A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • U C H W A Ł A Nr XXV/186/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2013 rok.

  U C H W A Ł A Nr XXV/186/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013 r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2013 rok.
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :
  § 1
  Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  Załącznik do uchwały Nr XXV/186/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.01.2013r.
  Plan Pracy Rady Gminy Łączna
  na 2013 rok
  1. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok.
  2. Przyjęcie planów pracy oraz sprawozdań komisji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Łączna.
  4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
  6. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie w roku 2012.
  7. Realizacja w gminie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
  8. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy, nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu.
  9. Promocja gminy, imprezy gminne, dożynki itp.
  10. Gospodarka wodno-ściekowa, dalszy etap budowy kanalizacji.
  11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013roku.
  12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  13. Informacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizacja programów z dofinansowaniem unijnym.
  14. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
  15. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu na wniosek Wójta Gminy.
  16. Sprawy różne wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy oraz realizacji inwestycji.


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1127
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 608 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna