A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XX/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 sierpnia 2012r.

  Protokół Nr XX/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 27 sierpnia 2012r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 13,00.

  Ad. 1
  Dnia 27 sierpnia 2012 roku odbyło się kolejne XX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: pracownik Urzędu Miasta i Gminy Końskie p. Zbigniew Skowron, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich p. Jarosław Kubała, Prezes Firmy „Almax” Skarżysko-Kam.p. Paweł Wykrota, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur , niektórzy sołtysi gminy i mieszkańcy gminy wg listy obecności.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych, czyli 100 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Jacka Januchtę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono, czyli proponowany porządek obrad stał się obowiązujący
  i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  b) Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości
  c) Utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łączna
  d) Zawarcia porozumienia międzygminnego

  e) Zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok
  f) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019
  g) Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  h) zaciągnięcia kredytu
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od dnia 27 czerwca 2012r. do 27 sierpnia 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu).

  I Uczestniczyłem :

  29 czerwca - w rozprawie sądowej przeciw firmie EKO – DOM w Kielcach
  30 czerwca – w uroczystościach przed pomnikiem w Klonowie,
  3 lipca – w spotkaniu z Wójtem Sitkówki Nowiny p. Stanisławem Baryckim w sprawie udostępnienia pływalni „Perła” dla naszych uczniów,
  9 lipca – w spotkaniu z Radą Sołecką i mieszkańcami Klonowa w sprawie perspektyw budowy drogi gminnej w tej miejscowości,
  10 lipca – w podpisaniu umowy pomiędzy gminą Łączna a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie dwóch projektów z PO KL WŚ dla mieszkańców Zagórza i Osełkowa. Wartość projektów: po 50 tys. zł dla każdej miejscowości:
  Osełków „Czas na zmiany”, Zagórze „Aktywność perspektywą na lepsze jutro”.
  - w spotkaniu z rodzicami dzieci zainteresowanymi naborem do powstającego punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Łącznej, podczas którego wszystkim zainteresowanym rozdano formularze rekrutacyjne,
  11 lipca – w spotkaniu z Prezes MPK w Kielcach w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii 202,
  16 lipca – w spotkaniu z mieszkańcami posesji od nr 1- 5 w Podłaziu w sprawie remontu drogi dojazdowej do ich gospodarstw,
  – w spotkaniu z komendantem Komisariatu Policji w Suchedniowie w sprawie bezpieczeństwa podczas uroczystości 85-rocznicy powstania OSP w Łącznej,
  18 lipca – w spotkaniu z władzami Powiatu na terenie Zespołu Szkół w Łącznej poświęcone organizacji Dożynek Powiatowych na naszym terenie,
  20 lipca – w podpisaniu certyfikatu SIO w Kuratorium Oświaty w Kielcach uprawniającym do przeprowadzania procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO oraz do udzielania upoważnień i dostępu do bazy danych SIO,
  - w spotkaniu roboczym w Starostwie Powiatowym dot. organizacji Dożynek Powiatowych na naszym terenie,
  23 lipca – w objeździe dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Zagórze, przy współudziale Policji, ZDP i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu poprzez wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu na drodze prowadzącej do miejscowości Zagórze. W przygotowaniu stosowne porozumienie w w/w sprawie.
  - w uroczystościach z okazji Święta Policji w Skarżysku-Kam.

  26 lipca – w spotkaniu z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich dot. ich udziału w Dożynkach Powiatowych,
  29 lipca – w uroczystościach 85 rocznicy powstania OSP Łączna,
  30 lipca – w spotkaniu z dyrektorem Zespołu Szkół w Łącznej w sprawie organizacji punktów przedszkolnych,
  1 sierpnia – w przetargu na dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2012/2013,
  - w spotkaniu z mieszkańcami Osełkowa w sprawie odszkodowań za mienie przekazane pod realizację inwestycji drogowej,
  6 sierpnia – w spotkaniu z urbanistą przygotowującym zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  9 sierpnia – w spotkaniu z Prezesem firmy ROLBUD, w sprawie usterek na drodze powiatowej w Czerwonej Górce,
  10 sierpnia – w Końskich, w spotkaniu poświęconym przekazaniu Gminie Końskie, realizacji zadania własnego dotyczącego zaspokojenia zbiorowych potrzeb w zakresie przyjmowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
  - w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na rok 2012,
  - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Łącznej,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,
  - w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność
  Gminy Łączna,
  - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  Pracownik wydziału technicznego sporządza harmonogram prac do wykonania przez grupę robót, oczekując osobiście lub telefonicznie na wskazówki i potrzeby w tym zakresie od radnych i sołtysów – biorąc pod uwagę ich możliwości i kwalifikacje.

  W okresie od ostatniej sesji zakres prac grupy robót publicznych był następujący:
  - obsługa i zabezpieczenie festynu strażackiego,
  - sprzątanie poboczy przy drogach,
  - uzupełnianie ubytków w drogach gminnych : Podzagnańszcze, i Czerwona Górka,
  - prace porządkowe na terenie oczyszczalni i boiska sportowego,
  - koszenie terenu po byłej szkole w Czerwonej Górce i Gminnej Bibliotece Publicznej,
  - prace porządkowe przy zalewie i cmentarzu parafialnym w Kamionkach.

  Ponadto informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2012/2013” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 - Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

  Za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała ona najniższą cenę za zadanie tj. 235 021,50 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.

  Jednocześnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w dniu 14 sierpnia podpisano umowy dotyczące wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych:
  1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie
  2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 15 ofert z których:
  - jedna z oferta nie spełnia warunki udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu,
  - natomiast druga oferta została odrzucona.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy „Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec, ul. Orzeszkowej 14. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Firma za realizację przedmiotowych zamówień dotyczących wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych zaproponowała następujące ceny:
  1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie, cena 27.183,00 zł. ( słownie; dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote )
  2. Droga Nr 1516004 Klonów – Budy, cena 25.840,00 zł. ( słownie dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych )

  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Kończąc sprawozdanie Wójt Gminy prosił w związku z dożynkami powiatowymi, o zgłaszanie kandydatów na starostę i starościnę dożynek powiatowych , do jutra.
  Poinformował też, że trwa przebudowa drogi powiatowej koło gminy, termin zakończenia prac jest dłuższy ale zależy nam bardzo aby na dożynki 2 września br. odcinek drogi koło urzędu był przejezdny.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie gości spoza naszej gminy .
  Pierwszy głos zabrał przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich p. Jarosław Kubała.
  Mówił na temat wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Znowelizowana ustawa nakłada na organy gminy nowe zadania. Według nowej ustawy gmina jest właścicielem śmieci czyli obowiązek zbierania i zagospodarowania odpadów ciąży na gminie.
  Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęto Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018. W celu usystematyzowania gospodarki odpadami komunalnymi zastosowano podział województwa na 6 regionów, z uwzględnieniem w każdym regionie min. 150 tys. mieszkańców.
  W skład regionu 6 wchodzą gminy powiatu skarżyskiego i koneckiego. Dla tego regionu ma powstać regionalna instalacja przetwarzania odpadów w Końskich i tym celu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich w dniu 20 sierpnia 2012r. złożyło wniosek do WFOŚ o dofinansowanie budowy instalacji regionalnej w Końskich.
  Instalacja będzie budowana przy współfinansowaniu gmin obu powiatów co wiąże się z kosztami dla tych gmin ale istnieje bardzo duża szansa na otrzymanie dofinansowania w wysokości nawet do 85 %.
  Chciałbym zaprosić organy gminy do współpracy z Gminą Końskie ponieważ partycypując w kosztach będziecie mieli wpływ na cenę za wywóz odpadów. Proszę wobec tego Radę Gminy o podjęcie zaproponowanej uchwały intencyjnej o współpracy z Gminą Końskie.
  Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Końskie p. Zbigniew Skowron poinformował o pewnych doświadczeniach Gminy Końskie w zakresie odpadów.
  Od 2009 roku od referendum w Końskich funkcjonuje odbiór odpadów przez miasto. Mamy składowisko odpadów z wagą. Żeby ten system zadziałał, do końca 2012 roku gminy muszą podjąć szereg uchwał. Na samorządach ciąży też obowiązek budowy , utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji. Regionalną instalację tworzą 3 komponenty: składowisko odpadów, instalacja do przetwarzania odpadów i kompostownia. To się buduje na długie lata.
  Pan Kubała - dodał, że ustawa wymusza segregację odpadów w wielkości co najmniej 50 % a do 2020 r. na wysypisko śmieci ma trafić tylko ok. 30 % odpadów. Ważne jest to, że nie możemy wywozić odpadów poza swój region.
  Jeśli chodzi o koszty. W regionie mamy ok. 165 tys. mieszkańców. Koszt inwestycji to 46 mln zł czyli ok. 300 zł/ mieszkańca bez dotacji. Natomiast po uzyskaniu dotacji koszt wyniesie 40-45 zł/mieszkańca na 3 lata z własnych budżetów.
  Przykładowo w gminie Końskie w 2009 r. (czyli tuż po wejściu w życie opłat od mieszkańca) kiedy opłata wynosiła 2,70 zł/m-c/mieszkańca, gmina dołożyła z budżetu ok. 1 mln zł.
  Obecnie mieszkańcy z segregacją śmieci płacą 3,60 zł/m-c/mieszkańca , natomiast mieszkańcy bez segregacji płacą 5,50 zł/m-c/mieszkańca i teraz się bilansuje.

  Przedstawiciele Gminy Końskie poprosili o pytania.

  Radny Wisowaty - zapytał co będzie jeśli nie wszystkie gminy zadeklarują chęć współpracy i porozumienia wobec czego nie będzie wystarczającej ilości mieszkańców.
  Pan Kubała - odpowiednia ilość mieszkańców to jest warunek pozytywnej akceptacji wniosku o dofinansowanie, dlatego czekamy na uchwały od samorządów. Jeżeli nie będzie deklaracji odpowiedniej ilości samorządów to wniosek nie przejdzie i nie weźmiemy na siebie realizacji tej inwestycji bo taka inwestycja bez dotacji jest nieopłacalna. Gmina Skarżysko jeszcze nie podjęła takiej uchwały.
  Pan Skowron - jeżeli samorządy nie połączą się w kierunku realizacji gospodarki śmieciowej, to wejdą na rynek inne firmy prywatne i trzeba będzie płacić ile sobie zażyczą.
  Radny Kątny - zapytał co będzie wpływać na cenę
  Pan Kubała - cena będzie jednakowa dla każdej gminy. Będzie ciągły monitoring odpadów. Każda tona odpadów wpływająca na składowisko z każdej gminy będzie ewidencjonowana.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - zapytał czy przedstawiciel gminy będzie w zarządzie czy w kierownictwie.
  Pan Kubała - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich jako spółka ma nie tylko majątek, składowisko ale i udziały. Jeśli Państwo chcielibyście wejść jako udziałowiec to należałoby wykupić udziały a to są dodatkowe koszty. W tej chwili jest potrzeba porozumienia i podjęcia uchwały dla poparcia wniosku.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - na razie nie mówimy o treści porozumienia. Mówimy o przyjęciu uchwały intencyjnej. Uchwała nie nakłada obowiązku podpisania porozumienia. Udział w budowie to jest nasz wkład w majątek regionalnej instalacji przetwórczej, która wejdzie w skład majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Końskie. Kwestie reprezentowania gminy będziemy ustalać. Uchwała dzisiejsza jest bardzo ważna, bo otwiera drogę pozyskania dofinansowania budowy instalacji z Funduszu Ochrony Środowiska. Treść zapisów porozumienia będzie dyskutowana w dalszej kolejności. Jeśli przyznane zostanie dofinansowanie dla Końskich w wysokości 85 % , wtedy gminy dofinansowują pozostałe 15 % , co w wypadku naszej gminy daje ok. 200 tys. zł rozłożone na 3 lata.
  Poza tym ustawa nakłada obowiązek podjęcia szeregu uchwał rady gminy do końca grudnia br. jak np. regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.
  Ważny jest fakt czy miasto Skarżysko-Kamienna podejmie taką uchwałę, bo jest to być lub nie być instalacji w Końskich, ale gminy patrzą przez pryzmat własnych budżetów.
  Radny Wykrota - w przypadku braku takiej uchwały ze strony Skarżyska-Kam. czyli wyłączenia Skarżyska-Kam. , dofinansowania do budowy regionalnej instalacji w Końskich nie będzie i wtedy dofinansowanie z naszej gminy będzie kilkakrotnie wyższe.
  Pan Kubała - tak, jeżeli wniosek nie spełni warunku odpowiedniej ilości mieszkańców wtedy może upaść.
  Na tym zakończono dyskusję z przedstawicielami samorządu Końskie. Przewodniczący Rady podziękował gościom za przybycie i dyskusję po czym obaj Panowie wyszli.


  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz poprosił o głos mieszkańców Klonowa, którzy przybyli ze swoim problemem na posiedzenie Rady Gminy.
  Pani Marzena Błaut - poinformowała, że na sali są obecni rodzice z Klonowa, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola, a chodzi o 5-cio latków objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Mieszkanka odczytała pismo Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o obowiązku wychowania przedszkolnego dla 5-cio Latków.
  Pani Iwona Matuszko - dodała, że ich dzieci były zapisane do przedszkola w Łącznej po czym kazano im czekać na informację o spotkaniu z rodzicami dzieci w sprawie ostatecznego naboru do przedszkola. Jak dowiedzieliśmy się znacznie później spotkanie takie odbyło się dnia 7 lipca br. ale nas nie poinformowano o spotkaniu. Obecnie dowiedzieliśmy się , że naszych dzieci nie ma na liście przyjętych do przedszkola , a przecież 5-cio latki mają pierwszeństwo przed 3-latkami. Dlaczego nas nie poinformowano o spotkaniu i gdzie nasze dzieci będą chodzić do przedszkola bo mają taki obowiązek.
  Wójt Gminy - nie wiem dlaczego rodzice z Klonowa nie zostali poinformowani o spotkaniu , jednakże wszystkie dzieci 5-latki są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, dlatego te dzieci będą przyjęte do przedszkola. Nie ma natomiast obowiązku dowozu dzieci do przedszkola czyli rodzice muszą dowieźć dzieci we własnym zakresie.
  Pani Matuszko - zdziwiona pytała, skoro 5-latki objęte są obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym to dlaczego nie ma dowozu. W ub. roku dzieci 5-latki poszły do szkoły w Łącznej i były dowożone.
  Wójt Gminy - taka jest ustawa i powtórzył, że nie ma obowiązku dowozu do przedszkola. Jeśli to robimy to na zasadzie dobrego serca.
  Sekretarz Gminy - poinformował, że o spotkaniu w lipcu w sprawie naboru do przedszkola rozplakatowany był cały teren gminy. Rodzice wypełniali formularze do 20 sierpnia br. i składali do dyrektora szkoły w Łącznej.
  Do przedszkola gmina nie musi dowozić, ale dokładnie to jeszcze sprawdzę. Natomiast Klasa „0” podlega dowozowi.
  Rodzice z Klonowa - nadal twierdzili, że o spotkaniu w lipcu nie wiedzieli.
  Przewodniczący Rady - chcąc zakończyć dyskusję, ponieważ jest tu kilku rodziców, którzy twierdzą, że ogłoszeń nie było, proszę o wyjaśnienie sprawy ogłoszeń w Klonowie o spotkaniu w sprawie przedszkola.
  Na tym zakończono dyskusje na temat przedszkolaków, po czym rodzice z Klonowa opuścili salę obrad.

  Przewodniczący Rady - oddał głos kolejnemu gościowi Prezesowi „Almax”-u w Skarżysku-Kamiennej p. Pawłowi Wykrota.
  Prezes „Almax” - powiedział. Spółka „Almax” w Skarżysku-Kam. prowadzi zakład przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka buduje zakład , którego celem będzie przyjmowanie wszelkiego rodzaju mieszanych odpadów, ich selekcjonowanie przetwarzanie i kompostowanie. Obecnie funkcjonujący mechaniczny Zakład Przetwarzania Odpadów, będzie tak rozbudowany i przygotowany aby obsłużył jak największą ilość mieszkańców naszego regionu. Spółka buduje kompostownię, a zakończenie budowy planuje się na wiosnę przyszłego roku. W momencie uruchomienia kompostowni złożony zostanie wniosek o wpisanie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w regionie 6, gdzie również jest gmina Łączna. Balast, który do niczego nie będzie się nadawał , zostanie wywieziony na składowisko do Końskich. Dnia 6 września br. zrobimy spotkanie i pokaz już istniejącej instalacji i jej wizualizacji w przyszłości oraz omówienie dalszej współpracy z gminami regionu.
  Na dzień dzisiejszy w naszej instalacji jesteśmy w stanie wyselekcjonować z 1 tony odpadów zmieszanych około 60 % surowców, które można powtórnie przetworzyć.
  Chcemy namówić gminy do korzystania z instalacji w Skarżysku z tego powodu, że nie będziemy wymagać żadnych wkładów finansowych. Ceny na odbiór odpadów będziemy ustalać każdorazowo z gminami. Na gminach będzie ciążył obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ale jest to korzystne bo selektywna zbiórka odpadów u źródła daje szansę obniżenia stawek opłat. Od września rozpoczniemy akcję informacyjno-edukacyjną mieszkanców na temat selektywnej zbiórki odpadów.
  Pan Paweł Wykrota zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Dąbek - na kiedy jest planowane zakończenie budowy kompostowni i czy istnieje możliwość wpisania firmy „Almax” do rejestru regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
  Pan Paweł Wykrota - zakończenie budowy kompostowni jest planowane na wiosnę przyszłego roku. Po wybudowaniu kompostowni zostaniemy wpisani decyzją Zarządu Województwa jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Do lipca przyszłego roku powinniśmy mieć taką decyzję Zarządu Województwa.
  Będziemy w stanie obsłużyć prawie 190 tys. mieszkańców. Balast będzie wywożony do Końskich lub do Janika. Pozostałe odpady zostaną przetworzone i zagospodarowane np. do uszczelniania skarp, do cementowni. Zakład stara się być zakładem nowoczesnym spełniającym wszystkie wymagania nowej ustawy i powstanie z naszych własnych pieniędzy.


  Radna Żaczek - co będzie jeśli powstanie drugi zakład w Końskich, czy z innych regionów można przewozić odpady.
  Pan Wykrota - będziemy starać się porozumieć z Burmistrzem Końskich w sprawie dalszej współpracy. Zgodnie z ustawą nie wolno przewozić zmieszanych odpadów komunalnych z innych regionów. Natomiast wyselekcjonowane odpady można przewieźć poza region a nawet województwa. Jeżeli powstaną dwa zakłady, gminy będą musiały zrobić przetarg na obsługę w zakresie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Dwie instalacje z danego regionu będą walczyć która będzie tańsza.
  Radna Żaczek - prosiła o wyjaśnienie, jeśli istnieje segregacja u źródła dlaczego mówimy o zmieszanych odpadach.
  Pan Wykrota - dlatego, że u źródła nie da się właściwie wyselekcjonować odpadów w 100 % , bo zawsze powstanie frakcja odpadów komunalnych. W tym też celu będzie potrzebna edukacja mieszkańców.
  Radny Kątny - trudno mi uwierzyć, że nie obciążycie nas kosztami.
  Pan Wykrota - nastawiamy się, że nasz zakład będzie istniał kilkadziesiąt lat i zyski będziemy mieć ze sprzedaży posegregowanych odpadów komunalnych. Z tych pieniędzy zamortyzuje się zakład przez kilkadziesiąt lat.
  Sortowanie chcielibyśmy uprościć na:
  1/ komunalne
  2/ opakowaniowe
  Chcemy rozmawiać z Końskimi w sprawie współpracy.
  Wójt Gminy - zapytał ile mieszkańcy płacą za śmieci w innych terenach tam gdzie już obsługujecie.
  Pan Wykrota - w większości płacą od pojemnika. I tak np. w Kiełczu woj. lubuskie
  11-13 zł/pojemnik 120 l zmieszanych odpadów komunalnych. W woj. łódzkim w firmie „Ekoserwis” 10-15 zł/pojemnik 120 l. Średnia cena w kraju tj. ok. 15 zł/ pojemnik 120 l.
  W związku z nowa ustawą niekoniecznie ceny muszą wzrosnąć. Ceny należy negocjować z firmą odbierająca odpady i należy je dać do dobrej instalacji z niską ceną.
  Wójt Gminy - zapytał ile frakcji jesteście w stanie wyselekcjonować w plastikach.
  Pan Wykrota - w plastikach jesteśmy w stanie wyselekcjonować 4 frakcje.
  Wójt Gminy - do tej pory było tak, że firmie „Almax” zależało na śmieciach niesegregowanych. Jaką możliwość będą mieli mieszkańcy, którzy będą chcieli segregować odpady i przez to płacić mniej.
  Poza tym leży mi na sercu fakt, że firma „Almax” nie ma składowiska i mieć nie będzie, dlatego balast będzie musiała przewieźć do Końskich a kosztami przewozu obciąży mieszkańców. Nas interesują ceny oraz to, jeśli ktoś segreguje śmieci powinien mieć bonifikatę.
  Pan Wykrota - przewóz balastu jest po naszej stronie . W tym celu w naszej instalacji będziemy się starać tak segregować odpady aby tego balastu było jak najmniej. Generalnie przyjmuje się w Polsce, że z 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych pozostaje średnio ok. 50 kg balastu.
  Radny Dąbek - czy za wywóz odpadów do Końskich koszty będą ponosić mieszkańcy.
  Pan Wykrota - nie, te koszty będą po stronie firmy.
  Radny Wisowaty - jakie przetargi musi ogłosić gmina.
  Pan Wykrota - gminy muszą ogłosić dwa przetargi: na odbiór i przewóz odpadów oraz drugi przetarg na wybór instalacji i przetwarzanie odpadów.
  Radny Wykrota - mnie interesuje cena jaką będę płacił. Czy Pan przekonał już miasto Skarżysko-Kam.
  Pan Wykrota - tak, Prezydent Skarżyska –Kam. jest zainteresowany Zakładem „Almax” ponieważ jest na miejscu. Podobnie opowiada się Skarżysko Kościelne.
  Więcej pytań do nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi Firmy „Almax” za przybycie i ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Wykrota - prosił o wykoszenie ścieżki do wiaduktu.
  Sołtys Osełkowa p. Wawrzeńczyk - poinformowała i prosiła o interwencję, że nadal (ponad tydzień) nie są odbierane telefony przez pracowników ZGK.
  Drugie pytanie to dlaczego wstrzymana jest budowa drogi na Stawiku.
  Kierownik Wydz. Technicznego Urzędu Gminy p. Mazur - odnośnie budowy drogi wyjaśnił, że budowa nie jest wstrzymana, tylko chwilowo zaprzestali prac bo mają czas do 2013r.
  Radny Dąbek - zadał pytanie w sprawie przyłącza telekomunikacyjnego Netia, jakie korzyści będzie miała gmina i jej mieszkańcy . Może porozmawiać z telekomunikacją na temat przyłączy internetowych.
  Wójt Gminy - nie mamy żadnych informacji bezpośrednio od firmy. Płacą opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wyślemy pismo do telekomunikacji z zapytaniem o możliwości podłączeń mieszkańców do internetu.
  Sołtys Zagórza p. Piec - prosił o posprzątanie i ścięcie poboczy przy drodze od Podzagnańszcza do Zagórza, tak aby piesi mieli jak chodzić , bo asfaltem jest zbyt niebezpiecznie.
  Wójt Gminy - poproszę o to ZDP Skarżysko i na kolejną sesję Rady Gminy poprosimy kogoś z ZDP o przybycie i zapytamy co zamierzają w tym kierunku zrobić.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - prosił o uzupełnienie ubytku w asfalcie na drodze do Osełkowa, którą wykonywała „Mota-Engil” ,tuż przy skrzyżowaniu z drogą E-7.
  Radna Chudzik - zapytała czy będzie odbierany azbest i kiedy oraz czy w tym roku będą jeszcze zbierane nadgabaryty a jeśli tak to kiedy.
  Wójt Gminy - nadgabaryty w tym roku nie będą już zbierane ze względu na brak środków.
  Jeśli chodzi o azbest w tej chwili zbierane są oferty od firm specjalistycznych, po czym wyłonimy najkorzystniejszą firmę do odbioru azbestu .
  Radny Wisowaty - w związku z objazdem drogi powiatowej, mieszkańcy są zaniepokojeni stanem drogi gminnej koło bloku, bo asfalt już popękał.
  Druga sprawa to przy nowym przedszkolu w Kamionkach nie ma placu zabaw, natomiast koło nowej szkoły huśtawki niszczeją.
  Wójt Gminy - odnośnie objazdu koło bloku , nie było innej możliwości puszczenia ruchu. Prosiłem ZDP oraz firmę, jeśli pojawią się uszkodzenia drogi w związku z objazdem, mają to naprawić.
  Placu zabaw przy przedszkolu nie ma ze względu na brak środków. Pomimo to myślimy o placu zabaw z projektu na terenie przedszkola w rogu.
  Remont huśtawek koło szkoły w Łącznej zlecono firmie.
  Radna Czerwińska - poinformowała, że w budynku po starej szkole w Czerwonej Górce jest wybite okno. Poza tym młodzież robi sobie koło szkoły schadzki wieczorami, zachowuje się skandalicznie , istnieją obawy o dewastację budynku lub podpalenie. Dobrze byłoby poinformować o tym Policję aby szczególnie zwróciła uwagę na budynek szkoły wieczorem.
  Wójt Gminy - wybite okienko zostanie zabezpieczone. Prosiliśmy już wcześniej Policję o częste patrolowanie okolicy szkoły. Szkoła jest monitorowana.

  Radna Chudzik - w lipcu uczestniczyłam w zajęciach na półkolonii w szkole w Łącznej i obecny tam Komendant Policji sugerował zamontowanie barierki ochronnej, na chodniku przy drodze powiatowej na wysokości wyjścia ze szkoły.
  Wójt Gminy - obiecał, że skontaktuje się w tej sprawie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i zapyta o taką możliwość.

  Następnie Wójt Gminy szerzej wyjaśnił problem na budowie drogi Osełków.
  Na budowie tej drogi wystąpiła sytuacja kłopotliwa. Droga budowana jest na podstawie spec-ustawy. Wyjaśnialiśmy mieszkańcom na czym polega spec ustawa i oczekiwaliśmy od nich przekazania niewielkich powierzchni gruntów pod drogę za przysłowiową złotówkę. Ustawa funkcjonuje w następujący sposób. Z mocy decyzji Starosty gmina jest właścicielem gruntów dlatego może wykonywać inwestycje. Każda działka jest wyceniana odrębnie przez rzeczoznawców. Po wycenie jest rozprawa administracyjna z udziałem wszystkich stron. Na tej rozprawie można zawrzeć ugodę między gminą a konkretnym właścicielem gruntu lub wnioskować o wypłatę odszkodowania. Problem jest w tym , że część mieszkańców w ogóle nie pojawia się na rozprawach. Nieobecność mieszkańca na rozprawie oznacza zgodę przez milczenie co oznacza wypłatę odszkodowania w określonej przez rzeczoznawcę wysokości. Decyzja taka nakłada na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania. Jak wstępnie policzyliśmy, gdyby trzeba było wypłacić wszystkie odszkodowania potrzebne byłoby ok. 130 tys. zł . Tych pieniędzy nie mamy w budżecie dlatego chcieliśmy zawarcia ugody ale ugoda wymaga zgody dwóch stron.
  Jedynym wyjściem z sytuacji byłoby ograniczenie inwestycji w takim zakresie, który da możliwość odzyskania środków na odszkodowania. Dziś w tej sprawie będzie zebranie z mieszkańcami, na którym spróbujemy wytłumaczyć mieszkańcom problem i być może da to oczekiwany efekt. Musimy jakoś z tej sytuacji wybrnąć.
  Radna Monika Pająk - nie chciałabym usprawiedliwiać mieszkańców ale uważam, że to wynika z niewiedzy ponieważ mieszkańcy otrzymują wezwanie na rozprawę z dopiskiem, że nie muszą być obecni bo rozprawa i tak się odbędzie. Jeśli nawet mieszkaniec jest obecny na rozprawie i chce zrzec się odszkodowania pracownicy powiatu namawiają go do odszkodowania twierdząc, że gmina ma na to środki a zdarza się tak, że nie ma przedstawiciela gminy na rozprawie. Ludzie robią to nieświadomie, jest to jakieś nieporozumienie. Może na dzisiejszym spotkaniu te kwestie zostaną wyjaśnione.
  Radny Dąbek - prosił o wyremontowanie drogi na Zajamnie, nad posesją Pani Biesaga jest głęboka wyrwa w drodze.
  Sołtys Zagórza p. Piec - poinformował, że na pewnym odcinku drogi Zajamnie mieszkańcy nie wyrażają zgody na drogę np. Pan Poniewierski.
  Pan Wójt - odpowiedział, że na tym odcinku nie ma działek prywatnych. Tam są działki Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym „Bukowej Góry” i sprawa tych gruntów jest na finiszu. W projekcie uwzględniona będzie droga przez Zajamnie jak również krótki odcinek tuż za mostem wzdłuż lasu.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały z poprawką , a konkretnie o wykreślenie z § 1 uchwały ostatniego zdania dotyczącego zmiany § 6 pkt 5a). Radni nanieśli sobie poprawkę.

  Uchwała Nr XX/159/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych/13 obecnych podczas głosowania )  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały z poprawką w § 1 pkt 1 dopisek „na czas nieokreślony”

  Uchwała Nr XX/160/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych / 13 obecnych podczas głosowania )

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały został omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Przewodniczący Rady poprosił radnych o poprawienie sobie w załączniku do uchwały czyli w Statucie Punktów Przedszkolnych w § 3 ppkt b) „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r.”
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XX/161/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  została podjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych / 13 obecnych podczas głosowania )


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – powtórzył , że temat jest niezwykle ważny. Uchwała jest potrzebna Gminie Końskie do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji z funduszu ochrony środowiska. Zawsze jest łatwiej działać w kilka samorządów. Jest to propozycja samorządów, natomiast Almax jest to firma prywatna. Temat jest do przemyślenia. Podjęcie uchwały nie zmusza wójta gminy do podpisania porozumienia a treść porozumienia będzie kiedyś dokładnie dyskutowana. Uchwałą pokazujemy, że nie zamykamy drogi dla Końskich, niech się starają a życie pokaże co dalej będzie. Jest to uchwała intencyjna.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XX/162/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 obecnych podczas głosowania )

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok .
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XX/163/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 obecnych podczas głosowania )


  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XX/164/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 obecnych podczas głosowania )

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XX/165/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 obecnych podczas głosowania )  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XX/166/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27 sierpnia 2012r.
  została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 obecnych podczas głosowania )


  Ad. 9

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XIX/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14 / 14 ).

  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XX -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jacek Januchta

  Data wprowadzenia: 2013-02-12 0851
  Data upublicznienia: 2013-02-12
  Art. czytany: 754 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna