A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXI/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 26 września 2012r.


  Protokół Nr XXI/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 26 września 2012r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00.

  Ad. 1
  Dnia 26 września 2012 roku odbyło się kolejne XXI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Naczelnik Ruchu Drogowego Skarżysko-Kamienna p. Tomasz Janik, Dzielnicowy Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Krzysztof Berus, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Grzegorz Giza, niektórzy sołtysi i mieszkańcy gminy według listy obecności.

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 12 radnych, co stanowi 80 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecni radni : Januchta Jacek, Kątny Jarosław, Nyga Mirosław - usprawiedliwieni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Sławomira Litwińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono, czyli proponowany porządek obrad stał się obowiązujący
  i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2011/2012
  7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
  za I półrocze 2012 roku.
  8. Pytania, wnioski, postulaty
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Łączna na lata 2012-2015
  b) Określenia rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli .
  c) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
  d) Zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok
  e) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od dnia 27 sierpnia 2012r. do 26 września 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu).

  I. Uczestniczyłem :

  28 sierpnia - w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie dożynek powiatowych organizowanych w Łącznej.
  29 sierpnia – w spotkaniu z Dyr. Łutczyk w sprawie organizacji punktów przedszkolnych i projektu Przedszkola „Bajkowy Świat”,
  - z dyr. ZOZ Skarżysko-Kam. na temat oferty szkoleń dla bezrobotnych,
  - w spotkaniu z przewodniczącymi KGW z naszej Gminy w sprawie organizacji dożynek powiatowych,
  30 sierpnia – w uroczystości wręczenia stypendiów za osiągnięcia oraz wyniki w nauce. Tegoroczne stypendia otrzymali:
  1. Tomasz Szołdra zam. Kamionki
  2. Rafał Wiśniewski zam. Podzagnańszcze
  3. Patrycja Dulnik zam. Podzagnańszcze
  4. Aleksandra Świtek zam. Podzagnańszcze
  5. Korneliusz Kupis zam. Jęgrzna
  6. Paulina Wątrobińska zam. Łączna

  31 sierpnia – w spotkaniu z Prezesem Miejskich Usług Komunalnych w Skarżysku-Kam. dotyczyło wprowadzenia postanowień ustawy śmieciowej,
  - w kolejnym spotkaniu dotyczącym organizacji dożynek powiatowych
  3 września – w uroczystej inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w punktach przedszkolnych utworzonych przy Zespole Szkół w Łącznej,
  6 września – w konferencji w Skarżysku-Kam. poświęconej wdrażaniu ustawy śmieciowej,
  12 września – w spotkaniu z pracownikami ZGK dotyczącym ogólnej problematyki funkcjonowania Zakładu,
  - w spotkaniu z pracownikami ŚODR w Modliszewicach w sprawie aplikacji Gminy na małe granty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  14 września – w spotkaniu z członkami OSP Łączna w sprawie małych projektów realizowanych poprzez LGD Wokół Łysej Góry,
  19 września – w spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarzem Tomaszem Janikiem w sprawie działań podejmowanych przez Policję w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych,
  21 września – w spotkaniu z Prezesem MUK w sprawie podpisania umowy na odbiór azbestu,
  24 września – w podpisaniu protokołu z kontroli ZUS przeprowadzonej w tut. Urzędzie we wrześniu br.
  25 września – w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie poświęconym zmianom w budżecie Związku, zmianom uchwały dotyczącej przyjęcia Statutu Związku oraz zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na rok 2012,
  - w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,
  - w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  W dniu 6 września br. ustał stosunek pracy osób zatrudnionych przez tut. urząd w ramach robót publicznych.
  Ponadto pragnę poinformować, że trwają prace końcowe przy remoncie drogi powiatowej obok Urzędu – położono również nakładkę asfaltową na skrzyżowaniu w Zagórzu.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o kilka informacji.
  Do Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” złożono 4 wnioski o dofinansowanie, każdy po 25 tys. zł. przez:
  1/ OSP Łączna - na remont zaplecza i sanitariatów
  2/ Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy - na budowę trybun przy boisku sportowym
  3/ Parafia Łączna - na organizację uroczystości 100 - lecia parafii
  4/ Parafia Występa - na utwardzenie parkingu przy kościele oraz na oznakowanie punktu widokowego na Występie.

  Czynione są starania o zmianę oznakowania na skrzyżowaniu dróg do Zagórza i do Bukowej Góry.
  Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbierany będzie przez MUK azbest od osób , które złożyły takie wnioski.
  Na ukończeniu są prace przy remoncie odcinka drogi powiatowej koło Urzędu Gminy oraz skrzyżowania drogi w Zagórzu.

  W październiku odbędą się rozprawy sądowe w następujących sprawach:
  - o zapłatę ponad 51 tys. zł dla Stowarzyszenia Zalezianka z tytułu dotacji na dzieci przedszkolne 3-4 latki.
  - przeciwko firmie „Eko-Dom” o roszczenie niewykonania umowy projektu kanalizacji sanitarnej w Osełkowie
  - o zapłatę 61 tys. zł dla GDDK i A za oświetlenie dwóch węzłów komunikacyjnych na terenie gminy, tj. węzła Zalezianka i MOP Występa.

  Był wniosek o przystanek na żądanie w Zaleziance nad posesją nr 12. Wniosek został przekazany do Starostwa Powiatowego, po czym otrzymaliśmy informację, że taki znak zostanie wstawiony.

  Padła propozycja aby dzieci z Zalezianki i Występy dojeżdżały do Gimnazjum w Łącznej autobusem MPK 202 (po wykupieniu przez gminę biletów miesięcznych) . Byłoby to możliwe pod warunkiem, że rodzice wyrażą na to zgodę w postaci złożonego oświadczenia.
  Takie oświadczenia zostały rodzicom doręczone i część z nich już wróciła ale stanowiska rodziców są różne i pozytywne i negatywne, więc nie możemy się wycofać z dowozu. Decyzja rodziców jest wiążąca i musimy się do niej dostosować.

  Na wczorajszej komisji padło pytanie radnego Bogdana Pająka , co z autobusem MPK linii 202, bo słychać negatywne opinie i pogłoski o likwidacji tej linii.
  Pan Wójt zdementował pogłoski stwierdzając, że nie wie skąd są negatywne pogłoski bo autobus MPK 202 kursuje i kursował będzie . Jest potrzebny, służy dobrze mieszkańcom więc dlaczego mielibyśmy go likwidować. Poza tym kontakty i współpraca z Prezesem MPK układają się bardzo dobrze.

  Następnie Pan Wójt szerzej przedstawił problemy jakie wystąpiły przy budowie drogi w Osełkowie.
  Miała miejsce taka sytuacja, że 7 osób z Osełkowa i Stawiku stawiło się w Starostwie Powiatowym i podpisało ugodę o przejęcie nieodpłatnie gruntów pod realizację drogi. Zakończone zostały wszystkie procedury i zaczynają wpływać już decyzje. Musimy zachować się wobec wszystkich jednakowo czyli albo wypłacamy wszystkim odszkodowania albo nie wypłacamy nikomu. W tej sytuacji będziemy musieli wypłacić odszkodowania wszystkim podmiotom według decyzji Starostwa opartej na wycenie rzeczoznawców. Kwoty odszkodowań dla mieszkańca są różne od 300 – 500 zł.
  Ogółem łączny koszt odszkodowań to 130 tys. zł, których to pieniędzy nie mamy w budżecie, wobec tego stanowisko Urzędu jest następujące. Inwestycja zostanie ograniczona w takim zakresie aby zaoszczędzić na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań dla mieszkańców. Nie będzie np. chodnika, wjazdy na posesje nie muszą być wykonane z kostki itp.

  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Przewodniczący Rady oddał głos Naczelnikowi Ruchu Drogowego w Skarżysku-Kamiennej p. Tomaszowi Janikowi.
  Pan Naczelnik Ruchu Drogowego na wstępie podziękował za zaproszenie, po czym przedstawił krótką charakterystykę ruchu drogowego na terenie gminy Łączna.
  Gmina Łączna nie jest dużym zagrożeniem w ruchu drogowym , bo w okresie od stycznia do sierpnia br. zaistniało tylko 6 kolizji drogowych, bez żadnego wypadku śmiertelnego na całym powiecie. Dla porównania rok temu w tym okresie było 7 ofiar śmiertelnych na starej drodze E-7. Taka analiza powinna tylko cieszyć. Niemniej jednak ciąg komunikacyjny Łączna- Zagórze - Bukowa Góra będzie przysparzał problemów.
  W związku z tym będą częste patrole policji i kontrole ruchu drogowego nie tylko na tej drodze, ale będą przemieszczać się w różne miejsca gminy.
  Pan Naczelnik prosił o informacje od mieszkańców o szczególnych zagrożeniach i problemach na drogach, może coś trzeba poprawić to będziemy się starać . Wspólnie musimy dbać o bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci i wnuków.
  Następnie odniósł się do skrzyżowania drogi na Zagórze i na Bukową Górę.
  Będzie zmiana organizacji ruchu i zmiana oznakowania tak, aby droga od miejscowości Zagórze miała pierwszeństwo przed drogą od Bukowej Góry . Droga do Bukowej Góry jest drogą prywatną i tam musi być znak „Stop”.
  Pan Naczelnik zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zwrócił uwagę na drogę Podzagnańszcze – Zaskale w kierunku Wzdołu. Nie przestrzegany jest znak ograniczenia tonażu do 3,5 t. jadą samochody z ciężkim ładunkiem często usypującym się .
  Wójt Gminy - są miejsca gdzie sami musimy zadbać, a chodzi o wycinkę krzewów przy drogach. Jeśli chodzi o współpracę z Policją, to układa się bardzo dobrze , reakcja na interwencję jest natychmiastowa za co serdecznie dziękujemy.
  Radny Wykrota - proponował aby ustawić znak „zakaz zatrzymywania” na drodze powiatowej w Kamionkach na wysokości kompleksu oświatowego ponieważ często zatrzymują się tam samochody z których wysiadają dzieci do szkoły. Jest to niebezpieczne szczególnie rano, kiedy załadowane TIR-y z Bukowej Góry czasem gwałtownie muszą hamować lub omijać stojący pojazd.
  Naczelnik p. Janik - w odpowiedzi na ostatni wniosek radnego Wykroty powiedział, że może wystarczy patrol policji kilka razy w celu zdyscyplinowania kierowców i problem się skończy.
  Innych pytań do Naczelnika Ruchu Drogowego nie zgłoszono, dlatego podziękował i wyszedł.

  Ad.6
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2011/2012.
  Informację złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek i stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Sekretarz poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 7
  Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
  Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku radni otrzymali w odpowiednim terminie i omówiona została na Komisji Budżetowej dnia 25 września br.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik poinformowała, że dnia 14 września 2012r. wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. Opinia była pozytywna.
  Skarbnik Gminy odczytała opinię i poprosiła o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
  Informacja została przyjęta jednogłośnie (za 12 radnych/12 obecnych).


  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radna Chudzik - Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Zalezianka zgłasza roszczenia dotyczące dotacji na dzieci 3 i 4 letnie. Wobec tego mam dwa pytania.
  Po pierwsze, czy Stowarzyszenie zgłosiło do rejestru niepublicznych jednostek oświatowych fakt założenia przedszkola a jeżeli tak to kiedy .
  Po drugie, jakiego okresu dotyczą roszczenia.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - zgodnie z uchwałą Rady Gminy, Stowarzyszenie otrzymało szkołę podstawową i klasę „0” i na te dzieci otrzymują dotację z gminy. Nie mamy natomiast informacji o funkcjonującym przedszkolu, nie mamy takiego zgłoszenia. Sąd rozstrzygnie sprawę.
  Roszczenia dotyczą okresu od września 2011r.
  Radna Chudzik - zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina dotuje dzieci przedszkolne wtedy, kiedy przedszkole jest powołane i zgłoszone. Dotacja wtedy wynosi 50 % kosztów utrzymania dziecka w jednostce publicznej.
  Radny Wykrota - nie wyobrażam sobie aby Wójt Gminy przegrał sprawę o oświetlenia węzłów.
  Dalej zapytał Kierownika ZGK co zrobiono w sprawie przyłącza wodociągowego do Pani Pająk w Podzagnańszczu.
  Zwracając się do Pana Wójta pytał dlaczego płacimy za latarnie oddalone od ulicy o 50 m, które oświetlają posesje a gmina za to płaci.
  Kierownik ZGK p. Giza - przyłącze do p. Pająk w Podzagnańszczu jest to przyłącze indywidualne do posesji. Właściciel posesji powinien sobie zrobić projekt i wykonać przyłącze we własnym zakresie. Nie mamy na to środków w budżecie Zakładu.
  Radny Wykrota - wobec tego proszę o pisemną odpowiedź dla zainteresowanej Pani oraz dla mnie.
  Wójt Gminy - odniósł się do pozostałych wniosków radnego Wykroty.
  Sprawa oświetleń węzłów, dotyczy wielu gmin na terenie Polski. W naszej gminie dotyczy dwóch węzłów komunikacyjnych, węzła Zalezianka oraz MOP Występa. Nie dotyczy dróg płatnych, czyli gminy nie mają obowiązku płacić za oświetlenia dróg płatnych , które do nich nie należą. Inna sprawa, oświetlony jest MOP Występa, który praktycznie nie istnieje. Czy taka argumentacja przyniesie efekty, nie wiadomo. To jest znaczna kwota i nie będzie jej łatwo wygrać.
  Odnośnie latarni oświetlających posesje prywatne, sprawdzimy to i jeśli faktycznie latarnia oświetla posesję prywatną a nie oświetla ulicy to ją wyłączymy.
  Rozważamy również możliwość przestawienia zegarów oświetlenia ulicznego o pół godziny wcześniej rano, bo takie są potrzeby i sygnały mieszkańców.
  Radca Prawny - poinformował, że w Polsce nie było jeszcze takiego przypadku aby sąd wydał wyrok w sprawie oświetleń węzłów komunikacyjnych korzystny dla gminy. Co będzie nie wiem.
  Radny Wisowaty - zgłosił kilka wniosków.
  1/ prosił aby termin sesji Rady Gminy ustalać w innym dniu niż sesja powiatowa, ponieważ mamy pytania do przedstawicieli powiatu
  2/ po remoncie drogi powiatowej pozostały usterki na drodze gminnej, np. zepsuty chodnik na skrzyżowaniu dróg, rozjechane pobocza, nie ma rowów, a przecież po zakończeniu robót mieli usterki poprawić
  3/ koniecznie trzeba wyciąć zakrzaczenia przy drodze powiatowej w Kamionkach nad przedszkolem, ponieważ zdarzył się przypadek, że gałęzie porysowały autobus linii 202. Oprócz tego tam jest przepust pod drogą i przepaść dlatego radny uważał, że tam powinny być wstawione bariery zabezpieczające przy drodze powiatowej.

  4/ wykonać rowy przy drodze powiatowej w Kamionkach na odcinku, od drogi gminnej koło bloku do skrzyżowania z drogą powiatową E-7- Zagórze.
  Radna Molendowska-Cieloch - kończy się budowa drogi dojazdowej Występa-Barcza.
  Proszę ustalić przystanki dla podróżnych. Dla wysiadających z Kielc może być tam gdzie jest obecnie , natomiast dla wsiadających do Kielc trzeba ustalić lokalizację przystanku najbardziej dogodną dla wszystkich.
  Proszę o ponowne wstawienie znaku informacyjnego o miejscowości „Stara Występa” .
  Sołtys Zagórza p. Piec - poinformował o awarii wodociągu w Zagórzu nad posesją nr 51-52, gdzie od marca br. wycieka woda spod asfaltu
  Radny Dąbek - poprosił o wypełnienie kruszywem ubytków w drodze na Zajamniu.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łączna na lata 2012-2015.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały był omawiany na Komisji Oświatowej przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale pomimo to poprosił o pytania czy uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie informując, że w głosowaniu bierze udział 12 radnych.

  Uchwała Nr XXI/167/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.09.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 12 radnych/ 12 obecnych)


  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały był omawiany na Komisji Oświatowej przez Sekretarza Gminy ale pomimo to poprosił o pytania czy uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XXI/168/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.09.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 12 radnych/ 12 obecnych)


  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały był omawiany na ostatniej Komisji Oświatowej przez Sekretarza Gminy ale pomimo to poprosił o pytania czy uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XXI/169/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.09.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 12 radnych/ 12 obecnych)


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok .
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały był omówiony na Komisji Budżetowej.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że dziś radni otrzymali II-gą wersję załącznika Nr 3, uzupełnionego o poz. 9 projekt „Bajkowy Świat”, jest to dostosowanie do budżetu.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XXI/170/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.09.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 12 radnych/ 12 obecnych)  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały był omówiony na Komisji Budżetowej i jest to konsekwencja przyjęcia zmian budżetu.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XXI/171/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.09.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 12 radnych/ 12 obecnych)
  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XX/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 sierpnia 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 12 / 12 ).


  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXI -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Sławomir Litwiński  Data wprowadzenia: 2013-02-12 0854
  Data upublicznienia: 2013-02-12
  Art. czytany: 863 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna