A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XVIII/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 16 maja 2012r.

  Protokół Nr XVIII/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 16 maja 2012r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00.

  Ad. 1
  Dnia 16 maja 2012 roku odbyło się kolejne XVIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorz Giza, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda, Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej p. Monika Smulczyńska, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur , niektórzy sołtysi gminy.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych, czyli 100 % składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Łukasza Dąbka , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 10 e) projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i krótko uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwały. Urząd Marszałkowski wprowadził pewne zmiany treści załącznika do uchwały „ wykaz przystanków” , oprócz tego zwiększyliśmy o jeden ilość przystanków. Stąd potrzeba zmiany uchwały.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono , wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za wprowadzeniem zgłoszonego przez Wójta Gminy projektu uchwały w punkcie 10 e).
  Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie ( za- 15 radnych /15 obecnych )


  Obowiązujący porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Łączna.
  7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011.
  8. Pytania, wnioski, postulaty
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2011
  b) Zmian budżetu gminy Łączna na rok 2012
  c) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019
  d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
  e) dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z wykonania budżetu za 2011 rok :
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2011 rok ;
  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2011 rok wraz z uzasadnieniem;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  e) Dyskusja
  f) Podjęcie uchwały.

  12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  13. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 28 marca 2012r. do
  16 maja 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


  I. Uczestniczyłem :

  30 marca – w spotkaniu z Dyrektor M. Mochocką w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
  - udział w Walnym Zgromadzeniu LGD zorganizowanym w Bodzentynie,
  2 kwietnia – w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie,
  16 kwietnia – w posiedzeniu Związku Międzygminnego UTYLIZATOR,
  17 kwietnia – w podpisaniu umowy dot. promocji Gminy w ramach inicjatywy EURO GMINA 2012
  19 kwietnia – w publicznej dyskusji nad studium uwarunkowań przekazanym przez urbanistę,
  24 kwietnia - w konkursie recytatorskim w Zespole Szkół w Łącznej,
  - w spotkaniu z Burmistrzem Końskich,
  25 kwietnia – w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie poświęconym pożyczkom
  z WFOŚ i GW,
  27 kwietnia – w podpisaniu umowy o zorganizowanie robót publicznych w Urzędzie Gminy Łączna,
  7 maja – uczestniczyłem w święcie Szkoły w Łącznej,
  10 maja – w obchodach DNIA STRAŻAKA w KP PSP w Skarżysku Kam.
  11 maja - w spotkaniu z urbanistą dotyczącym sporządzonym zmianom planu zagospodarowania przestrzennego,
  14 maja – w spotkaniu z p. Rafałem Graczkowskim w sprawie złożonych projektów z PO KL-u.

  II. Wydałem zarządzenia:

  - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna,
  - w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości położonych w obrębach
  geodezyjnych Czerwona Górka, Gózd, Zalezianka w drodze przetargu
  pisemnego nieograniczonego,
  - w sprawie określenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości ,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna.

  W ostatnich dniach została wprowadzona stała organizacja ruchu na starodrożu E-7 ograniczająca ruch pojazdów pow. 12t. Został także wykonany projekt organizacji ruchu na w/w drodze polegający na likwidacji podwójnej linii ciągłej i wprowadzeniu miejsc do wykonania lewoskrętu.
  W ramach remontu dróg gminnych wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej. Uzupełnianie ubytków na pozostałych drogach rozpocznie się po utwardzeniu przez grupę robót miejsc przy wiatach przystankowych postawionych w Zagórzu.
  Pozostałe kwestie dotyczące także dróg powiatowych szczegółowo zostały omówione na ostatniej połączonej komisji.
  Pracownik wydziału technicznego sporządza harmonogram prac do wykonania przez grupę robót, oczekując osobiście lub telefonicznie na wskazówki i potrzeby w tym zakresie od radnych i sołtysów – biorąc pod uwagę ich możliwości i kwalifikacje.
  Pierwszy tydzień pracy grupy upłynął przy:
  - montowaniu oznakowania na starodrożu e-7,
  - sprzątaniu cmentarza,
  - porządkowaniu terenu wokół Urzędu i poczty,
  - układaniu płyt chodnikowych w wiatach przystankowych w Zaskalu.

  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o następujące informacje.
  Dnia 8 maja br. złożone zostały dwa wnioski projekty z Kapitału Ludzkiego.
  1/ Wniosek dotyczy Pań z Osełkowa, całość projektu 50 tys. zł
  2/ Wniosek dotyczy grupy Pań z Zagórza , całość projektu 50 tys. zł.
  Obydwa wnioski uzyskały akceptację.
  Nie uzyskał natomiast akceptacji wniosek złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną, ale w sierpniu odbędzie się kolejny nabór wniosków, dlatego złożymy kolejne 2 wnioski na miejscowości Klonów i Gózd.
  Wniosek na przedszkole uzyskał wstępną akceptacje i jest na 8 miejscu listy rankingowej.

  Pan Wójt poinformował., że rozpoczyna się inwestycja budowy drogi Osełków. Firma weszła na teren budowy, pojawił się sprzęt.
  Rozpoczęły się również prace przy docieplaniu i elewacji budynku OSP , wartość robót ok. 30 tys. zł.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował .


  Ad. 6
  Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Łączna.
  Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska, stanowi też załącznik do nin. protokołu.
  Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorząd województwa, oceny zasobów pomocy społecznej, która będzie przedstawiana odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa. Ocena ta wraz rekomendacjami będzie podstawa planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpi od 2012 roku dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.
  Kierownik GOPS poinformowała, że z pomocy społecznej korzysta 1300 osób czyli ok. ¼ mieszkańców gminy i utrzymuje się na stałym poziomie.
  Po zakończeniu Pani Kierownik poprosiła o pytania.
  Radna Chudzik - poprosiła o wyjaśnienie co to są mieszkania chronione, ile osób przebywa w Domach Pomocy Społecznej i jakie są koszty ich pobytu.
  Kierownik GOPS - poinformowała o mieszkaniach chronionych. Są to mieszkania dla osób niepełnosprawnych umysłowo, umysłowo upośledzonych, które nie radzą sobie samodzielnie w życiu. Osoby przebywają w takim mieszkaniu do pół roku pod opieką pedagogów, psychiatrów i psychologów. Po pół roku osoba taka musi być przygotowana do samodzielnej egzystencji w środowisku. Na terenie gminy nie mamy takiego mieszkania.
  W Domach Pomocy Społecznej mamy umieszczone 4 osoby. Koszt pobytu osoby w DPS to kwota ok. 2 tys. zł. , lub 2800 zł/m-c w specjalistycznych DPS. Do każdej osoby przebywającej w DPS gmina dopłaca kwotę od 1300-1600 zł.
  Innych pytań nie zgłoszono.  Ad. 7
  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Sekretarz Gminy poprosił o pytania do sprawozdania.
  Radny Wykrota - zapytał kto prowadzi obecnie Uczniowsko Ludowy Klub Sportowy.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że nadal prowadzi p. Tadeusz Żmijewski i skupia młodzież szkolną i pozaszkolną z gminy.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Pierwsze pytanie zadał Przewodniczący Rady p. S. Starz.
  Poprosił Kierownika ZGK o informację ilu jest odbiorców podłączonych do kanalizacji, ilu jest niepodłączonych, czy istnieją dzikie podłączenia do kanalizacji lub do wody a także koszt podłączenia do wodociągu.
  Druga sprawa to w jaki sposób jest rozliczany Pan Pabis za pobór wody z hydrantu na swoją budowę.
  Kierownik Zakłądu Gospodarki Komunalnej p. Grzegorz Giza poinformował o ilości osób podłączonych i niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. I tak:
  Czerwona Górka - podłączonych - 76, niepodłączonych – 19.
  Jęgrzna - podłączonych 80, niepodłączonych – 23
  Osełków - podłączonych 20, dalsze podłączenia trwają .
  Są osoby , które wyraziły wolę podłączenia się w określonym czasie w 2012 roku lub w 2013 roku.
  Koszt podłączenia się do wodociągu to 100 zł/mb + VAT i ponad 1200 zł studnia wodomierzowa.
  W miarę możliwości wykonujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
  Obecnie jest poważny problem na oczyszczalni ścieków, ponieważ wpływają ścieki, które nie spełniają parametrów, czyli takie jak z szamba.
  Braki wody na Występie i Zaleziance - wynikają z awarii urządzeń.
  Braki wody w kompleksie oświatowym związane są z niewłaściwym przekrojem rur wodociągowych, co powoduje zakłócenia w dostawie wody. Dlatego pewien odcinek wodociągu (ok. 300 m od poczty do biblioteki z lat 70-tych) jest do wymiany, bo woda do szkoły jak również do oczyszczalni ścieków musi być zabezpieczona.
  Drugi odcinek konieczny do wymiany jest na Czerwonej Górce około 800 m.
  Wczoraj wystąpił problem z wodą w Klonowie. Źle zadziałała jedna pompa, która być może będzie konieczna do wymiany na nową.
  Przewodniczący Rady - zapytał w jakim okresie po wykonaniu kanalizacji mieszkańcy powinni podłączyć się do kanalizacji. Wyjątkowo w Osełkowie powinni się wszyscy teraz podłączyć, przed wybudowaniem drogi. Jak wyeliminować dzikie podłączenia do kanalizacji. Zdaniem mieszkańców, tylko Kierownik ZGK może sprawdzić i wyeliminować dzikie podłączenia. Pracownicy ZGK nie są tu wiarygodni.
  Kierownik ZGK - wystawiono faktury dla Pana Pabisa na 180 m3 wody, na podstawie sprawdzenia ilości pojemników, które pobrał. W przyszłości postaramy się założyć wodomierze na hydrantach do poboru wody. Jako Kierownik nie mogę być wszędzie , dlatego wysyłam pracowników i liczę , że zrobią to dobrze.
  Radny Wykrota - zapytał ile jest domów na Osełkowie.
  Odpowiedziała radna Osełkowa Monika Pająk - na Osełkowie jest 41 domów w tym 20 podłączonych, ale proszę zwrócić uwagę , że odbiór kanalizacji był we wrześniu 2011r., a Pan Wójt poinformował mieszkańców, że mają czas do podłączenia się przez 1 rok.
  Ten rok jeszcze nie upłynął i była zima. Z inwestycją drogową nie ma kolizji bo każdy mieszkaniec ma studzienkę kanalizacyjną na swojej posesji.
  Radny Wykrota - zapytał kiedy będzie rozwiązanie problemu wodociągu na początku Podzagnańszcza.
  Kierownik ZGK - czekam na informacje od p. Fice tj. projektantki.
  Wójt Gminy - całością sprawy miał zająć się Kierownik ZGK łącznie z projektem tego odcinka wodociągu. Kiedy będzie projekt i kosztorys, wtedy postaramy się znaleźć środki na wykonanie tego wodociągu.
  Radna Chudzik - wróciła do awarii pompy na Klonowie pytając o która pompę chodzi i apelowała aby problem nie trwał znów 1,5 roku.
  Kierownik ZGK - odpowiedział, że chodzi o studnię głębinową. Jeżeli będą konkretne informacje o stanie urządzenia wystąpi do Wójta lub do Rady Gminy o zakup pompy.
  Radna Molendowska-Cieloch - Pan Kierownik powiedział, ze w Zaleziance i Występie nie ma problemu z wodą . Tak dziś nie ma, ale wody brakowało w każdą sobotę przez cały kwiecień, od wiosny mamy problemy z wodą dlatego proszę aby coś z tym zrobić.
  Radny Fąfara - zapytał jak to jest z zasuwami , gdybym chciał wymienić zasuwę wodociągową.
  Kierownik ZGK - przyłącze wraz z zasuwą jest po stronie właściciela posesji. Jedna zasuwa z wykopem kosztuje ok. 500 zł, jeżeli wejdzie jeszcze studnia wodomierzowa to dodatkowo + 1200 zł.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - wyjaśnił , że zasuwa jest po to aby w każdej chwili mogła odciąć wodę do domu. U nas jest inaczej, zasuwy jak również hydranty są zepsute, bo nigdy nie były konserwowane, nikt nigdy tego nie robił a jest to po stronie ZGK.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła zapewnienie , że woda na Występie w najbliższą sobotę będzie , a gdyby nie było to gdzie mają mieszkańcy dzwonić.
  Kierownik ZGK - zapewnił, że woda na Występie będzie ponieważ jest wymieniony zawór zwrotny na przepompowni. Jeśli nie będzie wody to proszę dzwonić do mnie.
  Sołtys Występy p. Gębska - powiedziała, że istnieje zależność, jeśli Pan Pabis pobiera wodę wtedy Występa nie ma wody, dlatego chodzi o to aby takich odbiorców nie było.
  Kierownik ZGK - odpowiedział, że Pan Pabis więcej nie będzie pobierał wody.
  Radny Nyga - zapytał o wyciek wody na Jęgrznej
  Kierownik ZGK - w najbliższym czasie zlikwidujemy wyciek.
  Radna Żaczek - zapytała jak zamierza Kierownik rozwiązać problemy częstych braków wody w gimnazjum, co niszczy sprzęty kuchenne.
  Kierownik ZGK - problem spadku ciśnienia na wodociągu pojawił się teraz . Rozwiązaniem będzie wymiana pewnych odcinków wodociągu do szkoły i podobnie jest na wodociągu w Czerwonej Górce.
  Radny Kątny - czy jak budowano szkołę nie przewidziano tego, że będą problemy.
  Druga sprawa to jeśli są uwagi do pracowników ZGK , kierownik powinien to sprawdzić.
  Wójt Gminy - temat wodociągów w gminie jest obecnie bardzo ważny a może najważniejszy. Wszystkie uwagi mają uzasadnienie i sens. Gmina jest zwodociągowana prawie w 100 % ale należy się zastanowić kiedy były budowane te wodociągi i w jakim są stanie technicznym. Okazuje się , że są to sprawy bardzo ważne, dlatego należy poszczególne odcinki wodociągów kolejno wymieniać, czyli umieszczać w kolejnych budżetach gminy. Pilnej wymiany wymaga odcinek wodociągu do szkoły ok. 300 m, na Czerwonej Górce ok. 1000 m tj. łącznie ok. 450 tys. zł . Musimy się więc zastanowić z czego zrezygnować i który wodociąg wymienić.
  Wodociąg Występa-Zalezianka należy wykonać kolejny odwiert i kupić kolejną zapasową pompę, która będzie zabezpieczać w razie awarii pierwszej pompy. Trzeba też zmodernizować hydrofornię i ujęcie wody Zalezianka oraz położyć nowy kabel sterowniczy. To są znów kolejne pieniądze.
  Takich awaryjnych odcinków wodociągu jest kilka i musimy je stopniowo wymieniać, ale muszą być na to środki. Dobrze byłoby ustalić priorytety, które wodociągi będą pierwsze.
  Radny Litwiński - prosił aby cofnąć się pamięcią kilka miesięcy do tyłu, kiedy sugerowałem aby w kalkulacji cen wody i ścieków ująć środki na remonty i konserwację, bo tych środków będzie potrzeba dużo.
  Jeśli chodzi o pompy głębinowe, są możliwości zastosowania kilku pomp w jednym otworze.
  Radna Chudzik - awaryjność urządzeń jest i będzie , bo to jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast to że wymiana pompy trwała tak długo, to nie jest to wina Rady Gminy to jest decyzyjność i zastanówmy się jak działamy.
  Radny Dąbek - zwrócił się z prośbą o przeniesienie własności części działek na Zajamniu będących w użytkowaniu Bukowej Góry na rzecz gminy pod drogę.
  Kierownik Wydziału technicznego p. Mazur - odpowiedział, że prace trwają i są na etapie zakładania księgi wieczystej.
  Radny Wisowaty - zapytał o przybliżony termin zakończenia prac nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że zbliżamy się do podjęcia uchwały przez Radę Gminy i może to być koniec czerwca lub początek lipca.
  Generalnie czas trwania przygotowywania i uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego trwa długo, czasem latami.
  Państwo Kwiatkowscy oczekują na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ich działek na Zaleziance. Do przyjęcia uchwały przez Radę Gminy potrzebne są środki w budżecie gminy. Ustawa nie daje możliwości aby Wójt Gminy podpisał porozumienie o finansowaniu zadania przez inne podmioty, bo to jest zadanie własne gminy. Jedyną możliwością jest przyjęcie prze gminę darowizny na realizację tego zadania i w tym kierunku trwają rozmowy.
  Chciałbym poza tym, aby zmiana planu zagospodarowania przestrzennego oprócz gruntów Państwa Kwiatkowskich objęła również grunty mieszkańców Zalezianki a przynajmniej dolnej Zalezianki i na ten temat trwają pertraktacje .
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - prosił o pozbieranie śmieci przy starodrożu E-7 w okolicy mostu na rzece Jaślance.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zapytał od czego jest uzależniona cena opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wójt Gminy - na cenę ma wpływ wiele czynników, między innymi czy są mapy geodezyjne, jaka będzie urbanizacja terenów, projekt funkcjonalny, drogi jeśli np. ma to być osiedle. Cena za 3 obręby gminy będzie znacznie niższe od ceny przekształcenia terenów pod osiedle.
  Radna Molendowska-Cieloch - powiedziała, ze kiedyś dwóch mieszkańców Występy oddało grunty , po 3 ary pod drogę do cmentarza w Występie i droga ta istnieje . Obecnie Ci mieszkańcy proszą aby te grunty przejęła całkowicie gmina nieodpłatnie pod drogę gminną i odjąć im tą powierzchnię od podatku. Gdzie i do kogo mają napisać podanie.
  Wójt Gminy - mieszkańcy muszą napisać podanie do Rady Gminy o przejęcie gruntów a resztą zajmie się Urząd doprowadzając sprawę do końca. Osobiście byłbym zdania aby wstrzymać się z przejęciem gruntów do momentu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Występa, byłoby wtedy prościej.
  Radny Litwiński - dodał, gdyby tam powstawała droga gminna to powinna spełniać pewne parametry
  Wójt Gminy - na wniosek Przewodniczącego Rady, prosił Kierownika Wydziału Technicznego aby przedstawił harmonogram kontroli opróżniania szamb, czy oddawania nieczystości stałych. W kontroli uczestniczył będzie policjant.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - przedstawił harmonogram kontroli. I tak:
  maj - Łączna, Gózd, Osełków,
  czerwiec - Zalezianka, Występa, Stawik, Jaśle,
  lipiec - Czerwona Górka, Jęgrzna, Kamionki,
  sierpień - Zaskale, Zagórze, Klonów
  Przewodniczący Rady - poinformował radnych na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych i uwag jakie były w stosunku do wielu oświadczeń. Na 14 oświadczeń tylko 2 było bez uwag.

  Odbyła się 15 min. przerwa w obradach.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2011.
  Uchwałę omówiła Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska.
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości istnieje potrzeba zatwierdzania przez Radę Gminy rocznych sprawozdań. Zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej czyli bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale oraz informacja dodatkowa.
  Po omówieniu uchwały Główna Księgowa poprosiła o pytania.
  Radna Żaczek - zwróciła uwagę na omyłkowy błąd w dacie zatwierdzenia bilansu , który był 31.12. 2012 roku, a po sprostowaniu przez Księgową powinien być 31.03.2012r.
  Wszyscy radni poprawili sobie datę.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVIII/149/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 16 maja 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -15 radnych / 15 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na rok 2012 .
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik omówiła zmiany budżetu według projektu II,
  który dziś radni otrzymali po wprowadzeniu dwóch zmian .
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały II i poprosił o przegłosowanie.  Uchwała Nr XVIII/150/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 16 maja 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -15 radnych / 15 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019.
  Uchwałę omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, jest to konsekwencja podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.  Uchwała Nr XVIII/151/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 16 maja 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -15 radnych / 15 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik .
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVIII/152/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 16 maja 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -15 radnych / 15 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Dokonujemy zmiany już podjętej uchwały z grudnia 2011 roku, ponieważ dołożono jeden przystanek a poza tym Urząd marszałkowski wprowadził nowe załączniki do tych uchwał.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.


  Uchwała Nr XVIII/153/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 16 maja 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -15 radnych / 15 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 a )
  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z wykonania budżetu za 2011 rok :
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2011 rok ;
  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem odczytał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński .
  Opinia była pozytywna.

  Ad. 11 b)
  Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
  Informację przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik .

  Ad. 11 c)
  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2011 rok wraz z uzasadnieniem;
  Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok i uzasadniła wniosek.
  Wniosek wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Wisowaty.

  Ad. 11 d)
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  Opinię odczytał Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  Opinia była pozytywna.

  Ad. 11 e)
  Dyskusja.
  Radna Molendowska-Cieloch - zapytała kiedy oświetlenie uliczne będzie wyłączane o godz. 24 zamiast o godz. 23.
  Wójt Gminy - jeśli decyzja Rady Gminy będzie taka, to zrobię to już w tym tygodniu.
  Radny Wykrota - zwrócił uwagę, że nie sprzedaliśmy w ub. roku żadnej działki.
  Druga sprawa to zadłużenie lokatorów względem gminy. Co się dzieje z wnioskiem do sądu, bo długów przybywa. Jakie działania podejmujemy w tym kierunku.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odpowiedział na temat zadłużenia lokatorów.
  Pani Milcarz - 7 tys. zł, Pani Głogowska - 9 tys. zł, Pani Titkin - 30 tys. zł. Pani Milcarz zobowiązała się, że wpłaci zaległości w miesiącu grudniu.
  Na pozostałe osoby zostały sporządzone tytuły wykonawcze. Zadłużenie Pani Titkin stale rośnie ponieważ komornik nie może więcej ściągnąć, bo zabraniają tego przepisy.
  Radny Litwiński - skomentował dyskusję. Absolutorium jest za wykonanie budżetu gminy i skoro Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna zaopiniowały wykonanie budżetu pozytywnie , nie ma potrzeby przeciągania dyskusji.
  Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.
  Ad. 11 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z wykonania budżetu za 2011 rok.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy łączna z wykonania budżetu za 2011 rok i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XVIII/154/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 16 maja 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za -15 radnych / 15 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował za udzielenie absolutorium i wyraził pewną refleksję. Budżet gminy w 2006 roku wynosił ponad 9 mln zł., natomiast budżet 2011 roku był dużo większy wręcz rekordowy, ze względu na fundusze unijne. Wójt Gminy podziękował za jednomyślność w tej kwestii. Wyraził również swoje obawy o najbliższą przyszłość, ponieważ czeka nas trudny okres a mieszkańcy oczekują efektów.
  Myślę, że wspólnie jakoś sobie poradzimy a decyzje nasze będą bardzo przemyślane.
  Pan Wójt jeszcze raz podziękował.

  Ad. 12
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 / 15 ).

  Ad. 13
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XVIII -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Łukasz Dąbek  Data wprowadzenia: 2012-09-06 1158
  Data upublicznienia: 2012-09-06
  Art. czytany: 952 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna