A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXIV/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 21 grudnia 2012r.


  Protokół Nr XXIV/2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 21 grudnia 2012r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 10,30

  Ad. 1
  Dnia 21 grudnia 2012 roku odbyło się kolejne XXIV w kadencji a zarazem ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorz Giza, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur, niektórzy sołtysi, redaktor Tygodnika Skarżyskiego.
  Na sali obrad pojawili się również harcerze ze Szkoły Podstawowej Łączna z Betlejemskim Światełkiem Pokoju, które to wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi przekazali wszystkim na ręce Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. .

  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady.
  Radna Żaczek spóźniła się chwilkę i weszła na salę tuż po otwarciu, dlatego w obradach uczestniczyło 15 radnych czyli 100 % kworum.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Mirosława Nygę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy - w związku z dalszymi pracami nad ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktów: 8 e), 8 f), 8g) i 8 h).
  Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie , kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktów 8 e, f, g, h . ( za- 15 radnych /15 obecnych).
  Innych uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach ( za- 15 radnych /15 obecnych).
  Porządek obrad stał się obowiązujący i przedstawiał się następująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  b) nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 1001/14 i 1001/16 położonych w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka
  c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łączna na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
  d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
  e) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  f) zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok
  g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 29 listopada 2012r.
  do dnia 21 grudnia 2012r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  3 grudnia - w spotkaniu z rodzicami dzieci przedszkolnych Przedszkola w Kamionkach dotyczącym organizacji dożywiania,
  7grudnia – w spotkaniu z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich , z dyrektorami szkół, koordynatorami projektów i p. R. Graczkowskim w sprawie przygotowania projektów
  z PO KL działanie 9.5 na 2013 rok,
  12 grudnia – w debacie społecznej poświeconej analizie poziomu bezpieczeństwa w powiecie skarżyskim,
  14 grudnia – w uroczystym podsumowaniu projektu KGW Osełków.
  W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r. Gmina Łączna realizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.
  W projekcie KGW Osełków pn. „Czas na aktywność, czas na zmiany” wzięło udział 20 kobiet z terenu Gminy Łączna, brały udział w zajęciach kulinarnych, zajęciach aerobiku, spotkaniach z kosmetyczką, zajęciach z rękodzieła oraz wyjeździe edukacyjnym. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w Świetlicy w Łącznej.  17 grudnia – w konferencji „Odświeżamy nasze miasta” zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Skarżysku-Kam. Celem spotkania i całego projektu jest poprawa egzekwowania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Aby ten cel osiągnąć, konieczna jest współpraca wielu instytucji i środowisk, a przede wszystkim urzędów administracji rządowej i samorządowej, Policji, Straży Miejskiej, instytucji działających w obszarach ochrony zdrowia, placówek edukacyjnych, lokalnych mediów i organizacji pozarządowych. Dlatego, na spotkaniu byli obecni przedstawiciele wymienionych instytucji. Pierwsza edycja projektu „Odświeżamy nasze miasta” trwała w latach 2009 – 2011. W tym okresie powstały strefy wolne od dymu tytoniowego. Społeczne poparcie akcji mających na celu uwolnienia miejsc publicznych od dymu tytoniowego znacznie wzrosło.
  Drugi etap projektu trwa od 2011 roku, a zakończy się za rok. Anna Chrzanowska z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Skarżysku zaapelowała o podpisanie wspólnego porozumienia w obszarze walki z paleniem tytoniu i dymem tytoniowym.
  - udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez GOPS Łączna dla osób samotnych z naszej Gminy,
  - w spotkaniu z rodzicami dzieci przedszkolnych, dot.funkcjonowania przedszkola BAJKOWY ŚWIAT w Kamionkach
  18 grudnia – w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kam. poświęconemu ocenie stanu OC w poszczególnych gminach naszego powiatu,
  - w podsumowaniu projektu systemowego z PO KL „Dziś szansą na lepsze jutro” . W projekcie uczestniczyło 9 beneficjentów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  - w spotkaniu z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej bloku Kamionki Nr 58, dot. realizacji ustawy śmieciowej,
  19 grudnia – w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w przedszkolu w Kamionkach,
  - w podsumowaniu projektu realizowanego przez mieszkanki z Zagórza.
  W projekcie pn. „Aktywność perspektywą na lepsze jutro” wzięło udział 18 kobiet z terenu Gminy Łączna, brały udział w zajęciach kulinarnych, zajęciach aerobiku, spotkaniach z kosmetyczką, zajęciach z rękodzieła oraz wyjeździe edukacyjnym. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w byłej Szkole podstawowej w Zagórzu
  20 grudnia – w spotkaniu wigilijnym w Zespole Szkół w Goździe,
  21 grudnia – w spotkaniu z Prezesem Zarządu Miejskich Usług Komunalnych w Skarżysku-Kam p. Pawłem Wykrotą
  Jednocześnie przyjmowałem mieszkańców w sprawach:
  - skarg i wniosków,
  - rozwiązania konfliktów sąsiedzkich,
  - poszukiwania zatrudnienia,
  - utrzymania dróg gminnych i powiatowych.


  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres do 3 lat,
  - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę , najem lub użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łączna,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,
  W celu realizacji wniosków z ostatniej sesji - w dniu 7 grudnia br. wystosowałem pismo do Starosty Skarżyskiego i Zarządu Dróg Powiatowych o usuniecie uskoku na drodze z Zaskala do Zagórza, o co wnioskował radny z Zaskala, o zebranie reszty piachu z pobocza w Podzagnańszczu i kontynuację porządkowania poboczy wzdłuż drogi powiatowej przed samym Zagórzem.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Na zakończenie Wójt Gminy dodał do sprawozdania odnośnie oświetleń. Wymieniono 10 zegarów astronomicznych. Sprawdzamy miejsca gdzie światło paliło się nocą.
  Odnośnie przystanków przy drodze dojazdowej Wystepa-Barcza , jeden z mieszkańców Występy prosił aby zlokalizować przystanek w pobliżu Starej Występy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła woli usytuowania tam przystanku, ale myślę, że sprawa ta jest otwarta.
  Przystanek będzie w okolicy wiaduktu i chyba miejsce to będzie wygodne dla wszystkich mieszkańców Występy.
  W Zaleziance nad posesją nr 11 na wniosek radnego Zalezianki, postawiliśmy przystanek z wiatą.
  W przyszłym roku zaplanowaliśmy wymianę kilku wiat przystankowych, a co najmniej dwóch wiat.


  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Kątny - zapytał o wycinkę drzew wokół Bukowej Góry , którą zgłaszał na poprzedniej sesji sołtys Zagórza p. Piec.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, że kilka decyzji było wydanych na drzewa zniszczone, uschnięte wiec była podstawa do wydania decyzji i wycinki. Każdorazowo przed wydaniem decyzji pracownicy jadą na miejsce i sprawdzają stan drzewa oraz mierzą wymiary.
  Radny Bogdan Pająk - zgłosił prośbę do Pana Wójta, o kominiarza aby się pojawił na terenie gminy bo od dwóch lat nie było kominiarza.
  Wójt Gminy - sprawy drożności i czyszczenia przewodów kominowych zostały uregulowane odpowiednimi przepisami w świetle których obowiązkiem właściciela domu jest sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych. Jako gmina możemy udostępnić telefony do firm kominiarskich, które świadczą tego typu usługi.
  Radny Januchta - od mieszkańców Zaskala jest prośba, o oświetlenie drogi do Zaskala na odcinku od Podzagnańszcza od Państwa Brzezińskich do początku Zaskala, jest to długość ok. 500 mb, proszę o podjęcie działań w tym zakresie.
  Wójt Gminy - tam trzeba rozpocząć od projektu.
  Radna Molendowska-Cieloch - odniosła się do wypowiedzi Wójta Gminy w sprawie przystanku na Występie. Nie zgadzała się z tym, że o przystanek prosił mieszkaniec
  Występy i nikt więcej, bo jako radna również o przystanek wnioskowała oraz Pani Sołtys.
  Poza tym dlaczego GDDK i A nie chce wybudować zatoki, proszę o kopię pisma odmownego z Generalnej Dyrekcji.
  Radna prosiła aby dopilnować odśnieżanie Starej Występy, bo pracownicy odśnieżają nowy odcinek a nie odśnieżają Starej Występy.
  Wójt Gminy - dodał krótkie wyjaśnienie sprawy, że mieszkaniec Występy prosił tylko o przystanek na Starej Występie.
  Kierownik ZGK - obiecał, że dopilnuje aby pracownicy odśnieżali Starą Występę.
  Radna Żaczek - poruszyła problem bezpańskich psów, które wałęsają się również koło szkoły w Kamionkach i ostatnio pies chciał pogryźć dzieci. Jest to niebezpieczny pies i powinien być odłowiony.
  Wójt Gminy - ostatnio analizowałem wydatki budżetu gminy na bezpańskie psy . W roku bieżącym wydaliśmy 24 tys. zł na odłowienie, szczepienie, leczenie, kastracje i hotele dla psów. Po tej analizie zdecydowałem, że psów w hotelach trzymać nie będziemy. Po kastracji i szczepieniu psy będą puszczane. Odławianiem psów będą zajmować się nasi strażacy , a w tym roku pieniędzy na psy już nie mamy.
  Radny Wisowaty - stwierdził, że wałęsające się psy to nie są bezpańskie tylko psy naszych mieszkańców, którzy puszczają psy szczególnie zimą aby sobie pobiegały.
  Radny Wisowaty - zgłosił jeszcze wniosek , że mostek za kościołem w stronę torów uszkodził się i jest niebezpieczny.
  Wójt Gminy - to nie jest teren gminny, dlatego nie możemy budować mostku na obcym terenie.
  Radny Wykrota - wyraził swoje zdanie na temat mostku za kościołem, że jest to przejście na tory, bardzo niebezpieczne dlatego tam nie powinno być mostku.

  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIV/179/2012
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 grudnia 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymał sie – 0 / 15 obecnych)
  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 1001/14 i 1001/16 położonych w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXIV/180/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych / 15 obecnych)
  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łączna na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIV/181/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych / 15 obecnych)


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIV/182/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych / 15 obecnych)


  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIV/183/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych / 15 obecnych)


  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2012 rok .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.


  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIV/184/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych / 15 obecnych)
  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIV/185/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 15 radnych / 15 obecnych)


  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXIII z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 listopada 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych / 15 obecnych)

  Przed zakończeniem obrad Wójt Gminy przekazał jeszcze jedną dobrą informację o której zapomniał powiedzieć w sprawozdaniu.
  W tym tygodniu został zakończony remont jednego pomieszczenia w byłej szkole w Klonowie. Wyremontowano i przygotowano pomieszczenie kuchenne, które będzie służyć mieszkańcom Klonowa. Protokół odbioru został podpisany.
  Podobny remont chcielibyśmy przeprowadzić w szkole w Zagórzu, jeśli będzie możliwość pozyskania środków.
  Radna Chudzik - w imieniu własnym i mieszkańców podziękowała Radzie Gminy i Wójtowi za możliwość zrealizowania projektu, za piękne pomieszczenie kuchenne.
  Sołtys Klonowa p. Alicja Sucheńska - dołączyła do podziękowań radnej, podziękowała w imieniu mieszkańców Klonowa i poinformowała, że zaraz po nowym roku w budynku szkoły odbędzie się spotkanie wigilijne seniorów Klonowa .  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz oraz Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński złożyli wszystkim zebranym, oraz mieszkańcom gminy serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXIV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Mirosław Nyga
  Data wprowadzenia: 2013-02-12 0857
  Data upublicznienia: 2013-02-12
  Art. czytany: 735 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna