A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XIX/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 czerwca 2012r.

  Protokół Nr XIX/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 27 czerwca 2012r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,00.

  Ad. 1
  Dnia 27 czerwca 2012 roku odbyło się kolejne XIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Zastępca Skarbnik Gminy p. Joanna Mazurek, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur , Dzielnicowy Komisariatu Policji w Suchedniowie
  p. Krzysztof Berus, niektórzy sołtysi gminy.

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, czyli 93 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Tadeusza Fąfarę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono, czyli proponowany porządek obrad stał się obowiązujący
  i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok
  b) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

  c) przystąpienia Gminy Łączna/Zespołu Szkół w Łącznej do realizacji projektu pn. „Bajkowy świat” nr WND- POKL.09.01.01-26-013/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  d) zaciągnięcia kredytu.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 16 maja 2012r. do
  27 czerwca 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do nin. protokołu)
  I. Uczestniczyłem :
  16 maja - w podpisaniu umów na realizację dwóch projektów z PO KL WŚ dla mieszkańców Zagórza i Osełkowa. Wartość projektów: po 50 tys. zł dla każdej miejscowości: Osełków „Czas na zmiany” , Zagórze „Aktywność perspektywą na lepsze jutro”.
  17-18 maja – w szkoleniu obronnym organizowanym dla wójtów przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
  - w uroczystości wręczenia medali za wieloletnie pożycie małżeńskie 12 parom z Gminy Łączna,
  22 maja – w Powiatowym Urzędzie Pracy - w podpisaniu umów na staże,
  23 maja – w spotkaniu z Radą Sołecką Klonowa w sprawie przygotowań do obchodów rocznicy rozstrzelania przez hitlerowców mieszkańców Klonowa,
  24 maja – w gali wręczenia „Laura Świętokrzyskiego”,
  25 maja - w negocjacjach z ŚBRR w Kielcach w sprawie kwoty przyznanej Gminie na realizację projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”, w efekcie negocjacji gminie przyznano 1 mln zł dofinansowania do w/w projektu,
  16 czerwca – w posiedzeniu Zarządu LGD „Wokół Łysej Góry” oceny wniosków na odnowę wsi, w tym wniosku Gminy Łączna na remont budynku po szkole w Czerwonej
  Górce. W/w wniosek uzyskał akceptację Zarządu,
  20 czerwca – w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Skarżyskiego poświęconym organizacji na terenie naszej Gminy tegorocznych Dożynek Powiatowych,
  22 czerwca – udział w uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Suchedniów z okazji
  50-rocznicy nadania praw miejskich.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie wyrażenia zgody dla Netia S.A. w Warszawie na lokalizację przyłącza
  telekomunikacyjnego w nieruchomości stanowiącej własność Gminy w obrębie
  geodezyjnym Czerwona Górka,
  - w sprawie powołania komisji przetargowej,  - w sprawie upoważnienia dla p. Macieja Mądzika, Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej do
  podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie i podejmowania wszelkich czynności
  prawnych i faktycznych przy realizacji projektu „Bajkowy Świat” w ramach PO KL
  Priorytet IX, Działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania
  edukacji przedszkolnej,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,

  Pracownik wydziału technicznego sporządza harmonogram prac do wykonania przez grupę robót, oczekując osobiście lub telefonicznie na wskazówki i potrzeby w tym zakresie od radnych i sołtysów – biorąc pod uwagę ich możliwości i kwalifikacje.
  W okresie od ostatniej sesji zakres prac grupy robót publicznych był następujący:
  - demontaż i montaż boazerii w pomieszczeniu straży pożarnej,
  - układaniu płyt chodnikowych w wiatach przystankowych w Zagórzu,
  - zasypywanie rowów z przewodami zasilającymi zbiornik Jamno,
  - sprzątanie poboczy przy drogach,
  - wycinka drzew w miejscowości Zagórze,
  - uzupełnianie ubytków w drogach gminnych : Podzagnańszcze, Jaśle i Czerwona Górka,
  - prace porządkowe na terenie oczyszczalni,
  - koszenie trasy przejścia procesji Bożego Ciała,
  - czyszczenie pomnika w Klonowie,
  - wykonanie wylewki na płycie i układanie kostki brukowej przy pomniku w Klonowie,
  - koszenie trawy wokół pomnika, kaplicy i budynku po szkole w Klonowie,
  - porządkowanie terenu na placu po byłej szkole w Zagórzu,
  - prace porządkowe przy zalewie.

  Ponadto Wydział Techniczny Urzędu :
  - zakończył prace projektowe na „Budowę kotłowni dla Kompleksu Oświatowego
  wraz z pomieszczeniem magazynowym” i w dniu 04.06.2012r. złożył wniosek
  o pozwolenie na budowę w/w zadania.
  - zakończył prace projektowe na „Przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej z
  przeznaczeniem na cele kulturalno społeczne” i w dniu 06.06.2012r. złożono wniosek
  o pozwolenie na budowę w/w zadania.
  - w dniu 09.05.2012 r. rozpoczęto prace dotycząc ocieplenia budynku Nr 2 wraz z wymianą drzwi, bramy wjazdowej, założeniem rolet antywłamaniowych.
  Powyższe prace zakończono w dniu 26. 06. 2012 r.
  - W celu uniknięcia bardzo wysokich kosztów podgrzewania ciepłej wody zdecydowano o montażu dodatkowego podgrzewacza elektrycznego wody o pojemności 750 litrów wraz z niezbędną armaturą. Obecnie trwają prace montażowe.

  Jednocześnie, w dniu 17 maja br. rozpoczęto prace przy rozbudowie dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  W sprawozdaniu Wójt Gminy ujął informację przygotowaną przez Kierownika ZGK p. Grzegorza Gizę dotyczącą awarii na wodociągach.
  - wymieniono zawór zwrotny w przepompowni Występa
  - wykonano wykop pod kabel sterowniczy do zbiornika Jamno
  - usunięto awarię w miejscowości Podzagnańszcze 31
  - usunięto awarię na przyłączu w miejscowości Klonów 26

  - usunięto awarię na hydrancie w Klonowie
  - dokonano wymiany pompy głębinowej na ujęciu wody w Klonowie
  - dokonano płukania przepompowni wody w Klonowie.

  Do Urzędu Gminy wpłynęła prośba od MPK Kielce o parkowanie autobusu 202 na terenie zamkniętym w gminie. Wyraziliśmy zgodę na parkowanie na terenie ZGK w Łącznej.
  Na zarzut o brak odpowiedzi mieszkance na pismo, Pan Wójt odpowiedział, że sprawdził i jest to nieprawda bo odpowiedź została wystosowana w terminie.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - zapytał czy poszła zapłata i ile za udział w plebiscycie „Euro-Gmina” i poprosił o dokumenty.
  Stwierdził też, że na uroczystość w Klonowie chciał zaprosić Europosła p. Włosowicza ale Pan Wójt nie wyraził zgody.
  Z sali obrad padały głosy, że na uroczystości w Klonowie każdy może przyjść bez specjalnego zaproszenia, bo uroczystość jest otwarta.
  Przedstawiono radnym również dokument – fakturę zawierającą wpłatę w wysokości 3690 zł za udział gminy w plebiscycie „Euro-Gmina”
  Radny Wisowaty - powiedział, że słychać obawy mieszkańców, o zbyt słabym zabezpieczeniu zbiornika Jamno. Może warto byłoby zastanowić się nad lepszym zabezpieczeniem zbiornika np. monitoring.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - na ten temat już z dyskutowaliśmy. Z informacji Kierownika ZGK wynika, że zbiornik jest zabezpieczony prawidłowo ale każde zabezpieczenie można sforsować. Monitoring jest możliwy ale to są koszty. Postaram się uzyskać szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia zbiornika przed atakami wandalizmu i przeanalizujemy dokładnie temat.
  W ostatnim czasie miały miejsce akty wandalizmu na kablu sterowniczym. W tym zakresie liczymy na dobrą współpracę z Policją.
  Poproszę Kierownika ZGK aby przygotował na piśmie stan zabezpieczenia zbiorników wodnych i przedstawię ją na komisji lub sesji.
  Radny Nyga - radni zdecydowali, że ma być remontowany budynek po szkole w Łącznej oraz budowane boisko przy szkole w Goździe . Czy będzie budowane boisko.
  Wójt Gminy - powiedział, że jest potrzeba jednego i drugiego. Potrzeba budowy boiska przy szkole w Goździe wynika z tego, że w tej szkole nie ma hali sportowej.
  Problem jest w finansach dlatego trzeba dokonać wyboru, co jest bardziej potrzebne i pożyteczne. Bardziej przekonywująca była argumentacja remontu budynku po szkole w Łącznej. Przede wszystkim nie można dopuścić do dewastacji budynku. Druga rzecz to zdecydowaliśmy o projekcie na przedszkole w budynku biblioteki. Projekt musi być kontynuowany przez 4 lata, a może dłużej. Konsekwencją decyzji o przedszkolu jest kolejna decyzja o przeprowadzeniu biblioteki do Zespołu Szkół w Łącznej. Nie jest to najszczęśliwsza lokalizacja dlatego przyjmujemy że tymczasowa. Nie mamy w gminie ośrodka kultury, nie mają swojego lokalu stowarzyszenia, grupy społeczne, czy koła gospodyń wiejskich.
  Jestem za tym aby budować boiska i to była moja propozycja, ale jeśli mam dokonać wyboru, to bardziej przekonywująca, podyktowana dobrem społecznym jest dla mnie szkoła.

  Innym argumentem i chyba najważniejszym jest to, że z gminy może wpłynąć tylko jeden wniosek na odnowę wsi, na dwa wnioski nie otrzymalibyśmy pieniędzy. Nie znaczy to, że w kolejnych latach nie można wybudować boiska, jeśli radni tak zdecydują. Jeśli miałbym dokonać wyboru po raz drugi to wybrałbym tak samo.
  Kończąc Wójt Gminy dodał, że na razie żadnej umowy nie podpisywaliśmy, nie mamy przyznanych środków i nie realizujemy tego projektu.
  Radny Wisowaty - poinformował, że zwrócili się do niego mieszkańcy bloku z prośbą o odstąpienie części działki pod garaże. Mieli też wystosować pismo do Urzędu Gminy w tej sprawie. Proszą tylko aby była to kwota nie taka jak za działkę budowlaną tylko niższa.
  Wójt Gminy - odpowiedział. Były w tej sprawie dwa spotkania jak również wpłynęło pismo z prośbą o rozważenie możliwości sprzedaży części działki pod garaże. Decyzja należy do Rady Gminy. Jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę, to wystąpię do rzeczoznawcy o wycenę działki i na tej wycenie będę się opierał, bo to jest dokument opracowany przez osobę mającą do tego uprawnienia.
  Radny Wykrota - przypomniał, że kiedyś na tym gruncie był zamiar wykonania placu zabaw dla dzieci.
  Radny Pająk - popierał swojego poprzednika i podtrzymywał wniosek o plac zabaw, bo jak będzie w budynku świetlicy przedszkole to gdzie dzieci będą się bawić.
  Radny Litwiński - proponował aby wydzierżawić pod garaże grunt od strony sklepu pani Anny Domeradzkiej.
  Radny Wisowaty - uszczegółowił swoją poprzednią wypowiedź, że mieszkańcy proszą o pas gruntu nie o całą działkę , dlatego oprócz garaży może też być plac zabaw , czy inne przeznaczenie. Decyzja należy do Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady - poinformował o pismach jakie wpłynęły do Rady Gminy w ostatnim czasie.
  Wpłynęły pisma od:
  - Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchedniowie,
  - Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Skarżysku-Kam.
  - Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół w Łącznej
  z prośbą o nie przydzielanie lub zmniejszenie liczby obowiązkowych godzin dydaktycznych dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Łącznej czyli tym samym o uaktualnienie obowiązującej od 2005 roku uchwały nr 8/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dla nauczycieli.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński na temat promocji gminy.
  Poinformował, że Zespół Śpiewaczy Łączna zajął III- miejsce/ 120 uczestników na przeglądzie w Busku Zdroju. To jest ogromny sukces ale i ciężka praca wymagająca czasu i poświęcenia.
  Pan Wójt pogratulował przedstawicielom Zespołu, dwóm radnym tj. radnej Jolancie Zaczek oraz radnemu Andrzejowi Wisowatemu i podziękował za poświęcony czas, za pracę i za tak duże osiągnięcia. To jest forma bardzo dobrej promocji gminy.
  Radna Żaczek - podziękowała za gratulacje i stwierdziła, że Zespół zajął III miejsce miedzy innymi dlatego, że sami sfinansowaliśmy sobie instruktora. Prosiła o zatrudnienie choć jednego instruktora na wszystkie koła bo jest taka potrzeba , bo konkurencja jest duża. Promocja gminy jest wymierna, bo słychać o nas gdzieś w Polsce. Byłoby nam miło gdyby ktoś z gminy również wspierał swoją obecnością na takich przeglądach.
  Radna Molendowska-Cieloch - powiedziała, że radna Żaczek jest bardzo skromna dlatego nie pochwaliła się, że w lipcu wyjeżdża do Brukseli na 4 dni i tam również będzie promować naszą gminę.
  Radna Chudzik - w imieniu własnym, organizatorów oraz mieszkańców Klonowa, zaprosiła na uroczystości upamiętniające rozstrzelanie mieszkańców Klonowa w dniu
  1 lipca br. Uroczystość jest otwarta dla wszystkich.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok .
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na komisji i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała nr XIX/155/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.06.2012r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych / 13 obecnych na sali obrad)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na komisji i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała nr XIX/156/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.06.2012r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się- 1 / 13 obecnych na sali obrad)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łączna/Zespołu Szkół w Łącznej do realizacji projektu pn. „Bajkowy świat” nr WND- POKL.09.01.01-26-013/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  Radny Wykrota - zapytał o § 2 uchwały, na czym polega upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej do zaciągania zobowiązań.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - do każdego projektu jest potrzebne pełnomocnictwo realizatora projektu. W tym przypadku realizatorem jest Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej. Przedszkole będzie funkcjonowało jako punkt przedszkolny przy Zespole Szkół w Łącznej.
  Zobowiązanie polega na podpisywaniu wszelkich umów, zaopatrzeniu, aneksowaniu umów, składaniu różnych oświadczeń i dokumentów związanych z wdrożeniem i wykonaniem projektu „Bajkowy Świat”.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała nr XIX/157/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.06.2012r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się- 0 / 13 obecnych na sali obrad)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Projekt uchwały został omówiony na komisjach.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała nr XIX/158/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.06.2012r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych / 13 obecnych na sali obrad)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XVIII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 13 / 13 ).

  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XIX -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tadeusz Fąfara  Data wprowadzenia: 2012-09-06 1159
  Data upublicznienia: 2012-09-06
  Art. czytany: 950 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna