A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 37 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 września 2012 r.

  Zarządzenie Nr 37 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 27 września 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240),
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 400 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 565 645 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 400 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 100 645 zł.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 37 / 2012 z dnia
  27.09.2012r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 400,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 400,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 400,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 130,00 2 130,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 130,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 130,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre śwaidczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 130,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 310,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 820,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 400,00
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 37 / 2012 z dnia
  27.09.2012 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 000,00 2 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 6 000,00 2 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  4140 Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00
  71095 Pozostała działalność 4 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 400,00
  75011 Urzedy wojewódzkie 400,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00
  4810 Rezerwy 10 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 726,65 4 726,65
  80101 Szkoły podstawowe 3 185,55 265,64
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 185,55 265,64
  4210 Zakup materiaów i wyposażenia 265,64
  4430 Różne opłaty i składki 71,00
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 114,55
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 461,01
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 461,01
  4210 Zakup materiaów i wyposażenia 1 000,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 761,01
  80110 Gimnazja 1 541,10
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 541,10
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 541,10
  852 POMOC SPOŁECZNA 25 457,00 25 457,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 327,00 25 457,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 457,00
  3110 Świadczenia społeczne 25 457,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 327,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 327,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre śwaidczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 130,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 130,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 130,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 000,00
  90095 Pozostała działalność 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  Ogółem wydatki 42 583,65 42 183,65
  Ogółem zwiększenie wydatków 400,00  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1441
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 627 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna