A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXVII/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 22 marca 2013 r.


  Protokół Nr XXVII/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 22 marca 2013 r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 900 - 1000

  Ad. 1
  Dnia 22 marca 2013 roku odbyło się kolejne XXVII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur, wszyscy radni Gminy Łączna, kilku sołtysów, przedstawiciel prasy .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady podpisy złożyli wszyscy radni, czyli
  100 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Andrzeja Wisowatego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wykreślenie p. 8 b) podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy w sprawie wykreślenia p. 8 b ). Punkt 8 b) większością głosów został wykreślony z porządku obrad.
  ( za -13 radnych, przeciw - 2, wstrzymał się – 0) .
  Porządek obrad z uwzględnieniem wykreślonego punktu został przyjęty jednogłośnie
  (za- 15 radnych) i przedstawiał się następująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
  b) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
  d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.
  e) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
  f) zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  h) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej .
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 27 lutego 2013r.
  do dnia 22 marca 2013r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :

  28 lutego - w spotkaniu z Wójtem Gminy Piekoszów p. Tadeuszem Dąbrową w sprawie wspólnej organizacji spółdzielni socjalnej,
  - w spotkaniu z mieszkańcami Zaskala i Zagórza w sprawie realizacji przez Gminę znowelizowanej „ustawy śmieciowej”,
  4 marca – w spotkaniu z mieszkańcami Klonowa, zamykającym cykl konsultacji dotyczących realizacji przez Gminę znowelizowanej „ustawy śmieciowej”,
  6 marca – w spotkaniu z p. Mirosławą Mochocką Dyr. ŚBRR w Kielcach w całości poświęconym warunkom realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Łączna-Gózd”,
  - w spotkaniu z opiekunkami dzieci zatrudnionymi przy dowozie dzieci do szkoły w sprawie bezpieczeństwa i organizacji pracy podczas dowozów i odwozów dzieci,
  - w spotkaniu z dyrektorami szkół i prezesem Stowarzyszenia PRO INSPIRACJA p. Rafałem Graczkowskim w sprawie projektu z PO KL działanie 9.5, do którego Gmina będzie aplikować. Szacunkowa wartość 2-letniego projektu to 400 -500 tys. zł a realizacja poprzez Zespoły Szkół w Łącznej i Goździe.
  7 marca - w spotkaniu z projektantami drogi w Klonowie i Zajamiu dot. szczegółowych rozwiązań obu projektów,
  11 marca - w spotkaniu członków „Utylizatora” w sprawie podpisania umowy z Gminą Końskie,
  13 marca - w spotkaniu z przedstawicielami Gminy Piekoszów i fimy EKO- SYSTEM dotyczącym wspólnej organizacji spółdzielni socjalnej,
  19 marca – w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam. dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
  20 marca – w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowanego w OSP Łączna,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości położonych na terenie Gminy Łączna,
  - w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie.
  Przyjmowałem mieszkańców naszej gminy m.in. w sprawach:
  - problemów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
  - zatrudnienia w ramach grupy robót publicznych,
  - wsparcia ze środków pomocy społecznej

  W ostatnich dniach osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kam. wyzbierały ze śmieci teren wokół przystanków autobusowych na starodrożu e-7, zgodnie z prośbą radnej z Łącznej.
  Na ukończeniu są prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia do przetargu na wymianę pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Goździe. W najbliższych tygodniach przetarg zostanie ogłoszony i upubliczniony na stronach BIP.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Kątny - zapytał dlaczego Pan Wójt udzielił zgody na wycinkę drzew w strefie ochrony Bukowej Góry , dziś wycinali tam kolejne drzewa.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział, że nic nie wie na ten temat , zorientuje się i udzieli informacji na kolejnej sesji Rady Gminy.
  Sołtys Zagórza p. Piec - przypomniał, że od 2006 roku były zapewnienia Bukowej Góry, że linia energetyczna od strony północnej zostanie przebudowana i drzewa nie będą wycinane. Tymczasem do dnia dzisiejszego linia energetyczna nie została zmieniona a wycinka drzew trwa nadal. Drzewa miały przecież stanowić naturalny pas ochronny Bukowej Góry od Zagórza. Obecnie postępuje prawie całkowite odsłonięcie Zakładu. Komisja Ochrony Środowiska powinna się tym zająć.
  Radny Wykrota - zgłosił problem, że prawie codziennie są braki energii elektrycznej. Mieszkańcy dzwonią w tej sprawie do ZEORK ale telefony od mieszkańców nie są odbierane lub pracownicy ZEORK rzucają słuchawką. W związku z tym proszę o zaproszenie na kolejną sesję Prezesa ZEORK-u Skarżysko-Kam.
  Drugie pytanie radny skierował do Kierownika GOPS-u - dlaczego mieszkańcy są zmuszani do zakładania sobie konta w banku, czy musi być konto na zasiłki rodzinne.
  Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska - wyjaśniła. Chodziło o to aby nie wszyscy pobierali pieniądze w kasie Urzędu Gminy, bo kasjerka miała problem z obsługą dużych kwot pieniędzy i dużej ilości mieszkańców w krótkim czasie.
  Uważamy, że dla większości ludzi, którzy założyli sobie konto w banku , nie jest to problem, natomiast jeśli są osoby dla których konto w banku jest problemem, powinni zgłosić to do GOPS-u i dla tych osób będziemy wypłacać pieniądze w kasie Urzędu.

  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - sprawa odpadów zajęła nam wiele czasu , Pan Wójt przeprowadził konsultacje z mieszkańcami, stawki były wielokrotnie dyskutowane i padały różne propozycje tak od radnych jak i od mieszkańców. Z obecnie zaproponowanych stawek w projekcie uchwały mieszkańcy powinni być zadowoleni, ponieważ wprowadziliśmy podział na rodziny do 3 osób i rodziny 4 i więcej osób, gdzie zaproponowaliśmy opłatę ryczałtową miesięczną.
  Oczywiście opłata za odpady segregowane jest niższa a opłata za odpady niesegregowane jest wyższa. Chodzi o to aby mieszkańcy segregowali śmieci.
  Wniosek z połączonego posiedzenia komisji był aby przyjąć propozycję Wójta Gminy w projekcie uchwały.
  Radny Fąfara - prosił aby odczytać wszystkie wnioski z komisji, na co Przewodniczący Rady odpowiedział, że był to wniosek z komisji przegłosowany największą ilością głosów.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVII/196/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11 głosów, przeciw – 3, wstrzymał się – 1 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wójt Gminy - w związku z wykreśleniem z porządku obrad uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zachodzi konieczność skreślenia w obecnej uchwale zapisu § 2 p.2 „ 2. Gotówką u sołtysa danej miejscowości”.
  Przewodniczący Rady poprosił radnych o wykreślenie tego zapisu w swoich projektach uchwał po czym przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały z poprawką.

  Uchwała Nr XXVII/197/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 głosów, przeciw – 1 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że wniosek z komisji był za przyjęciem uchwały .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVII/198/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że wniosek z komisji był za przyjęciem uchwały .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVII/199/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji i wniosek z komisji był za przyjęciem uchwały .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVII/200/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji i wniosek z komisji był za przyjęciem uchwały .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVII/201/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych, / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji i wniosek z komisji był za przyjęciem uchwały .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVII/202/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych, / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej .
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji i wniosek z komisji był za przyjęciem uchwały .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXVII/203/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych, / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwę w obradach.

  Po przerwie Przewodniczący Rady zabrał głos.
  Sołtysi prosili aby najważniejsze uchwały z dzisiejszej sesji, szczególnie o stawkach opłat za śmieci znalazły się na tablicach ogłoszeń, ponieważ jest krótki czas na składanie deklaracji śmieciowych .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - obiecał, że najważniejsze informacje znajdą się na tablicach ogłoszeń w najbliższych dniach. Żeby przyspieszyć postaramy się jeszcze dzisiaj przygotować krótką informację dla mieszkańców i dostarczyć ją dla sołtysów aby rozplakatowali na tablicach ogłoszeń. W poniedziałek znajdzie się to również na stronie internetowej Gminy Łączna.

  Pan Wójt wyjaśnił kwestię nie przyjmowania deklaracji śmieciowych od mieszkańców.
  Deklaracja jest dokumentem . Pola nie wypełnione nie mogą i nie zostaną uzupełnione przez inne osoby czy przez pracownika Urzędu, dlatego osoba składająca deklaracje i tak musiałaby przyjść uzupełnić brakujące pola. Przedłużymy trochę termin składania deklaracji i po 31 marca również będziemy przyjmować deklaracje. Pan Wójt przeprosił w imieniu pracownika osoby , którym deklaracji nie przyjęto.
  Radna Molendowska-Cieloch - powiedziała, że nie podoba mi się to , że wycofana została uchwała w sprawie inkasa za śmieci. Sołtysi powinni przyjmować pieniądze za śmieci , bo starsi mieszkańcy na pewno będą chcieli płacić u sołtysa. Nie będzie to duża ilość osób ale jednostki, które mogą mieć problem dotrzeć do Urzędu Gminy. Trzeba rozmawiać z sołtysami i zająć się tym tematem a sołtysi powinni wiedzieć , że mają jakieś obowiązki.
  Wójt Gminy - powiedział, że do tematu wrócimy, będzie rozmawiał z sołtysami z każdym z osobna. Takiego spotkania z sołtysami jeszcze nie było, ponieważ Pan Wójt uważał podobnie jak radna Molendowska-Cieloch. Ponieważ jednak były głosy, że sołtysi tego nie chcą robić dlatego dziś uchwała została wycofana. Dla ułatwienia mieszkańcom będziemy pracować nad tym aby wprowadzić możliwość opłaty kwartalnej. Ustawa nie nakłada obowiązku podejmowania uchwały w sprawie inkasa, ale daje taka możliwość samorządom.
  Rola sołtysa jest trudna, bo nie zawsze zbiera miłe opinie, ale jednocześnie jest to osoba ciesząca się dużym zaufaniem społecznym. Sołtysi mogą sobie ustalić kiedy w jakich dniach i godzinach będą przyjmować opłaty za śmieci od mieszkańców. Te i inne tematy przedyskutujemy z sołtysami i zaproponujemy ponownie uchwałę.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - co mam zrobić jeśli przyjęłam deklaracje od mieszkańców bez wpisanej stawki. Pracownik nie przyjął takich deklaracji.
  Wójt Gminy - nie robiłbym problemu w przypadku kiedy jest sprawa jasna i czytelna np. jedna lub dwie osoby w domu zadeklarowały segregację śmieci trzeba po prostu pomnożyć ilość osób razy stawkę i obliczyć opłatę. Natomiast jeśli nie ma w deklaracji decyzji czy ma to być selektywna zbiórka czy nie , wtedy trzeba deklarację zwrócić mieszkańcowi w celu uzupełnienia.
  Radny Januchta - zapytał w sprawie odbioru śmieci, co z dotychczasowymi koszami na śmieci.
  Wójt Gminy - powiedział, że będzie rozmawiał z Panem Pogorzelskim aby kosze stały się własnością mieszkańców. Worki zakupi gmina i będą oznaczone kodem kreskowym naklejanym przez mieszkańca na worek.


  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr Nr XXVI/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 lutego 2013r został przyjęty jednogłośnie (za – 15 radnych/15 obecnych ).
  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXVII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Jadwiga Kołsut- Pawłowicz Andrzej Wisowaty

  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1137
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 731 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna