A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXVI/192/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 lutego 2013 r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.


  UCHWAŁA NR XXVI/192/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 lutego 2013 r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1,3,6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łączna w wysokości:

  1) 4,28 zł netto/m3 dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych
  2) 4,80 zł netto/m3 dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

  3) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 1,00 zł netto/m-c
  4) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu – 3,00 zł netto/m-c
  5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 3,00 zł netto/m-c na odbiorcę.

  § 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 9,28 zł netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

  § 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości:
  a) 1,03 zł (netto) do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 6,68 zł (netto) do każdego m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji
  2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości:
  - 6,68 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji
  § 4 1. Cenę wody, którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 3,25 zł/m3 + VAT
  2. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy ustala się na kwotę - 2,60 zł/m3 + VAT.
  § 5 Dopłata, o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.
  § 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  § 7 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  § 8 Traci moc uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 02 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez 1 rok. Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2013r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf, przedkładając kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan, uwzględniając proponowane przez Gminę Łączna dopłaty dla wszystkich grup odbiorców usług.
  Wójt Gminy Łączna , zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, sprawdził opracowanie taryf i planu zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zweryfikował koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia.  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1132
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 594 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna