A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXIV/182/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 grudnia 2012 r.

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXIV/182/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
  r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
  U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr
  197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
  w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Łączna.
  § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Łączna
  Nr 41/IX/2007 z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
  czystości i porządku na terenie gminy Łączna
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013
  r.
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/182/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
  DZIAŁ I.
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne
  § 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, zwany dalej
  „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady postępowania i obowiązki wszystkich osób
  przebywających na terenie gminy związane z utrzymaniem czystości
  i porządku.
  § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („ucpg”) (Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jedn.);
  2. nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości zamieszkałe
  jak i niezamieszkałe;
  3. nieruchomość użyteczności publicznej – to teren lub budynek przeznaczony
  dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
  opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
  usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, poczty
  lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania
  podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy
  i socjalny;
  4. właścicielach nieruchomości –rozumie się przez to także współwłaścicieli,
  użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli
  nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi (wielorodzinnymi), w których
  ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby
  sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
  czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.) lub
  właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;
  5. miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj
  spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności
  związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami czy leczeniem medycznym;
  6. pojemnikach – należy przez to rozumieć pojemniki plastikowe, jak również worki
  foliowe oraz kontenery i kosze uliczne przeznaczone do gromadzenia odpadów;
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 1
  7. kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię, pojemnik, zagłębienie lub
  pryzmę służące do kompostowania odpadów organicznych, których lokalizacja powinna
  spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. zm.)
  8. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów
  komunalnych na terenie gminy Łączna, uwzględniający zapisy regulaminu dotyczące
  minimalnej częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, miejsca ich
  wytwarzania, opracowany przez gminę;
  9. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) – rozumie się przez
  to plan wprowadzony uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami
  dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018” i następujące w nim zmiany;
  10. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO) – należy przez to rozumieć
  dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 217 z dnia 24 stycznia 2010 r. (M.P.
  Nr 101, poz. 1183)
  11. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne
  w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243ze
  zm.), a więc odpady powstające w gospodarstwach domowych,
  zwyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające
  odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
  ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
  w gospodarstwach domowych;
  12. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady
  w rozumieniu art.3 ust.2 pkt 7 ustawy o odpadach, a więc odpady, które ulegają rozkładowi
  tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
  13. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru
  i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
  szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;
  14. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć
  frakcję odpadów powstające podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, na
  które nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do
  administracji budowlano-architektonicznej; prowadzonych we własnym zakresie;
  15. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów
  niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, na które składają się np.: zużyte baterie,
  akumulatory, świetlówki, leki przeterminowane, resztki środków chemicznych stosowanych
  w gospodarstwach domowych (farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji
  drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn), opakowania po środkach ochrony
  roślin i nawozach;
  16. odpadach problemowych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na
  swoje właściwości fizyko-chemiczne lub wymiary wymagają odrębnego postępowania np.
  niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady
  wielkogabarytowe.
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 2
  17. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zielone zgodnie z definicją
  legalną zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
  18. wielkogabarytowych odpadach komunalnych – są to stałe odpady komunalne
  z gospodarstw domowych, które nawet po odpowiednim rozdrobnieniu nie mogą być
  umieszczone w typowych pojemnikach i workach ze względu na rozmiary lub masę
  i wymagają oddzielnego wywozu;
  19. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
  w zbiornikach bezodpływowych;
  20. podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał
  wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Łączna rejestru działalności regulowanej
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  21. punktach selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt
  6 ustawy, z tym że punkty mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także
  samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
  22. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to
  rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Łączna na podstawie upoważnienia
  zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;
  23. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia
  przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
  24. zwierzętach bezdomnych – są to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
  zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i stwarzają zagrożenie dla człowieka,
  a nie istnieje możliwość ustalenia w chwili odłowienia zwierzęcia ich właściciela lub innej
  osoby, pod której opieką stale dotąd pozostawały;
  25. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
  przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
  utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty
  oraz inne zwierzęta nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
  26. zwierzętach gospodarskich – w rozumieniu niniejszego Regulaminu są nimi: bydło,
  trzoda chlewna, konie, gołębie, drób, hodowlane zwierzęta futerkowe (bez ograniczeń);
  DZIAŁ II.
  Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku
  na terenie gminy
  Rozdział 1.
  Zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  § 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i innych, na których powstają odpady
  komunalne, zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie
  nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości
  odpadów komunalnych podlegają:
  1) odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha)
  a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
  b) szkło bezbarwne i kolorowe,
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 3
  c) tworzywa sztuczne i plastik
  d) opakowania wielomateriałowe
  e) metal,
  2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
  biodegradacji, (frakcja mokra),
  3) odpadów higienicznych powstających w łazienkach, trwale zanieczyszczonych
  opakowań
  4) przeterminowane leki,
  5) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
  6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  7) meble i odpady wielkogabarytowe,
  8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  9) zużyte opony i inne odpady niebezpieczne
  10) popiół
  3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny pod rygorem uznania odpadów za
  zmieszane należy gromadzić: w pojemnikach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki lub
  specjalnie oznakowanych dla poszczególnych frakcji ( oznakowaniem może być napis na
  pojemniku )
  1) odpady surowcowe/opakowaniowe, których mowa pkt. 2 ust. 1) – umieszcza się
  w worku o kolorze żółtym,
  2) odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości –
  umieszcza się w worku o kolorze brązowym,
  3) odpady higieniczne powstające w łazienkach, trwale zanieczyszczone opakowania –
  umieszcza się w worku o kolorze niebieskim,
  4) popiół – umieszcza się w worku o kolorze czarnym,
  5) odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach koloru
  czarnego lub workach koloru białego specjalnie oznakowanych.
  4. Obowiązek wydzielania frakcji ulegającej biodegradacji właściciele nieruchomości
  w zabudowie jednorodzinnej realizują poprzez wykorzystywanie jej na własne potrzeby, po
  przeprowadzeniu kompostowania w przydomowych kompostownikach, w sposób zgodny
  z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie pod warunkiem nie stwarzania
  uciążliwości dla ludzi, jeżeli zgłoszą ten fakt w Urzędzie Gminy Łączna w formie
  deklaracji, której wzór określa uchwała Rady Gminy Łączna wydana na podstawie art. 6n
  ustawy.
  5. Wyselekcjonowane odpady należy dostarczyć do punktów ich zbiórki wyznaczonych
  przez Wójta Gminy lub będą odbierane z nieruchomości według harmonogramów
  ustalonych przez gminę z przedsiębiorcą wybranym w postępowaniu przetargowym
  przeprowadzonym przez gminę.
  6. Wła ś ciciele nieruchomo ś ci zobowi ą zani s ą we własnym zakresie do
  wyposa ż enia
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 4
  nieruchomości w odpowiednią ilośćpojemników do gromadzenia odpadów
  komunalnych.
  § 4. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
  1) wyposażenia miejsca, w którym organizowana jest impreza w pojemniki lub worki na
  odpady, o minimalnej pojemności 110 l na każdych 100 jej uczestników oraz w szalety
  w ilości 1 szt. na 200 uczestników,
  2) bezpośrednio po zakończeniu imprezy oczyszczenia terenu i terenów przyległych, jeśli
  jest taka potrzeba.
  Rozdział 2.
  Zasady postępowania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu
  i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego
  § 5. 1. Właściciele nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
  zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, są zobowiązani
  do:
  a) Utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego
  nieruchomości oraz znajdujących się przy nich urządzeń;
  b) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodnika
  znajdującego się na wysokości danej posesji
  tworzącego ciąg komunikacyjny.
  c) Gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią,
  w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych;
  d) Usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej
  pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia
  bezpiecznego poruszania się pieszych;
  e) Usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla
  przechodniów.
  f) Właściciele nieruchomości są zwolnieni z wykonywania obowiązków
  o których mowa w pkt b, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój
  lub parkowanie pojazdów;
  2. Właściciele punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych, kierownicy
  budów, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, zarządcy dróg oraz
  organizatorzy imprez o charakterze publicznym mają obowiązek niezwłocznego usuwania
  śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z dróg, przystanków komunikacyjnych oraz
  placów i chodników, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.
  Rozdział 3.
  Obowiązki w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
  i warsztatami naprawczymi
  § 6. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
  na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
  lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z przepisami ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio
  do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 5
  2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać
  się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą
  uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały
  zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego,
  a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny
  z przepisami szczególnymi.
  DZIAŁ III.
  Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
  komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na
  drogach gminnych.
  § 7. 1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych
  ustala się następujące rodzaje pojemników i ich minimalną pojemność:
  1) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy to:
  a) worki o pojemności od 30 do 120 l,
  b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l,
  c) pojemniki typu iglo o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji,
  d) kontenery KP 7, o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji;
  2) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych to:
  a) worki o pojemności od 30l do 120l,
  b) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 30 l,
  c) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l,
  d) kontenery KP 7,
  3) nieczystości ciekłe odprowadzane są do:
  a) sieci kanalizacyjnej,
  b) zbiorników bezodpływowych o pojemności dostosowanej do liczby osób
  zamieszkujących nieruchomość oraz ilości zużywanej wody,
  c) oczyszczalni przydomowych.
  2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l, 240 l lub 360l powinien:
  1) spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,
  2) być kompletny i zdatny do użytkowania,
  3) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,
  4) być wyposażony w kółka,
  5) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
  6) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
  7) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.
  3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l powinien:
  1) spełniaćwymagania normy PN-EN 840,
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 6
  2) byćkompletny i zdatny do użytkowania,
  3) posiadaćszczelnie zamykaną klapę,
  4) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
  5) być wyposażony w 4 kółka,
  6) dla zmieszanych odpadów komunalnych być w kolorze stonowanym, z wyłączeniem:
  białego, żółtego, zielonego, niebieskiego i czerwonego,
  7) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.
  4. W dzwonach o których mowa w ust. 1 oddzielnie zbiera się:
  a) szkło bezbarwne (pojemnik biały)
  b) metale, tworzywa sztuczne (pojemnik żółty)
  c) odpady ulegające biodegradacji (pojemnik zielony),
  d) tektura i papier opakowaniowy (pojemnik niebieski)
  e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny małych gabarytów (pojemnik czerwony)
  5. Kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14 powinny:
  1) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej,
  2) być kompletne i zdatne do użytkowania,
  3) posiadać szczelnie zamykające się klapy,
  4) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,
  5) być w kolorze stonowanym, z wyłączeniem kolorów: żółtego i zielonego.
  6. Worki powinny :
  1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,
  2) posiadać mocny i trwały zgrzew,
  3) być wykonane z surowca LDPE,
  § 8. 1. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości
  powinna zapewnić nie przeciążanie urządzeń oraz utrzymanie czystości i porządku wokół
  nich.
  2. Przyjmuje się, że na terenie gminy Łączna średnia ilość wytworzonych odpadów przez
  jednego mieszkańca w ciągu tygodnia wynosi 30 litrów.
  3. Ustala się średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych
  przez mieszkańców i w obiektach struktury społeczno – gospodarczej wynikające
  z KPGO:
  1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
  2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
  3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak,
  co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
  4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak,
  co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 7
  5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne dotyczy to także
  miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż
  jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
  6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l;
  7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu
  do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych
  10 pracowników;
  8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
  wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej
  jednego pojemnika na odpady.
  § 9. Uwzględniając podane w § 8 wskaźniki przyjmuje się następujące rodzaje
  pojemników lub kontenerów, w których należy gromadzić odpady:
  1. dla odpadów komunalnych zmieszanych, niesegregowanych:
  Lp. Podmiot zobowiązany Rodzaj i wielkość
  pojemnika/worka
  1.
  2.
  3.
  4.
  1-4 osobowa rodzina w budynku
  jednorodzinnym
  5-8 osobowa rodzina w budynku
  jednorodzinnym
  pow. 8 osobowa rodzina w budynku
  jednorodzinnym
  Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych
  120 l
  240 l lub 2x 120 l
  360 l lub 3x 120l lub 120 + 240 l
  1100 L lub KP 5, KP 7, KP 10, KP
  14
  Worki 30-120 l
  2. dla odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w podziale na frakcje mokrą
  (odpady biodegradowalne) i suchą :
  Lp. Podmiot zobowiązany Rodzaj i wielkość pojemnika/worka
  1. Frakcja mokra
  a) w zabudowie jednorodzinnej
  b) w zabudowie wielorodzinnej
  Worki 30 l - 120 l
  Pojemniki 120 l – 360 l
  pojemniki od 1100 l do 7000 l
  KP 5, KP 7, KP 10, KP 14
  2. Frakcja sucha
  a)w zabudowie jednorodzinnej Worki 30 l - 120 l
  Pojemniki 120 l – 360 l
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 8
  b)w zabudowie wielorodzinnej Worki 30 l - 120 l
  Pojemniki 1100 l – 7000 l
  KP 5, KP 7, KP 10, KP 14
  § 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania urządzeń do zbierania
  odpadów komunalnych we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w
  szczególności utrzymania ich w czystości.
  § 11. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe,
  przystanki
  komunikacji, parki, są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących
  tereny obowiązkowo wyposażane w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie
  z następującymi zasadami:
  1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi wzdłuż ciągów handlowo-usługowych,
  w parkach, skwerach oraz parkingach nie może przekraczać 150 m;
  2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w miarę możliwości
  pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
  § 12. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w zbiornik bezodpływowy
  o objętości dostosowanej do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie,
  w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie rzadziej niż raz w miesiącu, bez
  dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni
  ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie
  stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
  DZIAŁ IV.
  Warunki prowadzenia procesu kompostowania w przydomowych
  kompostownikach
  § 13. W przydomowych kompostownikach właściciel nieruchomości może
  kompostować następujące odpady:
  1) miękkie części uprawianych roślin,
  2) ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
  3) odpady po owocach i warzywach,
  4) obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
  5) resztki produktów mleczarskich, stary chleb,
  6) fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy,
  7) skorupki od jajek.
  8) popiół z drzewa, węgla drzewnego lub torfu.
  § 14. Do kompostowania nie należy przeznaczać:
  1) kości, mięsa,
  2) zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, tłuszczy,
  3) herbat ekspresowych,
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 9
  4) odchodów zwierzęcych,
  5) tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych,
  6) papieru, niedopałków papierosów,
  7) popiołu z węgla kamiennego,
  8) materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub
  toksyczne związki organiczne).
  DZIAŁ V.
  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  § 15. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu
  nieruchomości
  1) odpady segregowane surowcowe/opakowaniowe:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
  2) odpady higieniczne i zanieczyszczone odpady opakowaniowe , odpady ulegające
  biodegradacji i odpady zielone o ile nie są kompostowane w sposób określony
  w dziale IV Regulaminu :
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc,
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
  3) odpady niesegregowane:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
  4) popiołu z przydomowych kotłowni : – nie rzadziej niż raz po sezonie grzewczym
  5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
  wielkogabarytowych oraz zużytych opon – nie rzadziej niż 2 razy w roku,
  2. Opróżnianie koszy znajdujących się przy ciągach publicznych na terenie gminy
  odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień.
  3. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać
  przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
  4. Prowadzenie selektywnego gromadzenia pozostałych odpadów powstających
  w gospodarstwie domowym odbywa się na terenie nieruchomości według następujących
  zasad:
  6) przeterminowane leki – mieszkańcy wrzucają do specjalistycznych pojemników, które
  znajdują się w wyznaczonych punktach (wykaz punktów stanowi załącznik nr 1 do
  Regulaminu) lub oddają według harmonogramu
  7) zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników
  (wykaz punktów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)lub oddają wg harmonogramu
  8) chemikalia i akumulatory – mieszkańcy dostarczają do wyznaczonych punktów odbioru
  znajdujących się na terenie gminy;
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 10
  9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić
  w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować jego zawartość oddając
  wg harmonogramu lub dostarczać do punktów odbioru takiego sprzętu; informacja na
  stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz w załączniku nr 1 do niniejszego
  Regulaminu
  10) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – mieszkańcy dostarczają
  do wyznaczonych punktów odbioru znajdujących się na terenie gminy lub odbierane
  będą według harmonogramu
  11) odpady budowlane i rozbiórkowe – są składane do kontenera i odbierane wg
  harmonogramu na indywidualne zgłoszenia mieszkańca.
  5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych winno odbywać się z częstotliwością
  uwzględniającą ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz zużycie wody; nie
  należy dopuszczać do przepełnienia zbiornika.
  6. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika
  z instrukcji eksploatacji
  7. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych
  powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  8. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy
  zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.
  9. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując
  oddzielnie lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną
  objętość.
  10. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść
  przed złożeniem do worka lub pojemnika.
  11. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki
  sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
  12. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane przez
  właścicieli do odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel
  nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki kontener
  u przedsiębiorcy odbierającego odpady.
  § 16. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbycia się:
  1) odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w terminach określonych
  w udostępnionym mieszkańcom harmonogramie,
  2) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym w terminach
  określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą
  posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
  nieczystości ciekłych.
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 11
  DZIAŁ VI.
  Szczegółowe zasady dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych i opróżniania
  zbiorników bezodpływowych
  § 17. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione
  odpadami w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez
  konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
  wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed
  wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości
  pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
  w pojemnikach.
  2. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne należy wystawić przed wejściem na teren
  nieruchomości, w terminie zgodnym z harmonogramem;
  3. Odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony
  kontenerach lub workach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu
  uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub, w przypadku
  budynków wielorodzinnych, w wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości miejscu;
  Właściciel nieruchomości umożliwi wjazd na teren nieruchomości przedsiębiorcy
  uprawnionemu do odbioru nieczystości ciekłych, w celu opróżnienia zbiornika
  bezodpływowego, w terminach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie
  z zawartą z tym przedsiębiorcą umową
  DZIAŁ VII.
  Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla
  województwa świętokrzyskiego 2014 oraz innych przepisów.
  § 18. 1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów
  komunalnych należy do zadań gminy.
  2. Wykonywanie obowiązku określonego w pkt 1 odbywa się według warunków
  wynikających z przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
  3. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obciążają właścicieli
  nieruchomości, na których odpady powstają.
  4. Właściciele nieruchomości uiszczają należności za odbiór i unieszkodliwianie
  odpadów w formie opłat na rzecz gminy według odrębnych przepisów prawa miejscowego.
  § 19. W sytuacji nieuiszczania należnych opłat mają zastosowanie przepisy ordynacji
  podatkowej oraz przepisy postępowania o egzekucji w administracji.
  § 20. Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości
  i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, są zobowiązani do przekazywania
  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
  odpadów komunalnych, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
  właściwych dla Regionu 6, w którym znajduje sięGmina Łączna, zgodnie ze wskazaniem
  Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
  § 21. Odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego
  przekształcania odpadów, do recyklera lub instalacji odzysku odpadów należy:
  1) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji poddać w szczególności
  kompostowaniu, lub skierować do fermentacji w instalacji biogazowej ,
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 12
  2) w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddać sortowaniu
  celem podczyszczenia,
  3) w przypadku odpadów wielkogabarytowych – poddać demontażowi, odzyskowi lub
  unieszkodliwianiu.
  § 22. Odpady palne takie jak: odpady zmieszane poddane mechaniczno – biologicznemu
  przetworzeniu, odpady wielkogabarytowe po procesie demontażu, odpady opakowaniowe
  można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 albo
  przeznaczyć do spalania/współwspalania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  § 23. 1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:
  1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości
  odpadów powstających na nieruchomościach
  2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania
  odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,
  3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na
  nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.
  2. Działania z ust. 1 można prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  DZIAŁ VIII.
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę
  przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
  terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  § 24. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz
  zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,
  2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez
  dozoru.
  § 25. Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
  Utrzymujący psy są zobowiązani do:
  1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającą
  otoczeniu, do nałożenia kagańca; dopuszcza się prowadzenia psa bez smyczy tylko
  w miejscach mało uczęszczanych, głównie poza ścisłymi centrami, pod warunkiem, że
  właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
  2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
  3) nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów
  użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania; nie dotyczy to psów przewodników
  towarzyszących osobom niepełnosprawnym,
  4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do
  użytku publicznego; nie dotyczy to psów przewodników towarzyszących osobom
  niepełnosprawnym.
  § 26. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i bezkręgowce w lokalach mieszkalnych lub
  użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 13
  DZIAŁ IX.
  Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
  z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
  lub w poszczególnych nieruchomościach
  § 27. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
  z produkcji rolnej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
  1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone
  i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować
  zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
  2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności
  zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
  3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
  § 28. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m
  od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły
  nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich
  § 29. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania powstałych
  podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości w sposób nie powodujący
  zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
  2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów
  zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych
  miejscach publicznych.
  3. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do
  wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania
  nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
  DZIAŁ X.
  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
  § 30. 1. Właściciele nieruchomości, w szczególności tych, na terenie których
  prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich, zobowiązani są do przeprowadzania
  obowiązkowej deratyzacji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30 października. Obowiązek
  ten w odniesieniu do właścicieli budynków mieszkalnych może być realizowany tylko
  w miarę potrzeb.
  2. Deratyzację winno się przeprowadzić dodatkowo w przypadku wystąpienia populacji
  gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
  3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
  DZIAŁ XI.
  Przepisy końcowe
  § 31. 1. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
  zabrania się:
  1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
  grzewczych budynków;
  2) spalania innych odpadów niż odpady z drewna, tektura w instalacjach a pozostałości
  roślinnych porażonych chorobami i szkodnikami na powierzchni ziemi;
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 14
  3) wypalania trawy i innej roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach
  i pasach przydrożnych;
  4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
  5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
  6) zakopywania odpadów;
  7) indywidualnego wywożenia odpadów stałych do miejsc ich unieszkodliwiania chyba że
  niniejszy regulamin inaczej stanowi;
  8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
  9) indywidualnego odprowadzania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przez
  właścicieli nieruchomości;
  10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,
  nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,
  podjazdów, itp.;
  11) stosowania odpadów budowlanych i popiołów z kotłowni przydomowych do
  utwardzenia powierzchni nieruchomości w sposób naruszający stosunki wodne,
  12) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
  zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
  § 32. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu
  określa art. 10 ust. 2a ustawy.
  § 33. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Wójt
  Gminy Łączna, który może zwrócić się do Policji o pomoc przy przeprowadzeniu
  odpowiednich czynności kontrolnych.
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 15
  Załącznik Nr 1
  do Regulaminu utrzymania czystości i porzadku
  na terenie Gminy Łączna przyjetego uchwałą
  Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych:
  1) przeterminowanych leków, które można zwracać do ustawionych pojemników
  w wyznaczonych punktach:
  - Ośrodek Zdrowia Łączna, Kamionki 59
  - Punkt Apteczny Łączna, Kamionki 1C
  2) zużytych baterii i akumulatorów, które można zwracać do ustawionych pojemników
  w wyznaczonych punktach:
  - Szkoła Podstawowa w Goździe,
  - Szkoła Podstawowa w Zaleziance,
  - Zespół Szkół w Łącznej,
  - Urząd Gminy Łączna,
  3) odpadów selektywnych: plastik, szkło i małych gabarytów sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego (tzw. drobna elektryka) – gromadzone w odpowiednich pojemnikach
  - przy ZGK Łączna 115
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r.
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Łączna
  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r.
  poz. 391) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulamin określa szczegółowe
  zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, w tym wymagania
  dotyczące: kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, uprzątania błota, śniegu,
  lodu z części nieruchomości, służących do użytku publicznego, mycia i naprawy
  pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących
  zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich.
  Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
  w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
  W regulaminie odniesiono się do poszczególnych strumieni wytwarzanych odpadów
  komunalnych, zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami.
  Uchwalając niniejszy Regulamin Rada Gminy tworzy ramy prawne dla systemu
  zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również
  powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów,
  zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  oraz zużytych opon i odpadów zielonych.
  W ten sposób Gmina Łączna zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców gminy
  zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych
  i realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie, jak zapewnienie warunków
  funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
  aby było możliwe: ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających
  biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
  osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.
  Projekt Regulaminu został przekazany do zaopiniowania przez Państwowego
  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku- Kamiennej, który pismem znak:
  SE.Ia-446-1/15/12
  z dnia 03.12.2012 r. pozytywnie zaopiniował niniejszy regulamin.
  Był on również poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami poszczególnych
  sołectw.
  Niniejszy regulamin uwzględnia wszystkie wymagania co do jego treści, zawarte w art.
  4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i został dostosowany do jej
  znowelizowanych zapisów.
  Ze względu na zakres zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy wprowadzić nowy tekst
  Regulaminu.
  Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami został uchwalony 28 czerwca 2012r.
  a zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 1
  i porządku w gminach, Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do
  wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia
  tego planu.
  W świetle powyższego, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
  Id: 1775C5F2-C3D7-4C9A-BF25-AC8A9C915618. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2013-02-01 1132
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 1246 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna