A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXIII/177/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2012 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  UCHWAŁA NR XXIII/177/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.682 z ł zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 591.183 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.682 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.126.183 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 , Nr 8, Nr 9, Nr 11 do uchwały
  budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do niniejszej
  uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwota
  dochodów
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 000,00
  75023 Urzędy gmin 4 000,00
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
  fizycznych 50,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 2 400,00
  0920 Pozostałe odsetki 1 550,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
  POBOREM 5 000,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
  od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
  organizacyjnych 5 000,00
  0330 Podatek leśny 5 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 682,00
  85216 Zasiłki stałe 1 272,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 1 272,00
  85219 Pozostała działalność 410,00
  2030
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 410,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00
  85395 Pozostała działalność 0,00
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
  6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich -4,00
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
  6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich 4,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 20 000,00
  90019
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
  2320
  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
  bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)
  między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 30 682,00
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wydatki
  Dzia
  ł
  Rozdział
  Treść
  Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 139 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 139 000,00
  Wydatki majątkowe 139 000,00
  400
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
  W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ 9 024,00
  40002 Dostarczanie wody 9 024,00
  Dotacja na zadania bieżące 9 024,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 400,00
  75023 Urzędy gmin 2 400,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 31 000,00
  75702
  Obsługa papierów wartościowych , kredytów
  i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 31 000,00
  Wydatki na obsługę długu 31 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -200 000,00
  80101 Szkoły podstawowe -200 000,00
  Wydatki majątkowe -200 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 0,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 682,00
  85216 Zasiłki stałe 1 272,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 272,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 410,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410,00
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 8 376,00
  85395 Pozostała działalność 8 376,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem
  środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 8 376,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 200,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 200,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 200,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 30 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00
  Dotacja na zadania bieżące 10 000,00
  90019
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 30 682,00
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł
  Rozdz
  . Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
  finansowe rok budżetowy
  2012
  (8+9+10+11)
  dochody
  własne jst
  kredyt
  y
  i
  pożycz
  ki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na
  realizację
  zadania
  pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienio
  ne
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
  Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144 366 0
  2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1
  3. 600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego
  Jaśle
  2009-2013
  5 000 000 2 120 723 848 289 0 0 0 1 272 434 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000 000 2 120 723 848 289 0 1 272 434
  4. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  ' 2007-
  2012
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  5. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2012
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  6. 010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
  Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW)
  2009-2015
  2 988 199 303 000 303 000
  Związek Gmin
  Gór
  Świętokrzyskich
  zgodnie
  z porozumienie
  m
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 2 988 199 303 000 303 000
  7. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania
  w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
  wydatki majątkowe
  8. 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne społecznie
  kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
  Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
  wydatki majątkowe
  9. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 273 787 357 147 47 307 309
  840,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 273 787 357 147 47 307 309
  840,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  Ogółem wydatki majątkowe 33 517 565 2 790 241 1 213 489 0 0 0 1 576 752 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 400 742 410 710 47 307 0 0 8 034,04 355
  368,96
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 3
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego rok budżetowy
  2012 (7+8+9+10) dochody własne jst
  kredyty
  i
  pożyczki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600 60014
  Przebudowa drogi
  powiatowej Nr 0588T
  na odcinku od drogi
  Nr 7 do Zagórza
  214 000 214 000
  Starostwo
  powiatowe zgodnie
  z porozumieniem
  2. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Klonów (Budy) -
  projekt
  26 000 26 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Zajamnie - projekt
  28 000 28 000 Urząd Gminy
  Łączna
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1
  4. 801 80101 Budowa kotłowni
  węglowej -projekt 33 000 33 000 Urząd Gminy
  Łączna
  5. 801 80110
  Zakup i montaż
  podgrzewacza do
  ciepłej wody
  21 500 21 500 Urząd gminy
  w Łącznej
  Ogółem 322 500 322 500 0 x
  * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  D. Inne źródła
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 2
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
  L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  . Projekt Okres realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2012
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 2 120 723
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego
  regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego
  Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 2 120 723
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 848 289
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 1 272 434
  Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323 239 318
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2011-2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
  2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000 65 000
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 82 505,00 35 600,00
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 82 505,00 35 600,00
  Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
  róznic w jakości usług edukacyjnych - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie
  Łączna - środki z budżetu krajowego 12 375,75 5 340,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 70 129,25 30 260,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 44 450,00 17 963,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 44 450,00 17 963,00
  Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety - środki z budżetu krajowego 6 668,00 2 694,04
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 37 782,00 15 268,96
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 GOPS Wartość zadania: 169 500,00 169 500,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Łączna Wydatki bieżące: 169 500,00 169 500,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 17 790,00 17 790,00
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 7 635,00 7 635,00
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 3
  853 85395
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 144 075,00 144 075,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  7 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 29 001,00 29 001,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 29 001,00 29 001,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
  małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 8 856,00 8 856,00
  Projekt: Zorganizowanie artystycznych warsztatów
  wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 145,00 20 145,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  8 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 Urząd Gminy 010 01041 Wartość zadania: 36 602,00 36 602,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 36 602,00 36 602,00
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
  małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 15 772,00 15 772,00
  Projekt: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń
  obiektu pełniącego rolę świetlicy w Klonowie- utworzenie
  i wyposażenie aneksu kuchennego - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 20 830,00 20 830,00
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 4
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 50 000 50 000
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 50 000 50 000
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
  wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Aktywność perspektywą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 7 500 7 500
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 500 42 500
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 49 760 49 760
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łączna Wydatki bieżące: 49 760 49 760
  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
  wiejskich - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Czas na zmiany, czas na aktywność - środki z budżetu krajowego 7 464 7 464
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 42 296 42 296
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  Strona 5
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  11 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 273 787 357 147
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 273 787 357 147
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 198 587 47 307
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200 309 840
  Wydatki majątkowe: 0 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  Ogółem wydatki 7 120 605,00 3 232 814,00
  Wydatki bieżące: 1 735 605,00 745 573,00
  - środki z budżetu j.s.t. 241 005,00 89 725,00
  - środki z budżetu krajowego 41 642,75 30 633,04
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 452 957,25 625 214,96
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 5 385 000,00 2 487 241,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 075 677,00 910 489,00
  - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 309 323,00 1 576 752,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane
  ze środków UE
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 6
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2012 r.
  w złotych
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek
  budżetowych w tym:
  Nazwa
  zadania Dział Rozdział § Dochody
  ogółem
  Wydatki
  ogółem Wydatki
  bieżące
  wynagro
  dzenia
  i składki
  od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizac

  statutow
  ych
  zadań
  Dotacje
  na
  zadania
  bieżące
  Świadcze
  nia na
  rzecz
  osób
  fizycznyc
  h
  Wydatki
  na
  program
  y
  finansow
  ane
  z udziałe
  m
  środków,
  o których
  mowa
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i
  3
  Wydatki
  na
  obsługę
  długu
  (odsetki)
  Wydatki
  z tytułu
  poręczeń
  i
  gwarancj
  i
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyj
  ne
  wydatki
  na
  programy
  finansowa
  ne
  z udziałe
  m
  środków,
  o których
  mowa
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i
  3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udziałó
  w
  wniesieni
  e
  wkadów
  do spółek
  prawa
  handlow
  ego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  I. Dochody i wydatki związane z realizacją
  zadań realizowanych wspólnie z innymi
  jednostkami samorządu terytorialnego
  Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  Budowa
  Kanalizacji
  Osełków
  010 01010 303
  000
  303 000 303
  000
  II. Dochody i wydatki związane z pomocą
  rzeczową lub finansową realizowaną na
  podstawie porozumień między j.s.t.
  Budowa dróg
  powiatowych
  600 60014 214
  000
  214 000 214
  000
  Ogółem 517
  000 517 000 517 000
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.
  w złotych
  Przychody Wydatki
  w tym: dotacja
  z budżetu w tym:
  Lp. przedmiotowa
  Wyszczególnie
  nie Dział Rozdzia
  ł
  Stan
  środków
  obrotowy
  ch na
  początek
  roku
  ogółem
  kwota
  netto VAT
  na
  pierwsz
  e
  wyposa
  żenie
  celowa na
  zadania
  realizowane
  z udziałem
  środków
  UE
  celowa na
  inwestycje
  ogółem wpłata
  do
  budżetu
  wydatki
  majątko
  we
  Stan środków
  obrotowych
  na koniec
  roku
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. Dostarczanie
  ciepła 400 40001 0 396 000 395 900 100
  2. Dostarczanie wody 400 40002 0 508 000 77 656 6 168 507 900 100
  3
  Zimowe
  utrzymanie dróg
  gminnych
  600 60016 0 50 000 64 800 5 200 50 000 0
  4.
  Gospodarka
  ściekowa i ochrona
  wód
  900 90001 0 190 000 157 060 12 540 189 950 50
  5. Zakład Gospodarki
  Komunalnej 900 90017 0 133 300 133 250 50
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Ogółem 1 277 300 299 516 23 908 1 277 000 300
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2012 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2012 roku
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 400 40002
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do
  cen wody 83 824
  2. 900 90001
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do
  cen ścieków 169 600
  3. 600 60016
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do
  odśnieżania
  1 km drogi
  70 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany Strona 1
  Ogółem 323 424
  Id: D7244099-6A37-465A-B07E-34CEB9068E95. Podpisany
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Strona 2


  Data wprowadzenia: 2013-02-01 1124
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 799 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna