A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXVII/197/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  UCHWAŁA NR XXVII/197/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 marca 2013 r.
  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
  zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy
  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
  prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy
  Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
  miesięcznie, do dnia 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,
  zastrzeżeniem ust. 2 – 5.
  2. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 1ipca 2013 r. i obejmuje okres
  od 1 1ipca 2013r. do 31 lipca 2013 r.
  3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi w zmienionej wysokości właściciele nieruchomości, na których zamieszkują
  mieszkańcy uiszczają za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  4. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się najpóźniej
  w terminie 14 dni od złożenia deklaracji o wysokości opłaty złożonej w związku
  z zamieszkaniem na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  5. Jeżeli ostatni dzień terminu opłacania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, stosuje się
  odpowiednio art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
  z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
  § 2. Opłatę uiszcza się:
  1. Gotówką w kasie Urzędu Gminy,
  2. Przelewem na rachunek bankowy Gminy Łączna nr: 69 8520 0007 2003 0029
  4018 0001
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia1 lipca 2013
  r.
  Id: 87666029-B7CD-4C30-9D6E-CBCB80EC5EEA. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13
  września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zgodnie z art. 6l
  ust. 1 Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu,
  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  biorąc po uwagę warunki miejscowe.
  Uchwała reguluje dokładny termin częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty.
  Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą
  uiszczane miesięcznie.
  Comiesięczna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi jest właściwa, ponieważ z firmami odbierającymi odpady gmina się będzie
  rozliczać i wykonane usługi opłacać będzie z opłat wnoszonych przez właścicieli
  nieruchomości.
  Zakłada się, że rozliczanie z firmami odbierającymi odpady następować będzie co
  miesiąc, a więc wnoszenie opłat przez właścicieli nieruchomości powinno następować
  z tą samą częstotliwością.
  Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością
  uwzględniając interes wszystkich stron – mieszkańców, firm odbierających odpady oraz
  gminy.
  Mając na względzie powyższe powzięcie uchwały jest zasadne.
  Id: 87666029-B7CD-4C30-9D6E-CBCB80EC5EEA. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1138
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 646 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna