A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXI/168/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 września 2012 r.

  w sprawie określenia rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli

  UCHWAŁA NR XXI/168/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 26 września 2012 r.
  w sprawie określenia rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze
  godzin zajęć nauczycieli
  Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, w związku z art. 91d. 1) ustawy z dnia 26
  stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz art.
  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
  142, poz. 1591 z późn. zm.), u c h w a l a się , co następuje:
  § 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, który obowiązki
  kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna, określa się rozmiar
  zniżek w obowiązkowym, tygodniowym wymiarze godzin zajęć w wysokości:
  1) dyrektora w szkole liczącej od 6 oddziałów - od 8 do 14 godz.
  2) wicedyrektora - od 0 do 9 godz.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Traci moc Uchwała Nr 8/III/2005 Rady Gminy Łączna z dnia 18 marca 2005 roku
  w sprawie określenia rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  zajęć nauczycieli.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012
  roku.
  Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 0E688985-7969-49D3-AB8E-006BC965F0C7. Podpisany
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr XXI/168/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 września 2012
  roku
  Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielowi pełniącemu
  funkcję kierowniczą przysługuje obniżony wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
  wychowawczych, opiekuńczych stosownie do wielkości szkoły i warunków pracy.
  Ustalenie tych zniżek leży w kompetencjach organu prowadzącego szkoły. Podjęta
  w 2005 r. Uchwała Rady Gminy regulująca tę materię, ze względu na upływ czasu oraz
  zmieniające się warunki demograficzne wymaga aktualizacji.
  Z uwagi na powyższe zasadnym jest i celowym podjęcie przedmiotowej uchwały.
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 0E688985-7969-49D3-AB8E-006BC965F0C7. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2012-11-22 0837
  Data upublicznienia: 2012-11-22
  Art. czytany: 555 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna