A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXIX/ 2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 20 maja 2013r.

  Protokół Nr XXIX/ 2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 20 maja 2013r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 16,00 - 17,00

  Ad. 1
  Dnia 20 maja 2013 roku odbyło się kolejne XXIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna, zwołane na wniosek Wójta Gminy.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Przewodniczący Rady na wstępie poinformował, że posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy. Pilna konieczność zwołania posiedzenia Rady Gminy podyktowana była potrzebą podjęcia decyzji i uchwał związanych z ogłoszeniem przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK” .
  Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , niektórzy sołtysi.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli 100 % ustawowego składu Rady wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Jolantę Żaczek, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono.
  Proponowany porządek obrad przegłosowano ( za- 15/15 ) i przedstawiał się następująco:
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Pytania , wnioski, postulaty.
  5. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  6. Podjęcie uchwały :
  a) dotycząca zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

  b) dotycząca zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
  7. Zamknięcie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Pytania , wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - prosił o wycięcie krzewu rosnącego przy wyjeździe z urzędu ponieważ zasłania widoczność.
  Radny Wisowaty - prosił o informację jak będzie z odbiorem śmieci za czerwiec , kiedy Pan Pogorzelski odbierze kosze ze śmieciami, czy jeszcze w czerwcu czy w lipcu.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że dokładnie zorientuje się. Ustawa zaczyna funkcjonować od 1 lipca br. Uważam, że w czerwcu trzeba dokonać zmiany terminów i w końcu czerwca odebrać śmieci.
  Powodem zwołania dzisiejszej sesji było ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku z czym mogą pojawić się pytania dotyczące zapisów regulaminu. Druga sprawa to pismo od Wojewody, w którym prosi o zmianę pewnych zapisów regulaminu.
  Chcielibyśmy aby jeszcze w maju podpisać umowę. Przetarg obejmuje okres dwu lat tj. od 1 lipca 2013r. do 1 lipca 2015r.
  Radna Molendowska-Cieloch - zwróciła uwagę, że w podjętej uchwale jest napisane, że śmieci będą odbierane co najmniej raz na 2 miesiące i mieszkańcy pytają czy będzie to raz na miesiąc czy raz na dwa miesiące.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że raz na miesiąc.
  Pan Wójt podał informacyjnie kilka danych dotyczących złożonych deklaracji śmieciowych. I tak:
  Deklarację dotychczas złożyło 1200 podmiotów , natomiast 129 podmiotów nie złożyło deklaracji.
  Do wszystkich 129 podmiotów wystosowaliśmy ponaglenia i kilkudniowy czas na złożenie deklaracji.
  Po zliczeniu zadeklarowanych wpłat za śmieci, daje to ogólna kwotę wpływów w wysokości 18 113,50 zł/m-c.
  Następnie Wójt Gminy wyjaśnił czego dotyczą zmiany zaproponowanych dziś uchwał. Zmiany dotyczą dostosowania zapisów uchwały do wymogów ustawy, zgodnie z pismem Wojewody.
  Radna Żaczek - zapytała po czyjej stronie będzie usuwanie dzikich wysypisk śmieci, na co Wójt Gminy odpowiedział, że usuwanie dzikich wysypisk śmieci będzie po stronie gminy i również z opłat od mieszkańców.
  Radny Wykrota - zapytał czy może zmienić deklarację na śmieci niesegregowane, na co Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak.
  Radny Wisowaty - zapytał odnośnie mycia plastiku czy to prawda , że nie trzeba myć.
  Wójt Gminy - tak, nie możemy tego ludziom narzucać.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - prosił o posprzątanie piachu po zimie z drogi Zalezianka, bo może doprowadzić do kolizji.
  Wójt Gminy - jest to sprawa Powiatu i nie wiem czy jest stać Powiat na sprzątanie dróg.

  Radny Dąbek - prosił o kruszywo na drogi oraz poruszył kwestię codziennych niedoborów wody na Zajamniu.
  Wójt Gminy - jeśli chodzi o kruszywo to zostanie ono wywiezione ale na razie kosimy rowy a mamy tylko 4 pracowników.
  W sprawie niedoborów wody zaprosimy Kierownika ZGK na posiedzenie i zażądamy odpowiedzi, a wcześniej postaram się rozmawiać z kierownikiem aby uzyskać jakąś informację w tej sprawie.
  Zlecone zostało wykonanie map do celów projektowych 3 odcinków wodociągów , dla których w najbliższej przyszłości chcemy zrobić projekty.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zapytał kto będzie sprzątał śmieci z przystanków.
  Wójt Gminy - do sprzątania z przystanków jest zobowiązana gmina i będziemy je sprzątać. Dziś podpisałem pismo o cofnięcie zatrzymywań dla tych przewoźników, którzy nie płacą opłat , z terminem 7 dni na uregulowanie zaległości. Pieniądze z opłat za zatrzymywanie na przystankach od wszystkich przewoźników, będą przeznaczone na utrzymanie i sprzątanie przystanków.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - prosił o posprzątanie śmieci przy starodrożu E-7 przed mostem.
  Wójt Gminy - jest to temat bardzo drażliwy bo dotyczy wielu takich miejsc w naszej gminie, a nie ma kto tego robić. Mam pewną myśl i propozycję . W naszej gminie jest wiele osób ubogich, którzy otrzymują zasiłki z pomocy społecznej. Będziemy je przyznawać w zamian za odpracowanie kilku godzin na rzecz gminy.
  Radna Żaczek - zapytała kiedy będzie ogłaszany przetarg na reorganizację drogi E-7.
  Co się dzieje z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Wójt Gminy - w tym wypadku nie musimy ogłaszać przetargu bo wystarczą tylko zapytania ofertowe , mamy już dwie oferty i w tym roku będzie to zrobione.
  Jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego gminy, jest mały problem ponieważ Sejmik Marszałka nie uzgodnił nam Studium ze względu na uchybienia, które będziemy musieli poprawić. Inne instytucje wydały opinię pozytywną. Natomiast na tereny Osieczna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Pana Kwiatkowskiego, jest wymagany raport oddziaływania na środowisko.
  Radny Wisowaty - czy punktem selektywnej zbiórki odpadów będzie się zajmowała gmina czy ten kto wygra przetarg.
  Pan Wójt - odpowiedział, że punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie prowadziła gmina, nie określaliśmy jeszcze miejsca lokalizacji tego punktu. Kosze na śmieci na przystanki będą zakupione nowe .
  Radna Molendowska-Cieloch - poruszyła problem przeniesienia przystanku na Występie do nowej drogi Występa-Barcza.
  Wójt Gminy - poinformował, że przystanek będzie usytuowany na drodze powiatowej przed wiaduktem od strony starodroża, natomiast na Starej Występie będzie tylko słupek dla mieszkańców wsiadających lub wysiadających.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 6 a)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały .
  Pytań nie zgłoszono.
  Uchwała Nr XXIX/208/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.05.2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-15/15 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 6 b)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały .
  Pytań nie zgłoszono.
  Uchwała Nr XXIX/209/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.05.2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-15/15 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 7
  Posiedzenie Rady Gminy zwołane na wniosek Wójta Gminy dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany .
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne
  XXIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jolanta Żaczek  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1138
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 991 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna