A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UWAGA ! ZMIANA OGŁOSZENIA Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
 • Przetargi
 • 2012r.
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące : Przetarg nieograniczony na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna.

  Pytania banków:
  1. Czy na wekslu i deklaracji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

  Odpowiedź:

  Tak na wekslu i deklaracji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

  2. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”.

  Odpowiedź:

  Tak , pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Dziale XVI pkt. 18 do SIWZ.

  3. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne.

  Odpowiedź: Nie, na naszych rachunkach w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.


  4. Prosimy o informację ,czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach.

  Odpowiedź: Nie posiadamy zaległych zobowiązań w bankach.


  5. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  Odpowiedź: Nie, nie był prowadzony program naprawczy.


  6. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

  Odpowiedź: Nie, nie były prowadzone wobec nas działania windykacyjne.

  7. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

  Odpowiedź: Nie posiadamy zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US


  8. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę .

  Odpowiedź: Nie, w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium wójtowi.

  9. Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych

  Odpowiedź: Nie, nie zaistniała sytuacja opisana w pytaniu.


  10. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza prowizję od udzielenia kredytu


  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza prowizji od udzielenia kredyt


  11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawcy zawarli w Umowie kredytowej zapis mówiący, że oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3 M (średni z miesiąca), ustalanej na okres 1 miesiąca i obliczanej jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca?


  Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie zapisu jak w pytaniu.


  12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ część III punkt 5 tj. z zapisu „Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 01.01.2014r.(…)” na zapis „Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 09.04.2014r. (…)”?

  Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość .

  13. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany, która będzie mogła być wprowadzona do umowy kredytowej, do zapisu pkt 15 w rozdziale XVI SIWZ, polegającej na zastosowaniu następującej formuły oprocentowania:
  „ § .. 1 Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalonej na okresy 3- miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  1) Stopą bazową jest stawka WIBOR 3 M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania;
  2) Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania;
  3) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowe, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredyt; ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartały kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
  2. W dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M wynosi….% w stosunku rocznym; marża Banku wynosi …p.p; oprocentowanie kredytu wynosi …% w skali roku.
  3. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego zadłużenia i spłacane co miesiąc w terminach określonych w harmonogramie spłat.”

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany, która będzie mogła być wprowadzona do umowy kredytowej, do zapisu pkt 15 w rozdziale XVI SIWZ zgodnie z zapisami w powyższym zapytaniu z wyjątkiem pkt 3. – spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych.

  Doprecyzowanie zapisów rozdziału XVI pkt 18.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu w innych terminach tj. w przypadku niezachowania w danym roku budżetowym wskaźników wynikających z art. 243 ustawy
  o finansach publicznych o przesunięcie spłaty rat kredytu na następny rok budżetowy . Zmiany te będą mogły być wprowadzone za zgodą Banku, który zostanie o tym fakcie poinformowany przez zamawiającego w terminie 14 dni przed datą spłaty kolejnej raty kredytu, strony w aneksie do umowy określą kwotę i termin przesunięcia spłaty.
  Odsetki będą płacone od wykorzystanej kwoty kredytu w terminach określonych w umowie

  Doprecyzowanie zapisu rozdziału XVI pkt 21.

  - ppkt 1)

  W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia raty kredytu na następny termin , z jednoczesną zapłatą dwóch rat
  w następnym terminie spłaty, przy zachowaniu ostatecznego termin spłaty kredytu tj. 31.12.2022 rok.

  - ppkt 3)
  zmiany innych postanowień umowy w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy dotyczyć mogą wyłącznie drobnych, kosmetycznych zapisów nie związanych z oprocentowaniem , jak również wydłużeniem ostatecznego terminu spłaty kredytu.

  14) Czy w związku z niezgodnością w SIWZ pomiędzy harmonogramem spłat rat kapitału i odsetek a datą ostatecznej spłaty kredytu, datę 10.10.2022r należy przyjąć jako ostateczny termin spłaty kredytu?

  Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na dzień 10.10.2022r, a w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia raty kredytu na następny termin, z jednoczesną zapłatą dwóch rat w następnym terminie spłaty, przy zachowaniu ostatecznego terminu spłaty kredytu tj.31.12.2022rok.


  15) Czy zapis art. XVI pkt 21 ppkt1 należy rozumieć w następujący sposób:
  -ostateczny termin spłaty kredytu nie może być dalszy niż złożony w SIWZ a zmiana harmonogramu spłaty kredytu (wydłużenie terminu poszczególnych rat) przy zachowaniu ostatecznego wyżej określonego terminu spłaty kredytu, może nastąpić jedynie za zgodą Banku?

  Tak. Zmiany te będą mogły być wprowadzone za zgodą Banku, który zostanie o tym fakcie poinformowany przez zamawiającego w terminie 14 dni przed datą spłaty kolejnej raty kredytu, strony w aneksie umowy określą kwotę i termin przesunięcia spłaty.


  16) Czy w przypadku braku pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu przed terminem składania ofert, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy kredytowej klauzuli: „warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu?”

  Tak. W przypadku braku pozytywnej opinii RIO wyrażamy zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej klauzuli: ”warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu”.  Data wprowadzenia: 2012-10-18 1322
  Data upublicznienia: 2012-10-18
  Art. czytany: 1962 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna