A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
» Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XX/ 161/ 2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 sierpnia 2012r.

  w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łączna


  UCHWAŁA Nr XX/ 161/ 2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 sierpnia 2012r.

  w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łączna


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 58, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 7 poz. 38) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  §1
  Na terenie Gminy Łączna tworzy się dwa punkty przedszkolne zlokalizowane
  w miejscowości Kamionki.
  § 2
  Punkty przedszkolne działają w strukturach Zespołu Szkół w Łącznej i ich powstanie jest efektem realizacji projektu pn. „Bajkowy świat” nr WND –POKL.09.01.01-26-013/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  § 3
  Punkty Przedszkolne przy Zespole Szkół w Łącznej działają zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

  § 4
  1. Celem działania punktów przedszkolnych jest:
  a. zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku 3-5 lat w warunkach poszanowania ich godności,
  b. wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
  c. wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,
  d. przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
  2. Punkty przedszkolne są placówkami przeznaczonymi dla dzieci 3-5 letnich, w tym również dzieci niepełnosprawnych.
  3. Punkty przedszkolne działają w oparciu o zatwierdzany przez Dyrektora Zespołu Szkół program edukacyjny.
  § 5
  1. Do punktów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-5 lat.
  2. Przyjęcia dzieci odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców formularzy zgłoszeniowych.
  3. Termin rozpoczęcia rekrutacji na dany rok określa dyrektor Zespołu Szkół.
  4. W miarę wolnych miejsc dzieci do Punktów Przedszkolnych przyjmowane będą cały rok.
  § 6
  1. Tygodniowy wymiar czasu pracy każdego z Punków Przedszkolnych wynosi 50 godzin.
  2. Dzienny wymiar czasu pracy wynosi od 5 do 10 godzin.
  3. Szczegółowy wymiar czasu pracy ustala dyrektor zespołu placówek i podaje do wiadomości rodziców.

  § 7
  1. Podstawowym prawem wychowanków Punktów Przedszkolnych jest poszanowanie godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno wychowawczej punktów.
  2. W szczególności wychowanek ma prawo do:
  a. serdecznej i życzliwej opieki ze strony nauczycieli prowadzących zajęcia,
  b. udziału w zajęciach dydaktycznych i opiekuńczych,
  c. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i przepisami prawa.
  3. Wychowanek ma obowiązek odpowiednio do swojego wieku i poziomu rozwoju respektowania potrzeb innych osób i troszczenia się o swoje otoczenie.

  § 8
  1. Rodzice mają prawo zapoznać się z programem edukacyjnym realizowanym
  w Punktach Przedszkolnych.
  2. Rodzice mają prawo do otrzymywania bieżącej, rzetelnej informacji o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka.
  3. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez nauczyciela.
  4. Rodzice mają prawo po uzgodnieniu z nauczycielem do uczestniczenia we wszystkich zajęciach Punktu Przedszkolnego w szczególności w okresie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.
  5. Rodzice są uprawnieni do przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi szkoły uwag dotyczących funkcjonowania Punktów Przedszkolnych.
  6. W przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego rodzice są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rezygnacji.
  7. Przyprowadzanie dzieci do Punktu Przedszkolnego i odbieranie dzieci po zakończeniu zajęć należy do obowiązków rodziców lub osób dorosłych posiadających pisemne upoważnienie do odbioru dziecka.

  § 9
  Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym należy w szczególności:
  1. sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Punkcie Przedszkolnym,
  2. poszanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
  3. prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  4. współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji,
  5. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  6. współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka i działającymi na rzecz dzieci i rodziny,
  7. opracowanie i realizacja grupowych i indywidualnych planów pracy
  i wychowania.


  § 10
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 11
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty daje możliwość tworzenia oświatowych placówek alternatywnych obok tradycyjnych przedszkoli. Alternatywne przedszkola są nowym zadaniem dla samorządów.
  Myśląc o edukacji przedszkolnej w kategoriach wyrównywania szans szczególny nacisk samorządowcy naszej gminy przywiązują do powszechności dostępu do edukacji przedszkolnej oraz jakości tej edukacji. Tylko połączenie tych dwóch czynników może rozpocząć proces wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży pochodzących ze wsi oraz proces odbudowywania kapitału społecznego wsi. Stworzenie takich punktów przedszkolnych na terenie gminy Łączna jest odpowiedzią na aktualną sytuację ekonomiczną oraz potrzeby społeczne dzieci i ich rodziców, a przede wszystkim zapewni dzieciom lepszy start w późniejszej edukacji szkolnej.

  Na terenie Gminy Łączna infrastruktura przedszkolna jest niewystarczająca, a uczestniczenie w edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka powinno być prawem, a nie przywilejem. Jedynie w miejscowości Gózd funkcjonuje punkt przedszkolny, w którym ze względu na warunki lokalowe uczęszczało jedynie:
  -2011-25 dzieci 14 chłopców 11 dziewczynek
  -2010-25 dzieci 12 chłopców 13 dziewczynek
  -2009- 24 dzieci 14 chłopców 10 dziewczynek

  Poza tym miejscowość Gózd jest oddalona od centrum o ok. 3 km, co wiąże się wg art. 14a ust. o systemie oświaty z obowiązkiem (i problemem) zapewnienia dowozu dzieci.

  Potrzebę utworzenia punktów przedszkolnych potwierdza liczba dzieci urodzonych
  w poszczególnych latach:
  2008-58 w tym 31 dziewczynek 27 chłopców
  2009-62 w tym 30 dziewczynek 32 chłopców
  2010-51 w tym 15 dziewczynek 36 chłopców
  Razem: 171 w tym 76 dziewczynek 95 chłopców.

  Poza tym Gmina Łączna otrzymała dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. Bajkowy świat w ramach, którego mają powstać 2 punkty przedszkolne.  Załącznik 1
  do uchwały Nr XX/161/2012
  z dnia 27 sierpnia 2012r.

  STATUT PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

  ROZDZIAŁ I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1
  Ilekroć w dalszych częściach Statutu jest mowa o:
  1. PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH - należy przez to rozumieć Punkty Przedszkolne zlokalizowane w miejscowości Kamionki;
  2. STATUCIE - należy przez to rozumieć niniejszy Statut Punktów Przedszkolnych
  3. USTAWIE - należy przez to rozumieć USTAWĘ z dnia 7 września 1991 roku
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 254, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;
  4. DYREKTORZE- należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej;
  5. DZIECIACH - należy przez to rozumieć dzieci przyjęte i uczęszczające do Punktów Przedszkolnych
  6. RODZICACH - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych
  7. ORGANIE PROWADZĄCYM - należy przez to rozumieć Gminę Łączna reprezentowaną przez Wójta Gminy Łączna

  § 2
  1. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Punktów Przedszkolnych.
  2. Siedziba Punktów Przedszkolnych znajduje się w budynku zlokalizowanym pod adresem: Kamionki 5C, 26-140 Łączna.
  3. Organem Prowadzącym jest Gmina Łączna.
  4. Nadzór merytoryczny nad Punktem sprawuje Dyrektor lub osoba przez niego wskazana.

  § 3
  Punkty działają na podstawie:
  a) art. 14a ust.7 – ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami
  b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
  i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  c) niniejszego statutu

  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZADANIA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

  § 4
  1. Punkty realizują cele i zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspierania rodziny w wychowaniu i przygotowywania dziecka do szkoły.
  2. Głównym celem Punktu jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
  1. Zadania Punktów Przedszkolnych:
  a) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich.
  b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości punktów przedszkolnych, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
  c) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,
  d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  e) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznanie jego możliwości rozwojowych, a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
  f) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  g) rozbudzenie ciekawości poznawczej,
  h) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

  3. Punkty przedszkolne są placówkami przeznaczonymi dla dzieci 3-5 letnich również niepełnosprawnych, jeżeli pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej i dodatkowo zapewniona zostanie opieka osoby dorosłej.
  4. Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci.
  5. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oraz działalność Organów Punktów Przedszkolnych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
  6. Realizacja celów Punktów Przedszkolnych może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Organem Prowadzącym przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje
  i organizacje.


  ROZDZIAŁ III
  ORGANY PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

  § 5
  1. Organami Punktów Przedszkolnych są:
  a) Dyrektor
  b) Nauczyciele
  c) Rada Rodziców

  2. Dyrektor:
  a) jest przełożonym nauczycieli,
  b) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
  c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad Punktami Przedszkolnymi,
  d) podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy,
  e) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Punktów Przedszkolnych,
  f) zapewnia - odpowiednie warunki do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
  g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Punktów Przedszkolnych, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  h) reprezentuje Punkty Przedszkolne na zewnątrz.

  3. Nauczyciele:
  a) kierują bieżącą działalnością placówki,
  b) sprawują opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do Punktów Przedszkolnych oraz stwarzają warunki ich rozwoju,
  c) zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Punktach Przedszkolnych, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem mu przypisanym,
  d) przygotowują arkusze organizacji Punktów Przedszkolnych i ramowe rozkłady dnia i przedstawiają je do zatwierdzenia Dyrektorowi i Organowi Prowadzącemu,
  e) współpracują z Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
  i kontrolującymi,
  f) wykonują inne zadania wynikające z przepisów ogólnych,
  g) prawidłowo prowadzą, gromadzą i przechowują dokumentację Punktów Przedszkolnych,
  h) współdziałają z rodzicami a w szczególności:
  - zapewniają bieżący przepływ informacji na temat dziecka i działalności Punktów Przedszkolnych,
  - organizują spotkania.

  4. Rada Rodziców:
  a) jest organem społecznym Punktów Przedszkolnych. Stanowią ją rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych,
  b) zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych,
  c) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem,
  d) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z działalnością Punktów Przedszkolnych.

  ROZDZIAŁ IV
  PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

  § 6
  1. Organ prowadzący powierza funkcję nauczyciela osobie posiadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  2. Nauczyciel:
  2.1 prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną,
  2.2 odpowiada za jakość i wyniki tej pracy
  2.3 szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
  2.4 planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
  2.5 dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczy się
  o estetykę pomieszczenia.
  2.6 współpracuje z rodzicami w zakresie wychowywania i edukacji.
  2.7 prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2.8 współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
  2.9 opracowuje i realizuje grupowe, indywidualne plany pracy i wychowania, uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci.

  ROZDZIAŁ V
  PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

  § 7
  1. Podstawowym prawem dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych jest poszanowanie ich godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej.
  2. W szczególności dziecko ma prawo do:
  a) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Punktach Przedszkolnych,
  b) udziału w zajęciach,
  c) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Punktami Przedszkolnymi,
  d) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i przepisami prawa,
  e) akceptacji swojej osoby.
  3. Dziecko ma obowiązek odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych dzieci, szanowania ich wolności i troszczenia się o otoczenie.

  ROZDZIAŁ VI
  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

  § 8
  1. Rodzice mają prawo do:
  a) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,
  b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,
  c) uzyskanie wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nimi specjalistami,
  d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy Punktów Przedszkolnych.

  2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  a) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
  b) przestrzeganie zasad określonych w innych dokumentach np. umowie/kontrakcie
  z rodzicami – o ile Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej podejmie decyzje o zawieraniu ta chich umów/kontraktów,
  c) poznanie i przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu,
  d) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
  e) zapewnienie dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia,
  f) terminowego dokonywania opłaty za pobyt dziecka w Punktach Przedszkolnych lub wyżywienie.

  §9
  Formy współpracy Punktów Przedszkolnych z rodzicami:
  a) zebrania grupowe,
  b) konsultacje i rozmowy indywidualne,
  c) zajęcia otwarte,
  d) uroczystości.

  RODZIAŁ VII
  ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

  § 10
  1. Oba Punkty Przedszkolne złożone są z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.
  2. Do Punktów Przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
  3. Liczba dzieci w jednym Punkcie Przedszkolnym nie może przekraczać 25 dzieci.
  4. Punkt Przedszkolny tworzy się przy minimum 3 dzieciach.
  5. Opiekę nad dziećmi w jednym Punkcie Przedszkolnym sprawuje, co najmniej jeden nauczyciel.
  6. W swojej pracy nauczyciel może być wspierany przez pomoc nauczyciela, asystenta, stażystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców.

  § 11
  1. Organizację Roku Pracy Punktów Przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia
  i tygodnia, ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców i zatwierdzony przez Dyrektora oraz Organ Prowadzący.
  2. Punkty Przedszkolne funkcjonują przez cały rok z wyłączeniem przerw świątecznych
  i wakacji, chyba że Organ Prowadzący postanowi inaczej.
  3. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi nie mniej niż 25 godzin tygodniowo i nie krócej niż 5 godz. w ciągu dnia.
  4. Punkty Przedszkolne prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

  § 12
  1. Punkty Przedszkolne zapewniają trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  2. Koszty wyżywienia dziecka w Punktach Przedszkolnych pokrywane są przez rodziców,
  a w uzasadnionych przypadkach finansowane mogą być przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  3. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca.
  4. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest uchwałą Rady Gminy lub przez Dyrektora
  w porozumieniu z Radą Rodziców. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom nie przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.
  5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym , odrębnym na każdy rok szkolny zarządzeniu .
  § 13
  1. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Punktu są określone w odrębnym regulaminie.
  2. Warunki przeprowadzania i odbierania dzieci z Punktu określa umowa z rodzicami.  ROZDZIAŁ VIII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 14
  1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktów Przedszkolnych – dzieci, nauczycieli, rodziców.
  2. Przed zmianą statutu Organ Prowadzący powinien zasięgnąć opinii Organów Punktów Przedszkolnych.
  3. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane przez Organ Prowadzący.
  4. Statut jest udostępniany każdemu zainteresowanemu rodzicowi przez nauczyciela
  i wywieszony w pomieszczeniu w którym działają Punkty Przedszkolne.

  § 15
  1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Punktach Przedszkolnych nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktów Przedszkolnych określają odrębne przepisy.

  § 16
  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1354
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 1001 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna