A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XX/ 162/ 2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 sierpnia 2012 r.

  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego


  UCHWAŁA Nr XX/ 162/ 2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.

  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
  poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
  Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1.

  Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Łączna porozumienia międzygminnego
  o przekazaniu Gminie Końskie, realizacji zadania własnego dotyczącego zaspokojenia zbiorowych potrzeb w zakresie przyjmowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 2 tej ustawy Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
  Uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. przyjęto Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018. W celu usystematyzowania gospodarki odpadami komunalnymi, zastosowano podział województwa
  na 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem w każdym regionie min. 150 tys. mieszkańców. W skład Regionu 6 wchodzą gminy powiatu koneckiego i skarżyskiego
  z wyznaczeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Końskie. Wolą wszystkich gmin Regionu 6 jest wspólne rozwiązanie zadania własnego tych gmin z uwzględnieniem najkorzystniejszego aspektu finansowego. W celu uzyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
  ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Zakłady zagospodarowania odpadów realizowane w ramach POIiŚ muszą mieć przepustowość wystarczającą
  do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Dofinansowaniem może być objęte 85% kosztów kwalifikowanych Projektu.  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1355
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 643 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna