A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXIV/184/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 grudnia 2012 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  UCHWAŁA NR XXIV/184/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 41.054 z ł zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 632.237 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 41.054 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.167. 237 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3 i Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 56CE949E-8D64-4AD9-864E-1B3CAA63345E. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/184/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdział
  § Treść
  Kwota
  dochodów
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
  POBOREM 0,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
  jednostek organizacyjnych 0,00
  0330 Podatek leśny 1 400,00
  0340 Podatek od środków transportowych 800,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -2 200,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego, podatku
  leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od
  czynnośći cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
  lokalnych od osób fizycznych 0,00
  0310 Podatek od nieruchomosci -16 800,00
  0320 Podatek rolny 16 000,00
  0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 600,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 054,00
  75801
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
  samorządu terytorialnego 41 054,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 054,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 41 054,00
  Id: 56CE949E-8D64-4AD9-864E-1B3CAA63345E. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/184/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota wydatków
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 054,00
  80101 Szkoły podstawowe 1 400,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -600,00
  Dotacje na zadania bieżące 2 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 600,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00
  85210 Gimnazja 39 054,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 054,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 0,00
  85202 Domy pomocy społecznej 2 324,00
  Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 2 324,00
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 2 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 574,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -4 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 074,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -2 898,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -574,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 324,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 41 054,00
  Id: 56CE949E-8D64-4AD9-864E-1B3CAA63345E. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/184/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł
  Rozdz.
  Nazwa przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  rok
  budżetowy
  2012
  (8+9+10+11)
  dochody
  własne
  jst
  kredyty
  i
  pożyczki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
  Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144 366 0
  2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego
  Jaśle
  5 000 000 2 120 723 448 289 400 000 0 0 1 272 434 Urząd Gminy
  Id: 56CE949E-8D64-4AD9-864E-1B3CAA63345E. Podpisany Strona 1
  2009-2013
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000 000 2 120 723 448 289 400 000 1 272 434
  4. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  ' 2007-
  2012
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  5. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2012
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  6. 010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
  Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW)
  2009-2015
  2 988 199 303 000 303 000
  Związek Gmin
  Gór
  Świętokrzyskich
  zgodnie
  z porozumienie
  m
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 2 988 199 303 000 303 000
  7. 853 85395 Indywidualizacja procesu nauczania
  w gminie Łączna 2011-2012 82 505 35 600 0 5 340,00 30 260,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 82 505 35 600 5 340,00 30 260,00
  wydatki majątkowe
  8. 853 85395 Weż los w swoje ręce - aktywne
  społecznie kobiety 2011-2012 44 450 17 963 0 0 0 2 694,04 15 268,96 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 44 450 17 963 2 694,04 15 268,96
  Id: 56CE949E-8D64-4AD9-864E-1B3CAA63345E. Podpisany Strona 2
  wydatki majątkowe
  9. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 273 787 357 147 47 307 309 840,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 273 787 357 147 47 307 309 840,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  Ogółem wydatki majątkowe 33 517 565 2 790 241 813 489 400 000 0 0 1 576 752 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 400 742 410 710 47 307 0 0 8 034,04 355 368,96
  Id: 56CE949E-8D64-4AD9-864E-1B3CAA63345E. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/184/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  Dotacje podmiotowe w 2012 roku
  Lp.
  Dział
  Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 921 92116
  Gminna Instytucja kultury -
  biblioteka gminna w Łącznej pokrycie kosztów
  działalności 108 000
  II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  2. 801 80101
  Stowarzyszenie Rozwoju
  Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 330 000
  Ogółem 438 000
  Id: 56CE949E-8D64-4AD9-864E-1B3CAA63345E. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-02-01 1134
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 1175 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna