A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2012 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 listopada 2012r.


  Zarządzenie Nr 43 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 listopada 2012 r.
  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.
  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), § 12 uchwały Nr XIV/131/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012 roku
  zarządzam, co następuje:
  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.
  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 72 662 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 560 501 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 72 662 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 095 501 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  WÓJT GMINY
  ŁA.CZNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 43 / 2012 z dnia
  20.11.2012r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grup. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 73 934,00 1 272,00
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z
  funduszu alimentacyjnego oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego 53 460,00
  2010
  Dotacje celoweprzekazane z budżetu
  państwa na realizację zadań bieżących z
  zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych gminom
  ustawami 53 460,00
  85216 Zasiłki stałe 0,00 1 272,00
  2030
  Dotacje celowe przekazane z budżetu
  państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin 1 272,00
  86219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000,00
  2030
  Dotacje celowe przekazane z budżetu
  państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin 6 000,00
  85295 Pozostała działalność 14 474,00
  2010
  Dotacje celoweprzekazane z budżetu
  państwa na realizację zadań bieżących z
  zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych gminom 2 000,00
  2030
  Dotacje celowe przekazane z budżetu
  państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin 12 474,00
  Ogółem dochody 73 934,00 1 272,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 72 662,00
  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 43/2012 z dnia
  20.11.2012 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grup § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 648,00 19 648,00
  01041
  Programy Rozwoju Obszarów
  Wiejskich 19 648,00 19 648,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem
  środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 19 648,00 19 648,00
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 13 753,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 895,00
  4308 Zakup usług pozostałych 13 753,00
  4309 Zakup usług pozostałych 5 895,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 520,00 2 520,00
  75023 Urzędy gmin 1 800,00 1 800,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800,00 1 800,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczna 1 800,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00
  75095 Pozostała działalność 720,00 720,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 720,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 720,00
  4300 Zakup usług pozostałych 720,00
  754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 820,00 0,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 820,00 0,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 820,00 0,00
  4260 Zakup energii 820,00
  758 Różne rozliczenia 5 820,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 820,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 820,00
  481 Rezerwy 5 820,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 80 656,00 7 994,00
  85212
  Swiad
  fundu
  ubezp
  ubezp
  czenia rodzinne,świadczenia z
  szu alimentacyjnego oraz składki na
  ieczenia emerytalne i rentowe z
  ieczenia społecznego 53 460,00 1 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 460,00
  3110 Świadczenia społeczne 53 460,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4580 Pozostałe odsetki 1 000,00
  85214
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 553,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 553,00
  3110 Świadczenia społeczne 9 553,00
  85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 722,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 5 722,00
  3110 Świadczenia społeczne 5 722,00
  85216 Zasiłki stałe 0,00 1 272,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 1 272,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 272,00
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 169,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 416,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00
  »
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 169,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 669,00
  85295 Pozostała działalność 8 474,00 0,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 474,00 0,00
  3110 Świadczenia społeczne 8 474,00
  Ogółem wydatki 108 644,00 35 982,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 72 662,00
  •ngr int M Kaumliństii
  VÓJT GMINY
  ŁĄCZNA
  Załącznik nr 3
  do Zarządzenia Nr 43/2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20.11.2012 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
  odrębnymi ustawami w 2012 r.
  §
  Dotacje
  ogółem
  z tego:
  Wydatki bieżące
  z tego:
  Wydatki
  majątkowe
  z tego:
  Dział Rozdział Wydatki
  na 2012 r. Wydatki jednostek budżetowych
  Dotacje na
  zadania
  bieżące
  Świadczenia na
  rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki na
  programy
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i
  3
  w tym:
  zakup i
  objęcie
  akcji i
  udziałów
  wniesienie
  wkładów do
  spółek prawa
  handlowego
  wynagrodzenia i
  składki od nich
  naliczane
  wydatki
  związane z
  realizacją
  statutowych
  zadań
  inwestycje i
  zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowane z
  udziałem
  środków, o
  których mowa
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3
  1 2 4 5 8 9 10 11 12 i? 14 15 16
  010 01095 2010 14 818,00 14 818,00 14 818,00 14 818,00
  750 7501 1 2010 42 124,00 42 124,00 42 124,00 42 124,00
  751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00
  852 85212 2010 1 985 575,00 1 985 575,00 1 985 575,00 94 891,00 1 778,00 1 888 906,00
  852 85213 2010 13 333,00 13 333,00 13 333,00 13 333,00
  852 85295 2010 27 800,00 27 800,00 27 800,00 27 800,00
  Ogółem 2 084 559,00 2 084 559,00 2 084 559,00 137 924,00 29 929,00 0,00 1 916 706,00


  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1452
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 662 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna