A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Ochrona środowiska
 • Nowa Ustawa Śmieciowa
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna


  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV /182 /2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

  DZIAŁ I
  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne
  § 1.

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady postępowania i obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie gminy związane z utrzymaniem czystości
  i porządku.

  §2

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
  o utrzymaniu czy¬stości i porządku w gminach („ucpg”) (Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jedn.);

  2. nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości zamieszkałe
  jak i niezamieszkałe;

  3. nieruchomość użyteczności publicznej – to teren lub budynek przeznaczony
  dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, poczty
  lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy
  i socjalny;

  4. właścicielach nieruchomości –rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi (wielorodzinnymi), w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;

  5. miejscu zamieszkania- rozumie się przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami czy leczeniem medycznym;

  6. pojemnikach – należy przez to rozumieć pojemniki plastikowe, jak również worki foliowe oraz kontenery i kosze uliczne przeznaczone do gromadzenia odpadów;

  7. kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię, pojemnik, zagłębienie lub pryzmę służące do kompostowania odpadów organicznych, których lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. zm.)

  8. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Łączna, uwzględniający zapisy regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, miejsca ich wytwarzania, opracowany przez gminę;

  9. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) – rozumie się przez
  to plan wprowadzony uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami
  dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018” i następujące w nim zmiany;

  10. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO) – należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 217 z dnia 24 stycznia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183)

  11. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne
  w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), a więc odpady powstające w gospodarstwach domowych,
  z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
  ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
  w gospodarstwach domowych;


  12. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady
  w rozumieniu art.3 ust.2 pkt 7 ustawy o odpadach, a więc odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;


  13. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru
  i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;

  14. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów powstające podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, na które nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej; prowadzonych we własnym zakresie;

  15. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, na które składają się np.: zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, leki przeterminowane, resztki środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych (farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn), opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach;

  16. odpadach problemowych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne lub wymiary wymagają odrębnego postępowania np. niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe.

  17. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zielone zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

  18. wielkogabarytowych odpadach komunalnych – są to stałe odpady komunalne z gospodarstw domowych, które nawet po odpowiednim rozdrobnieniu nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach i workach ze względu na rozmiary lub masę i wymagają oddzielnego wywozu;

  19. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

  20. podmiocie uprawnionym– należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Łączna rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

  21. punktach selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

  22. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Łączna na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

  23. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

  24. zwierzętach bezdomnych – są to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i stwarzają zagrożenie dla człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia w chwili odłowienia zwierzęcia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką stale dotąd pozostawały;

  25. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty oraz inne zwierzęta nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

  26. zwierzętach gospodarskich – w rozumieniu niniejszego Regulaminu są nimi: bydło, trzoda chlewna, konie, gołębie, drób, hodowlane zwierzęta futerkowe (bez ograniczeń);

  DZIAŁ II

  Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku
  na terenie gminy


  Rozdział 1
  Zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  §3

  1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i innych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

  2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:
  1) odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha)
  a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
  b) szkło bezbarwne i kolorowe,
  c) tworzywa sztuczne i plastik
  d) opakowania wielomateriałowe
  e) metal,
  2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
  biodegradacji, (frakcja mokra),
  3) odpadów higienicznych powstających w łazienkach, trwale zanieczyszczonych
  opakowań
  4) przeterminowane leki,
  5) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
  6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  7) meble i odpady wielkogabarytowe,
  8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  9) zużyte opony i inne odpady niebezpieczne
  10) popiół

  3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny pod rygorem uznania odpadów za zmieszane należy gromadzić: w pojemnikach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki lub specjalnie oznakowanych dla poszczególnych frakcji ( oznakowaniem może być napis na pojemniku )

  1) odpady surowcowe/opakowaniowe, których mowa pkt. 2 ust. 1) – umieszcza się w worku o kolorze żółtym,
  2) odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości – umieszcza się w worku o kolorze brązowym,
  3) odpady higieniczne powstające w łazienkach, trwale zanieczyszczone opakowania – umieszcza się w worku o kolorze niebieskim,
  4) popiół – umieszcza się w worku o kolorze czarnym,
  5) odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach koloru czarnego lub workach koloru białego specjalnie oznakowanych.

  4. Obowiązek wydzielania frakcji ulegającej biodegradacji właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej realizują poprzez wykorzystywanie jej na własne potrzeby, po przeprowadzeniu kompostowania w przydomowych kompostownikach, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi, jeżeli zgłoszą ten fakt w Urzędzie Gminy Łączna w formie deklaracji, której wzór określa uchwała Rady Gminy Łączna wydana na podstawie art. 6n ustawy.
  5. Wyselekcjonowane odpady należy dostarczyć do punktów ich zbiórki wyznaczonych przez Wójta Gminy lub będą odbierane z nieruchomości według harmonogramów ustalonych przez gminę z przedsiębiorcą wybranym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez gminę.
  6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia
  nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów
  komunalnych.

  §4

  Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
  1) wyposażenia miejsca, w którym organizowana jest impreza w pojemniki lub worki na odpady, o minimalnej pojemności 110 l na każdych 100 jej uczestników oraz w szalety w ilości 1 szt. na 200 uczestników,
  2) bezpośrednio po zakończeniu imprezy oczyszczenia terenu i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.

  Rozdział 2

  Zasady postępowania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu
  i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

  §5

  1. Właściciele nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, są zobowiązani do:
  a) Utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się przy nich urządzeń;
  b) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodnika znajdującego się na wysokości danej posesji tworzącego ciąg komunikacyjny.
  c) Gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych;
  d) Usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych;
  e) Usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
  f) Właściciele nieruchomości są zwolnieni z wykonywania obowiązków
  o których mowa w pkt b, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój
  lub parkowanie pojazdów;
  2. Właściciele punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych, kierownicy budów, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, zarządcy dróg oraz organizatorzy imprez o charakterze publicznym mają obowiązek niezwłocznego usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z dróg, przystanków komunikacyjnych oraz placów i chodników, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.

  Rozdział 3

  Obowiązki w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
  i warsztatami naprawczymi

  §6

  1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
  na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio
  do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.

  2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego,
  a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.


  DZIAŁ III
  Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach gminnych.

  §7

  1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych ustala się następujące rodzaje pojemników i ich minimalną pojemność:
  1) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy to:
  a) worki o pojemności od 30 do 120 l,
  b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l,
  c) pojemniki typu iglo o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji,
  d) kontenery KP 7, o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji;

  2) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych to:
  a) worki o pojemności od 30l do 120l,
  b) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 30 l,
  c) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l,
  d) kontenery KP 7,

  3) nieczystości ciekłe odprowadzane są do:
  a) sieci kanalizacyjnej,
  b)zbiorników bezodpływowych o pojemności dostosowanej do liczby osób
  zamieszkujących nieruchomość oraz ilości zużywanej wody,
  c) oczyszczalni przydomowych.
  2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l, 240 l lub 360l powinien:
  1) spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,
  2) być kompletny i zdatny do użytkowania,
  3) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,
  4) być wyposażony w kółka,
  5) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
  6) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
  7) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.

  3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l powinien:
  1) spełniać wymagania normy PN-EN 840,
  2) być kompletny i zdatny do użytkowania,
  3) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
  4) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
  5) być wyposażony w 4 kółka,
  6) dla zmieszanych odpadów komunalnych być w kolorze stonowanym, z wyłączeniem:
  białego, żółtego, zielonego, niebieskiego i czerwonego,
  7) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.

  4. W dzwonach o których mowa w ust. 1 oddzielnie zbiera się:
  a) szkło bezbarwne (pojemnik biały)
  b) metale, tworzywa sztuczne (pojemnik żółty)
  c) odpady ulegające biodegradacji (pojemnik zielony),
  d) tektura i papier opakowaniowy (pojemnik niebieski)
  e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny małych gabarytów (pojemnik czerwony)

  5. Kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14 powinny:
  1) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej,
  2) być kompletne i zdatne do użytkowania,
  3) posiadać szczelnie zamykające się klapy,
  4) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,
  5) być w kolorze stonowanym, z wyłączeniem kolorów: żółtego i zielonego.

  6. Worki powinny :
  1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,
  2) posiadać mocny i trwały zgrzew,
  3) być wykonane z surowca LDPE,

  §8

  1. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nie przeciążanie urządzeń oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.
  2. Przyjmuje się, że na terenie gminy Łączna średnia ilość wytworzonych odpadów przez jednego mieszkańca w ciągu tygodnia wynosi 30 litrów.
  3. Ustala się średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców i w obiektach struktury społeczno – gospodarczej wynikające
  z KPGO:
  1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
  2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
  3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak,
  co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
  4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak,
  co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
  5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
  6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l;
  7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu
  do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych
  10 pracowników;
  8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
  wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej
  jednego pojemnika na odpady.
  §9

  Uwzględniając podane w § 8 wskaźniki przyjmuje się następujące rodzaje pojemników lub kontenerów, w których należy gromadzić odpady:

  1. dla odpadów komunalnych zmieszanych, niesegregowanych:

  Lp. Podmiot zobowiązany Rodzaj i wielkość pojemnika/worka
  1.


  2.


  3.


  4. 1-4 osobowa rodzina w budynku jednorodzinnym

  5-8 osobowa rodzina w budynku jednorodzinnym

  pow. 8 osobowa rodzina w budynku jednorodzinnym

  Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych 120 l


  240 l lub 2x 120 l


  360 l lub 3x 120l lub 120 + 240 l

  1100 L lub KP 5, KP 7, KP 10, KP 14
  Worki 30 – 120 l

  2. dla odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w podziale na frakcje mokrą (odpady biodegradowalne) i suchą :

  Lp. Podmiot zobowiązany Rodzaj i wielkość pojemnika/worka
  1. Frakcja mokra
  a) w zabudowie jednorodzinnej


  b) w zabudowie wielorodzinnej

  Worki 30 – 120 l
  Pojemniki 120 l – 360 l

  pojemniki od 1100 l do 7000 l
  KP 5, KP 7, KP 10, KP 14
  2. Frakcja sucha
  a)w zabudowie jednorodzinnej


  b)w zabudowie wielorodzinnej


  Worki 30 – 120 l
  Pojemniki 120 l – 360 l

  Worki 30 – 120 l
  Pojemniki 1100 l – 7000 l
  KP 5, KP 7, KP 10, KP 14

  §10

  Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania urządzeń do zbierania odpadów komunalnych we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości.

  §11

  1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki
  komunikacji, parki, są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny obowiązkowo wyposażane w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie
  z następującymi zasadami:
  1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi wzdłuż ciągów handlowo-usługowych, w parkach, skwerach oraz parkingach nie może przekraczać 150 m;
  2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w miarę możliwości pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

  §12

  Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w zbiornik bezodpływowy o objętości dostosowanej do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie rzadziej niż raz w miesiącu, bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

  DZIAŁ IV
  Warunki prowadzenia procesu kompostowania w przydomowych kompostownikach

  § 13

  W przydomowych kompostownikach właściciel nieruchomości może kompostować następujące odpady:
  1) miękkie części uprawianych roślin,
  2) ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
  3) odpady po owocach i warzywach,
  4) obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
  5) resztki produktów mleczarskich, stary chleb,
  6) fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy,
  7) skorupki od jajek.
  8) popiół z drzewa, węgla drzewnego lub torfu.

  § 14

  Do kompostowania nie należy przeznaczać:
  1) kości, mięsa,
  2) zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, tłuszczy,
  3) herbat ekspresowych,
  4) odchodów zwierzęcych,
  5) tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych,
  6) papieru, niedopałków papierosów,
  7) popiołu z węgla kamiennego,
  8) materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne).

  DZIAŁ V

  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  §15

  1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
  1) odpady segregowane surowcowe/opakowaniowe:

  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

  2) odpady higieniczne i zanieczyszczone odpady opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone o ile nie są kompostowane w sposób określony w dziale IV Regulaminu:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc,
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

  3) odpady niesegregowane:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

  4) popiołu z przydomowych kotłowni: – nie rzadziej niż raz po sezonie grzewczym

  5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon – nie rzadziej niż 2 razy w roku,

  2. Opróżnianie koszy znajdujących się przy ciągach publicznych na terenie gminy odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień.
  3. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
  4. Prowadzenie selektywnego gromadzenia pozostałych odpadów powstających w gospodarstwie domowym odbywa się na terenie nieruchomości według następujących zasad:

  6) przeterminowane leki – mieszkańcy wrzucają do specjalistycznych pojemników, które znajdują się w wyznaczonych punktach (wykaz punktów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) lub oddają według harmonogramu
  7) zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników (wykaz punktów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)lub oddają wg harmonogramu
  8) chemikalia i akumulatory – mieszkańcy dostarczają do wyznaczonych punktów odbioru znajdujących się na terenie gminy;
  9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić
  w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować jego zawartość oddając wg harmonogramu lub dostarczać do punktów odbioru takiego sprzętu; informacja na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
  10) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – mieszkańcy dostarczają do wyznaczonych punktów odbioru znajdujących się na terenie gminy lub odbierane będą według harmonogramu
  11) odpady budowlane i rozbiórkowe – są składane do kontenera i odbierane wg harmonogramu na indywidualne zgłoszenia mieszkańca.


  5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych winno odbywać się z częstotliwością uwzględniającą ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz zużycie wody; nie należy dopuszczać do przepełnienia zbiornika.
  6. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji eksploatacji
  7. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  8. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.
  9. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując oddzielnie lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
  10. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka lub pojemnika.
  11. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
  12. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane przez właścicieli do odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki kontener u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

  § 16.

  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbycia się:
  1) odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w terminach określonych w udostępnionym mieszkańcom harmonogramie,
  2) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym w terminach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  DZIAŁ VI
  Szczegółowe zasady dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

  § 17.
  1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
  2. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne należy wystawić przed wejściem na teren nieruchomości, w terminie zgodnym z harmonogramem;
  3. Odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach lub workach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub, w przypadku budynków wielorodzinnych, w wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości miejscu;
  Właściciel nieruchomości umożliwi wjazd na teren nieruchomości przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru nieczystości ciekłych, w celu opróżnienia zbiornika bezodpływowego, w terminach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z zawartą z tym przedsiębiorcą umową

  DZIAŁ VII
  Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2014 oraz innych przepisów.

  §18.

  1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy do zadań gminy.
  2. Wykonywanie obowiązku określonego w pkt 1 odbywa się według warunków wynikających z przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
  3. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obciążają właścicieli
  nieruchomości, na których odpady powstają.
  4. Właściciele nieruchomości uiszczają należności za odbiór i unieszkodliwianie odpadów w formie opłat na rzecz gminy według odrębnych przepisów prawa miejscowego.

  §19.

  W sytuacji nieuiszczania należnych opłat mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej oraz przepisy postępowania o egzekucji w administracji.


  §20.

  Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, są zobowiązani do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu 6, w którym znajduje się Gmina Łączna, zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

  § 21.

  Odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego przekształcania odpadów, do recyklera lub instalacji odzysku odpadów należy:
  1) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji poddać w szczególności kompostowaniu, lub skierować do fermentacji w instalacji biogazowej,
  2) w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddać sortowaniu celem podczyszczenia,
  3) w przypadku odpadów wielkogabarytowych – poddać demontażowi, odzyskowi lub unieszkodliwianiu.
  § 22.
  Odpady palne takie jak: odpady zmieszane poddane mechaniczno – biologicznemu przetworzeniu, odpady wielkogabarytowe po procesie demontażu, odpady opakowaniowe można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 albo przeznaczyć do spalania/współwspalania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

  § 23.
  1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:
  1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach
  2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,
  3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.
  2. Działania z ust. 1 można prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi.


  DZIAŁ VIII
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę
  przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
  terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

  §24.

  Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,
  2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

  §25.

  Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
  Utrzymujący psy są zobowiązani do:
  1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającą otoczeniu, do nałożenia kagańca; dopuszcza się prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, głównie poza ścisłymi centrami, pod warunkiem, że właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
  2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
  3) nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania; nie dotyczy to psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym,
  4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; nie dotyczy to psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.

  § 26.

  Utrzymujący gady, płazy, ptaki i bezkręgowce w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

  DZIAŁ IX
  Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

  § 27.

  Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
  1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
  2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
  3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

  §28.

  Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m
  od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły
  nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich

  §29.

  1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
  2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
  3. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.


  DZIAŁ X
  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

  § 30.

  1. Właściciele nieruchomości, w szczególności tych, na terenie których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich, zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30 października. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków mieszkalnych może być realizowany tylko w miarę potrzeb.
  2. Deratyzację winno się przeprowadzić dodatkowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
  3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

  DZIAŁ XI
  Przepisy końcowe

  § 31.

  1. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
  1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
  2) spalania innych odpadów niż odpady z drewna, tektura w instalacjach a pozostałości roślinnych porażonych chorobami i szkodnikami na powierzchni ziemi;
  3) wypalania trawy i innej roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych;
  4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
  5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
  6) zakopywania odpadów;
  7) indywidualnego wywożenia odpadów stałych do miejsc ich unieszkodliwiania chyba że niniejszy regulamin inaczej stanowi;
  8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
  9) indywidualnego odprowadzania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
  10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
  11) stosowania odpadów budowlanych i popiołów z kotłowni przydomowych do utwardzenia powierzchni nieruchomości w sposób naruszający stosunki wodne,
  12) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.


  § 32.

  Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu określa art. 10 ust. 2a ustawy.

  §33.
  Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Łączna, który może zwrócić się do Policji o pomoc przy przeprowadzeniu odpowiednich czynności kontrolnych.


  Data wprowadzenia: 2013-02-01 0924
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 1158 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna