych stolików -4
  8. Liczba zakupionych krzesełek -35
  9. Liczba zakupionych dywanów -1
  10. Liczba zakupionych meblościanek -2
  11. Liczba zakupionych odtwarzaczy CD/DVD - 2
  12. Liczba zakupionych szatni (wieszaki+półki)-2
  13. Liczba zamontowanych systemów monitoringu -1
  14. Liczba wyjazdów edukacyjnych 8
  15. Liczba godzin rytmiki-muzyki 120h
  16. Liczba godzin j. angielski -120h
  17. Liczba godzin logopedii -120h
  18. Liczba zakupionych programów do terapii logopedycznej. -1
  19. Liczba zakupionych luster logopedycznych -1
  20. Liczba zakupionych biurek -1
  21. Liczba zakupionych krzeseł -1
  22. Liczba miesięcy dożywiania dzieci przedszkolnych -20 m-cy
  23. Liczba zatrudnionych pomocy kuchennych -1
  24. Liczba zatrudnionych kucharek na 1/2 etatu -1


  4. METODOLOGIA OBLICZENIA WKŁADU WŁASNEGO
  Wkładem własnym w ramach projektu jest:
  Poz. 14 Wpłata - czesne za dodatkowe godziny powyżej 5 godz. założono m-c= 24 dzieci*4 godziny*1,5zł*20 dni=2 880,00 zł - wkład własny JST wpłata rodziców

  Rok 2012: 4 m-ce* 2 880,00 zł= 11 520,00 zł
  Rok 2013: 10 m-cy*2 880,00 zł= 28 800,00 zł
  Rok 2014: 6 m-cy* 2 880,00 zł= 17 280,00 zł
  Razem: 57 600 zł

  Poz. 14 – 100% wkład prywatny

  Poz. 39 Stawka żywieniowa - [miesiąc: 50dzieci*średnio 20dni/m-c*6zł=6000zł* 70%frekwencja= 4200,00zł wkład własny JST wnoszony przez rodziców
  Rok 2012: 4 m-ce* 4200zł= 16 800 zł
  Rok 2013: 10 m-cy*4200zł= 42 000 zł
  Rok 2014: 6 m-cy* 4200zł=25 200 zł
  Razem: 84 000 zł

  Poz. 39 – 100% wkład prywatny
  Wyżywienie przedszkolaka (obiad np. ziemniaki, surówka, mielony)
  Na podstawie analizy dzienników zajęć uczęszczających do Przedszkola w miejscowości Gózd oraz oddziału przedszkolnego w Łącznej przyjęto iż roczna frekwencja dzieci przedszkolnych będzie wynosić 70%- analizy obecności dzieci.

  Poz. 50 Tablica informacyjna - 1 szt. na budynku punktów przedszkolnych, 1 szt. na budynku Zespołu Szkół 2 szt. * 500zł=1000zł

  Zadanie 1 poz. 15 Koszty eksploatacji pomieszczeń przedszkolnych (ogrzewanie zł/m-c, woda- 100zł/m-c ,prąd- 800zł/m-c, śmieci -20 zł/m-c =2000,00zł/m-c) wkład własny JST
  Rok 2012: 4 m-ce* 2000zł= 8 000 zł
  Rok 2013: 12 m-cy*2000zł= 24 000 zł
  Rok 2014: 7 m-cy* 2000zł= 14 000 zł
  Razem: 46 000 zł

  Zadanie 2. poz. 22- Szatnia (wieszaki + półki) - 1 200,00 zł

  Razem: 57 600,00 zł + 84 000 zł +1000 + 46 000zł + 1 200,00 = 189 800,00 zł

  Wartość projektu: 1 265 000,00 zł
  Wkład własny: 15%, tj. 189 800,00

  Wkład finansowy rodziców:
  2012 – 28 320,00 zł
  2013 – 70 800,00zł
  2014 – 42 480,00 zł
  Razem: 141 600,00 zł

  Wkład własny JST:
  2012 – 10 200,00zł
  2013 – 24 000,00 zł
  2014 – 14 000,00 zł

  Razem wkład finansowy rodziców i wkład JST:
  2012 – 38 520,00 zł
  2013 – 94 800,00 zł
  2014 – 56 480,00 zł
  Razem: 189 800,00 zł
  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1351
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 1439 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna