A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 40 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 października 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.

  Zarządzenie Nr 40 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 października 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240),
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 98 823 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 487 839 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 98 823 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 022 839 zł.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 40 / 2012 z dnia
  29.10.2012r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 223,00
  75011 Urzedy wojewódzkie 223,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 223,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 62 332,00
  85206 Wspieranie rodziny 10 000,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 274,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 27 274,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 554,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 205,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 349,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 504,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 504,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36 268,00 0,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 268,00 0,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 36 268,00
  Ogółem dochody 98 823,00 0,00

  Ogółem zwiększenie dochodów 98 823,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 40 / 2012 z dnia
  29.10.2012 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 3 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 223,00 4 000,00
  75011 Urzedy wojewódzkie 223,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223,00
  75023 Urzędy gmin 4 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 3 500,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych
  758 Różne rozliczenia 3 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  481 Rezerwy 3 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 65 132,00 2 800,00
  85206 Wspieranie rodziny 10 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 274,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 274,00
  3110 Świadczenia społeczne 27 274,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 554,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 554,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 554,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 504,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 504,00
  3110 Świadczenia społeczne 16 504,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 800,00 2 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 800,00 2 800,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 2 800,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 993,07 993,07
  85395 Pozostała działalność 993,07 993,07
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 993,07 993,07
  3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 569,82
  3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30,18
  4287 Zakup usług zdrowotnych 367,53
  4289 Zakup usług zdrowotnych 19,47
  4307 Zakup usług pozostałych 373,30
  4309 Zakup usług pozostałych 19,77
  4417 Podróże służbowe krajowe 569,82
  4419 Podróże służbowe krajowe 30,18
  4447 Odpis na zakładowy fundusz śwaidczeń socjalnych 5,77
  4449 Odpis na zakładowy fundusz śwaidczeń socjalnych 0,30
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36 268,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 268,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 268,00
  3240 Stypendia dla uczniów 36 268,00
  Ogółem wydatki 109 616,07 10 793,07
  Ogółem zwiększenia wydatków 98 823,00  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1445
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 780 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna