A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
» Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXII/173/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2012 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  UCHWAŁA NR XXII/173/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2012 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 189 800 z ł zgodnie z załącznikiem
  Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 389.016 zł.
  § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 189 800 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15.924.016 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/173/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2012 r.
  Dochody
  Dzia
  ł Rozdział § Treść
  Kwota
  dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -201 900,00
  60016 Drogi publiczne gminne -201 900,00
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
  6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich -201 900,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
  Z ICH POBOREM 4 000,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od czynności cywilnoprawnych,
  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
  i innych jednostek organizacyjnych 3 500,00
  0910
  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
  i opłat 3 500,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od spadków i darowizn, podatku od
  czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
  lokalnych od osób fizycznych 500,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 500,00
  80101 Szkoły podstawowe 6 000,00
  0750
  Dochody z najmu i dzierżawy składników
  majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
  terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
  sektora finansów publicznych oraz innych umów
  o podobnym charakterze 6 000,00
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  80110 Gimnazja 500,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 300,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
  opiekuńcze 1 300,00
  0830 Wpływy z usług 1 300,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 300,00
  85395 Pozostała działalność 300,00
  0920 Pozostałe odsetki 300,00
  Ogółem zwiększenia dochodów -189 800,00
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/173/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2012 r.
  Wydatki
  Dział
  Rozdział Treść
  Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -329 400,00
  60016 Drogi publiczne gminne -329 400,00
  Wydatki majątkowe -336 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 900,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 134 600,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134 600,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305,00
  80104 Przedszkola -305,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -305,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 5 000,00
  90095 Pozostała działalność 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków -189 800,00
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/173/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2012 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł
  Rozdz
  . Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
  finansowe rok budżetowy
  2012
  (8+9+10+11)
  dochody
  własne jst
  kredyt
  y
  i
  pożycz
  ki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na
  realizację
  zadania
  pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzą
  ce
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienio
  ne
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
  Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144 366 0
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Występa,
  Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-
  2015
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do
  zbiornika wodnego
  Jaśle
  2009-2013
  5 000 000 2 120 723 848 289 0 0 0 1 272 434 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000 000 2 120 723 848 289 0 1 272 434
  4. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  '
  2007-2012
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  5. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2012
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  6. 010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona
  Górka - Jegrzna ( spłata pożyczki do
  WFOŚiGW) 2009-2015
  2 988 199 164 000 164 000
  Związek Gmin
  Gór
  Świętokrzyskich
  zgodnie
  z porozumienie
  m
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 2 988 199 164 000 164 000
  7. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania
  w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
  wydatki majątkowe
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  8. 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne
  społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
  wydatki majątkowe
  9. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 348 771 38 931 309
  840,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 348 771 38 931 309
  840,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  Ogółem wydatki majątkowe 33 517 565 2 651 241 1 074 489 0 0 0 1 576 752 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 392 366 402 334 38 931 0 0 8 034,04 355
  368,96
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/173/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2012 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego rok budżetowy
  2012 (7+8+9+10) dochody własne jst
  kredy
  ty
  i
  pożyc
  zki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodząc
  e
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600 60014
  Przebudowa drogi
  powiatowej Nr 0588T
  na odcinku od drogi
  Nr 7 do Zagórza
  214 000 214 000
  Starostwo
  powiatowe zgodnie
  z porozumieniem
  2. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Klonów (Budy) -
  projekt
  26 000 26 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Zajamnie - projekt
  28 000 28 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  4. 801 80101 Budowa kotłowni
  węglowej 233 000 233 000 Urząd Gminy
  Łączna
  5. 801 80110
  Zakup i montaż
  podgrzewacza do
  ciepłej wody
  21 500 21 500 Urząd gminy
  w Łącznej
  Ogółem 522 500 522 500 0 x
  * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  D. Inne źródła
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 2
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/173/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2012 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
  L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  . Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym
  2012
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 2 120 723
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu
  komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 120 723
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 848 289
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 1 272 434
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 1
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323 239 318
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny
  Województwa Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000 65 000
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 2
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00
  Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
  oraz zmniejszenie róznic w jakości usług
  edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania
  w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 70 129,25 30 260,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00
  Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
  integracji - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie
  kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 37 782,00 15 268,96
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
  integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 3
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 631,00 7 631,00
  853 85395
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 144 079,00 144 079,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00
  Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów
  wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 145,00 20 145,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00
  Projekt: Remont połączony z modernizacją
  pomieszczeń obiektu pełniącego rolę świetlicy
  w Klonowie- utworzenie i wyposażenie aneksu
  kuchennego - środki z budżetu krajowego
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 4
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 830,00 20 830,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
  obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 500 42 500
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
  obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 296 42 296
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 5
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 348 771
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 348 771
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 38 931
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200 309 840
  Wydatki majątkowe: 0 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 7 112 229,00 3 224 438,00
  Wydatki bieżące: 1 727 229,00 737 197,00
  - środki z budżetu j.s.t. 232 629,00 81 349,00
  - środki z budżetu krajowego 41 638,75 30 629,04
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 452 961,25 625 218,96
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 487 241,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 910 489,00
  - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 576 752,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Strona 6
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/173/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2012 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  w 2012 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek
  budżetowych w tym:
  Dzia
  ł
  Rozdzia
  ł § Dotacje ogółem Wydatki
  na 2012 r. Wydatki bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od
  nich naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotacje
  na
  zadania
  bieżące
  Świadczenia na
  rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki
  na
  program
  y
  finansow
  ane
  z udziałe
  m
  środków
  ,
  o któryc
  h mowa
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i
  3
  Wyd
  atki
  mają
  tkow
  e
  inwesty
  cje
  i zakup
  y
  inwesty
  cyjne
  wydatki na
  programy
  finansowan
  e
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i 3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udziałów
  wniesienie
  wkładów do
  spółek
  prawa
  handlowego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  010 01095 2010
  14 818,00 14 818,00 14 818,00 14
  818,00
  750 75011 2010
  41 501,00 41 501,00 41 501,00 41 501,00
  751 75101 2010
  909,00 909,00 909,00 909,00
  852 85212 2010
  1 906 971,00 1 906
  971,00
  1 906
  971,00
  94 891,00 1 778,00 1 810 302,00
  852 85213 2010
  6 673,00 6 673,00 6 673,00 6 673,00
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 1
  852 85295 2010
  25 800,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00
  Ogółem 1 996 672,00 1 996
  672,00
  1 996
  672,00
  137
  301,00
  23
  269,00 0,00 1 836 102,00
  Id: BEC92966-CE1F-4695-AEAA-93E63FBBE3F3. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


  Data wprowadzenia: 2012-11-22 0844
  Data upublicznienia: 2012-11-22
  Art. czytany: 632 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna