A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXIV/179/2012 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 21 grudnia 2012 r.

  w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  UCHWAŁA NR XXIV/179/2012
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2 , § 11 i § 12 ustawy z dnia
  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art.
  14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
  wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ) Rada Gminy w Łącznej działając na
  wniosek Wójta Gminy Łączna uchwala , co następuje :
  § 1. Dokonuje się podziału Gminy Łączna na 6 stałych obwodów głosowania.
  § 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik
  nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
  i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.
  § 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Łącznej i kadencji
  Wójta Gminy Łączna , następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości
  w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Łączna.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
  wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty
  podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  Id: C3D098D2-F3B0-40C4-B5A9-73054A72BB10. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/2012
  Rady Gminy w Łącznej
  z dni 21 grudnia 2012 r.
  Obwody do głosowania, ich granice i numery
  oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Numer
  obwodu
  Granice obwodu do głosowania Siedziba obwodowej komisji
  wyborczej
  Sołectwo : Gózd
  1 Sołectwo : Jęgrzna Szkoła Podstawowa
  Gózd 125.
  2 Sołectwo : Klonów Budynek po Szkole
  Podstawowej Klonów 62.
  Sołectwo : Czerwona Górka
  3 Sołectwo : Łączna
  Sołectwo : Osełków
  Budynek po Szkole
  Podstawowej
  Czerwona Górka 1”B”.
  Sołectwo : Występa
  4 Sołectwo : Zalezianka
  Budynek po Gimnazjum
  Zalezianka 49a.
  5 Sołectwo : Zagórze
  Sołectwo : Zaskale
  Budynek po Szkole Filialnej
  Zagórze 40”B”.
  Sołectwo : Kamionki
  6 Sołectwo : Podłazie
  Sołectwo : Podzagnańszcze
  Szkoła Podstawowa
  Kamionki 63.
  Id: C3D098D2-F3B0-40C4-B5A9-73054A72BB10. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 grudnia 2012r.
  Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy nakładają na Radę Gminy
  obowiązek dokonania podziału Gminy na stałe obwody głosowania – na wniosek Wójta
  Gminy, w terminie 3 miesięcy od dnia podziału Gminy na okręgi wyborcze.
  Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach
  powszechnych oraz wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów
  przedstawicielskich.
  Powyższa uchwała ustala numery obwodów, granice oraz siedziby obwodowych
  komisji wyborczych w sposób zapewniający wyborcom łatwy do nich dostęp.
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne i właściwe.
  Id: C3D098D2-F3B0-40C4-B5A9-73054A72BB10. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-02-01 1128
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 782 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna