A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 33 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.

  Zarządzenie Nr 33 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240),
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 27 871 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 476 969 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 27 871 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 011 969 zł.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 33 / 2012 z dnia
  30.08.2012r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 27 871,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre śwaidczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 415,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 145,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 270,00
  85216 Zasiłki stałe 27 456,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 456,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 27 871,00
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 33 / 2012 z dnia
  30.08.2012 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 450,00 3 450,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 450,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 450,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 450,00
  01095 Pozostała działalność 3 450,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 450,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 450,00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 800,00
  40002 Dostarczanie wody 7 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 800,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 500,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 500,00
  4260 Zakup energii 2 000,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych śwaidczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00 4 000,00
  75011 Urzedy wojewódzkie 4 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
  75023 Urzędy gmin 10 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 6 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 300,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 300,00
  4810 Rezerwy 20 300,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 35 871,00 6 000,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre śwaidczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 415,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 415,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 415,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 6 000,00
  85216 Zasiłki stałe 27 456,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 456,00
  3110 Świadczenia społeczne 27 456,00
  85295 Pozosta la działalność 6 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 6 000,00
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  Ogółem wydatki 61 621,00 33 750,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 27 871,00  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1431
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 495 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna