A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXII /2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 października 2012r.


  Protokół Nr XXII /2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 października 2012r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,30.

  Ad. 1
  Dnia 30 października 2012 roku odbyło się kolejne XXII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur, niektórzy sołtysi. .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 14 radnych, co stanowi 93 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecna radna Teresa Czerwińska - usprawiedliwiona.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Jarosława Kątnego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Przewodniczący Rady - zaproponował jedną zmianę do porządku obrad .
  Poinformował , że z Urzędu Wojewódzkiego wczoraj wpłynęło pismo – skarga na Wójta Gminy, od grupy mieszkańców, współwłaścicieli działki nr 140 w miejscowości Stawik, w związku z lokalizacją przejścia dla płazów przy ich działce budowlanej nr 140. Związane jest to z budowaną obecnie droga gminną Osełków -Stawik-Jaśle.
  Ponieważ jest to skarga Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu , w p. 9 o treści” Upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli Urzędu Gminy pod kątem skargi na Wójta Gminy”
  Kolejne punkty porządku obrad zostaną przesunięte o jeden.
  Radny Wykrota - zaprotestował, jestem temu przeciwny.
  Radca Prawny - stwierdził, że nic się dziś nie dzieje a sprawę i tak trzeba wyjaśnić.
  Przewodniczący Rady - w tej chwili chodzi o wprowadzenie punktu do porządku obrad a kiedy dojdziemy do tego punktu wtedy szczegółowo wyjaśnimy temat.
  Wobec tego kto jest za wprowadzeniem wcześniej zaproponowanego punktu w p. 9 porządku obrad.
  Punkt 9 został wprowadzony większością głosów. (za- 10 radnych, przeciw- 2, wstrzymało się – 2 / 14 obecnych)

  Drugą zmianę porządku obrad zaproponował Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Prosił o wprowadzenie w p 10 d) projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, realizując wniosek Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.
  Przewodniczący Rady - poprosił o głosowanie za wprowadzeniem p. 10 d). Wprowadzenie tego punktu poparli wszyscy obecni radni. (za- 14 radnych /14 obecnych)

  Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach. (za- 14/ 14 )
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli Urzędu Gminy pod kątem skargi na Wójta Gminy.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  b) zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022
  d) obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego
  za 2013 rok.
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 26 września 2012r.
  do 30 października 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu).

  I. Uczestniczyłem :
  28 września - w podpisaniu umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kam. na dodatkowe etaty w ramach grupy robót publicznych,
  - w posiedzeniu Zarządu LGD w Bielinach, dotyczyło :
  alokacji środków na małe granty dla organizacji społecznych terenu gmin objętych zasięgiem działalności LGD Wokół Łysej Góry:
  Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Kwota całkowita Kwota dofinansowania
  1 Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki Gmina Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna 14 760,00 zł 9 569,56 zł
  2 Modernizacja boiska sportowego – zakup i montaż trybun sportowych Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy w Łącznej 31 400,00 zł 25 000,00 zł
  3 Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 100-lecia Parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza 31 164,43 zł 25 000,00 zł
  4 Adaptacja zaplecza kuchennego w świetlicy OSP w Kamionkach Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej 31 268,20 zł 25 000,00 zł
  5 Utworzenie punktu widokowego przy Kościele Św. Kazimierza w Występie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Występie 32 774,70 zł 25 000,00 zł
  6 Święto Plonów w Gminie Łączna Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej 31 580,00 zł 25 000,00 zł
  RAZEM 172 947,33 134 569,56

  Wyżej wymienione projekty uzyskały pozytywną akceptację Zarządu LGD i skierowano je do Biura Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego.

  1 października – w pożegnaniu pracownika GOPS p. Bogusławy Szczerby przechodzącego na emeryturę,
  8 października – w podpisaniu umowy stażowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kam.
  9 października – w podpisaniu umowy w ŚBRR w Kielcach na remont budynku po byłej szkole w Czerwonej Górce,
  – udział w rozprawie w Sądzie Rejonowym w Kielcach z powództwa GDDKiA o zapłatę za oświetlenie węzła „Zalezianka” i MOP- u w Występie.
  We wtorek było ogłoszenie wyroku, w którym sąd zasądza kwotę do zapłaty dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podjąłem decyzję o złożeniu apelacji, ponieważ uważam, że sąd niezbyt wnikliwie potraktował sprawę.
  10 października – w spotkaniu z p. Markiem Goleniem z Instytutu Czystych Technologii,
  15 października – w spotkaniu ze Starostą Kieleckim i Przewodniczącym Rady Powiatu Kieleckiego w sprawie wspólnego finansowania inwestycji drogowej Zagórze – Zaskale. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 700 tys. zł. Próbujemy dojść do porozumienia z trzema podmiotami tj. powiat skarżyski, powiat kielecki i Gmina Łączna . Gmina Bodzentyn odmówiła partycypacji w kosztach budowy ze względu na trudną sytuację finansową .
  O dalszych poczynaniach w tej sprawie poinformuje radnych.
  19 października – w konkursie wiedzy o LGD.
  W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry' zorganizowało II Zlot Czarownic oraz IV Konkurs Wiedzy o LGD i LSR. Tym razem impreza skierowana była do uczniów Gimnazjum z terenu LGD Wokół Łysej Góry. Celem wydarzenia była promocja dziedzictwa kulturowego LGD, legend świętokrzyskich, atrakcji turystycznych oraz przybliżenie uczniom gimnazjum, w ciekawy i atrakcyjny sposób, założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Stowarzyszenia.
  Wszystkich przybyłych gości powitał Honorowy Sołtys Wąchocka - Marek Samsonowski, który wcielił się w rolę konferansjera.
  Następnie uczestników spotkania powitał Sebastian Staniszewski - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wąchock oraz Anna Łubek - Prezes Zarządu, którzy podziękowali wszystkim za przyjęcie zaproszenia i liczne przybycie. Po omówieniu celu spotkania Anna Łubek dokonała inauguracji II Zlotu Czarownic Wokół Łysej Góry.
  Kolejnym punktem zlotu był konkurs na najładniejszy strój związany z postaciami z legend świętokrzyskich i mitologii słowiańskiej. Honorowy Sołtys Wąchocka przeprowadził prezentację postaci na scenie, a jury wyłoniło zwycięzców:
  Joannę Syzdół z Łącznej, Katarzynę Michta z Suchedniowa, Aleksandrę Kuroś z Woli Jachowej, Paulinę Batóg z Wąchocka, Patrycję Krawczyk z Krajna.
  W dalszej części spotkania Czarownice - Wiła i Heksa z Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej poprowadziły gry i zabawy, w których uczestniczyła młodzież, jak również opiekunowie z placówek oświatowych, oraz przedstawiciele władz samorządowych naszych gmin. Po chwili „relaksu', przeprowadzono IV Konkurs wiedzy o LGD i LSR, w którym wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół gimnazjalnych z terenu LGD Wokół Łysej Góry tj.:

  - Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach
  - Gimnazjum w Suchedniowie
  - Gimnazjum Publicznego w Wąchocku
  - Zespołu Szkół w Woli Jachowej
  - Zespołu Szkół w Krajnie
  - Zespołu Szkół w Masłowie
  - Zespołu Szkół w Łącznej.
  Młodzi uczestnicy w dziesięcioosobowych drużynach zmagali się z konkurencjami przygotowanymi przez organizatorów, polegających m.in. na: uzupełnieniu brakujących słów w legendach świętokrzyskich, rozpoznaniu na zdjęciach atrakcji turystycznych, herbów gmin, logotypów związanych z realizacją PROW, rozwiązaniu krzyżówki, udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania dot. działalności Stowarzyszenia i wielu innych.
  Po zaciętej walce i podliczeniu punktów zdobytych przez drużyny, Prezes Stowarzyszenia Anna Łubek oraz z Członek Zarządu LGD Stanisław Kania wręczyli wszystkim uczestnikom II Zlotu Czarownic oraz IV Konkursu Wiedzy o LGD pamiątkowe dyplomy oraz upominki: plecaki i parasole, a drużyny zwycięskie dodatkowo uhonorowano statuetkami:
  I miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Gminę Wąchock z Gimnazjum w Wąchocku,
  II miejsca zajęła drużyna reprezentująca Gminę Łączna z Zespołu Szkół w Łącznej
  III miejsce wywalczyła drużyna z Gminy Masłów.

  22 października – w spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów dot. wdrożenia ustawy śmieciowej,
  23 października – w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Kielcach w sprawie z powództwa Gminy Łączna o odszkodowanie z odsetkami od firmy EKO-DOM,

  Od 1 lutego 2011 roku tj. od dnia zatrudnienia w tut. Urzędzie p. Marcina Moćko do chwili obecnej skomunalizowano 56 działek o Łącznej pow. 17,4703 ha.
  Komunalizacja nieruchomości w gminie Łączna jest zrealizowana w 68%, w chwili obecnej przygotowywane są dwa wnioski na dwie działki ewidencyjne o Łącznej pow. 1,7256 ha. Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie przygotowywane do komunalizacji.


  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.160.000,00 PLN dla Gminy Łączna, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 397 507,19zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.
  Jednocześnie trwa postępowanie sprawdzające z otwarcia ofert w przetargu na budowę kotłowni w Zespole Szkół w Łącznej. Zadanie podzielono na 2 części:
  1/ część budowlana
  2/ infrastruktura czyli wyposażenie kotłowni
  W postępowaniu złożono 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na część budowlaną złożył Pan Andrzej Król na kwotę 389 295,- zł.
  Najkorzystniejszą ofertą na wyposażenie okazała się oferta Pana Tomasza Grzybowskiego na kwotę 353 936,-zł. Ogółem jest to kwota ok. 740 tys. zł . Trwa sprawdzanie dokumentów.
  Firma Pana Króla musi uzupełnić dokumenty.

  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco,
  w miarę posiadanych środków.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych radnych, przedstawił informację w sprawie składanych oświadczeń majątkowych radnych gminy Łączna. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej w piśmie z dnia 12 października 2012r. przedstawił Radzie Gminy informacje o błędach formalnych w oświadczeniach majątkowych radnych oraz Wójta Gminy. Urząd Skarbowy odnotował uwagi w stosunku do 4 radnych , natomiast w przypadku Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy uwag brak. Przewodniczący Rady odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego.
  Kończąc, prosił radnych wymienionych w powyższym piśmie o wyciągnięcie wniosków na przyszłość aby uniknąć takich czy podobnych błędów a wszystkich radnych prosił o większą staranność i dokładność przy składaniu oświadczeń majątkowych.


  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - kontynuował informację w sprawie oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych Urzędu Gminy i jednostek gminy.
  Pismo informacyjne w tej sprawie przysłał Urząd Skarbowy Kielce I i Kielce II oraz Skarżysko-Kamienna. Urząd Skarbowy Kielce I oraz Urząd skarbowy Skarżysko-Kam. nie wnosiły zastrzeżeń do złożonych oświadczeń majątkowych. Niewielkie uwagi w jednym przypadku miał Urząd Skarbowy Kielce II.
  Oprócz tego Sekretarz Gminy poinformował , że Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 25 października 2012r. przysłał informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych oraz o działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
  Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych Wojewodzie miało 232 samorządowców z terenu województwa świętokrzyskiego tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz Marszałka Województwa, przewodniczących rad gmin i rad powiatów oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa. W roku bieżącym odnotowano 2 przypadki nieznacznego przekroczenia ustawowego terminu. Dalej w piśmie Pani Wojewoda wypunktowała podstawowe błędy pojawiające się w oświadczeniach majątkowych.
  W 46 przypadkach wystąpiono o pisemne wyjaśnienie lub uzupełnienie swoich oświadczeń majątkowych. W żadnym przypadku nie występowano do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego samorządowca.
  Pani Wojewoda prosiła o przedstawienie tej informacji radom gmin i wykorzystanie zawartych w niej wniosków oraz przeciwdziałanie popełnianiu w przyszłości wykazanych nieprawidłowości.
  Sekretarz Gminy odczytał pismo Wojewody po czym zakończył i podziękował.

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - zadał pytanie Wójtowi Gminy.
  Gdyby Pan Wójt miał przeznaczyć 4 tys. zł , na promocję gminy, na zasiłki lub na staże dla bezrobotnych , co wybrałby Pan Wójt.
  Wójt Gminy - zdecydowanie odpowiedział. Wybrałbym staże czyli walkę z bezrobociem, ponieważ bezrobocie jest u nas bardzo duże. Powiat skarżyski ma najwyższy wskaźnik bezrobocia , u nas w Łącznej na chwilę obecną jest to 16 %.
  W tym celu aby ograniczyć koszty po stronie gminy wystąpiłem o dofinansowanie gminnych dożynek w kwocie 25 tys. zł.
  Radny Nyga - ale przecież Pan Wójt wydatkował 3600 zł na statuetkę, którą Pan dostał.
  Inna sprawa, pewna osoba chciała dać Prawnika dla mieszkańców raz w miesiącu nieodpłatnie, dlaczego Pan Wójt nie wyraził zgody aby świadczył takie usługi w Urzędzie. Chodzi o Europosła Pana Włosowicza.
  Wójt Gminy - nie muszę udostępniać biura w urzędzie, ponieważ gmina nie ma obowiązku zapewniać mieszkańcom prawnika. Pan Włosowicz jest osobą partyjną i nasuwa się pytanie, czy ten Pan ma uprawiać politykę w Urzędzie Gminy czy ma faktycznie pomagać mieszkańcom. Za chwilę mogę mieć kolejnych chętnych polityków z innych partii. Może inaczej byłoby gdyby to była osoba bezpartyjna.
  Poza tym w Urzędzie Gminy pracuje Radca Prawny i większość mieszkańców wie kiedy przyjmuje i jeśli mają potrzebę to przychodzą po porady.
  Jeśli chodzi o statuetkę, wydałem na statuetkę 3600 zł ale w tym samym czasie zatrudniłem 11 osób.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - w miarę posiadanego czasu, nikomu jeszcze nie odmówiłem porady i nie widzę sensu aby zatrudniać drugiego prawnika. Nie wiem co radny miał na myśli i co chce osiągnąć, czy konkurencję czy kampanię wyborczą.
  Radna Żaczek - prosiła aby zwracać uwagę na rzetelność firm biorących udział w przetargu na budowę kotłowni przy kompleksie oświatowym, bo wykonanie prac jest bardzo ważne w późniejszej eksploatacji. Mam na myśli dach na gimnazjum, który przecieka i nie można wyegzekwować napraw od wykonawcy czyli „Agatu”.
  Wójt Gminy - w tym celu jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, gdzie są określone kryteria jednakowe dla wszystkich. Obowiązkiem naszego inspektora nadzoru jest szczegółowe kontrolowanie i nadzorowanie inwestycji.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - uzupełnił wypowiedź Wójta Gminy.
  Firma „Agat” dała 3-letnią gwarancję, dlatego możemy wykonać naprawy i zapłacić z pieniędzy gwarancyjnych lub z ubezpieczenia. Najpierw trzeba zwrócić się pisemnie do wykonawcy z prośbą o wykonanie napraw a jeśli nie wykona to wtedy możemy jako administrator, dokonać naprawy i zapłacić z pieniędzy gwarancyjnych.
  Odnośnie wyboru wykonawcy inwestycji w przetargu prawo zamówień publicznych mówi , że musimy wybrać najtańszego wykonawcę. Zachodzi pytanie czy najtańszy jest zawsze najlepszy.
  Radny Litwiński - sprzeciwił się twierdzeniu Kierownika Mazura , nie ma czegoś takiego że należy wybrać najtańszego wykonawcę, zależy jak jest sprecyzowana specyfikacja.
  Wójt Gminy - uspokoił radnych, że z należytą starannością podeszliśmy do sprawy istotnych warunków zamówienia, gdzie szczegółowo określiliśmy parametry, które muszą spełniać urządzenia w kotłowni np. piece a wszystko to po to, aby ograniczyć możliwość błędu. Parametr ceny jest jednak jednym z najważniejszych parametrów aczkolwiek dyskusyjnym.
  Radny Wykrota - zapytał czy istnieje taka możliwość w sprawie oświetleń, aby podjąć uchwałę o wyłączeniu oświetlenia na węźle Zalezianka i na MOP-ie Występa a w zamian za to włączyć na całą noc oświetlenie w centrum gminy koło Urzędu.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - stwierdził, że raczej nic nie możemy zrobić, bo prawo energetyczne nic na ten temat nie mówi. Nie możemy wyłączyć. Mamy płacić i już.
  Wójt Gminy - Nie mamy możliwości wyłączenia lamp, bądź wyłączenia co drugiej, bo gdyby zdarzył się w tym miejscu wypadek odpowiedzialność ponosi wójt gminy. Zapisy prawa energetycznego rozstrzygają te kwestie dokładnie.
  Jeśli chodzi o oświetlenie gminy to byłbym zwolennikiem: albo świecimy wszędzie albo wyłączamy wszędzie.
  Na samorządy zrzuca się coraz więcej obowiązków, a w ślad za nimi nie idą pieniądze. Choćby ostatnia decyzja o dotacjach na przedszkola, gdzie jak wyliczono na przedszkole będzie 1 tys. zł. Kolejna ustawa , która pogrąży jeszcze bardziej biedne gminy, to ustawa śmieciowa. Takich decyzji rządowych pociągających skutki jest wiele.
  Radny Litwiński - powiedział jako ciekawostkę, że Wójt Gminy Zagnańsk na pewnym odcinku wyłączył oświetlenie ale szybko został pouczony i musiał włączyć.
  W sprawie oświetleń radny uważał, że możemy się odnieść jedynie do oświetlenia MOP-u Występa ponieważ nie jest jeszcze kompletny, może jest to furtka dla nas.
  Wójt Gminy - w sprawie oświetlenia MOP-u wyjaśnił jak tłumaczono , że jest to oświetlenie odcinka pasa drogowego a nie MOP-u. Dopóki nie zmienią się przepisy to nic nie możemy zrobić.
  Radny Wisowaty - zadał dwa pytania;
  1/ zapytał jak skończyła się sprawa sądowa dopłaty dla przedszkola Zalezianka.
  2/ co wiemy na temat remontu budynku po szkole podstawowej w Czerwonej Górce.
  Na pierwsze pytanie odpowiedział Radca Prawny.
  Podczas rozprawy sądowej nie zgodziliśmy się na ugodę, ponieważ przedszkole Zalezianka nie spełnia wymogów formalno prawnych aby uzyskać dotację . Teraz zostaje im prawo z powództwa cywilnego.
  Na drugie pytanie odpowiedział Wójt Gminy.
  Na realizację inwestycji budynku byłej szkoły podstawowej w Łącznej jest czas na lata 2013-2014. W 2013 roku dokumentacja i przetarg, w 2014 roku realizacja .
  Radna Molendowska-Cieloch - zapytała czy coś więcej wiemy o lokalizacji przystanków w Występie, przy nowej drodze dojazdowej Występa-Barcza. Mieszkańcy Starej Występy chcieliby przystanek na żądanie.
  Wójt Gminy - inwestycja nie jest jeszcze oddana. Nie wiemy kto będzie zarządcą drogi po jej oddaniu. Przystanki muszą być zlokalizowane i myślę, że będziemy musieli wybudować nowe wiaty przystankowe. Czekajmy do oddania inwestycji. W odpowiednim czasie musimy wystosować pisma do Zarządcy drogi w sprawie pozwolenia na lokalizację przystanków.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła aby czasem posprzątać przystanek na skrzyżowaniu dróg Występa-Zalezianka-Belno oraz wykoszenie i posprzątanie wokół pomnika powstańca na Występie przy drodze E-7 .
  Wójt Gminy - niestety jest to obowiązek gminy. W tej chwili i zimą będzie to trudniej bo nie ma już grupy robót. Jeśli tylko wystarczy czasu to posprzątamy a poza tym, dawniej było tak, że to harcerze i uczniowie dbali o takie miejsca, chodzili, sprzątali. Była to piękna lekcja patriotyczno-wychowawcza. Dziś tego nie ma , wszystko musi zrobić gmina.
  Przewodniczący Rady - odniósł się do sprzątania przystanków. Powiedział, że przed jego domem też jest przystanek i też przesiaduje tam młodzież, w związku z czym codziennie rano trzeba posprzątać przystanek a zimą odśnieżyć. Zaprotestował wobec tego, aby grupa robót sprzątała inne przystanki, bo w takim przypadku nie będzie sam sprzątał , tylko też poprosi o grupę do sprzątania.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - poruszyła kilka spraw.
  1/ odnośnie ostatniej dyskusji radnych stwierdziła, że mieszkańcy Klonowa sami sprzątają plac przed szkołą oraz rondo i nie proszą o to nikogo.
  2/ Następnie Pani Sołtys odniosła się do artykułu w gazecie „Echo Dnia” z ostatniego piątku.
  Odczytała artykuł, który dotyczył wysypania masy bitumicznej przy drodze powiatowej do Klonowa z sugestią, że mieszkańcy Klonowa rozebrali masę. Pani Sołtys tłumaczyła , że mieszkańcy Klonowa tego nie wzięli, bo ktoś ładował masę na ciągnik a zupełnie niedaleko stał samochód Starostwa Powiatu. Kto wziął masę nie wiadomo. Nasuwa się więc pytania, czy w związku z tym pozostałe ubytki na drodze będą wypełnione czy nie.
  3/ Jest dopiero październik a uczniowie z Klonowa już nie byli w szkole bo autobus szkolny nie dojechał. Pani Sołtys prosiła aby się więcej to nie powtórzyło, aby ktoś odpowiedzialny zajął się tym.
  Wójt Gminy - na pewno wiele do zrobienia jest po stronie Zarządu Dróg Powiatowych ale też dużo do powiedzenia ma Zarząd Parków. W okresie letnim powinny być usunięte drzewa, zakrzaczenia i gałęzie z pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych.

  Innych pytań nie zgłoszono.


  Ad. 9
  Upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli Urzędu Gminy pod kątem skargi na Wójta Gminy.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - poinformował czego dotyczy skarga współwłaścicieli działki nr 140 w miejscowości Stawik na Wójta Gminy.
  Osobiście Przewodniczący Rady wspólnie z Kierownikiem Wydziału technicznego Panem Mazurem pojechali na miejsce aby zobaczyć jak sytuacja faktycznie wygląda.
  Na odcinku ok. 300 m jest 4 przejścia dla płazów. Jeden z tych przepustów jest faktycznie na wprost działki Pani Elżbiety Obara i jej współwłaścicieli. Współwłaściciele podnoszą w skardze problem, że nie zostali poinformowani o lokalizacji przejścia dla płazów przy działce nr 140 .
  We wszystkich obwieszczeniach wydanych przez Wójta Gminy Łączna aż do momentu wydania decyzji działka nr 140 nie figuruje. A zatem zachodzi pytanie na jakiej podstawie wbudowano przejście dla płazów przy tej działce. Właściciele działki proszą w skardze o skuteczną interwencję w tej sprawie. Skarga została skierowana do Wojewody Świętokrzyskiego po czym Wojewoda przesłał skargę według właściwości do Przewodniczącego Rady Gminy . Dziś nie ma sensu więcej dyskutować o tej sprawie ponieważ nie znamy dokładnie wszystkich faktów , natomiast Rada Gminy upoważni Komisję Rewizyjną do zbadania sprawy i zasadności skargi. Po przeprowadzeniu kontroli przez Komisję Rewizyjną, Rada Gminy zapozna się z wnioskami Komisji i wtedy będzie czas i możliwość dyskusji, po czym na kolejnej sesji zostanie podjęta uchwała.
  Radna Osełkowa Monika Pająk - jak zdążyła się dowiedzieć, ta Pani interweniowała w sprawie przejścia dla płazów już znacznie wcześniej, zanim asfalt został położony. Podobna interwencja była przed posesją pani Bujnowskiej i tam przepust został przesunięty w kierunku zalewu. Dlaczego więc u Pani Obary nie można przesunąć przejścia o 3 m dalej w tym samym kierunku tj. w stronę działki leśnej .
  Kierownik p. Czesław Mazur - wyjaśnił sprawę przejścia nad posesją Pani Bujnowskiej. Przejście to zostało omyłkowo wytyczone niezgodnie z dokumentacją. Ponieważ źle zostało wytyczone dlatego należało to poprawić i zostało przesunięte o tyle aby dostosować do projektu. Pierwsza pisemna interwencja od Pani Obary do mnie doszła po ułożeniu całej podbudowy. Wcześniej nie było żadnej interwencji.
  Radny Wykrota - jako członek Komisji Rewizyjnej nie czuję się na siłach rozpatrywać czy przejście dla płazów jest wykonane prawidłowo czy nie. Jeżeli tak ma być to proszę powołać biegłego.
  Wójt Gminy - szczegółowo przedstawił fakty z terminami.
  Raport oddziaływania na środowisko z dnia 27 lipca 2010 roku zakładał wybudowanie minimum 4 przejść dla płazów oraz 2 na ciekach wodnych wypływających z lasu, czyli razem 6 przejść. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 lutego 2011 r. nakazuje szczegółową lokalizację wszystkich przejść w odpowiednim kilometrażu drogi i na wysokości której działki. Postanowienie RDOŚ jest obowiązkowe
  do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Na każdym etapie postępowania społeczeństwo było informowane o ustaleniach za pomocą obwieszczeń. Nie ma obowiązku informowania indywidualnie każdego właściciela posesji o wyłożeniu projektu do wglądu. Mamy obwieszczenia , ogłoszenia w prasie, mamy internet.
  Dnia 14 września 2012r. wpłynęło pismo od pani Obary o zmianę lokalizacji czwartego przejścia dla płazów. 28 września 2012 r. Urząd Gminy odpowiedział na pismo informując, o braku możliwości zmiany lokalizacji przejścia dla płazów. Dnia 8 października 2012r. wpłynęło ponowne pismo, iż treść odpowiedzi nie jest satysfakcjonująca. 24 października 2012r. Urząd Gminy pisemnie poinformował , iż podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 28 września 2012 roku. Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie podlegają dyskusji.

  Działka tych właścicieli jest w tej chwili zalesiona, ale po wybudowaniu drogi , planują ją podzielić i wtedy trzeba wykonać kilka wjazdów na posesje. Nie jest to rzecz naganna. Nie biorą jednak Ci Państwo pod uwagę uwarunkowań jakimi rządzi się inwestycja i jakie musi spełnić wymogi, w związku z tym czują się poszkodowani.
  My natomiast musimy zrealizować inwestycję zgodnie z projektem i zgodnie z decyzją RDOŚ. I tak udało nam się ograniczyć ilość przejść dla płazów o dwa.


  Zdaniem radnego Wykroty - wyjaśnienia Wójta Gminy można uznać za wystarczające i nie kontrolować przez Komisję Rewizyjną.
  Radny Wisowaty - uważał, jeśli problem był monitowany odpowiednio wcześniej przez Panią Obarę, można było to wykonać, ale na etapie projektowania. W tej chwili jest trudniej bo droga jest prawie ukończona. Nie wiem czy jest sens zwoływania Komisji Rewizyjnej, bo komisja wyda tylko opinię i nic więcej.
  Przewodniczący Rady - stwierdził , że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta jest rada gminy. Rada gminy kontroluje działalność między innymi wójta, poprzez komisję rewizyjną , która w tym celu została powołana. Ponieważ takiej kontroli nie przewiduje plan pracy Komisji Rewizyjnej, dlatego Rada Gminy powinna upoważnić Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli na okoliczność skargi. Taka jest procedura.
  Wobec tego, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku , kto jest za upoważnieniem Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli działalności Wójta Gminy pod kątem skargi.
  Wniosek został przyjęty większością głosów (za- 8 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 2/ 13 obecnych podczas głosowania) .
  Rada Gminy zobligowała Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia powyższej kontroli.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że projekt uchwały został omówiony na komisjach połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXII/172/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.10.2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 1 / 13 obecnych podczas głosowania )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok .
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że projekt uchwały został omówiony na Komisji Budżetowej , ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXII/173/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.10.2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych / 13 obecnych podczas głosowania )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że projekt uchwały został omówiony na komisji Budżetowej , ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXII/174/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.10.2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych / 13 obecnych podczas głosowania )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego za 2013 rok.
  Wójt Gminy - stwierdził, że Rada Gminy obowiązana jest do podjęcia takiej uchwały wtedy, kiedy chce obniżenia podatku rolnego . Wniosek z Komisji Budżetowej był taki aby obniżyć cenę skupu żyta do wysokości tegorocznej i stąd projekt uchwały. Będą to niewielkie zmiany.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXII/175/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.10.2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za - 14 radnych / 14 obecnych podczas głosowania )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXI/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 26 września 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14 / 14 obecnych ).
  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXII -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jarosław Kątny


  Data wprowadzenia: 2013-02-12 0855
  Data upublicznienia: 2013-02-12
  Art. czytany: 960 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna