A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXI/223/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  UCHWAŁA NR XXXI/223/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw
  w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
  w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
  zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 951, z 2013r. poz. 21, 228) uchwala
  się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 marca 2013 r.
  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi uiszcza się w systemie kwartalnym,
  - I kwartał do 15 marca obejmuje m-c styczeń, luty, marzec
  - II kwartał do 15 maja obejmuje m-c kwiecień, maj, czerwiec
  - III kwartał do 15 września obejmuje m-c lipiec, sierpień, wrzesień
  - IV kwartał do 15 listopada obejmuje m-c październik, listopad, grudzień W kwotach:
  Dla gospodarstw o liczbie osób zamieszkałych do 3:
  - 3m-ce*4zł=12zł/os/kwartał – odpady segregowane z kompostownikiem;
  - 3m-ce*6,5zł=19,5zł/os/kwartał – odpady segregowane bez kompostownika;
  - 3m-ce*9zł=27zł/os/kwartał – odpady niesegregowane. Dla gospodarstw o liczbie osób
  zamieszkałych od 4 wzwyż:
  - 3m-ce*13zł=39zł/gospodarstw/kwartał – odpady segregowane z kompostownikiem;
  - 3m-ce*20zł=60zł/gospodarstwo/kwartał – odpady segregowane bez kompostownika;
  - 3m-ce*30zł=90zł/gospodarstwo/kwartał – odpady niesegregowane. lub
  w comiesięcznych ratach, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.
  2. § 2 dodaje się ust 3 o brzmieniu: Gotówką do inkasentów działających na terenie
  danego sołectwa.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 października
  2013r.
  Id: 4E71874B-AB8F-4B8D-909E-FA771AED989C. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Podczas sesji w dniu 22 marca 2013 roku Rada Gminy stosowną uchwałą ustaliła, że opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymiuiszcza się miesięcznie,do dnia 15 każdego miesiąca.
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy zmienia się w/w częstotliwość
  uiszczania opłat przechodząc jednocześnie na system kwartalny.
  Powyższa zmiana przyczyni się do zmniejszenia kosztów dojazdu mieszkańców Gminy to kasy tut
  Urzędu, banku lub oddziału pocztowego – znacząco zmniejszy ilość i skróci sposób rozliczania i
  ewentualnej egzekucji zaległości.
  Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne i celowe.
  Id: 4E71874B-AB8F-4B8D-909E-FA771AED989C. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1124
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 567 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna