A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 sierpnia 2012 r.

  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  UCHWAŁA NR XX/159/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co
  następuje:
  § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej nadanym Uchwałą
  Nr 27/VIII/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 października 2004 r. wprowadza się
  następujące zmiany:
  - w § 1 dodaje się punkt 2 b) w brzmieniu:
  „2 b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
  1240 z późn. zm.)”,
  - w § 5 zdanie pierwsze po zmianie otrzymuje brzmienie:
  „Do zakresu działań Ośrodka należy realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu
  pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.”,
  - w § 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
  „6. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 0717B285-8801-4BD2-A881-2495B4679215. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zmiany w statucie wynikają ze zmian przepisów rangi ustawowej.
  W związku z powyższym zaistniała konieczność uchwalenia uchwały, dostosowującej do
  zmienionych przepisów prawnych Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łącznej.
  Konieczność wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łącznej wynika również z obowiązku aktualizowania Statutu o realizowane zadania.
  GOPS realizuje Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wobec powyższego zachodzi
  konieczność dostosowania zapisów statutowych do podejmowanych zadań.
  Id: 0717B285-8801-4BD2-A881-2495B4679215. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1


  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1352
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 529 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Bernardyna Wasińska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna