A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2012r.
 • Przetarg nieograniczony na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna.

  Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160
  000,00 PLN dla Gminy Łączna.
  Numer ogłoszenia: 392496 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
  OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 łączna, woj. świętokrzyskie, tel.041 2548960, faks 041 2548977.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w
  wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna..
  11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu w wysokości 1 160 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .
  11.1.4) Czy przewiduje sie Udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11 30 00-5
  11.1.6) Czy dopuszcza sie złożenie oferty częściowej: nie.
  11.1.7) Czy dopuszcza sie złożenie oferty wariantowej: nie
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
  FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1 )WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
  prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Wykonawcy winni posiadać uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, określone w
  ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r.,Nr 72, poz.665 z późn. zm.). Ocena
  spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego
  warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 do SIWZ.
  III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełniania tego
  warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 SIWZ.
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełniania tego
  warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 SIWZ.
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełniania tego
  warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 SIWZ.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
  ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
  przedłożyć:
  • koncesje, zezwolenie lub licencję
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
  należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
  stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
  111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, przedkłada:
  111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
  potwierdzający, ze:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
  miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu o Udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)
  1) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowania wykonawcy w postępowania i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we własnym rejestrze.
  2) Wykonawca dołączy harmonogram spłaty kredytu, zawierający wyliczenie kosztów obsługi kredytu.
  3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ( art. 23 ustawy- Pzp) przez dwóch lub więcej
  Wykonawców- należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) ofertą oraz
  dokumenty i oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22ust.1 ustawy - Pzp należy złożyć w imieniu całego konsorcjum ( dokumenty traktowane jako wspólne), b) dokumenty i oświadczenia dot. niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tyko dla wykonawców, u których ponad 50 pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku: 1) zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego, spowodowanej przez zwiększone wydatki na usuniecie skutków klęsk żywiołowych, bądź innej podobnej okoliczności, lub załamaniem dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony oraz zmniejszenie wysokości rat. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesunięcia terminu spłaty kredytu oprocentowanie będzie naliczane według zasad określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty oraz zmniejszenia wysokości rat Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. 2) zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w sytuacji wcześniejszej częściowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 3) zmiany innych postanowień umownych w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
  zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Łączna Kamionki 60 26- 140 Łączna woj. świętokrzyskie sekretariat Urzędu Gminy.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna woj. świętokrzyskie sekretariat Urzędu Gminy.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o Udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Data wprowadzenia: 2012-10-11 1403
  Data upublicznienia: 2012-10-11
  Art. czytany: 1710 razy

  » SIWS-2012 przet.kredyt.doc - rozmiar: 123392 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna