A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXV/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 stycznia 2013 r.  Protokół Nr XXV/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 stycznia 2013 r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 900 - 1430

  Ad. 1
  Dnia 30 stycznia 2013 roku odbyło się pierwsze w nowym roku i kolejne XXV w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , kierownicy jednostek: Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Agnieszka Łutczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p.Grzegorz Giza , Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur, Dzielnicowi Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Krzysztof Berus oraz p. Edyta Wiatr , wszyscy radni Gminy Łączna, kilku sołtysów, mieszkańcy gminy, przedstawiciel prasy .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady podpisy złożyli wszyscy radni, czyli 100 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Bogdana Pająka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w p. 12 f) projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady – poprosił o przegłosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały w p. 12 f). Projekt uchwały został wprowadzony (za- 15 radnych /15 obecnych )
  Obowiązujący porządek obrad :
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2012 roku.
  a) Zespołu Szkół w Łącznej
  b) Zespołu Szkół w Goździe
  c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  e) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  7. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  8. Decyzja Rady Gminy w sprawie pisma współwłaścicieli działki ewidencyjnej 140 w miejscowości Stawik gmina Łączna.
  9. Pytania, wnioski, postulaty.
  10. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  11. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2012 roku.
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
  c) Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  d) Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2013r.
  b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok
  c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Łączna
  d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  e) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  14. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 a)
  Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2012 roku.

  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Łącznej w 2012 roku złożył Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań do kierownika jednostki.


  Radny Wykrota - zapytał czy istnieje w szkole problem narkotykowy lub alkoholowy.
  Dyrektor Zespołu Szkół Pan Maciej Mądzik - mieliśmy sygnał o spożyciu alkoholu podczas szkolnej dyskoteki .
  W związku z zajściem przeprowadziliśmy apel, uczniowie otrzymali naganę Dyrektora szkoły, poinformowani zostali rodzice.
  Od tej pory dalszych informacji o spożywaniu alkoholu nie mamy.
  Radny Nyga - zapytał czy działa w szkole klub 4-H i jak działa.
  Dyrektor Szkoły - odpowiedzi udzielę po konsultacji z opiekunem klubu 4-H, Panią Anną Kopytek.
  Wicedyrektor Szkoły Pani Agnieszka Łutczyk - dodała , że klub 4-H działa tylko na terenie szkoły, przeprowadza konkursy wewnątrzszkolne.

  Ad. 4 b)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe w 2012 roku złożyła Dyrektor Pani Urszula Wilkosz.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący Rady poprosił o pytania dotyczące sprawozdania.
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 c)
  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w 2012 roku oraz z działalności świetlicy przy bibliotece złożyła Kierownik GBP p. Beata Kołda.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Wójt Gminy - zapytał ile było wypożyczeń w ciągu roku.
  Kierownik GBP - odpowiedziała, że było 6128 wypożyczeń.
  Więcej pytań nie zgłoszono.


  Ad. 4 d)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2012 roku złożyła Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał ile osób jest umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz ile dopłacamy z budżetu gminy do osób przebywających w domach pomocy społecznej.
  Kierownik GOPS - poinformowała, że w domach pomocy społecznej w ubiegłym roku było 5 osób, obecnie przebywa 4 osoby. Gmina dopłaca z budżetu 85 tys. zł do osób przebywających w DPS. Zasady odpłatności są następujące: 70 % odpłatności pokrywana jest ze świadczenia tej osoby a resztę dopłacamy z budżetu gminy, dlatego są to różne kwoty.
  Wójt Gminy - uzupełnił wyjaśnienie, że osoby umieszczane w DPS mają bardzo niskie świadczenia, dlatego dofinansowanie gminy jest tak duże.
  Mieszkaniec p. Jacek Kwiecień - zapytał jaka jest ogólna liczba mieszkańców gminy i ile osób dostaje pomoc z GOPS-u. Pytam aby nawiązać do deklaracji opłat za śmieci.
  Kierownik GOPS - na 5400 mieszkańców w gminie pomoc społeczną otrzymuje 1193 osoby tj. 325 rodzin, czyli około 30 % rodzin żyje z zasiłków GOPS.
  Radna Żaczek - czy GOPS udziela zasiłków celowych i w jakiej kwocie oraz czy jeden opiekun do 12 rodzin to nie jest za mało, czy w takim razie wypełni należycie swoje obowiązki.

  Kierownik GOPS - zasiłków celowych udzielamy rodzinom, których sytuacja wymaga wsparcia np. na zakup opału, żywności, leków itp. W 2012 roku udzielono zasiłków celowych na ogólną kwotę 30 tys. zł.
  Z programu rządowego dostaliśmy pieniądze na zatrudnienie asystenta rodziny. Początkowo Pani ta zajmowała się 4 rodzinami, a w miarę jak te rodziny usamodzielniały się i nie wymagały już takiej pomocy, asystent przechodził do innych rodzin. W tym roku ponownie będziemy się starać o przedłużenie pracy asystenta. Asystent rodziny jest to bardzo dobra i nowa forma pomocy rodzinom. Asystent pracuje w określonym czasie od godz. 6 - 22.
  Innych pytań do Pani Kierownik nie zgłoszono nie zgłoszono.

  Ad. 4 e)
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2012 roku złożył Kierownik ZGK Pan Grzegorz Giza.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał co Zakład myśli zrobić z uszkodzonym wodociągiem pod wiaduktem kolejowym.
  Kierownik ZGK - uważał, że ten wodociąg trzeba odtworzyć, wykonać nowy projekt i dać go pod torami. Jak ustąpią mrozy może zrobimy tymczasową prowizorkę .
  Radny Dąbek - zapytał jakie są główne i najpilniejsze potrzeby w zakresie infrastruktury.
  Kierownik ZGK - najpilniejsze w tym momencie potrzeby to:
  1/ budowa odcinka wodociągu Gózd-Łączna do huty
  2/ budowa nitki tłocznej od ujęcia wody do Zagórza.
  Mieszkanka Czerwonej Górki p. Marta Miernik - w ubiegłym roku był problem bakterii coli w wodzie. Czy ustalono przyczynę wystąpienia bakterii, jak zapobiegać aby to się więcej nie powtórzyło i czy wyciągnięto konsekwencje wobec winnych zaniedbań.
  Kierownik ZGK p. Giza - przyczyna wystąpienia bakterii w wodzie wynika ze złego stanu technicznego wodociągu Gózd-Łączna, który wymaga pilnej naprawy. Robimy wszystko aby bakterii w wodzie nie było, wykonujemy systematycznie badania i analizy wody.
  Kar nie płacimy, w razie wody niezdatnej do spożycia Sanepid decyzją zaleca zamknięcie wodociągu a woda jest dowożona mieszkańcom. Obiekty wodne są odpowiednio zabezpieczone. Zamontowaliśmy chlorator na ujęciu wody w Czerwonej Górce.
  Radny Kątny - zapytał ile osób nie podłączyło się do kanalizacji na ile podłączeń.
  Kierownik ZGK - odpowiedział. Osełków – 19 nie podłączonych/ na 45 podłączeń , Czerwona Górka – 19 nie podłączonych/ na 81 podłączeń, Jęgrzna - 18 nie podłączonych/ na 86 podłączeń, Kamionki – 40 nie podłączonych.
  Radny Wisowaty - poruszył temat ciepła. Co będzie jeśli nowa kotłownia przy Zespole Szkół w Kamionkach nie wystarczy na wszystkie obiekty tylko na szkołę. Mieszkańcy bloku mają obawy, że ich stawki za ciepło jeszcze wzrosną a jak twierdzą, mają najwyższe stawki za ciepło w okolicy. Czy nowa kotłownia będzie własnością szkoły czy własnością ZGK.
  Kierownik ZGK - nie mam na razie żadnych informacji na temat nowej kotłowni. Jeśli chodzi o koszty ogrzewania to rosną dlatego, że stale drożeje olej opałowy.
  Mieszkaniec Podzagnańszcza p. Artur Osman - zadał pytania Kierownikowi ZGK. Czy na wyjściu ze studni jest wodomierz, który mierzy ogólną ilość wody wypływającej ze studni.
  W sprawie bakterii coli w wodzie zapytał, czy są inne czynniki powodujące skażenie wody bakteriami np. wypływające ścieki w okolicy Czerwonej Górki czy Zagórza . Czy badana była okolica studni, czy ze strony ZGK były takie badania prowadzone. Czy ścieki stwarzają zagrożenie.  Kierownik ZGK - poinformował, że wodomierz na studni jest.
  Wojewódzka Stacja Ochrony Środowiska kontrolowała wszystkie Zakłady powyżej ujęcia wody. Wnikanie ścieków do studni raczej nie jest możliwe, choćby ze względu na odległości. Ze strony ścieków dla studni zagrożenia nie ma.
  Ogólnie rzecz biorąc ścieki stwarzają zagrożenie, ale w jakim stopniu tam docierają nie wiemy.
  Wójt Gminy - potwierdził , że ścieki stwarzają zagrożenie ale wtedy my jesteśmy zobowiązani do podejmowania określonych kroków. Kiedy w 2010 roku otrzymaliśmy informację ze stacji Sanepidu o pojawieniu się w wodzie groźnej dla zdrowia ludzi bakterii poczyniliśmy następujące kroki: 1/ umieściliśmy taką informację na stronie internetowej gminy, 2/ rozplakatowaliśmy ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, 3/ poinformowaliśmy pisemnie Wojewodę Świętokrzyskiego , 4/ podaliśmy informację do radia i prasy, 5/ woda dowożona była mieszkańcom beczkowozami.
  Sprawy pojawiania się bakterii w wodzie nie są tylko problemem naszej gminy, bo także wielu innych gmin w Polsce.
  Działamy w kierunku dalszych podłączeń do kanalizacji, aby zmusić mieszkańców do podłączeń do kanalizacji.
  W sprawie nowej kotłowni, gmina nie jest instytucją, która musi zapewnić mieszkańcom ogrzewanie tym bardziej, że mają kotłownię u siebie w bloku.
  Projektując kotłownię przyjęliśmy zasadę, by miała taką moc aby ogrzała nie tylko szkołę ale też Urząd Gminy, świetlicę w Kamionkach a także blok i dom nauczyciela. Budując kotłownię chcieliśmy przede wszystkim ograniczyć koszty ogrzewania Zespołu Szkół w Łącznej, aby mieć jakieś oszczędności. Po oddaniu kotłowni będziemy się zastanawiać czy ogrzejemy także blok.
  Mieszkaniec Osełkowa p. Kwiecień - zapytał jak to się stało, że w nowym obiekcie szkoły nie było kotłowni.
  Wójt Gminy - wyjaśnił. W 2004 roku Rada Gminy podjęła decyzję o przeprojektowaniu inwestycji budowy kompleksu oświatowego. Usunięto cały drugi segment inwestycji, zdjęto jedną kondygnację z pozostałego segmentu, usunięto kotłownię. Kiedy pokazała się możliwość sięgnięcia po pieniądze, wystąpiliśmy z wnioskiem na taką ograniczoną dokumentację jaką mieliśmy i środki otrzymaliśmy.
  W gminie mamy 98 % zwodociągowania. Unijne programy charakteryzowały się tym, że przeznaczane były na ochronę środowiska czyli na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji i taką możliwość wykorzystaliśmy kanalizując 4 miejscowości. Na budowę wodociągów nie było unijnych programów dlatego musielibyśmy budować tylko ze środków własnych.
  Mieszkaniec p. Osman - zapytał czy brana była pod uwagę kotłownia gazowa. Czy pokuszono się o to aby znaleźć pomieszczenia w podziemiach szkoły na kotłownię gazową.
  Kotłownia , którą budujemy na ekogroszek nie będzie kotłownią ekologiczną.
  Wójt Gminy - potwierdził, że pokusiliśmy się o to i była to pierwsza nasza myśl, gdyż byłaby bardziej ekologiczna, mniej obsługowa i tańsza. Przez jeden rok rozmawialiśmy z Karpacką Spółką Gazowniczą na ten temat, dostarczyliśmy wszelkich wymaganych dokumentów i do dziś nie mamy odpowiedzi.
  Nowo budowana kotłownia nie ma dużej mocy bo około 1 MW dlatego nie ma oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie wymagała raportu oddziaływania na środowisko.
  Jeśli chodzi o pomieszczenie w szkole na kotłownię, takiego pomieszczenia nie ma.
  Wicedyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Agnieszka Łutczyk - dodała odnośnie pomieszczeń w szkole. Szkoła została tak okrojona, że mamy 4 sale lekcyjne za mało, dlatego pomieszczenia, które mogłyby być przeznaczone na kotłownię lub inne zaplecza gospodarcze zostały obecnie przystosowane na sale lekcyjne.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - kotłownia gazowa nie bywa duża , w zasadzie każde pomieszczenie wystarczy na piec gazowy, ale nasza kotłownia będzie ekologiczna bo na ekogroszek.
  Mieszkaniec p. Osman - uważał, że ekogroszek nie jest opałem ekologicznym. Chodzi o to czy jest pomieszczenie w szkole aby wybudować stojące piece gazowe.

  Ad. 5
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Sprawozdanie złożył Sekretarz Gminy p.Mirosław Kopytek i stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

  Ad. 6 i 7
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 21 grudnia 2012r.
  do dnia 30 stycznia 2013r. oraz z realizacji uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I Uczestniczyłem:
  4 stycznia - w posiedzeniu LGD Wokół Łysej Góry, podczas którego Zarząd rozpatrywał
  odwołania,
  8 stycznia – w podpisaniu umowy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Skarżysku-
  Kam. na realizację wspólnie z gminami Powiatu Skarżyskiego projektu
  antynikotynowego,
  9 stycznia – w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kam. dotyczącym grupy
  skonsolidowanej i zaopatrzenia w energię,
  10 stycznia – udział w debacie poświęconej nowej ustawie śmieciowej,
  16 stycznia – w podpisaniu umowy w ŚBR Kielce na realizacje projektu dotyczącego budowy
  placu zabaw w Kamionkach,
  22 stycznia – w spotkaniu z sołtysami naszej Gminy, podczas którego omówiłem sprawy
  bieżące oraz obowiązki wynikające z realizacji nowej ustawy śmieciowej,
  23 stycznia – w spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w Kielcach i firmy FART
  dotyczącym problemów zaopatrzenia w wodę planowanej realizacji inwestycji
  budowy MOP-u w Występie przy drodze ekspresowej s7,
  26 stycznia – w spotkaniu noworocznym sekcji emerytów i rencistów Gminy Łączna,
  28 stycznia – udział w posiedzeniu Zarządu ZGGŚ w Bodzentynie podczas którego podjęto
  uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2013 rok oraz w sprawie składki
  członkowskiej na 2013r.
  29 stycznia – w spotkaniu członków Utylizatora w sprawie przyjęcia budżetu na 2013 rok,

  II. Wydałem zarządzenia:

  - w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania
  patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin
  dotkniętych problemem alkoholowym w 2013r.
  - w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania
  kultury fizycznej i sportu w 2013r.
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,

  W dniu 14 stycznia 2013r. wydałem świadectwa pracy czterem pracownikom grupy robót publicznych, którzy zakończyli swój 3-miesięczny okres zatrudnienia.
  Zgodnie z założeniami do budżetu następnych 6-10 bezrobotnych zatrudnię od maja br do tego typu robót.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Do sprawozdania Wójt Gminy dołączył informację o finansowaniu oświaty w gminie.
  Przeliczyliśmy i wykonaliśmy zestawienie finansowania oświaty w gminie z budżetu gminy oprócz subwencji. I tak:
  Zespół Szkół w Łącznej - oprócz subwencji średnio do 1 ucznia gmina dopłaca kwotę - 2 062 zł
  Zespół Szkół w Goździe - oprócz subwencji średnio do 1 ucznia gmina dopłaca kwotę - 5 840 zł
  Szkoła Podstawowa Zalezianka - oprócz subwencji średnio do 1 ucznia gmina dopłaca kwotę - 2 235 zł
  Klasy „0” Łączna - oprócz subwencji do 1 ucznia gmina dopłaca kwotę - 6 193 zł
  Klasy „0” Gózd - oprócz subwencji do 1 ucznia gmina dopłaca kwotę - 4 540 zł
  Łącznie oprócz subwencji gmina dopłaca do oświaty kwotę - 2 261 633 zł.
  Dzieci ubywa a nauczycieli nie, klasy są kilkuosobowe. Problem jest w tym, kto tak naprawdę ma finansować oświatę. Mówię to dziś ponieważ dziś będziemy przyjmować budżet i może paść pytania dlaczego nie realizujemy pewnych inwestycji.
  Mieszkanka p. Marta Miernik - zapytała w czym są tak duże koszty.
  Wójt Gminy - powoduje to art. 30 Karty Nauczyciela, czyli rozbieżności między tym ile wynosi subwencja a tym co naprawdę musi zrealizować gmina czyli co musi sfinansować gmina w zakresie oświaty. Racjonalizacja kosztów polega na tym, że konsoliduje się szkoły, klasy czyli tworzenie pełnych klas.
  Te środki powinny być przeznaczone na inne cele, które gmina powinna realizować np. wodociągi czy drogi.

  Przewodniczący Rady ogłosił 20 min przerwę w obradach.


  Ad 8
  Decyzja w sprawie pisma współwłaścicieli działki ewidencyjnej 140 w miejscowości Stawik, gmina Łączna.
  Przewodniczący Rady p. Stanisłąw Starz – omówił czego dotyczyło pismo, sprawa ta była już przedmiotem obrad Rady Gminy. Po złożeniu skargi przez mieszkańców Komisja Rewizyjna dokonała kontroli, zapoznała się z dokumentacją, wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy i pracowników wydziału technicznego, po czym przedstawiła wyniki kontroli Radzie Gminy, która uznała skargę za bezzasadną. W dniu 21 grudnia br. wpłynęło kolejne pismo od zainteresowanych, iż nie zgadzają się z decyzją Rady Gminy. Pismo to nie wnosi nic nowego, są w nim przedstawione te same uwagi co w skardze, w związku z tym na posiedzeniu Komisji Budżetowej radni wnioskowali o podtrzymanie decyzji Rady Gminy.
  Kierownik Wydziału Technicznego pan Mazur – przybliżył dokładnie temat. W piśmie mieszkańcy twierdzą, że nic nie wiedzieli o budowie drogi. Starostwo Powiatowe, na etapie projektowania drogi informowało mieszkańców pismami czego dowodem są zwrotne potwierdzenia odbioru. Na tym etapie mieszkańcy mogli wnosić uwagi ale tego nie zrobili.


  Przewodniczący Rady - Inwestycja ta jest zgodna z projektem, z pozwoleniem na budowę i decyzją środowiskową, dlatego dziś w tej sprawie nie można nic zrobić gdyż byłoby to niezgodne z dokumentacją. Wniosek z Komisji Budżetowej był aby podtrzymać decyzję Rady Gminy o bezzasadności skargi.
  Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś żąda jeszcze dodatkowych wyjaśnień lub czy ktoś ma jakieś pytania.
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady- wobec tego poprosił o głosowanie, kto jest za podtrzymaniem decyzji Rady Gminy o bezzasadności skargi.
  Wniosek przeszedł jednogłośnie.
  Za - 15/15 radnych

  Ad. 9 i 10
  Pytania wnioski postulaty i udzielenie odpowiedzi.
  Radny Dąbek – zapytał czy znany jest przybliżony termin budowy placu zabaw w Kamionkach.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że prawdopodobnie w I połowie roku. Ponieważ kwota inwestycji nie przekracza 14 tys. Euro, nie obowiązuje nas przetarg, tylko zapytanie o cenę.
  Radna Molendowska - zapytała kto jest właścicielem drogi na odcinku gdzie kończy się starodroże E-7 od przystanku na Występie do pana Wydrycha, chodzi o odśnieżanie tej drogi.
  Kierownik Mazur - odpowiedział, że właścicielem drogi jest GDDK i A, gdyż jest to droga dojazdowa do pół i do konserwacji S-7.
  Wójt Gminy – uzupełnił, że starodroże E-7 zostało przekazane gminie po wybudowaniu trasy
  S-7, natomiast teren obejmujący MOP i działalność Pana Wydrycha jest terenem prywatnym. Trzeba wyjaśnić czy ta droga i ten MOP-u w świetle przepisów jest terenem gminy czy prywatnym.
  Radna Molendowska- poinformowała, że na Występie na odcinku od kościoła do krzyżówki Występa - Belno nie świecą się lampy uliczne.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że zostało to już zgłoszone.
  Radny Wykrota – zapytał czy zakończyła się sprawa sądowa związana z oświetleniem węzła Zalezianka i czy już wiadomo jaką kwotę gmina będzie musiała zapłacić.
  Pani Minister Edukacji mówiła , że udało się pozyskać pieniądze na przedszkola wiejskie, czy gmina będzie z takich środków korzystać.
  Wójt Gminy - ustosunkował się do drugiego pytania radnego. Jeśli będzie tylko taka możliwość, żeby pozyskać środki na przedszkola to gmina będzie się o to starać, póki co jednak nie ma konkretnych informacji, jest to tylko wiadomość prasowa.
  Radca Prawny p. Wacłąw Iwanczatik – odpowiedział na pierwsze pytanie radnego Wykroty. Stan prawny tej sprawy jest bardzo zawiły. Moim zdaniem węzeł nie służy gminie, więc gmina nie powinna za to płacić. Dnia 26 lutego br. jest sprawa apelacyjna o oświetlenie węzła. Poczekamy do sprawy i zobaczymy jaka będzie decyzja sądu.
  Wójt Gminy - uzupełnił wypowiedź Radcy , kwota do zapłaty za oświetlenie to prawie 70 tys. zł. Sąd I-ej instancji nie uznał tłumaczeń moich i Pana Radcy, czekamy na wyrok sądu II instancji. Jeśli będzie wyrok niekorzystny dla nas będziemy się zastanawiać nad dalszymi krokami. Trwają też prace nad zmianą ustawy w zakresie oświetlenia węzłów na drogach ekspresowych.
  Mieszkanka gminy p. Marta Miernik – powiedziała, że w internecie ukazała się informacja o gminach, które wygrały w sądzie podobne sprawy o oświetlenia, więc droga odwołania jest otwarta.
  Radna Prawny – wyjaśnił wiadomości mieszkanki, że wyroki tych sądów są uchylone z przyczyn proceduralnych.
  Sołtys Zagórza Pan Piec - zapytał dlaczego nie otrzymał pisemnej odpowiedzi w sprawie wycinki drzew koło Zakładu PCC Silicium. Dlaczego nie ma konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wójt Gminy – odpowiedział na zadane pytania. Na poprzedniej sesji została udzielona odpowiedź w sprawie drzew, jest to zapisane w protokole. Na piśmie otrzyma pan odpowiedź.
  Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego jesteśmy na etapie dokonywania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w trzech obrębach Łączna, Czerwona Górka i Klonów. W miejscowościach, w których wprowadzane będą zmiany były spotkania z mieszkańcami, radni również w nich uczestniczyli. Ustawa nie nakłada obowiązku indywidualnego powiadamiania wszystkich właścicieli nieruchomości. Co do terenu górniczego Bukowej Góry wydajemy tylko opinię ale nie mamy żadnego wpływu.
  W Zagórzu również było takie spotkanie z mieszkańcami, które dotyczyło w zasadzie terenu górniczego, na które przyszło kilkanaście zainteresowanych osób. O zebraniach mieszkańców są podawane ogłoszenia do sołtysów, sołtysi powinni je wieszać, powinna być przecież jakaś współpraca pracowników urzędu z sołtysami.
  Mieszkaniec p. Osman - temat planu zagospodarowania przestrzennego powstał przed wyborami, zmiany miały trwać pół roku tymczasem mija już dwa lata. Co dalej w tym temacie.
  Wójt Gminy – powiedział, iż był pierwszą osobą która podnosiła problem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Uważałem, analizując dokumenty które posiadała gmina, że ten plan nie przystaje nijak do rzeczywistości. Opracowaliśmy strategię rozwoju gminy, w której jednym z elementów było opracowanie i dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Wiedzieliśmy już na tym etapie, że mają powstać takie rzeczy jak droga S7, wiedzieliśmy, że te zapisy obecnie funkcjonującego planu nijak się mają do tych inwestycji które gmina będzie realizować. Ze strony Urzędu zrobiliśmy wszystko i nie mamy sobie nic do zarzucenia. Prawo zamówień publicznych precyzuje jeden parametr, którego nikt nie będzie próbował naruszyć, mianowicie niska cena. Ogłosiliśmy przetarg zgodnie z procedurami, wyłoniliśmy oferenta, który dał najniższą cenę, okazało się że mimo pracy włożonej w to wszystko, podmiot z którym podpisaliśmy umowę nie wywiązuje się z tego. Nasuwa się pytanie co teraz zrobić, czy rozwiązać umowę i iść do sądu czy lepiej mimo wszystko doprowadzić tę sprawę do końca. Uznałem, że lepiej mimo tych opóźnień dokończyć pracę a sprawę i tak oddać do sądu. Zależy nam na tym, żeby mieć konkret którym jest podjęta uchwała o zmianie planu. Niedoskonałości związane z pewnymi procedurami są i dotykają różnych gmin. Złożyliśmy skargę do Izby Urbanistów, poczym pan Urbanista zobowiązał się złożyć dokumentację, potrzebną do podjęcia uchwały.
  Mieszkaniec Osman - jeżeli jest podpisana umowa, to jest w niej określony termin wykonania zadania, a za niedotrzymanie terminu są liczone odsetki.
  Wójt Gminy – tak, ale odsetki można naliczyć po wykonaniu zadania lub po zerwaniu umowy a nie w trakcie wykonywania zadania.
  Radca Prawny – popierał Wójta Gminy, że odsetki można naliczyć po zakończeniu zadania lub po zerwaniu umowy i ten Pan zapłaci odsetki. Trzeba wybrać jednak mniejsze zło, więc trzeba jeszcze poczekać i odebrać pracę a później i tak zapłaci odsetki.
  Mieszkanka Miernik – zabrała głos w sprawie ustawy śmieciowej. Nie ma konsultacji społecznych w tej sprawie, nie ma dyskusji, kiedy wobec tego będzie sesja odnośnie stawek opłat za śmieci.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że ustawa dała termin podjęcia uchwał dotyczących śmieci do 31 grudnia 2012r. Nie zrobiliśmy tego, i dobrze. Pod koniec roku Senat wniósł poprawki do ustawy, a w styczniu Sejm uwzględnił te poprawki. Czekamy na pismo Wojewody z wyznaczoną datą na podjęcie uchwał dotyczących śmieci.
  Konsultacje społeczne będą w każdej miejscowości po podjęciu uchwał, oraz jak będzie co do tego podstawa prawna. Przygotowaliśmy materiały informacyjne dla mieszkańców. Stawka za śmieci będzie musiała być dostosowana do projektu i do kosztów, gdyż gmina do śmieci nie może dopłacać oraz nie może pieniędzy z podatku za śmieci przeznaczać na inny cel niż gospodarka odpadami. Stawki za śmieci zostaną przez Radę Gminy uchwalone ale mogą być zmieniane. Według mnie ustawa jest zła od początku do końca. 750 gmin złożyło protest.
  Radna Żaczek – kapliczka na wysokości firmy Agat jest zaniedbana, chcielibyśmy ją odnowić tylko nie wiemy kto jest właścicielem gruntu.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że teren należy do Agatu, jeśli mieszkańcy chcą zadbać o kapliczkę to myślę, że nie ma problemu.
  Mieszkaniec Osełkowa p. Jacek Kwiecień - powiedział, że jeśli uchwalimy stawki za śmieci przed przetargiem to damy firmom odbierającym śmieci sygnał że mogą podnieść cenę. Inne gminy ustalają stawki za śmieci od posesji np. 12 zł segregowane i 17 zł niesegregowane.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że ustawa zabrania przeprowadzenia przetargu przed ustaleniem stawek za śmieci. Gminy ustalają kwotę na podstawię pewnych wyliczeń, czy konkretnych danych. Teraz ustalamy stawkę a czy ona będzie wystarczająca czy za niska zobaczymy po wejściu w życie ustawy i wyliczeniu faktycznie poniesionych kosztów. Gmina nie jest właścicielem śmieci tylko zarządcą śmieci.
  Mieszkanka Jasińska – powiedziała, że segreguje śmieci od wielu lat, wszystko co może zagospodarowuje, dlaczego wobec tego ma zapłacić 25 zł od rodziny, jeśli mam najwyżej worek śmieci na miesiąc z plastikiem, którego nie da się zagospodarować .
  Wójt Gminy - przyznał rację mieszkance gminy. Bardzo wielu mieszkańców gminy już teraz segreguje śmieci. Jeśli się okaże, że ta stawka którą uchwalimy generuje środki, które są wyższe niż faktyczne koszty, to Rada Gminy zmieni stawkę na niższą. Trzeba przekonać mieszkańców, żeby biologię zostawiali w gospodarstwach a resztę odwieźć na składowisko, to spowoduje że cena będzie niższa, gdyż będzie mniejsza ilość śmieci do oddania do RIPOK.
  Mieszkaniec Osman - zapytał dlaczego jako ostatnia gmina nie mamy jeszcze ustalonej stawki za śmieci. Radni pochylają się nad problemem, będzie prowadzona szeroka akcja, co to za akcja jeśli sołtys przyniesie deklarację do domu. W tej chwili Wojewoda uchwali nam stawki nie Rada Gminy. Wiem, jakie stawki zostały zaproponowane.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że w momencie kiedy gmina nie przyjmie stawek do 31 grudnia 2012 roku, Wojewoda musi dać termin Radzie na podjęcie uchwał. Nie jesteśmy jedyną gminą ani w Polsce ani w województwie, która nie przyjęła jeszcze stawek za śmieci.
  Nie przyjęcie stawek świadczy o tym, że Radni chcą nad tym tematem jeszcze popracować i rozmawiać z ludźmi. Wójt Gminy ma obowiązek zaproponować stawki ale to tylko propozycje i tak należy je traktować. Jakakolwiek decyzja będzie i tak decyzją, która nie wszystkich usatysfakcjonuje, bo ustawa jest źle napisana, nie daje możliwości gminom.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec – poruszył temat oświetlenia ulicznego. W okresie świątecznym było wyłączone światło w nocy uważam , że powinno być włączone całą noc w okresie świątecznym. Zapytał kiedy będzie w naszej gminie fundusz sołecki.
  Przewodniczący Rady - odpowiedział, że jeżeli są potrzeby jakiegoś sołectwa trzeba zgłosić i wtedy Urząd Gminy przeznacza środki na ten konkretny cel. Proszę napisać pismo do Rady Gminy o utworzenie funduszu sołeckiego.
  Sołtys Kamionek p. Flasińska - zabrała głos w sprawie kotłowni w bloku. Czy kotłownia przynosi straty energii na odcinku od kotłowni do nowej szkoły, czy z nowej kotłowni ciepło będzie szło tym samym ciepłociągiem co obecnie.


  Wójt Gminy - odpowiedział, że jakaś korekta, zmiana kanału ciepłowniczego będzie musiała zostać wykonana. Jeśli się przesyła energię na odległość to na pewno jakieś straty są.
  Koszty ogrzewania wiążą się z aktualną ceną oleju opałowego a nie ze stratami energii na ciepłociągu.
  Sołtys Kamionek p. Flasińska - w bloku mają instalację gazową, pan Wójt powiedział, że nie ma możliwości aby Karpacka Spółka Gazownicza dostarczała gaz do szkoły, jak więc dom nauczyciela ma się starać o podłączenie do gazociągu.
  Mieszkaniec Osman – powiedział, że postara się przywieź specjalistów, żeby określili czy budowa kotłowni przy nowej szkole, która ma ogrzewać również Urząd Gminy i inne budynki, jest ekonomicznie uzasadniona.

  Ad. 11 a)
  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2012 roku.

  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Wisowaty
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Ad. 11 b)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w 2012 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Edmund Wykrota.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Ad. 11 c)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 2012 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Łukasz Dąbek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Ad. 11 d)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w 2011 roku złożyła Przewodnicząca Komisji radna Anna Chudzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie złożono.

  Przewodniczący Rady – ogłosił 10 minut przerwy w obradach Rady Gminy.


  Ad.12 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2013r.
  Przewodniczący Rady – odczytał plan pracy. Zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.

  Uchwała Nr XXV/186/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  Została podjęta jednogłośnie
  Za – 13 radnych/ 13 obecnych (zwolnionych – 2 radnych)


  Ad. 12 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok
  Radni otrzymali plany pracy z projektem uchwały w związku z tym, nie życzyli sobie ponownego odczytywania na posiedzeniu.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są jakieś pytania do zaproponowanych planów pracy.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXV/187/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  Została podjęta jednogłośnie
  Za- 13 radnych /13 obecnych ( zwolnionych – 2 radnych)

  Ad.12 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Łączna na 2013 rok.
  Radny Wykrota – jako przewodniczący tej komisji poprosił o zmianę w programie, w punkcie 1 i w punkcie 8 .
  Radni nanieśli sobie poprawki w dokumentach.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są inne pytania, ponieważ pytań nie zgłoszono, poddał uchwałę z poprawkami pod głosowanie.

  Uchwała Nr XXV/ 188/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  Została podjęta jednogłośnie
  Za- 13 radnych /13 obecnych ( zwolnionych – 2 radnych)

  Ad. 12 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013- 2022.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są jakieś pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXV/189/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  Została podjęta jednogłośnie
  Za- 13 radnych /13 obecnych ( zwolnionych – 2 radnych)

  Ad. 12 e
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łączna na 2013 rok.
  Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad budżetem na 2013 rok.
  Radna Molendowska-Cieloch - stwierdziła, że wstrzyma się od głosowania nad budżetem gminy, gdyż potrzebuje dofinansowania do budowy drogi powiatowej Występa i nie ma już kolejny rok.
  Radny Wykrota – powiedział, że po uchwaleniu budżetu należałoby zintensyfikować pracę nad sprzedażą działek gminnych, bo z tego będą pieniądze i można by je przeznaczyć na jakieś inwestycje, choćby na budowę czy remont jakiś nie dużych odcinków dróg.

  Wójt Gminy – ustosunkował się do wystąpienia pani radnej Molendowskiej. Nie ma z naszej strony negatywnego podejścia do współfinansowania budowy dróg powiatowych.
  Inwestycję drogi w Występie zaplanowaliśmy z Powiatem na 2014 rok, takie były ustalenia po zrealizowaniu inwestycji w Osełkowie. Nie da się zrealizować wszystkich inwestycji, przy tak intensywnej realizacji za środki unijne, dlatego rozkładamy je w sposób planowy. Jeśli pojawią się dodatkowe środki będziemy realizować kolejne inwestycje. Wszystkiego nie da się zrobić w jednym czasie.
  Radna Molendowska-Cieloch - powiedziała, że wykonany został projekt połowy drogi Występa ale ponieważ w tym roku nie będzie zrealizowany, Powiat zrobi projekt na drugą połowę drogi i wtedy będzie cała do realizacji.
  Wójt Gminy - jeśli pani Radna uważa, że ta droga ma być realizowana w tym roku proszę powiedzieć z której inwestycji zrezygnować.
  Skarbnik Gminy – poprosiła o poprawkę w zapisie uchwały w § 10, i podyktowała radnym treść poprawki .
  Radni nanieśli sobie poprawkę w swoich projektach uchwał.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu budżetu.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  Uchwała Nr XXV/190/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  Została podjęta większością głosów
  za – 12 radnych, przeciw- 0 , wstrzymał się - 1 / 13 obecnych

  Budżet Gminy Łączna na 2013 rok został uchwalony i stanowi załącznik do protokołu.

  Ad.12 f
  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, że jest to typowa deklaracja jaką przyjmują wszystkie gminy w Polsce. Zwrócił uwagę na punkt F - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „miesięczna kwota opłaty (aktualnie obowiązująca stawka opłaty śmieciowej uchwalona przez Radę Gminy pomnożona przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość), nie mamy tu stawki, bo będzie ona dopiero przyjęta uchwałą Rady Gminy. Najważniejsze w tej deklaracji jest podanie ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo.
  Radny Pająk – powiedział, że do deklaracji powinna być dołączona informacja co segregować, jak segregować i w które worki.
  Wójt Gminy –odpowiedział, że zostaną przygotowane materiały dla mieszkańców, w których będzie bardzo dokładnie wszystko opisane. Damy również informację na stronie internetowej gminy Łączna, na spotkaniach z mieszkańcami również takie materiały będą rozdawane. W Urzędzie Gminy również będą dostępne takie informacje.
  Radny Wykrota – na deklaracjach jest zapis, że należy ją złożyć do końca marca, czy ta data jest nieprzekraczalna.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że jest to ostateczna data wynikająca z zapisów ustawy. Jeśli ktoś tej deklaracji nie złoży, Wójt Gminy w oparciu o posiadane dokumenty z Wydziału Ewidencji Ludności podejmuje decyzję za danego właściciela posesji wpisując liczbę osób według stanu meldunku x stawka opłaty za śmieci niesegregowane.


  Sołtys Zalezianki p. Borowiec – mamy cztery kolorowe worki na segregację, kto to będzie odbierał. Sołtys zwrócił uwagę na fakt, że 30% mieszkańców żyje z pomocy GOPS i prawdopodobnie Ci ludzie nie będą płacić za śmieci.
  Wójt Gminy – odpowiedział, że firma musi być wyposażona w 5 samochodów, które będą odbierać różne rodzaje śmieci w różnych terminach. Wszystkie śmieci muszą być zewidencjonowane. Zastanawiamy się czy nie przyjąć stawki ryczałtowej, dla tych rodzin wielodzietnych. Na pewno będzie pewna liczba ludzi, których nie będzie stać na zapłacenie za śmieci. Ludziom naprawdę biednym, pomoże GOPS , bo ustawa daje inne możliwości żeby pokryć koszty za tych, których nie będzie stać na płacenie tego podatku.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Uchwała Nr XXV/191/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  za- 14 radnych / 14 obecnych podczas głosowania

  Wójt Gminy – podziękował radnym za rzetelną pracę w komisjach, za zaangażowanie, za frekwencję na posiedzeniach i oraz za obiektywną współpracę.

  Ad. 13
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXIV/2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14/14 obecnych ).
  Ad. 14
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne. XXV -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Bogdan Pająk

  Data wprowadzenia: 2013-05-21 0845
  Data upublicznienia: 2013-05-21
  Art. czytany: 890 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna