A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 39 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia19 października 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.

  Zarządzenie Nr 39 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia19 października 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240),
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 13.171 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 578 816 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 13.171 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 113 816 zł.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 39 / 2012 z dnia
  19.10.2012r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 661,00
  01095 Pozostała działalność 9 661,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9 661,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 8 590,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 590,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 590,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 080,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 5 080,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 080,00
  Ogółem dochody 18 251,00 5 080,00

  Ogółem zwiększenie dochodów 13 171,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 39 / 2012 z dnia
  19.10.2012 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 661,00
  01095 Pozostała działalność 9 661,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 661,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,00
  4430 Różne opłaty i składki 9 471,00
  754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500,00 500,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 500,00 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonychw stacjonarnejpublicznej sieci telefon. 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 116 560,00 116 560,00
  80101 Szkoły podstawowe 5 190,00 111 435,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 572,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 572,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 190,00 863,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 190,00
  4270 Zakup usług remontowych 863,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 500,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00
  80104 Przedszkola 870,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 870,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 870,00
  80110 Gimnazja 110 500,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100 000,00
  4260 Zakup energii 100 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 625,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 625,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 625,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 8 590,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 590,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 590,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 590,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 080,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 080,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 080,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 080,00
  Ogółem wydatki 135 311,00 122 140,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 13 171,00  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1442
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 544 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna