A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXI/224/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  UCHWAŁA NR XXXI/224/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5,
  art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
  157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112 074 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 043 024 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 074 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 498 024 zł
  § 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdzia
  ł § Treść
  Kwota
  dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 660,00
  60016 Drogi publiczne gminne 7 660,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich 5 660,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 200,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM -95 000,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od
  spadków i darowizn, podatkuod czynności
  cywilnoprawnych, orazpodatków i opłat lokalnych od osób
  fizycznych 3 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -98 000,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
  podstawie odrębnych ustaw
  -100
  000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 28 559,00
  85295 Pozostała działalność 28 559,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin 28 559,00
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 170 655,00
  85395 Pozostała działalność 170 655,00
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich 112 756,75
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich 19 898,25
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich 32 300,00
  6209
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
  środków europejskich 5 700,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 112 074,00
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  Wydatki
  Dzia
  ł
  Rozdzi
  ał Treść Kwota
  wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 860,00
  60016 Drogi publiczne gminne 12 860,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00
  Wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa
  w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5 660,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 28 559,00
  85295 Pozostała działalność 28 559,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 559,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 655,00
  85395 Pozostała działalność 170 655,00
  Wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa
  w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 170 655,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -100 000,00
  90002 Gospodarka odpadami -100 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -106 200,00
  Wydatki majątkowe 6 200,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 112 074,00
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł
  Rozdz
  . Nazwa przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  rok
  budżeto
  wy
  2013 (8+
  9+10+11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na
  realizację
  zadania
  pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1
  pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1. 010 01010 Budowa kanalizacji Łączna , Gózd
  2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144 366 0
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
  Jegrzna ( spłata pożyczki do WFOŚiGW)
  2009-2015
  2 988 199 160 000 160 000
  Związek Gmin
  Gór
  Świętokrzyskic
  h zgodnie
  z porozumienie
  m
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
  3. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  4. 600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego
  Jaśle
  2009-2013
  5 000 000 1 723 460 339 458 600 000 0 0 784 002 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000 000 1 723 460 339 458 600 000 784 002
  5. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej
  ' 2007-2013
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  6. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa
  świętokrzyskiego 2007-
  2013
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  7. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 478 005,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  8. 921 92195
  Przebudowa budynku po byłej Szkole
  Podstawowej z przeznaczeniem na cele
  społeczno-kulturalne 2013-2014
  976 859,00 713
  439,00 348 269,00 0,00 0,00 0,00 365 170,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 976 859 713 439 348 269 365 170,00
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
  9. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna
  2013-2015 571 113 170 655 0 0 0 25 598,25 145 056,75 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 533 113 132 655 19 898,25 112 756,75
  wydatki majątkowe 38 000 38 000 5 700,00 32 300,00
  Ogółem wydatki majątkowe 34 532 424,00
  3
  001 417,0
  0
  909 927,00 600
  000,00 0,00 5 700,00 1 485 790,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 706
  956,00 96 296,00 0,00 0,00 19 898,25 590 761,75
  Razem 36 330 948,00
  3
  708 373,0
  0
  1
  006 223,00
  600
  000,00 0,00 25 598,25 2 076 551,75
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok
  budżetowy
  2013 (7+8+9
  +10)
  dochody
  własne
  jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 p
  kt 2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Klonów (
  Budy) - projekt 26 000 26 000 Urząd Gminy
  Łączna
  2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Zajamnie -
  projekt 28 000 28 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 801 80101 Budowa kotłowni węglowej 800 000 800 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
  4. 900 90002 Zakup kolektora danych 6 200 6 200
  Ogółem 860 200 60 200 800 000 x
  * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  D. Inne źródła
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/224/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
  L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  p. Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org. realizująca
  zadanie lub koordynująca
  program
  Dzi

  Rozdzia
  ł
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym
  2013
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 1 723 460
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego
  Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 723 460
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 784 002
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 1
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323 239 318
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
  2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000 65 000
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  4
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00
  Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
  Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 2
  Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00
  - środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 500 000 365 170
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200 478 005
  Wydatki majątkowe: 0 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761
  Priorytet: 2013 Urzad Gminy Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191
  Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 3
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 9 570 9 570
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  7. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 GOPS Łączna Wartość zadania: 179 500,00 179 500,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 179 500,00 179 500,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 18 839,00 18 839,00
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 8 081,24 8 081,24
  853 85395
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 152 579,76 152 579,76
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 170 655,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 132 655,00
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 19 898,25
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 4
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 112 756,75
  Wydatki majątkowe: 38 000 38 000
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 8 392 644,00 3 742 634,00
  Wydatki bieżące: 1 992 785,00 901 217,00
  - środki z budżetu j.s.t. 214 241,00 120 326,00
  - środki z budżetu krajowego 88 048,19 27 979,49
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 690 495,81 752 911,51
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Wydatki majątkowe: 6 399 859,00 2 841 417,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 5 700,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 841 623,00 1 485 790,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: 882C1102-FF5C-4470-AF4E-058115E4E55E. Podpisany Strona 5


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1125
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 591 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna