A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXVI/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 lutego 2013 r.


  Protokół Nr XXVI/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 27 lutego 2013 r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 1100 - 1300

  Ad. 1
  Dnia 27 lutego 2013 roku odbyło się kolejne XXVI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorz Giza , Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur, Dzielnicowa Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Edyta Wiatr , wszyscy radni Gminy Łączna, kilku sołtysów, mieszkańcy gminy, przedstawiciel prasy .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady podpisy złożyli wszyscy radni, czyli
  100 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Monikę Pająk, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 c) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich .
  Radny Wykrota - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie obu wniosków.
  Za wprowadzeniem w p. 9 c) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich głosowali wszyscy radni ( za- 15 /15obecnych )
  Za wprowadzeniem w p. 9 d) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna, głosowała większość radnych ( za- 9 , przeciw - 1, wstrzymał się – 3 radnych / 15 obecnych).
  Projekty obu uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad, wobec czego porządek obrad stał się obowiązujący i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie sprzedaży części działki dla Wspólnoty Mieszkaniowej.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  b) dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
  c) przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich .
  d) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.
  10. Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej.
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30 stycznia 2013r.
  do dnia 27 lutego 2013r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  4 lutego - w spotkaniu z Prezesem Stowarzyszenia „Inspiracja” p. Rafałem Graczkowskim w sprawie realizacji małych projektów z PO KL działanie 9.5 na 2013 rok,
  5 lutego – w rozprawie sądowej z firmą EKO-DOM w Kielcach,
  6 lutego – w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego p. Janem Maćkowiakiem w sprawie realizacji ustawy śmieciowej,
  11 lutego – rozpocząłem cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw aby zaprezentować i omówić zmiany jakie czekają mieszkańców Gminy Łączna, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aby uzyskać Państwa opinie, stanowiska i propozycje w przede dniu podjęcia przez Radę Gminy Łączna pozostałych uchwał „śmieciowych”. Cykl zakończy spotkanie z mieszkańcami Klonowa w dniu 4 marca br.
  – w spotkaniu z mieszkańcami Starej Występy w sprawie propozycji budowy chodnika wzdłuż nowo wybudowanej drogi dojazdowej w Występie,
  12 lutego – w odprawie rocznej Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej,
  14 lutego – w spotkaniu z przedstawicielami samorządu w Urzędzie Gminy Bliżyn poświęconym także obowiązkom wynikającym z realizacji ustawy śmieciowej.
  18 lutego – udział w kolejnym posiedzeniu Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
  19 lutego – w naradzie rocznej Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
  - w spotkaniu z mieszkańcami Kamionek w sprawie perspektyw gazyfikacji Gminy Łączna,
  21 lutego – w spotkaniu z wykonawcami i projektantami kotłowni przy Zespole Szkół w Łącznej w celu bieżących uzgodnień na dalszym etapie wykonywania poszczególnych instalacji wewnętrznych,
  22 lutego – w posiedzeniu Gminnej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poświęconej propozycjom opłat i stawek śmieciowych,
  25 lutego – w spotkaniu z inż. Małgorzatą Sobótka przedstawicielką STUDIA Krajobrazu w sprawie propozycji zagospodarowania działki po byłej szkole podstawowej w Czerwonej Górce,
  - w kolejnym spotkaniu z p. R. Graczkowskim i mieszkańcami Zaskala w sprawie realizacji projektu,
  26 lutego – w spotkaniu z Zarządem Spółki ALMAX w sprawie realizacji ustawy śmieciowej.

  II. Wydałem zarządzenia:

  - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna położnej
  w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres do 3 lat,
  - w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
  - w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół
  podstawowych na terenie Gminy Łączna na rok 2013,

  W ostatnich dniach wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej z 17 wnioskami o wydanie wypisów z rejestrów gruntów w celu aktualizacji i wpisu do Ksiąg wieczystych oraz do Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamienna – Wydział V Ksiąg Wieczystych :
  a) z 1 wnioskiem o założenie księgi wieczystej na rzecz Gminy Łączna obejmującym 2 działki ewidencyjne,.
  b) z 5 wnioskami o aktualizacje dla 7 działek ewidencyjnych oraz o dokonanie wpisu dla 2 nieruchomości na rzecz gminy Łączna.
  Obecnie skompletowane zostało 7 wniosków w celu aktualizacji oraz wpisu do ksiąg wieczystych na rzecz Gminy Łączna.
  - Przygotowaniem do komunalizacji objęto 2 nieruchomości położone w obrębach geodezyjnych:
  Zalezianka ( nieruchomość szkolna – 1 działka ewidencyjna),
  Czerwona Górka ( nieruchomości zabudowane - 1 działka ewidencyjna),

  - Zarządzeniem zaktualizowałem plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy Łączna na lata 2011-2013.
  - Ogłoszono i wywieszono 6 wykazów w sprawie dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Łączna.
  - Przygotowano do wywieszenia wykazy w sprawie sprzedaży 3 działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Łączna.
  - Wystosowałem pismo do GDDKiA w celu budowy chodnika wzdłuż drogi dojazdowej Występa - Barcza w miejscowości Stara Występa.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.


  Ad. 6
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie sprzedaży części działki dla Wspólnoty Mieszkaniowej.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że sprawa była przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz połączonego posiedzenia komisji Rady Gminy gdzie wypracowano wniosek za sprzedażą części działki.
  Przewodniczący Rady odczytał wobec tego stanowisko Rady Gminy w sprawie sprzedaży części nieruchomości i poprosił o jego przegłosowanie.
  Rada Gminy Łączna akceptuje sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości o powierzchni około 450 m2 z działki oznaczonej numerem 393/5 o powierzchni ogólnej 0,1482 ha położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, pod warunkiem, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, koszty nabycia oraz związane z nabyciem nieruchomości w całości poniesie właściciel nieruchomości sąsiedniej - Wspólnota Mieszkaniowa, Kamionki 58 z wyłączeniem obciążenia udziału należnego gminie.
  Wniosek został przyjęty jednogłośnie (za -15/15 obecnych)

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Wisowaty - w imieniu mieszkańców zgłosił interwencję w sprawie odśnieżania chodnika od gminy do szkoły. Skarżą się mieszkańcy , że na chodniku zalega śnieg lub błoto pośniegowe dlatego dzieci wracają ze szkoły z przemoczonymi butami, co skutkuje chorobami.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zdziwiony interwencją mieszkańców stwierdził, ze w styczniu br. zakupiliśmy odśnieżarkę i chodnik był odśnieżany po każdych opadach śniegu. W tym celu zatrudniliśmy bezrobotnego i myślę, że dało się przejść chodnikiem . Przypuszczam, że dzieci chorują bo chodzą na skróty , nie chodnikiem. Teraz zima już ustępuje ale na kolejną zimę będziemy się starać chodnik utrzymywać jak najlepiej.
  Przewodniczący Rady - prosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie dlaczego są takie różnice w dotacjach dla szkół naszej gminy.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - wyjaśniła. W gminie mamy razem 571 uczniów subwencjonowanych. Subwencja na 2013 rok wynosi 4 185 848 zł. Jeżeli podzielimy subwencję na ilość uczniów 571 to otrzymamy subwencję na 1 ucznia w kwocie 8 305 zł.
  Budżet Zespołu Szkół w Łącznej wynosi 3 939 450 zł , podzielony przez ilość uczniów subwencjonowanych daje dotację na ucznia ze środków własnych w kwocie 2 062 zł.
  Budżet Zespołu Szkół w Goździe wynosi 1 230 621 podzielony przez ilość uczniów subwencjonowanych - 87 , daje dotację na ucznia ze środków własnych w kwocie 5840 zł.
  Wójt Gminy - uzupełnił wyjaśnienie. Koszty funkcjonowania szkoły to jest jedno a subwencja to jest drugie. To co dostajemy z subwencji nie pokrywa ogólnych kosztów. Koszty funkcjonowania szkoły to są wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, opłaty za energię elektryczną, za wodę , za ciepło, za telefony, plus remonty bieżące i wszelkie naprawy. Różnicę miedzy ogólnymi kosztami funkcjonowania szkoły a subwencją musi gmina dopłacić z budżetu własnego. Mniejsza ilość uczniów powoduje, że koszty własne rosną. Subwencja nie jest liczona na szkołę tylko na ucznia.
  Radna Molendowska-Cieloch - dopytywała dalej , dlaczego wobec tego mała szkoła prowadzona przez stowarzyszenie w Zaleziance ma stosunkowo niewielką dotację do ucznia bo 2 235 zł. Ja tego nie rozumiem i proszę mi to wyjaśnić.
  Radna Chudzik - powiedziała, że na każdego ucznia w szkole należna jest dotacja , którą stanowią: subwencja + dotacja z budżetu gminy, którą jest uśredniony koszt na jednego ucznia w całej gminie. Nie jest tak , że ta sama wysokość dotacji jest w każdej szkole.

  Wójt Gminy - koszt utrzymania wszystkich uczniów we wszystkich szkołach publicznych
  w gminie, dzielimy przez koszt utrzymania tychże uczniów i mnożymy przez ilość uczniów w danej szkole. Nie ma różnicy czy uczeń jest w szkole prowadzonej przez gminę czy przez stowarzyszenie.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił skąd wzięła się kwota dotacji dla stowarzyszenia w Zaleziance 390 tys. zł. na 2013 rok. Sumuje się budżety szkół podstawowych samorządowych razem, dzieli przez łączną ilość uczniów w szkołach podstawowych samorządowych i wychodzi koszt utrzymania ucznia w szkołach prowadzonych przez gminę. Dotacja na ucznia w stowarzyszeniu nie może być mniejsza niż subwencja + koszt kształcenia dziecka w gminie. Koszt kształcenia ucznia generują w zasadzie wynagrodzenia plus pochodne. Aby klasa się finansowała musi być od 18 do 22 uczniów w klasie. U nas klasy są mało liczebne i nie ma co ukrywać , dzieci rodzi się coraz mniej dlatego koszty będą rosły.
  Sołtys Klonowa p. Alicja Sucheńska - w imieniu mieszkańców Klonowa zadała dwa pytania.
  1/ mieszkańcy pytają co się dzieje z wodą , dlaczego jest taka zanieczyszczona. Ludzie mają filtry, które muszą wymieniać co 2 tygodnie. Sama sprawdziłam, w naczyniu po odstaniu wody pozostaje osad. Mieszkańcy sugerują, że na swój koszt zrobią badania wody.
  2/ w sprawie utrzymywania drogi gminnej w Klonowie, mieszkańcy dzwonią w sprawie odśnieżania drogi i nikt nie raczy przyjechać i pomóc, zapraszam radnych pokażę co się dzieje na tej drodze, nie da się przejść a mowa przejechać.
  Kierownik ZGK p. Grzegorz Giza - odpowiedział Pani Sołtys. Woda była badana dwukrotnie przez Sanepid i stwierdzono, że jest dobra, że nadaje się do spożycia. W każdej wodzie są osady . W tym momencie woda jest dobra, ale pomimo to zbadamy ją ponownie w zakresie rozszerzonym.
  Jeżeli chodzi o drogę, w miarę możliwości, posiadanym sprzętem staramy się zadowolić mieszkańców, odśnieżamy czy posypujemy. Problem jest w tym, że w drodze są koleiny dlatego płaski pług inaczej nie odśnieży tyko ponad koleinami.
  Radna Klonowa p. Chudzik - dodała, że nie chodzi o jakość sprzętu jakim Zakład dysponuje ale o to, że były opady a sprzętu nie było wcale.
  Radna Żaczek - zgłosiła dwa wnioski.
  1/ prosiła o interwencję w sprawie bezpańskich psów na Jaślach bo są niebezpieczne, mieszkańcy już to zgłaszali.
  2/ prosiła aby uporządkować wokół przystanków w stronę Kielc i w stronę Skarżyska, przystanki są dewastowane, zginął kosz.
  Mieszkaniec p. Ryszard Moskal - pytał w sprawie wypowiedzenia umów na śmieci, trzeba wypowiedzieć 3 miesiące wcześnie, czy każdy mieszkaniec musi wypowiedzieć czy gmina wypowiada umowę. Czy mieszkaniec, który zapomni dokonać wypowiedzenia umowy będzie musiał płacić dalej za kosz.
  Wójt Gminy - w mojej opinii ustawa wygasza wszystkie umowy ale ponieważ są rozbieżności w interpretacji ustawy, to gmina przygotowała druki dla mieszkańców, należy pobrać druk, wypełnić i podać Panu Pogorzelskiemu. Gmina nie może wypowiedzieć umowy bo gmina nie podpisywała umowy tylko mieszkańcy, a Pan Pogorzelski nie powinien żądać pieniędzy od mieszkańców po 1 lipca 2013r.
  Radny Wykrota - jako sołtys Podzagnańszcza zobowiązał się przejść do każdego mieszkańca i rozdać druki wypowiedzenia umów na odbiór śmieci. Myślę, że jak sołtysi to zrobią to nic się nie stanie.  Sołtys Występy p. Gębska - stwierdziła, że Pan Wójt na zebraniu w Zaleziance powiedział, że zrobi jedną listę dla sołectwa i mieszkańcy podpiszą.
  Wójt Gminy - w tym momencie ostro zaprotestował, że nic takiego na zebraniu nie mówił , co może potwierdzić pracownik Urzędu, który również był na zebraniu. Mieszkańcy sami muszą wypowiedzieć umowy.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał co dalej się dzieje ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego.
  Pracownik Wydziału technicznego p. Marcin Moćko - wyjaśnił, że jesteśmy na etapie uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z Sanepid- em, ponieważ tych uzgodnień nie otrzymaliśmy od Pana Urbanisty. Po uzupełnieniu tych dokumentów plan zostanie wyłożony do ponownego wglądu dla mieszkańców i ponownie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z dokumentacją i będą mogli składać wnioski.
  Wiceprzewodnicząca Rady p. Monika Pająk - skierowała pytanie do przedstawiciela Policji. Docierają informacje, że na terenie gminy pojawiają się fałszywi policjanci.
  Dzielnicowa Pani Edyta Wiatr - potwierdziła, że tak było rzeczywiście. Pojawili się fałszywi Policjanci po cywilnemu, nie odnotowaliśmy jednak żadnych wyłudzeń dlatego pouczaliśmy mieszkańców jak mają się zachować, na co zwracać uwagę. Przede wszystkim należy żądać od policjanta legitymacji. Kończąc proszę informować Policję o każdej podejrzanej sytuacji.
  Radna Molendowska-Cieloch - ponowiła pytanie z poprzedniej sesji, czyje jest starodroże E-7 odcinek od przystanku na Występie do Pana Wydrycha .
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - odpowiedział, że ten odcinek jest Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
  Radna Molendowska-Cieloch - wobec tego prosiła aby zainterweniować w sprawie odśnieżania tego odcinka.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że analizą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zajmowali się radni na dwóch posiedzeniach komisji i wniosek z wczorajszego połączonego posiedzenia komisji był aby zatwierdzić taryfy.
  Wójt Gminy - uzupełnił o najważniejszą informację dla mieszkańców, że odpłatność za wodę i ścieki dla mieszkańców, pozostaje na tym samym poziomie co w minionym roku.
  Innych uwag czy pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady – poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVI/192/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna .
  Przewodniczący Rady - projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na połączonym posiedzeniu komisji, gdzie wypracowano wniosek o zatwierdzenie w/w uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady – poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVI/193/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich .
  Pytań ani uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady – poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXVI/194/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Radny Podłazia p.Litwiński - przypomniał, że w ub. roku dyskutowaliśmy nad tą działką, że jest to jedyna działka w Podłaziu , która może kiedyś służyć mieszkańcom. Działka ta jest ogrodzona z bramą wjazdową. Prosiłem aby tej działki nie sprzedawać i Państwo Radni przychylili się do mojej prośby odrzucając projekt uchwały. Obecnie również apeluję aby tej uchwały nie przegłosować i nie sprzedawać.
  Radny Wykrota - sprawa sprzedaży działki była już kiedyś dyskutowana. Sprzedaż działki poprawi sytuację finansową gminy a środki z jej sprzedaży należy wykorzystać na cele społeczne dla mieszkańców gminy.
  Podjęcie tej uchwały daje tylko upoważnienie do sprzedaży działki , natomiast nie znaczy, że działka zostanie sprzedana.
  Radna Molendowska-Cieloch - popierała wniosek radnego Podłazia stwierdzając, że za działkę o pow. 15 arów nie wpłyną duże pieniądze za które można coś zrobić. Rozumiem radnego Litwińskiego i uważam, że taka działka jest potrzebna w każdej miejscowości.
  Radny Litwiński - w rozmowie z Panem Wójtem sugerowałem, że można kiedyś na tej działce, za nieduże pieniądze postawić choćby kontener w którym mogłyby odbywać się spotkania czy szkolenia. Wydawało mi się, że z Panem Wójtem osiągnęliśmy jakiś konsensus. Tymczasem dziś zostaje zaproponowana przez radnych i wprowadzona do porządku obrad uchwała o sprzedaży tej działki.  Wójt Gminy - stwierdził, że prawdą jest to co mówi Radny Litwiński, dwukrotnie był przygotowywany projekt uchwały o sprzedaży tej działki i dwukrotnie rada gminy go odrzuciła. Po raz trzeci nie przygotuję projektu tej uchwały. Myślę, że dobrze byłoby aby w sposobie myślenia nad gospodarką komunalną była troska o dobro całej gminy, a nie jednego sołectwa. Dobrze byłoby aby w sytuacji kiedy gmina ma możliwość skorzystania z funduszy unijnych i zrealizowania istotnych dla gminy inwestycji, troska o wykonanie tych inwestycji, była na pierwszym miejscu a dopiero potem interes jednego sołectwa. Radnym się jest całej gminy a nie jednego sołectwa i wspólnie odpowiadamy za interes gminy. Decyzja należy do Rady Gminy. Powinniśmy się pochylać nad zarządzaniem gospodarką komunalną w gminie. Procedury nas obowiązują, dlatego sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu.
  Radny Januchta - odniósł się do działek gminnych zabudowanych, a konkretnie do działki z budynkiem po byłej szkole w Zagórzu stwierdzając, że budynek ten niszczeje, postępuje jego dewastacja i należy się nim zająć.
  Radny Litwiński - ja jestem w samorządzie od 20 lat i zawsze podchodzę po gospodarsku. Wartość działki jest niewielka bo może 50 – 70 tys. zł. i za te pieniądze nie wybudujemy żadnej drogi. Działka obok byłej szkoły w Czerwonej Górce jest warta 10 czy 15 razy więcej niż działka w Podłaziu i tym się nie zajmujemy. Patrząc po gospodarsku proszę Państwa Radnych aby ta działka pozostała.
  Innych uwag do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.

  Uchwała Nr XXVI/195/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw- 2 radnych, wstrzymał się – 1 / 15 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10
  Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej złożył Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej lek.med.Krzysztof Ligowski a zarazem radny powiatu skarżyskiego.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Jako radny powiatowy lek.med. Krzysztof Ligowski - zaproponował i pozostawił do przemyślenia wniosek odnośnie drogi łącznika Zagórze-Zaskale.
  Kosztorys tego odcinka jest bardzo duży dlatego wspólnie z radną powiatową Bogusławą Krawczyńską, doszliśmy do wniosku aby ten odcinek tymczasem poprawić systemem gospodarczym, utwardzonym np. destruktem ze świadomością, że jest to inwestycja tymczasowa i że kiedyś na pewno trzeba właściwą inwestycję wykonać. Na kilka najbliższych lat na pewno byłoby to lepsze niż to co jest.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał jaka jest obecnie liczba osób pod opieką NZOZ-u w Łącznej.
  Lekarz Ligowski - odpowiedział, że obecnie do NZOZ zapisanych jest 3608 osób .
  Radny Dąbek - zapytał czy pacjent zgłaszający się do NZOZ-u musi mieć dowód ubezpieczenia czy wystarczy Pesel.
  Dyrektor NZOZ lek. Ligowski - odpowiedział, po 1 stycznia br. pacjent zgłaszający się nie musi mieć dowodu ubezpieczenia , wystarcza tylko Pesel. Problem pojawi się w sytuacji kiedy np. nie będzie światła lub zawiesi się system.

  Radny Wykrota - zapytał czy teren wokół budynku ośrodka jest terenem ośrodka czy gminy, chodzi o utwardzenie parkingu , choćby kamieniem.
  Dyrektor NZOZ lek. Ligowski - wchodzi tu problem własności . Jeśli zainwestuję to wzrasta wartość działki i taka inwestycja jest dla mnie ryzykiem. Uważam, że utwardzenie należałoby zrobić w sposób właściwy.
  Radna Monika Pająk - zapytała czy są jakieś wolne pomieszczenia na górze budynku, czy można sciągnąc jakiegoś specjalistę.
  Dyrektor NZOZ - problem jest nie w pomieszczeniach tylko w kontraktowaniu usług. NFOZ najchętniej kontraktuje w większych ośrodkach a głównie w stolicy województwa. Nasza gmina jest małą gminą, więc są niewielkie szanse na zakontraktowanie dodatkowych usług.
  Radna Żaczek - zapytała czy próbował Pan Doktor ściągnąć lekarza i zakontraktować go.
  Lekarz Ligowski - nie próbowałem, bo dostałem informację , że nie mam sensu, bo nie ma możliwości kontraktu.
  Innych pytań do Dyrektora NZOZ nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej.
  Sprawozdanie zostało przyjęte ( za- 15/15 obecnych).

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Łączna i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXV/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 stycznia 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 /15obecnych ).
  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXVI-e
  w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Monika Pająk
  Data wprowadzenia: 2013-05-21 0845
  Data upublicznienia: 2013-05-21
  Art. czytany: 725 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna