A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012

  w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łączna na lata 2012-2015


  Uchwała Nr XXI/167/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012

  w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania
  Rodziny w Gminie Łączna na lata 2012-2015

  Na podstawie art. 7 ust. 1pkt. 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
  roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art.2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku ( Dz.U. z 2011 roku, Nr 149. 887), Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 roku, Nr 45 poz. 235 z póź. zm) Rada Gminy Łączna , uchwala co następuje:

  §1

  Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łączna na lata 2012-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  §2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  §3

  Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011 roku) art.3 ust.1 obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.
  Niniejsza uchwała szczegółowo określa zasady wspierania rodziny oraz sposób zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodziny i dziecka.

  Załącznik
  do Uchwały Nr XXI/167/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012r.
  GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
  NA LATA 2012-2015
  Gmina Łączna


  I. Wprowadzenie

  Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka, które oddziałuje na jego osobowość, przekazując mu tym samym, swój system wartości, tradycje.
  Problemy występujące w rodzinie są często złożone i niekiedy wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Do głównych problemów dezorganizujących życie rodzin należą m.in.: przemoc w rodzinie, uzależnienia, alkoholizm, niezaradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych , zdarzenia losowe, które wywołują sytuacje kryzysowe i są powodem złej sytuacji materialnej rodzin. Rodziny dysfunkcjonalne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów szkolnych, policji, kuratorów sądowych, przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.
  Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci
  i rodzin , które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji
  opiekuńczo- wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Realizowane w ramach Programu zadania, koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie.

  II. Uwarunkowania prawne podejmowanych działań w ramach programu wpierania rodzin
  Realizując „ Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łączna na lata 2012-2015”, zadania które zostały przyjęte, są spójne z kierunkami działań przyjętych w szczególności w następujących aktach prawnych:
  - Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku ( Dz. U. z 2011 roku, Nr 149 poz. 887);
  - Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  ( Dz. U. z 1964 roku, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) ;
  - Ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat
  ( Dz. U. z 2011 roku, Nr 45 poz. 235).

  III. Diagnoza

  Pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej aktualnie znajduje się 246 rodzin, w tym liczba osób w rodzinach 923 osoby.
  Najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są przede wszystkim niskie dochody, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
  Edukacja szkolna w Gminie Łączna realizowana jest przez następujące placówki oświatowe:
  1.Zespół Szkół w Łącznej
  2.Zespół szkół w Goździe
  3.Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego ,,Zalezianka”


  Tabela nr 1
  Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Łączna


  Rodzaj instytucji Liczba dzieci w roku szkolnym 2012\2013
  Szkoła Podstawowa w Łącznej
  234
  Gimnazjum
  165
  Punkt Przedszkolny w Łącznej 50
  Szkoła Podstawowa w Goździe 86
  Przedszkole samorządowe w Goździe 40
  Stowarzyszenie rozwoju społecznego ,,Zalezianka” 56

  Dzieci z rodzin będących pod opieką GOPS w Łącznej są objęte pomocą w formie dożywiania w ramach rządowego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
  IV. Zasoby
  Instytucje i organizacje realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny oraz inne pełniące funkcje wspierające:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej;
  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - Placówki oświatowe;
  - Policja;
  - Placówki służby zdrowia;
  - Sądy i kuratorzy Sądowi;
  - Zespół Interdyscyplinarny.

  V. Adresaci
  Adresatami Programu są dzieci i rodziny z terenu gminy Łączna przezywające trudności w sferze opiekuńczo- wychowawczej, w której wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały
  w pieczy zastępczej.
  Wszystkie dzieci wymagają harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają dzieci i młodzież
  z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje, które są spowodowane
  w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstania znacznych strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach.
  Rozwój emocjonalny i intelektualny młodego pokolenia zależy od prawidłowo spełnianej funkcji przez środowisko rodzinne. Niskie dochody rodziny, powodujące sytuacje, w których nie będzie ona w stanie własnym zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych, to tylko jeden z czynników prowadzących do wykluczenia społecznego. Ponadto dodatkowymi problemami są m.in.: alkoholizm, przemoc, przestępczość, demoralizacja, niedostosowanie społeczne.
  Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest największym zyskiem dla społeczności lokalnej, w każdej sferze życia.


  VI. Zadania
  Cel szczegółowy 1.
  Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka

  ZADANIA
  Wskaźniki realizacji działań
  1. Zapewnienie pomocy materialnej
  i rzeczowej ubogich rodzin
  - liczba i forma udzielanej pomocy;
  - liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pomocą;
  2. Objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci
  - liczba dzieci korzystająca z posiłków;
  3. Zapewnienie osobom doznającym przemocy miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej - liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monitorowaniem
  4. Zapewnienie osobom doznającym przemocy miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej - liczba osób dorosłych i dzieci przebywających w placówkach

  Cel szczegółowy 2.
  Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących

  ZADANIA
  WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ

  1. Współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych; - liczba rodzin objętych działaniami;
  - liczba i rodzaj działań;
  2. współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zespołem interdyscyplinarnym; - liczba rodzin objętych działaniami;
  - liczba i rodzaj działań;

  3. wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia; - liczba i rodzaj działań;
  4.Zapewnienie dostępności
  poradnictwa specjalistycznego oraz
  organizowanie i informowanie o
  miejscach pomocy; - liczba i formy przekazów informujących
  o miejscach pomocy;
  5. Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców. - liczba dzieci objętych monitorowaniem.


  Data wprowadzenia: 2012-11-22 0836
  Data upublicznienia: 2012-11-22
  Art. czytany: 701 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna