A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna


  Uchwała Nr XXIII/176/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. ze zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 98, poz. 1071 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Łączna złożonej przez : ..... oraz zapoznaniu się z protokołem Nr 10/K/2012 Komisji Rewizyjnej z kontroli Urzędu Gminy Łączna w dniu 15 listopada 2012r. i wnioskami Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów zawartych w skardze , Rada Gminy Łączna uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
  § 2
  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E


  Pismem z dnia 18.10 2012 roku współwłaściciele działki nr 140 w miejscowości Stawik Gmina Łączna tj. ... złożyli skargę na Wójta Gminy Łączna do Wojewody Świętokrzyskiego .
  Skarga dotyczyła lokalizacji przejścia dla płazów przy działce budowlanej nr 140 w miejscowości Stawik, co ma to związek z rozbudową drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle.
  Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 25.10 2012r. przesłał skargę według właściwości do Przewodniczącego Rady Gminy Łączna ( wpływ do Rady Gminy 29.10 2012r.).
  W związku z powyższym Rada Gminy Łączna na posiedzeniu w dniu
  30 października 2012r. upoważniła Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli Urzędu Gminy pod kątem zasadności skargi na Wójta Gminy.
  Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łączna odbyła się dnia 15 listopada 2012r. i udokumentowana została protokołem Nr 10/K/2012 Komisji Rewizyjnej z kontroli Urzędu Gminy Łączna.
  W trakcie kontroli zbadano dokumentację dotyczącą sprawy oraz wysłuchano ustnych wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy Podinspektora Pana Krzysztofa Pastuszki.
  Wyjaśniono przyczynę, dlaczego działka w/w współwłaścicieli nie znalazła się w obwieszczeniach Wójta Gminy.
  Nie potwierdziły się również kolejne zarzuty zawarte w skardze o przesunięciu podobnego przejścia dla płazów na prośbę właścicielki posesji oraz o usunięciu przepustu na prośbę właściciela działki.
  Po zbadaniu dokumentacji i przeanalizowaniu faktów , Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się nieprawidłowości lub bezczynności w działalności Wójta Gminy. Nie dopatrzyła się też zaniedbań czy nienależytego wykonywania obowiązków przez Wójta Gminy lub pracowników Urzędu. Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej , zarzuty zawarte w skardze były niezasadne.
  Rada Gminy Łączna zapoznała się z zebraną dokumentacją oraz z wyjaśnieniami pracownika Urzędu Gminy i stwierdziła co następuje.
  W przedstawionym stanie faktycznym nie potwierdziły się zarzuty podnoszone w skardze na działalność Wójta Gminy Łączna .
  Wobec powyższego skargę na Wójta Gminy Łączna w związku z lokalizacją przejścia dla płazów przy działce budowlanej nr 140 w miejscowości Stawik, uznaje się za nieuzasadnioną.
  Data wprowadzenia: 2013-02-01 1122
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 855 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna