A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXIII /2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 listopada 2012r.


  Protokół Nr XXIII /2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 29 listopada 2012r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 12,00 - 13,30.

  Ad. 1
  Dnia 29 listopada 2012 roku odbyło się kolejne XXIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur, niektórzy sołtysi, redaktor Tygodnika Skarżyskiego. .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 13 radnych, co stanowi 87 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Radny Łukasz Dąbek spóźnił się tylko chwilę, dlatego w obradach uczestniczyło 14 radnych.
  Nieobecny radny Tadeusz Fąfara - usprawiedliwiony.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Zofię Molendowską-Cieloch , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono, czyli proponowany porządek obrad stał się obowiązujący.
  Obowiązujący porządek obrad .
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
  b) zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30 października 2012r.
  do 29 listopada 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  31 października - w spotkaniu z Prezydentem w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kam.
  w sprawie gospodarki odpadami,
  2 listopada – w spotkaniu z Dyr. ZDP p. Markiem Czyżem w sprawie uzgodnień
  dotyczących prac przy drogach powiatowych i lokalizacji przystanków.
  Uzgodniono wykonanie przepustu przy drodze powiatowej - zjazd do
  zbiornika Jaśle, naprawę przepustu przy drodze w Zagórzu i przystanek
  autobusowy w Zaleziance oraz wyrównanie piaszczystego pobocza wzdłuż
  całej drogi powiatowej w Zaleziance.
  7 listopada – w podpisaniu umowy na kredyt w ING Banku Śląskim
  8 listopada – w Zespole Szkół w Łącznej robocza wizyta dot. oceny stanu czystości
  jednostki i sprawdzenie funkcjonowania instalacji C.O. w całym budynku,
  12 listopada– w spotkaniu z p. Rafałem Graczkowskim w celu omówienia możliwości
  aplikowania o środki unijne z PO KL działanie 9.5 inicjatywy oddolne,
  - w posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Łączna
  15 listopada– we wręczeniu nagrody dla krwiodawcy z terenu Gminy Łączna wylosowanej
  w konkursie powiatowym. W tym roku nagrodę w postaci roweru o wart.
  1000 zł odebrała p. Renata Borek z Zalezianki,
  - w podpisaniu umowy z wykonawcami kotłowni przy Zespole Szkół w
  Łącznej,
  16 listopada – w ŚBRR w Kielcach w podpisaniu umowy na projekt dot. remontu
  pomieszczeń po zlikwidowanej szkole w Klonowie,
  22 listopada – w spotkaniu z Dyrektorami Szkół, koordynatorami projektów realizowanych
  w Zagórzu i Osełkowie, a także z przedstawicielkami KGW w sprawie
  przygotowania wniosków do działania 9.5.
  - wspólnie z policją i nadzorem budowlanym rozpoczęto kontrolę szczelności
  szamb w miejscowościach Czerwona Górka, Jegrzna, Osełków,
  23 listopada – w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Łączna,
  26 listopada – w spotkaniu z Pracownikami GOPS Łączna z okazji święta pracownika
  socjalnego,
  27 listopada – w uroczystym oddaniu do użytku oczyszczani ścieków w Bliżynie,
  28 listopada –w spotkaniu z dyr. Mirosławem Olejarczykiem z firmy ASA Tarnobrzeg Sp.
  z o.o. w sprawie kalkulacji stawek za odbiór śmieci,
  - w spotkaniu z dyrekcją Zespołu Szkół w Łącznej w sprawie
  interwencji rodziców dzieci uczęszczających do zespołu.
  Jednocześnie przyjmowałem mieszkańców w sprawach:
  - skarg i wniosków,
  - rozwiązania konfliktów sąsiedzkich,
  - poszukiwania zatrudnienia,
  - utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna,
  - w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,

  W minionym tygodniu zleciłem zdjęcie gruntu i wyrównanie poboczy przy drogach gminnych tj. „Galerówka” i Czerwona Górka za przejazdem kolejowym, a także odwodnienia na końcowym odcinku tej drogi. Ponadto po odbiorze z naprawy zagęszczarki - uzupełnimy ubytki w drodze gminnej w Klonowie.

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Budowy budynku kotłowni wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, przyłączem kanalizacji sanitarnej, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przełożenie linii kablowej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta:
  - firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk dla Zadania Nr 1 ( roboty budowlane) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Firma za realizację przedmiotowego zamówienia podała kwotę 389 295,00 złotych brutto.
  - F.U.” TOMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99, pok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna dla Zadania Nr 2 ( roboty instalacyjne ) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Firma za realizację przedmiotowego zamówienia podała kwotę 353.936,39 złotych brutto.

  Wraz z nadchodzącym sezonem zimowym informuję, że :
  - ZGK w Łącznej do „akcji zima” zabezpieczył na placu 70 ton piasku i 15 ton soli drogowej, naprawił koparko – ładowarkę .
  Telefony kontaktowe w sprawie zimowego utrzymania dróg:
  - gminnych 41 2548 965, 600 701 189 baza Zakładu
  600 346 787 M. Skóra
  696 179 873 M. Dulęba
  608 827 078 K. Ledwójcik
  - powiatowych
  41 25 45 813 24h jeśli jest ogłoszona „akcja zima”
  41 25 24 451 w godz. pracy ZDP w Skarżysku-Kam.

  W postępowaniu prowadzonym przez ZDP w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Suchedniów w sezonie zimowym 2012/2013” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego “KOP-TRANS” Jerzy Pijanowski 26–110 Skarżysko-Kamienna, ul. Jastrzębia 28 - oferującego wykonanie usługi objętej przetargiem za cenę brutto 240.148,80 zł.
  W nawiązaniu do korespondencji Starosty Kieleckiego, w dniu 23 listopada br. wystosowałem do Starosty Skarżyskiego pismo o treści jak w załączniku do nin. sprawozdania.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Na zakończenie sprawozdania Wójt Gminy przekazał informacje z prasy o tym, że Ministerstwo Gospodarki pracuje nad zmianą zapisów ustawy – Prawo Energetyczne, w temacie oświetleń Mop-ów i węzłów komunikacyjnych przy drogach szybkiego ruchu.
  Trwają również prace nad zmianą zapisów ustawy w sprawie przejmowania przez samorządy dróg tzw. starodroży jak np. w naszej gminie E-7.
  Prawdopodobnie zapisy zmienione zostaną w sposób następujący: jeżeli droga spełnia standardy drogi wojewódzkiej to przejmie ją województwo, jeżeli spełni standardy drogi powiatowej to przejmie ją powiat a pozostałe drogi gmina.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Januchta - na prośbę mieszkańców miejscowości Kapkazy , proszę o usuniecie uskoku na drodze na granicy Zaskala i Zagórza.
  Radny Wykrota - prosił o zebranie pozostałego pobocza w Podzagnańszczu ok. 30 m.
  Sołtys Zagórza p. Piec - prosił o wyjaśnienie dlaczego nadal wycinane są drzewa wokół Bukowej Góry , przecież były zapewnienia poprzedniego dyrektora , że drzewa nie będą wycinane, ponieważ stanowią naturalny pas ochrony przed zapyleniem jak również przed hałasem.
  Pan Sołtys prosił również aby dalej kontynuowano ścinanie poboczy do Zagórza.
  Pan Wójt - zapewnił, że postara się wyjaśnić , na jakiej podstawie nadal dokonuje się wycinki drzew wokół Bukowej Góry.
  Radny Litwiński - zapytał czy coś wiadomo na temat zmiany stanowiska w sprawie wywozu śmieci poza region.
  Wójt Gminy - na dzień dzisiejszy trudno mi jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
  Radny Wisowaty - w imieniu mieszkańców końcówki Kamionek prosił o ustawienie tablicy informacyjnej na końcu Kamionek na posesji Pana Obarskiego , ponieważ Ci mieszkańcy uważają, że są niedoinformowani.
  Radny Dąbek - zapytał czy nadal można składać wnioski na azbest, a drugie pytanie to na jakim etapie jest projekt drogi Zajamnie.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że można jeszcze składać wnioski na odbiór eternitu. Chodzi o to aby jak największą ilość eternitu od mieszkańców odebrać.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - wyjaśnił problem projektowania drogi Zajamnie. Każda droga o długości ponad 1 km wymaga decyzji środowiskowej. Projektant wystąpił o mapy na drogę w Zajamniu do Starostwa Powiatowego ale do dnia dzisiejszego map nie otrzymał ponieważ jak się okazało , map nie było dlatego teraz czekają na ich wykonanie .
  Wójt Gminy - dodał informację, że rada Nadzorcza Spółki PCC Silicium udzieliła zgody na użyczenie na 99 lat gruntów pod budowę drogi Zajamnie.
  Radna Molendowska-Cieloch - zapytała czy coś wiemy na temat budowy MOP-u na Występie.
  Wójt Gminy - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje takie ogłoszenie , że będzie realizowana budowa MOP-u. Nic więcej nie mogę powiedzieć.
  Sołtys Zagórza p. Piec - zapytał kiedy nastąpi zmiana organizacji ruchu na krzyżówce dróg Zagórze i do Bukowej Góry.
  Wójt Gminy - w zasadzie wszystkie uzgodnienia już są , ale dokładnie temat rozeznam jutro i dam Panu Sołtysowi odpowiedź na piśmie
  Radny Januchta - zapytał w imieniu członków koła gospodyń wiejskich , jaka jest procedura pozyskania środków na stroje dla KGW.
  Wójt Gminy - poinformował, że nie jest to procedura bardzo skomplikowana. Środki na stroje w ostatnich latach można było pozyskać z Kapitału Ludzkiego lub z Urzędu Marszałkowskiego. Pełnej odpowiedzi w tym zakresie udzieliłby pan Rafał Graczkowski.
  Dobrze byłoby wyremontować również budynek szkoły w Zagórzu aby służył mieszkańcom Zagórza i Zaskala .
  Jeśli pozyskane środki nie będą wymagać wkładu własnego gminy to nie widzę tu żadnego problemu. Natomiast jeśli konieczny będzie wkład własny to musi zdecydować rada gminy.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8
  Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - poinformował, że dnia 15 listopada 2012r. otrzymałem pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej ze skargą Pani Anny Kopytek zam. Podzagnańszcze 57 , Gmina Łączna. Skarga dotyczyła braku nadzoru ze strony Wójta Gminy nad podległymi pracownikami oraz braku pomocy materialnej dla rodziny.
  Przewodniczący Rady odczytał pismo.
  Dalej poinformował, że dnia 23 listopada 2012r. na połączonym posiedzeniu komisji Rady Gminy , zapoznałem radnych z treścią skargi a poza tym obszernych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Łączna . Dla pełniejszego zobrazowania sytuacji odczytane zostały również pisma:
  - z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej z dnia 31.10.2012r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w sprawie wyjaśnienia sytuacji materialnej rodziny i braku możliwości udzielenia pomocy finansowej ,
  - pismo Wójta Gminy Łączna z dnia 30.10.2012r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej, w sprawie odpowiedzi na podobne zarzuty. Po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień członkowie komisji uznali skargę za niezasadną i z takim wnioskiem wystąpili do Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady odczytał wniosek z połączonego posiedzenia komisji , po czym zapytał Radę Gminy czy są inne wnioski.
  Innych wniosków nie zgłoszono , wobec czego Przewodniczący Rady odczytał wniosek z połączonego posiedzenia komisji z dnia 23 listopada br. i poprosił o przegłosowanie.
  „Wnioskuje się do Rady Gminy Łączna, o uznanie skargi p. Anny Kopytek zam. Podzagnańszcze 57, Gmina Łączna , na Wójta Gminy Łączna w sprawie niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru nad pracownikami oraz braku pomocy dla rodziny - za nieuzasadnioną.”
  Wniosek został przyjęty przez Radę Gminy Łączna jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Przewodniczący Rady zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi skarżącej oraz do wiadomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej .
  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja Wisowatego o zapoznanie Rady Gminy z ustaleniami Komisji Rewizyjnej.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzeja Wisowaty - odczytał protokół Nr 10/K/2012 Komisji Rewizyjnej z kontroli Urzędu Gminy Łączna w dniu 15 listopada 2012r.
  Tematem kontroli było: kontrola działalności Wójta Gminy p. Romualda Kowalinskiego pod kątem rozpatrzenia skargi .
  Skarga od współwłaścicieli działki nr 140 w miejscowości Stawik Gmina Łączna, dotyczyła lokalizacji przejścia dla płazów przy ich działce budowlanej nr 140 w miejscowości Stawik.
  Po odczytaniu protokołu , Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.

  Uchwała Nr XXIII/176/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.11.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady - zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok .
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - zabrała głos w celu uzupełnienia zmian budżetu. Oprócz omówionych zmian na komisji, zaistniała jeszcze jedna zmiana a mianowicie wprowadzamy w dochody 20 000,- zł jest to dotacja powiatu na usuwanie azbestu. Prosiła radnych o naniesienie poprawek w swoich projektach uchwały, według jej wskazówek . Radni poprawili sobie zapisy uchwały.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok .

  Uchwała Nr XXIII/177/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.11.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że w związku ze zmianami budżetu o 20 000,-zł w dochodach , należy również poprawić zał. Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna. Radni nanieśli sobie poprawki w załączniku.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022.

  Uchwała Nr XXIII/178/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.11.2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 października 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14 / 14 obecnych ).
  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXIII -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Zofia Molendowska-Cieloch


  Data wprowadzenia: 2013-02-12 0856
  Data upublicznienia: 2013-02-12
  Art. czytany: 1078 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna