A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXVIII/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 kwietnia 2013r.


  Protokół Nr XXVIII/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 29 kwietnia 2013r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,30

  Ad. 1
  Dnia 29 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne XXVIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej p. Roman Białek, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Skarżysku-Kamiennej p. Wojciech Markiewicz, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, niektórzy sołtysi Gminy Łączna. .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 14 radnych, co stanowi 93 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecny radny Tadeusz Fąfara - usprawiedliwiony.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Edmunda Wykrotę, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym poinformował , że p. 4 porządku obrad nie zostanie zrealizowany ponieważ przedstawiciel PGE Skarżysko-Kam. przeprosił, że nie przybędzie z powodu ważnych obowiązków służbowych.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są inne uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zgłosił pewną uwagę. Na połączonym posiedzeniu komisji został wypracowany wniosek aby Rada Gminy wystąpiła do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach z pismem popierającym budowę pomnika powstańca koło Zespołu Szkół w Łącznej. W związku z tym p. Wójt proponował wprowadzenie tego punktu w miejsce skreślonego p. 4 a przegłosowanie treści pisma odbędzie się podczas podejmowania uchwały w sprawie nadania imienia szkole.
  Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy.
  Wniosek został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych. (za – 14 / 14 obecnych)
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad stał się obowiązujący i przedstawiał się następująco.  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Odczytanie treści pisma -wystąpienia Rady Gminy Łączna do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach w sprawie budowy pomnika powstańca koło Zespołu Szkół w Łącznej.
  5. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  7. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  8. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012.
  9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2012
  10. Pytania, wnioski, postulaty.
  11. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Nadania Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  b) zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Łączna
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  14. Zakończenie obrad.

  Ad. 4
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odczytał treść pisma wystąpienie Rady Gminy Łączna do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach w sprawie budowy pomnika powstańca na placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Łącznej.
  W piśmie Rada gminy zwraca się z prośbą o zezwolenie na postawienie pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej Oddziału Ochrony Okręgu „Jodła” pod dowództwem ppor. Bolesława Boczarskiego „Juranda”. Gmina Łączna była między innymi terenem działalności w/w oddziału partyzanckiego. Dziś w Zespole Szkół działa 36 Drużyna Harcerska „Świętokrzyska Brać im. B. Boczarskiego „Juranda”, która zrzesza uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Sponsorzy pomnika zapewniają, że ponoszą wszelkie koszty wykonania i montażu pomnika.
  Pismo stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady - podziękował Wójtowi Gminy informując, że treść tego pisma zostanie przegłosowana w p. 12 a)


  Ad. 5
  Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej p. Roman Białek zaprezentował szeroko omówił problem ekonomii społecznej w powiecie skarżyskim oraz zasady tworzenia spółdzielni socjalnych.

  Skarżyski rynek pracy od lat zmaga się z najwyższym poziomem bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Kluczowym problemem gospodarczym jest brak wystarczającej liczby miejsc pracy, a w wymiarze społecznym bezrobocie. Brak pracy, to brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjonalnych, a w szerszej perspektywie ograniczenie możliwości rozwoju, brak perspektyw na przyszłość, wykluczenie z życia społecznego.
  Ekonomia społeczna może być skutecznym narzędziem walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym dlatego rok 2013 będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej rokiem wsparcia ekonomii społecznej.
  Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.
  Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. Spółdzielnia socjalna jest to forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego . Spółdzielnia socjalna nie może mieć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków. Aby zastać członkiem spółdzielni socjalnej wystarczy być osobą bezrobotną. W powiecie skarżyskim działają już trzy spółdzielnie socjalne i mieszkańcy Gminy Łączna mogą przystępować do istniejących już spółdzielni.
  Powiatowy Urząd Pracy wspiera tworzenie spółdzielni socjalnych.
  Działalność spółdzielni może zostać także wsparta ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego poprzez : dotacje, pożyczki, usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym itp.
  Samorząd może również udzielać wsparcia rzeczowego w postaci udostępniania na preferencyjnych warunkach sprzętu lub nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności.
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zakończył i podziękował.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zadał pytanie w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie. Czy zakres funkcjonowania już istniejących spółdzielni socjalnych jest na tyle duży aby można było utworzyć filię spółdzielni u nas w gminie. Chodziłoby nam o utworzenie małej sortowni śmieci w celu ich dosortowania czy wykonywania małych prac porządkowo-remontowych. Czy można utworzyć filię spółdzielni socjalnej w naszej gminie, w oparciu o pracowników z naszej gminy, bez tworzenia nowej spółdzielni.
  Dyrektor PUP p. Białek - istniejące już spółdzielnie mają w swoich statutach określony przedmiot działalności gospodarczej i zakres funkcjonowania spółdzielni dlatego też na ten temat trzeba rozmawiać z zarządem spółdzielni. W tym celu dostarczę telefony i adresy istniejących spółdzielni socjalnych.
  Radny Dąbek - zapytał czy jest doradca zawodowy w PUP a jeśli jest to aby naprawdę ludziom pomagał. Okazuje się bowiem, że mieszkaniec jedzie na spotkanie do doradcy zawodowego, płaci bilet, traci czas a doradca poprawi np. jeden błąd w CV i na tym spotkanie się kończy.
  Dyrektor PUP p. Białek - odpowiedział, że jest doradca zawodowy nawet w Suchedniowie. Trudno mi odnieść się do sprawy bo nie znam sprawy , nie wiem o kogo chodzi, nie wiem jak była sytuacja faktyczna. Być może tak było, bo czasem jest potrzeba tylko poprawienia błędu lub niewielkiego uzupełnienia.
  Innych pytań nie zgłoszono.


  Ad. 6 i 7
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 22 marca 2013r.
  do dnia 29 kwietnia oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  22 marca - w konferencji „Odświeżamy nasze miasta” zorganizowanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku – z przedstawicielami gmin i Starostwa Powiatowego
  – w kolejnym posiedzeniu Związku Międzygminnego „Utylizator”,
  26 marca – w spotkaniu z wójtami i burmistrzami miast i gmin dotyczącym finansowania oświetlenia ekspresówki biegnącej przez ościenne Gminy,
  27 marca - wizyta w Sejmie RP. Udział w posiedzeniu komisji dotyczącym zmian w ustawie o dochodach samorządów,
  15 kwietnia - w spotkaniu z geodetą p. Alfredą Dulębą,
  22 kwietnia - w spotkaniu z przedstawicielami firmy FART w sprawie drogi gminnej w Osełkowie,
  - w podpisaniu umowy stażowej w PUP Skarżysko-Kam.
  23 kwietnia – w spotkaniu z Dyrektorem Banku PKO w Skarżysku-Kam w sprawie uruchomienia nowego rachunku rozliczeniowego z przeznaczeniem na wpłaty za śmieci,
  25 kwietnia – w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych i szkół,
  W dniu 5 kwietnia br. podpisałem umowę z rzeczoznawcą majątkowym p. Bartoszewiczem na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy Łączna a przeznaczonych do sprzedaży , położonych w obrębie geodezyjnym Podłazie.
  Natomiast 10 kwietnia 2013r. podpisałem umowę na udzielenie licencji i wdrożenie oprogramowania pod nazwą „System monitorowania odpadów komunalnych”.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łączna,
  - w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania
  zobowiązań,
  - w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Łączna
  w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.
  Przyjmowałem mieszkańców naszej gminy m.in. w sprawach:
  - problemów związanych ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania
  - zatrudnienia w ramach grupy robót publicznych,
  - wsparcia ze środków pomocy społecznej

  W sprawie zmiany Studium dla terenu Gminy Łączna oraz zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna obejmujących obręby: Łączna, Czerwona Górka, Klonów, Urząd Gminy:
  1) rozpatrzył wszystkie dotychczasowe napływające wnioski dotyczące zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących przekształceń,
  2) przeanalizował materiały nadesłane przez urbanistę oraz naniósł stosowne poprawki wynikające z analizy przestrzennej,
  3) ponownie analizował materiały wymagające korekty i ponownego rozpatrzenia, zmiany dotyczyły uwzględnienia terenów inwestycyjnych oraz budowlanych w obrębach Gózd i Zalezianka (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna),
  4) uzgodnił zakres Prognozy Oddziaływania na Środowisko z RDOŚ w Kielcach oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (opinie pozytywne),
  5) wystąpił do Instytucji wymienionych w art. 11. pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi: RDOŚ, GDDKiA, Wojewoda Świętokrzyski, Starosta Skarżyski, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Gminy sąsiednie oraz pozostałych, o zaopiniowanie i uzgodnienie proponowanych rozwiązań planistycznych dla terenu Gminy Łączna.
  Na obecnym etapie Urząd Gminy Łączna oczekuje na opinie oraz uzgodnienia ww. instytucji (termin 30 dni od dnia 23.04.2013 r.), następnie po uzyskaniu stosownych dokumentów i ich analizie zawiadomi mieszkańców (min. 7 dni przed) o wyłożeniu do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planów Miejscowych obrębów: Klonów, Łączna oraz Czerwona Górka na okres 21dni. W tym czasie zostanie także zorganizowane spotkanie z mieszkańcami oraz osobami zainteresowanymi zmianami w celu zapoznania się z formą dokumentów planistycznych przedstawionych przez Urząd Gminy Łączna.
  W ostatnich dniach Urząd wystąpił do Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamienna – Wydział V Ksiąg Wieczystych z 6 wnioskami o aktualizacje dla 8 działek i dokonanie wpisu dla 4 nieruchomości na rzecz Gminy Łączna.
  Obecnie skompletowane zostało 8 wniosków w celu aktualizacji oraz wpisu do ksiąg wieczystych na rzecz Gminy Łączna.
  Przygotowano ogłoszenie o przetargu .w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Łączna.
  Przygotowano do wywieszenia ogłoszenie i wykaz w sprawie sprzedaży działki ewidencyjnej stanowiącej własność Gminy Łączna.

  Ponadto:
  Zakupiono ok. 60 ton kruszywa frakcji 31,5/63, które zostało wywiezione na drogi w miejscowości Zajamie i Ostrów.
  Zamówiono 150 t kruszywa frakcji 0/31.5, które zostanie użyte do uzupełniania ubytków na pozostałych drogach gminnych.
  W drugiej połowie kwietnia firma Fart wznowiła prace przy przebudowie dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle.
  W końcowej fazie jest już wprowadzanie danych zawartych w deklaracjach złożonych przez naszych mieszkańców do nowo zakupionego oprogramowania, mającego usprawnić obsługę i rozliczanie opłat za śmieci.
  Trwają zaawansowane prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu na odbiór nieczystości z terenu naszej Gminy.

  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Do sprawozdania Pan Wójt dodał pewne informacje.
  W grupie robót zatrudniliśmy tylko 4 osoby, 3 mężczyzn i 1 kobietę. Podań o pracę było wiele ale Urząd nie ma pieniędzy na zatrudnienie więcej osób.

  Działania Urzędu w zakresie dróg gminnych.
  Wywieziono 60 t kruszywa na drogi Ostrów i Zajamnie. Zakupiliśmy jeszcze więcej kruszywa, które zostanie wywiezione na pozostałe drogi gminne
  W drugiej połowie kwietnia firma „Fart” wznowiła prace przy przebudowie dróg do zbiornika Jaśle.
  W maju rozpoczniemy uzupełnianie ubytków również na drogach gminnych Podzagnańszcze Dołki, Klonów, Czerwona Górka za torami Jaśle , Zajamnie, Ostrów, Podłazie w kierunku Wiącki.
  Zrobiliśmy także rozeznanie ofertowe na uzupełnianie dróg nawierzchnią bitumiczną.
  Radna Występy Molendowska-Cieloch - zapytała czy na Starą Występę zaplanowane jest również kruszywo, na co Wójt Gminy odpowiedział, że nie bo prawdopodobnie nie ma jeszcze katastrofalnej sytuacji na tej drodze.

  W temacie realizacji ustawy śmieciowej.
  Po wprowadzeniu do systemu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez pracownika, mamy wstępne wyliczenia o ilości osób, które nie złożyły deklaracji. I tak: Czerwona Górka -10 szt., Podzagnańszcze-9 szt., Jegrzna-18 szt., Zaskale -14 szt., Ostrów-2 szt., Jaśle-5szt., Osełków-7szt., Stawik-3 szt., Występa-13szt. Klonów-10 szt., Podłazie-17 szt., Zagórze-19 szt., Zalezianka-16 szt., Kamionki-18szt., Łączna-17 szt., Gózd-16 szt.
  Wpłynęło do tej pory 1170 deklaracji, natomiast ogółem 194 posesje nie złożyły deklaracji śmieciowych dlatego w dalszym ciągu przyjmujemy deklaracje. Jednak po pewnym terminie dla osób, które nie złożyły deklaracji będziemy musieli wydać decyzje.
  Posiadamy oprogramowanie do systemu odbioru śmieci.

  Przygotowano i podpisano umowę na wykonanie odłowu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łączna.

  Trwają prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na odbiór śmieci.
  Radna Chudzik - zapytała czy mamy dane ile osób zadeklarowało segregację śmieci a ile nie.
  Wójt Gminy - dokładnych danych nie mamy ale mniej więcej jest to pół na pół. Jeśli Państwo Radni sobie życzą to dokładniejsze dane przygotujemy na kolejne posiedzenie.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.


  Ad. 8
  Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012.
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012. (zał. do protokołu)
  Nowelizacja z 2011 roku ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek przygotowania corocznie przez Gminy oceny zasobów pomocy społecznej , która będzie podstawą planowania budżetu Gminy na następny rok .
  Ocena ta winna być przedstawiona Radzie Gminy do 30 kwietnia .
  Ocena zasobów pomocy społecznej zastępuje od 2012 roku dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.
  Ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowuje się na podstawie analizy Trzech Grup:
  1.Ocena lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej
  2.Infrastruktura ,kadry , organizacje pozarządowe i nakłady finansowe z pomocy społecznej
  3.Trzecia grupa dotyczy oceny osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz charakterystykę problemów występujących w tych rodzinach.
  Analizując dane umieszczone w ocenie zasobów pomocy społecznej można dostrzec iż nie zmniejsza się liczba osób korzystających z poszczególnych form pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Zwiększa się ciągle liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia długotrwałej choroby, alkoholizmu i niepełnosprawności.
  Należy podkreślić iż nie wzrasta liczba osób bezdomnych , pozbawionych wsparcia ze strony rodziny bądź instytucji.
  Zwiększa się natomiast zakres oraz jakość usług i form pomocy świadczonej przez GOPS. Z dalszych analiz wynika iż w usługach pomocy społecznej w gminie istnieje zapotrzebowanie na poradnictwo specjalistyczne w szczególności na pracę
  socjalną , porady prawne i psychologiczne , pomoc rodzinom w rozwiązywaniu spraw trudnych opiekuńczo- wychowawczych a w szczególności w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy w rodzinie.
  Podejmowane są procedury Niebieskiej Karty w powołanych do tego celu Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych.
  W odniesieniu do instytucji pomocy społecznej w Gminie dostrzegalny jest brak Ośrodka Wsparcia/ Punktu Interwencji Kryzysowej czyli instytucji dotyczącej kompleksowej pomocy rodzinie .
  W razie zaistniałej natychmiastowej pomocy rodzinie Ośrodek Pomocy kieruje osoby do Specjalistycznych Poradni na terenie powiatu skarżyskiego .
  Kierownik GOPS zakończyła i poprosiła o pytania.
  Radna Chudzik - zapytała czy dobrze usłyszała, że w gminie mamy 3 przedszkola .
  Kierownik GOPS - poinformowała, że chodzi o przedszkole w Zespole Szkół w Łącznej, w Zespole Szkół w Goździe i w Zaleziance.
  Radna Chudzik - zapytała czy przedszkole w Zaleziance jest zarejestrowane, na co Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest zarejestrowane.
  Innych pytań nie zgłoszono.


  Ad. 9
  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2012.
  Sprawozdanie w imieniu Wójta Gminy złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek i stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 10 i 11
  Radna Chudzik - prosiła Kierownika GOPS, o sprostowanie w dokumencie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 liczby przedszkoli, ponieważ przedszkole w Zaleziance nie jest zarejestrowane, dlatego też nie mamy obowiązku wykazywania go w dokumentach ani dotowania.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - prosił aby postawić i poprawić znaki przy drodze E-7 koło przystanku w kierunku Suchedniowa i zajazdu Ziółek.
  Radny Wykrota - nadal są dziury w drogach , dlatego radny uważał reakcję Urzędu za spóźnioną .
  Prosił też o nawiązanie kontaktów w sprawie odławiania dzikich zwierząt.
  Czy nasza gmina ma ponad 50 % obszarów „Natura 2000”.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział na kolejno zadane pytania.
  Znaki przy drodze E-7 postawimy. Zastanawiam się, czy nie usunąć wiat przystankowych bo są notorycznie dewastowane.
  Gmina Łączna ma ponad 50 % obszarów „Natura 2000”. W Polsce jest ponad 300 takich gmin i te gminy powinny otrzymać zwiększoną subwencję ale nie ma takiej możliwości bo nie ma pieniędzy i nie ma możliwości przyjęcia ustawy.
  Odnośnie dróg nasz Zakład Komunalny nie jest wyposażony w odpowiedni sprzęt. Próbujemy usuwać ubytki na zasadzie doraźnego łatania dziur. Będziemy to robić stopniowo, szybko wszędzie zrobić się nie da. Co roku zwiększamy kwotę środków na bieżące remonty.
  W sprawie wyłapywania dzikich zwierząt odpowiedzialne są koła łowieckie. Najlepiej szkodę udokumentować fotograficznie, napisać pismo przyjść do Urzędu i wtedy wystąpimy do danego koła łowieckiego.
  Radny Litwiński - dodał w sprawie kół łowieckich. Na terenie sołectwa Podłazie jest dużo szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta. Na naszym terenie działają 3 koła łowieckie ale nie jest prosta sprawa otrzymać odszkodowanie. Od ubiegłego roku koła łowieckie nie ubezpieczają strat spowodowanych przez dzikie zwierzęta.
  W sprawie osób, które nie złożyły deklaracji śmieciowych, jeśli będę znał nazwiska tych osób, jestem w stanie pomóc.
  Radna Molendowska- Cieloch - podobnie jak poprzednik prosiła o nazwiska osób, które nie złożyły deklaracji śmieciowych.
  Wnioskowała też o rozbiórkę przystanku na Występie w kierunku Skarżyska bo zagraża bezpieczeństwu oraz o kruszywo na Starą Występę.
  Radny Dąbek - prosił o uzupełnienie kruszywem ubytków w drodze Zajamnie informując jednocześnie , że będzie zabiegał do Rady Gminy i Pana Wójta o środki na budowę tej drogi.
  Radny prosił również o interwencję w sprawie niedoborów wody, ponieważ zgłaszał to Kierownikowi ZGK już 3 razy i bez odzewu. Jeśli zrobi się ciepło będzie jeszcze gorzej.
  Radna Żaczek - prosiła o informację co ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego bo mieszkańcy czekają oraz kiedy będzie realizowana wymiana przystanku.
  Wójt Gminy - w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego powiedział, że dokumentacja została zawieziona do wszystkich instytucji opiniujących jak również do Urzędu Wojewódzkiego i obecnie czekamy na opinie wszystkich tych instytucji po czym będziemy przygotowywać dokumenty do uchwalenia.
  Wiaty przystankowe po rozeznaniu cen zostaną postawione w Łącznej koło zajazdu Ziółek oraz w Osełkowie.
  Priorytetem jest woda i wodociągi.
  Potrzeby w zakresie dróg są olbrzymie. Niektóre drogi wymagają gruntownego remontu z podbudową. Dobre byłoby przyjęcie pewnego szablonu, harmonogramu remontu czy budowy dróg zawierającego kolejność.
  Radna Chudzik - nawiązując do różnych wypowiedzi w sprawie dróg poinformowała, że mieszkańcy Klonowa Budy złożyli pismo petycję do Wójta i Rady Gminy w sprawie budowy tej drogi . Przy tej drodze mieszka 174 osoby i jeździ autobus szkolny. Radna rozdała wszystkim radnym fotografię drogi obrazującą jak zły jest stan tej drogi. Na niektórych odcinkach droga jest nieprzejezdna. (zał. do protokołu) .
  Radny Kątny - zapytał skąd pozyskujemy kruszywo na drogi.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że najpierw robimy zapytanie o cenę, kupujemy różne kruszywa w zależności od stanu ubytków na drodze i najczęściej z Bukowej Góry.
  Radna Monika Pająk - zapytała jak wyglądać będzie naprawa odcinka drogi od Ostojowa na zakręcie.
  Wójt Gminy - poinformował, że firma która wykonywała kanalizację w Osełkowie przecięła asfalt w 3 miejscach pod kanalizację. Ponieważ jednak firma ta wykonała różne inne prace na rzecz Osełkowa obiecaliśmy, że asfalt naprawimy we własnym zakresie.

  Pan Wójt - przekazał pewne informacje na temat lokali zamieszkałych w szkole w Goździe . Podjęliśmy pewne czynności w kierunku ograniczenia powierzchni lokatorom, którzy mają poważne zaległości w opłatach za lokale. W jednym przypadku ograniczona została już powierzchnia, w drugim przypadku ograniczymy powierzchnię rodziny z udziałem policji, co przyczyni się do generowania mniejszych zaległości. W wyniku tych czynności pozyskane zostaną dwa pomieszczenia dla szkoły.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.


  Ad. 12 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji z udziałem Dyrektorów Zespołu Szkół w Łącznej i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi .
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Następnie Przewodniczący Rady - zapytał radnych odnośnie pisma odczytanego na początku obrad, w sprawie budowy pomnika powstańca czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił radnych o przegłosowanie treści pisma odczytanego w p. 4 porządku obrad.
  Za wysłaniem pisma o treści odczytanej przez Wójta Gminy głosowali wszyscy obecni radni (za- 13 radnych/13 obecnych).
  Przewodniczący Rady - następnie poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”.

  Uchwała Nr XXVIII/204/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.04.2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-13 radnych/13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 12 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Łączna
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie uchwały .

  Uchwała Nr XXVIII/205/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.04.2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-13 radnych/13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 12 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że zmieniony drugi projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie uchwały .

  Uchwała Nr XXVIII/206/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.04.2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-13 radnych/13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 12 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie uchwały .

  Uchwała Nr XXVIII/207/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.04.2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-13 radnych/13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 13
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z ostatniego posiedzenia Rady Gminy oraz czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXVII/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 13 radnych/ 13 obecnych ).

  Ad. 14
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne
  XXVIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edmund Wykrota
  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1137
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 704 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna