A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXI/170/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 września 2012 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  UCHWAŁA NR XXI/170/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 26 września 2012 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 88 276 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 565.245 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 88 276 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.100.245 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 8, Nr 9, Nr 11 do uchwały
  budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do niniejszej
  uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Kwota dochodów
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWM -187 000,00
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
  jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
  ustaw -140 000,00
  0460 Opłata eksploatacyjna -140 000,00
  75621
  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
  budżetu państwa -47 000,00
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych -47 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 275 276,00
  80110 Gimnazja 275 000,00
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
  6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich 275 000,00
  80195 Pozostała działalność 276,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 276,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
  85395 Pozostała działalność 0,00
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich 46 476,00
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich -46 476,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 88 276,00
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
  Strona 2
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Wydatki
  Dzia
  ł
  Rozdział
  Treść Kwota wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 000,00
  Wydatki majątkowe 4 000,00
  400
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
  W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 10 000,00
  40002 Dostarczanie wody 10 000,00
  Dotacje na zadania bieżące 10 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00
  Dotacje na zadania bieżące 20 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 500,00
  75023 Pozostała działalność 9 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
  754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  PRZECIWPOŻAROWA -8 000,00
  75412 Ochotnicza straż pożarna -8 000,00
  Wydatki majątkowe -12 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 30 089,00
  75702
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów
  i pożyczek jst 30 089,00
  Wydatki na obsługę długu 30 089,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 276,00
  80195 Pozostała działalność 276,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276,00
  Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 411,00
  85395 Pozostała działalność 411,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem
  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 411,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 30 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00
  Dotacje na zadania bieżące 30 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -8 000,00
  92695 Pozostała działalność -8 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -8 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 88 276,00
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp.
  Dział Rozdz.
  Nazwa przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  rok
  budżetowy
  2012
  (8+9+10+11)
  dochody
  własne jst
  kred
  yty
  i
  poży
  czki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na
  realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
  Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144 366 0
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Występa,
  Zalezianka, Jaśle,Stawik
  2009-2015
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego
  Jaśle
  2009-2013
  5 000 000 2 457 223 982 889 0 0 0 1 474 334 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000 000 2 457 223 982 889 0 1 474 334
  4. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  ' 2007-
  2012
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  5. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2012
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  6. 010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
  Jegrzna ( spłata pożyczki do
  WFOŚiGW) 2009-2015
  2 988 199 164 000 164 000
  Związek Gmin
  Gór
  Świętokrzyskich
  zgodnie
  z porozumieniem
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 2 988 199 164 000 164 000
  7. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania
  w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
  wydatki majątkowe
  8. 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne
  społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
  wydatki majątkowe
  9. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 348 771 38 931 309 840,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 348 771 38 931 309 840,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  Ogółem wydatki majątkowe 33 517 565 2 987 741 1 209 089 0 0 0 1 778 652 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 392 366 402 334 38 931 0 0 8 034,04 355 368,96
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego rok budżetowy
  2012 (7+8+9+10) dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięt
  e na
  realizację
  zadania
  pod
  refundacj
  ę
  wydatkó
  w
  dotacje i środki pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymieni
  one
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600 60014
  Przebudowa
  drogi powiatowej
  Nr 0588T na
  odcinku od drogi
  Nr 7 do Zagórza
  214 000 214 000
  Starostwo
  powiatowe
  zgodnie
  z porozumienie
  m
  2. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Klonów (Budy) -
  projekt
  26 000 26 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  3. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Zajamnie -
  projekt
  28 000 28 000 Urząd Gminy
  Łączna
  4. 801 80101
  Budowa
  kotłowni
  węglowej -
  projekt
  33 000 33 000 Urząd Gminy
  Łączna
  5. 801 80110
  Zakup i montaż
  podgrzewacza
  do ciepłej wody
  21 500 21 500 Urząd gminy
  w Łącznej
  Ogółem 322 500 322 500 0 x
  * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  D. Inne źródła
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
  L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  . Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki
  w roku
  budżetowym
  2012
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 2 457 223
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego
  regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 457 223
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 982 889
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 1 474 334
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323 239 318
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
  2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000 65 000
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 2
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00
  Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
  róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie
  Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 70 129,25 30 260,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00
  Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
  integracji - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie
  kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 37 782,00 15 268,96
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 631,00 7 631,00
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 3
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  853 85395
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 144 079,00 144 079,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
  małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00
  Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów
  wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 145,00 20 145,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
  małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00
  Projekt: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń
  obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie- utworzenie
  i wyposażenie aneksu kuchennego - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 830,00 20 830,00
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 4
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
  wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 500 42 500
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
  wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 296 42 296
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 5
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 348 771
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 348 771
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 38 931
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200 309 840
  Wydatki majątkowe: 0 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 7 112 229,00 3 560 938,00
  Wydatki bieżące: 1 727 229,00 737 197,00
  - środki z budżetu j.s.t. 232 629,00 81 349,00
  - środki z budżetu krajowego 41 638,75 30 629,04
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 452 961,25 625 218,96
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 823 741,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 1 045 089,00
  - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 778 652,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 6
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2012 r.
  w złotych
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek
  budżetowych w tym:
  Nazwa zadania Dzia
  ł
  Rozdzia
  ł §
  Docho
  dy
  ogółem
  Wydatki ogółem Wydatk
  i
  bieżące
  wynagrod
  zenia
  i składki
  od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotacje
  na
  zadania
  bieżące
  Świadczen
  ia na rzecz
  osób
  fizycznych
  Wydatki
  na
  programy
  finansowa
  ne
  z udziałe
  m
  środków,
  o których
  mowa
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i 3
  Wydatki
  na
  obsługę
  długu
  (odsetki)
  Wydatki
  z tytułu
  poręczeń
  i
  gwarancj
  i
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowan
  e
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art.
  5 ust. 1 pkt
  2 i 3
  zaku
  p
  i obj
  ęcie
  akcji
  i udz
  iałów
  wniesienie
  wkadów
  do spółek
  prawa
  handloweg
  o
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  I. Dochody i wydatki związane
  z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jednostkami
  samorządu terytorialnego
  Budowa
  Kanalizacji
  Osełków
  010
  01010
  164 000 164 000 164 000
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  II. Dochody i wydatki związane
  z pomocą rzeczową lub
  finansową realizowaną na
  podstawie porozumień między
  j.s.t.
  Budowa
  dróg
  powiatowych
  600
  60014
  214 000 214 000 214 000
  Ogółem 378 000 378 000 378 000
  Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.
  w złotych
  Przychody Wydatki
  w tym: dotacja
  z budżetu w tym:
  przedmiotowa
  Lp.
  Wyszczególnienie Dział Rozdzia
  ł
  Stan
  środkó
  w
  obroto
  wych
  na
  począte
  k roku
  ogółem
  kwota
  netto VAT
  na
  pierwsze
  wyposaż
  enie
  celowa na
  zadania
  realizowane
  z udziałem
  środków UE
  celowa
  na
  inwesty
  cje
  ogółem wpłata
  do
  budżet
  u
  wydatk
  i
  majątk
  owe
  Stan
  środków
  obrotowyc
  h na
  koniec
  roku
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 396 000 395 900 100
  2. Dostarczanie wody 400 40002 0 508 000 69 300 5 500 507 900 100
  3 Zimowe utrzymanie dróg
  gminnych 600 60016 0 50 000 64 800 5 200 50 000 0
  4. Gospodarka ściekowa
  i ochrona wód 900 90001 0 190 000 147 800 11 800 189 950 50
  5. Zakład Gospodarki
  Komunalnej 900 90017 0 133 300 133 250 50
  Ogółem 1 277 300 281 900 22 500 1 277 000 300
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2012 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2012 roku
  w złotych
  Lp.
  Dział Rozdział
  Nazwa jednostki
  otrzymującej
  dotacje
  Zakres Ogółem kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 400 40002
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 74 800
  2. 900 90001
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do cen
  ścieków 159 600
  3. 600 60016
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania
  1 km drogi 70 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 304 400
  Id: 299E0060-FBAA-4604-9269-9AB002B0CBB2. Podpisany Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————


  Data wprowadzenia: 2012-11-22 0840
  Data upublicznienia: 2012-11-22
  Art. czytany: 880 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna