A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami.

  Łączna: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami.
  Numer ogłoszenia: 379522 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane ujęte w projekcie budowlanym ( część konstrukcyjno budowlana, część sanitarna, część elektryczna ) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.11.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 10.2.Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie, podlega wykluczeniu z postępowania. 10.3.Wadium w formie pieniężnej (przelew) należy wpłacić na konto Zamawiającego w : Bank Spółdzielczy w Suchedniowie o/Łączna - NR konta - 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001 Na przelewie należy umieścić informację : Wadium - Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami 10.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 10.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26 - 140 Łączna w kasie budynek nr 2, a kserokopię dołączyć do oferty. 10.7 Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. 10.8 Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 10.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych lub po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.11 W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej formie niż w pieniądz musi uwzględnić tą zmianę w formach wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ( wzór załącznika Nr 1)

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do kierowania robotami Wod. - Kan., ogólnobudowlane, oraz robotami w zakresie instalacji elektrycznych

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wysokość - 50% ceny złożonej oferty. 6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli załączy do oferty kserokopie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 95
  2 - gwarancja na wykonane roboty - 5

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łączna Sekretariat Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2007-2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2013-09-18 1512
  Data upublicznienia: 2013-09-18
  Art. czytany: 1762 razy

  » Dok. tech. 1 - rozmiar: 19892 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 10 - rozmiar: 53210 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 11 - rozmiar: 43172 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 12 - rozmiar: 62365 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 13 - rozmiar: 46847 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 14 - rozmiar: 37106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 15 - rozmiar: 27552 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 16 - rozmiar: 50247 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 17 - rozmiar: 18098 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 18 - rozmiar: 21296 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 19 - rozmiar: 159243 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 2 - rozmiar: 8823 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 20 - rozmiar: 177561 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 21 - rozmiar: 47982 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 22 - rozmiar: 104195 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 23 - rozmiar: 55265 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 24 - rozmiar: 118779 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 25 - rozmiar: 113453 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 26 - rozmiar: 44192 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 27 - rozmiar: 45775 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 28 - rozmiar: 41724 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 29 - rozmiar: 127766 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 3 - rozmiar: 67534 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 30 - rozmiar: 123413 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 31 - rozmiar: 40682 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 32 - rozmiar: 25093 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 33 - rozmiar: 525600 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 34 - rozmiar: 111940 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 35 - rozmiar: 149686 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 36 - rozmiar: 147831 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 37 - rozmiar: 112964 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 38 - rozmiar: 49176 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 39 - rozmiar: 148911 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 4 - rozmiar: 80967 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 40 - rozmiar: 124083 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 41 - rozmiar: 101667 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 42 - rozmiar: 80019 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 43 - rozmiar: 25857 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 44 - rozmiar: 168422 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 45 - rozmiar: 191404 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 46 - rozmiar: 183243 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 47 - rozmiar: 164787 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 48 - rozmiar: 162617 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 49 - rozmiar: 247160 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 5 - rozmiar: 34290 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 50 - rozmiar: 242511 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 51 - rozmiar: 125715 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 52 - rozmiar: 170790 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 53 - rozmiar: 39572 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 54 - rozmiar: 28498 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 55 - rozmiar: 27154 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 56 - rozmiar: 136166 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 57 - rozmiar: 79863 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 58 - rozmiar: 37612 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 59 - rozmiar: 28198 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 6 - rozmiar: 150370 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 60 - rozmiar: 33453 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 61 - rozmiar: 27882 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 62 - rozmiar: 101352 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 63 - rozmiar: 100860 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 64 - rozmiar: 76347 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 65 - rozmiar: 885014 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 66 - rozmiar: 57050 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 67 - rozmiar: 121919 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 68 - rozmiar: 528369 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 69 - rozmiar: 50515 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 7 - rozmiar: 143083 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 70 - rozmiar: 55997 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 8 - rozmiar: 93439 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Dok. tech. 9 - rozmiar: 42063 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » formularz oferty - rozmiar: 1056256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie 1 - rozmiar: 1052160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie 2 - rozmiar: 1052160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 1149440 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » umowa - rozmiar: 1099264 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz robót - rozmiar: 1056256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. przynalezność do grupy kapitałowej - rozmiar: 1053184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna