A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXX/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 26 czerwca 2013r.


  Protokół Nr XXX/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 26 czerwca 2013r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00

  Ad. 1
  Dnia 26 czerwca 2013 roku odbyło się kolejne XXX w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Tomasz Michta, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda, Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska, mieszkaniec gminy właściciel zajazdu „Echa Leśne” w Występie p. Jerzy Wydrych, niektórzy sołtysi Gminy Łączna.

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecny radny Jarosław Kątny - usprawiedliwiony.
  Radny Litwiński spóźnił się kilka minut, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło już 14 radnych.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Annę Chudzik , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
  w p. 7 zajęcie stanowiska w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie. Chodzi o oświetlenie drogi S 7 , temat rozwinę dokładnie za chwilę w sprawozdaniu. Dalsze punkty ulegną przesunięciu.
  Wniosek Wójta Gminy przegłosowano i przyjęto jednogłośnie (za- 13radnych/13 obecnych)
  Porządek obrad z uwzględnieniem zmiany, został przyjęty jednogłośnie (za- 13 radnych /13 obecnych) i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi na Wójta Gminy Łączna
  7. Stanowisko w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie.
  8. Pytania, wnioski, postulaty
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013
  pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  b) przejęcia długu z tytułu pożyczki udzielonej Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
  d) zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  f) zaciągnięcia kredytu
  g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2012
  h) nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka Gmina Łączna
  11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z
  wykonania budżetu Gminy Łączna za 2012 rok ;
  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy Łączna za 2012 rok wraz z uzasadnieniem;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
  Rewizyjnej;
  e) dyskusja
  f) podjęcie uchwały.
  12. Przyjęcie protokołów z sesji;
  - z dnia 29 kwietnia 2013r.
  - z dnia 20 maja 2013r.
  13. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30 kwietnia 2013r.
  do dnia 26 czerwca 2013r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)

  I tak: I. Uczestniczyłem :
  9 maja - w konferencji w sprawie bezpieczeństwa w powiecie skarżyskim, zorganizowanej w naszej sali konferencyjnej przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. z udziałem Policji, Straży Miejskiej i mieszkańców Gminy Łączna,
  15 maja – w kolejnym posiedzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie poświęconym zmianom w budżecie Związku,
  16 maja - w szkoleniu obronnym Wójtów zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody,
  - w spotkaniu z jubilatem w Pensjonacie „Liliowy Dwór” w Łącznej , w rocznicę jego 100-nych urodzin,
  - w spotkaniu z mieszkańcami Gminy obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego zorganizowanym w Zespole Szkół w Łącznej,
  20 maja – w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Łącznej zdominowanej zagadnieniami dotyczącymi wdrażania znowelizowanej „ustawy śmieciowej”,
  23 maja – w konwencie Wójtów zorganizowanym w Korytnicy,
  3 czerwca – w spotkaniu z Dzielnicowym i Kierownik GOPS Łączna w sprawie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
  4 czerwca – w Urzędzie Gminy Zagnańsk dot. wspólnych działań i stanowiska w sprawie kosztów oświetlenia dróg ekspresowych przebiegających przez ościenne Gminy,
  Pan Wójt odczytał stanowisko gmin regionu świętokrzyskiego w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie.
  Stanowisko radni otrzymali do wglądu i stanowi załącznik do nin. protokołu.
  Stanowisko zawiera wniosek Rady Gminy o jak najszybsze skierowanie do prac parlamentarnych uregulowań w kwestii zwolnienia gmin z obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg ponadlokalnych o brzmieniu zgodnym z postulatami samorządowymi Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
  Stanowisko skierowane zostało do Posłów RP, do Prezesa Rady Ministrów RP, do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  Stanowisko tej treści przyjęte zostanie również przez inne gminy regionu świętokrzyskiego i skierowane do w/w podmiotów.
  Kończąc Pan Wójt poprosił o przegłosowanie treści stanowiska w dowolnym momencie obrad po czym kontynuował dalej sprawozdanie.
  5 czerwca – uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie,
  6 czerwca – w konferencji środowiskowej „Zielono mi” w Kielcach,
  7 czerwca – w spotkaniu z przedstawicielami firmy Pogorzelski dot. terminów i rozliczenia ostatnich dni świadczenia usług wśród mieszkańców naszej Gminy,
  10 czerwca – w uroczystych obchodach rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Goździe,
  11 czerwca – w gali z okazji XX- lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,


  14 czerwca – w uroczystych obchodach rocznicy pacyfikacji Klonowa i Wzdołu,
  - w posiedzeniu komisji konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Łącznej. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, z których jedną komisja z przyczyn formalnych odrzuciła, a z pozostałych dwóch – na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej przegłosowała p. Macieja Mądzika, dotychczasowego dyrektora Zespołu,
  20 czerwca – w spotkaniu z p.o. Kierownika ZGK p. T. Michtą w sprawie remontu na ujęciu wody w Klonowie.

  W dniu 29 maja br. wypowiedziałem umowę o pracę dotychczasowemu Kierownikowi ZGK w Łącznej p. Grzegorzowi Giza. W uzasadnieniu mojej decyzji podałem naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegającym na nieobecności w pracy bez zgody Pracodawcy i nieusprawiedliwieniu tych nieobecności oraz brak jakichkolwiek oznak poprawy w jakości zarządzania podległą jednostką.
  Od 5 czerwca br. pełniącym obowiązki Kierownika Zakładu na okres 3 miesięcy jest p. Tomasz Michta.
  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,
  - w sprawie zmian w składzie stałej Komisji przetargowej ,
  - w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.
  - w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej,
  - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej,
  - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Występa w Gminie Łączna.

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK „dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert wg. kryteriów zawartych w SIWZ. Przetarg wygrała firma :
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-KWIAT” Sp. z o.o.,
  Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
  za kwotę 411 663,20 zł .

  Ponadto:
  Pragnę Państwa poinformować i zdementować informacje dotyczące jakoby likwidacji przez Gminę kursów linii autobusowej 202.
  Nie jest i nigdy nie było moim zamiarem utrudnianie warunków kursowania przez gminę Łączna jakimkolwiek przewoźnikom publicznym czy prywatnym.
  Wprowadzona uchwałą przez Radę Gminy Łączna stawka za korzystanie z przystanków przy drogach gminnych przez chwile była kartą przetargową dla niektórych przewoźników.
  Aktualnie wszyscy przewoźnicy podpisali umowy na korzystanie z naszych przystanków i kursy odbywają się regularnie tak jak to miało miejsce przed wejściem w życie postanowień nin. uchwały.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, uzupełnił sprawozdanie o kilka informacji.

  1/ Wczoraj otrzymałem pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy drogi dojazdowej Występa-Barcza z informacją, że dnia 28 czerwca br. nastąpi oddanie do ruchu tej drogi.

  2/ Odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla 3 obrębów.
  Urząd Gminy wystąpił do szeregu instytucji o zaopiniowanie. Na 23 instytucje opiniujące wpłynęły 4 opinie negatywne. Po dostarczeniu uzgodnień, w najlepszej sytuacji na początku sierpnia może nastąpić ponowne wyłożenie planu do wglądu.

  3/ Do Urzędu Gminy wpłynęła skarga mieszkanki gminy na bezczynność Urzędu Gminy.
  Dnia 3 czerwca 2013r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach , kierującego skargę mieszkanki gminy na bezczynność Wójta Gminy w sprawie wylewania ścieków przez sąsiada na jej działkę, do rozpoznania Radzie Gminy.
  Wójt Gminy przedstawił radnym kompletną dokumentację w tej sprawie i udzielił szczegółowego obszernego wyjaśnienia, które stanowi załącznik do protokołu.
  Wyjaśnienie Wójta Gminy wykazało, że skarga w piśmie na bezczynność Urzędu Gminy nie ma potwierdzenia w prawdzie. Jest to typowy konflikt sąsiedzki, w który jako gmina nie bardzo możemy ingerować.

  4/ Wójt Gminy poinformował i zdementował pogłoski, że gmina chce likwidować kursy MPK linii nr 202. Nigdy nie było zamiarem moim likwidowanie lub jakiekolwiek utrudnianie przewoźnikom komunikacji publicznej. Problem wynikł z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej, o których zdecydowała uchwałą Rada Gminy ale obecnie już wszyscy przewoźnicy podpisali umowy na te opłaty.
  Linia 202 jest linią komercyjną, dlatego nie może być przez gminę dofinansowywana. Niepotrzebne jest wprowadzanie ludzi w błąd.

  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.


  Ad. 6
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi na Wójta Gminy Łączna
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz poinformował, że sprawa skargi wstępnie była poruszona na połączonym posiedzeniu komisji rady gminy dnia 24 czerwca br.
  Dziś Wójt Gminy udzielił szczegółowych wyjaśnień przedstawiając jednocześnie Radzie Gminy kompletną dokumentację sprawy sprzed kilku lat.
  Wobec tego proszę o dyskusję na ten temat.
  Żadnych głosów w sprawie skargi ze strony Rady Gminy nie zgłoszono dlatego
  Wójt Gminy zaproponował.

  Ponieważ na każde pismo musi być udzielona odpowiedź, proponował aby wystosować pismo mówiące o tym, że po sprawdzeniu dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy stwierdzono, że uwagi skarżącej zawarte w piśmie nie mają potwierdzenia w prawdzie. Nie potwierdził się również fakt bezczynności Urzędu Gminy, wobec czego skargę uznaje się za bezzasadną.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy ktoś z radnych ma inne zdanie. Ponieważ innych głosów nie było przeprowadził głosowanie , kto jest za uznaniem skargi za bezzasadną.
  Za wnioskiem głosowali wszyscy obecni radni (za- 14/14 obecnych).

  Ad. 7
  Stanowisko w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że sprawę przedstawił Wójt Gminy w sprawozdaniu, wobec tego proszę o dyskusję.
  Radny Wisowaty - zabrał głos mówiąc, że na ten temat dyskusja była już nie raz i jesteśmy tym oburzeni. Uważamy, że koszty oświetlenia zjazdów i MOP-ów powinna płacić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a nie gminy, dlatego wystosowanie tej treści pisma jest jak najbardziej słuszne.
  Radny Wykrota - dodał, że nasza gmina robi oszczędności na swoich drogach poprzez wyłączenia i okazuje się, że z tych oszczędności musimy zapłacić koszty oświetlenia drogi krajowej, która służy tylko niektórym naszym mieszkańcom.
  Wójt Gminy - to jest tylko stanowisko Rady Gminy, jakie przyjmą również inne samorządy regionu świętokrzyskiego.
  Radny Nyga - przypomniał, że dawniej była subwencja z budżetu państwa na oświetlenia, obecnie została ona włączona w subwencję ogólną.
  Wójt Gminy - potwierdził zdanie radnego, faktycznie tak było do 2004 roku, kiedy to ustawa określała, że opłatę za oświetlenia dróg ponosi zarządca drogi. W 2004 roku zapadła decyzja o zwiększeniu o 5 % udziału w podatkach z budżetu państwa, co miało rekompensować koszty oświetlenia wszystkich dróg przebiegających przez teren gminy. Okazało się jednak, że 5 % wzrostu udziału w podatkach nie pokrywa zwiększonych wydatków nakładanych na gminy. Skarbnicy wielu gmin pracowali nad zadaniem jak wykazać, że wpływy z subwencji nie pokrywają kosztów oświetleń. Niestety do tej pory żaden samorząd nie zdołał przygotować takiej informacji, dlatego warto drążyć ten temat.
  Jak będzie potrzeba samorządowcy zorganizują pikietę.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie wniosku , że Rada Gminy popiera wystosowanie stanowiska w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie, o treści odczytanej w sprawozdaniu Wójta Gminy.
  Wniosek przeszedł jednogłośnie ( za- 14 radnych/14 obecnych).
  Stanowisko jest załącznikiem do niniejszego protokołu.


  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Przewodniczący Rady - oddał głos jako pierwszemu mieszkańcowi p. Jerzemu Wydrychowi.
  Pan Jerzy Wydrych - przypomniał, że działalność prowadzi od 1991r. Nazwa „Echa Leśne” pochodzi z noweli Stefana Żeromskiego, która opisuje to miejsce.
  Nasi przodkowie postawili w miejscowości Występa przy drodze krzyż i głaz z napisem „Powstańcowi 1863r. Bohaterowi „Ech Leśnych” St. Żeromskiego Obywatele Wolnej Polski”. Ja w jakimś stopniu czuję się odpowiedzialny aby to miejsce czcić i honorować.
  W tym roku przypada 150 rocznica Powstania Styczniowego, dlatego uważam, że należałoby tę rocznicę dodatkowo upamiętnić. Postanowiłem więc zamówić u artysty rzeźbę Orzeł Świętokrzyski i postawić ją między krzyżem a głazem. Koszty wykonania rzeźby i postawienia pokrywam we własnym zakresie. Proszę Wójta Gminy i Radę Gminy o wydanie pozwolenia na postawienie rzeźby. Nadmieniam, że na mojej posesji stoi już tablica upamiętniająca ofiary Smoleńska i pomnik Papieża. Proszę o wydanie opinii i poparcie mojego zamiaru.
  Przewodniczący Rady - zapytał do kogo należy teren na którym ma stanąć rzeźba.
  Pan Wydrych - odpowiedział, że tego nie wie.
  Wójt Gminy - wczoraj pracownicy Urzędu Gminy rozeznawali czyja to jest działka. Z map wynika, że nie jest to w pasie drogowym tylko na działce prywatnej.
  Moje stanowisko i Rady Gminy chyba też , jest takie aby rzeźba tam stanęła.
  Z doświadczenia wiem, że do pomnika powstańca , który miał stanąć przy Zespole Szkół w Łącznej Urząd Wojewódzki miał wiele uwag. Proszę Radce Prawnego aby wyjaśnił zasady postępowania w przypadku budowy pomnika.
  Radca prawny p. Wacław Iwanczatik - wyjaśnił. Rada Gminy powinna wydać opinię dla Pana Wydrycha, że popiera jego inicjatywę. Pan Wydrych następnie składa wniosek do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach z uzasadnieniem i projektem. Jakie decyzje podejmie Wojewódzki Komitet tego nie wiemy.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - wobec tego zapytał czy Rada Gminy popiera inicjatywę postawienia rzeźby na Występie przez Pana Wydrycha i poprosił o przegłosowanie .
  Wszyscy obecni radni poparli inicjatywę (za- 14 / 14 radnych).

  Przewodniczący Rady - poprosił o dalsze pytania lub wnioski.
  Radny Nyga zgłosił trzy wnioski:
  1/ prosił o poprawienie chodnika i bariery w Goździe na wprost działki gminnej
  2/ pytał czy nie byłoby możliwości aby linia MPK nr 202 kursowała przez Jęgrzną i Gózd.
  3/ pytał czyje będzie starodroże E-7 obecnie po oddaniu drogi Wystepa-Barcza.
  Wójt Gminy - odpowiedział radnemu.
  1/ w sprawie poprawienia chodnika w Goździe, chodnik będzie naprawiony firma dostała już zlecenie, myślę, że w najbliższym czasie będzie to naprawione.
  2/ droga dojazdowa Występa –Barcza ma być oddana dnia 28 czerwca 2013r. , o rentowności kursów decydują przewoźnicy i są to sprawy które wymagają rozeznania i trwają w czasie. Jeśli będzie trzeba usytuować przystanki to zajmiemy się tym tematem.
  3/ w sprawie statusu starodroża E-7 nie my o tym decydujemy. Wystąpimy pisemnie o zmianę statusu drogi do Marszałka, po otwarciu dojazdówki.
  Radny Litwiński - jak wygląda sprawa śmieci na ten moment, jak z workami, bo nic nie wiemy.
  Wójt Gminy - mieszkańcy stopniowo otrzymują worki i harmonogramy, kto jeszcze nie otrzymał, otrzyma worki w najbliższych dniach.
  Radna Żaczek - odniosła się do częstotliwości odbioru śmieci. Odbieranie plastiku co 2 miesiące to jest zbyt rzadko w lato. Uważam, że powinno być przynajmniej raz w miesiącu bo płacimy co miesiąc. Może to spowodować rezygnację ludzi z segregowania śmieci na rzecz niesegregowanych a przecież nie o to chodzi.
  Radna Molendowska-Cieloch - dodała, że podobnie będzie z popiołem w harmonogramie jest odbiór po sezonie grzewczym a popiół będzie przez cały rok bo ludzie palą przez cały rok.
  Wójt Gminy - będziemy rozmawiać co do częstotliwości odbioru plastiku ale popiół prawdopodobnie tak zostanie. Proszę pamiętać, że to co zostało zapisane w regulaminie przekłada się w prosty sposób na cenę.
  Radny Wykrota - zapytał czy jest grupa robót i co robią, bo prosiłem o wykoszenie ścieżki do wiaduktu.
  Radna Chudzik - w Klonowie mamy już worki , mamy harmonogramy a kiedy dostaniemy kody kreskowe.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że do dnia 8 lipca kody kreskowe będą na pewno.
  Radny Dąbek - zapytał dlaczego lekceważy Pan Wójt remont drogi na Zajamniu. Na odcinku od mostu pod górkę żaden remont nie był robiony od zimy. Uważam, że jest to opieszałość Urzędu Gminy lub brak chęci.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że nie lekceważy tej drogi ale ma pewną propozycję.
  W przyszłym roku abyśmy zrezygnowali z jakiejś inwestycji, zakupili sprzęt dla ZGK, zatrudnili dwóch pracowników i wtedy będziemy cały rok prowadzić remonty dróg. Na Zajamniu część robót była już wykonana, kolejne prace będą wykonywane, kruszywo jest ale przecież mamy nie tylko drogę na Zajamniu. Pełniący Obowiązki Kierownika ZGK wie o tym. Ukształtowanie terenu mamy jakie mamy, warunki atmosferyczne w tym ulewne burze, niszczą drogi. Mamy jedną koparkę i określoną ilość osób. Jest na sali obrad obecny Kierownik ZGK , proszę aby się wypowiedział, kiedy są zaplanowane prace na tej drodze. Nie banalizuję sprawy, nie lekceważę ale wynika to z pewnych uwarunkowań.
  Chciałbym aby Radny był świadkiem na sprawie w sądzie z byłym Kierownikiem ZGK i to powiedział, na co radny Dąbek odpowiedział, że chętnie pójdzie.
  Pełniący Obowiązki Kierownika ZGK p. Tomasz Michta - obiecał radnemu , że remont drogi Zajamnie będzie wykonany w przyszłym tygodniu.
  Sołtys Zagórza p. Piec - prosił o podjęcie kroków w sprawie działalności „Bukowej Góry” ponieważ hałas i zapylenie związane z działalnością Zakładu jest tak duże , że na Zagórzu nie da się mieszkać, całą noc mieszkańcy nie śpią. Druga sprawa to wycinka drzew koło Zakładu a przecież drzewa są najlepszą ochroną przed hałasem i zapyleniem. W tej sprawie chciałbym jak najszybciej spotkać się z Komisją Ochrony Środowiska.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zorganizuje posiedzenie komisji z udziałem Dyrekcji „Bukowej Góry” .
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła o wykoszenie rowu Występa-Gózd oraz o przeniesienie przystanku.
  Radna Żaczek - prosiła o wykoszenie rowów i poboczy wzdłuż drogi E-7, koło przystanków i na krzyżówce nad firmą Pana Miernika.
  Wójt Gminy - udzielił negatywnej odpowiedzi, że rowy i pobocza wzdłuż E-7 powinni kosić i utrzymywać właściciele posesji. Wystąpimy do pana Miernika z prośbą o wykoszenie rowu. Niektóre rzeczy przy drogach gminnych będą zrobione ale nie wszystko . Przystanki możemy wykosić ale wzdłuż drogi E-7 nie będziemy kosić.

  Radny Wisowaty - na każdej sesji mamy wiele uwag do dróg powiatowych, dobrze byłoby aby terminy sesji w powiecie i w naszej gminie nie pokrywały się bo wtedy przedstawiciele powiatu nie przyjadą do nas. Poza tym dlaczego nasi radni powiatowi nie przychodzą na sesję, myśmy ich wybrali i chcielibyśmy aby wnioski dotyczące dróg powiatowych przekazywali władzom Powiatu.
  Sołtys Zagórza p. Piec - otrzymaliśmy worki, ale wśród nich nie ma worka na odpady higieniczne, na co Wójt Gminy odpowiedział, że tymczasem na te odpady jak również na inne odpady niesegregowane jest czarny worek.
  Pan Sołtys dalej kontynuował, że dwa tygodnie temu zgłaszał do gminy o opróżnianie pojemników typu igloo i do dziś nie są opróżnione.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że z tego co wie pracownik Urzędu zajął się tym, wysłał pismo do firmy, a kiedy zostaną opróżnione pojemniki tego nie wiem.
  Innych pytań nie zgłoszono .
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.


  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013
  pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono. Uchwałę przegłosowano.
  Uchwała Nr XXX/210/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia długu z tytułu pożyczki udzielonej Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Radny Nyga - zapytał o ile zwiększy się dług zadłużenia
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odpowiedziała, że dług zwiększy się o 348 618 zł w sumie dług planowany na koniec roku 2013 będzie ok. 50 %.
  Innych uwag nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXX/211/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
  Projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji. Pytań nie zgłoszono
  wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXX/212/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok.
  Projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji. Pytań nie zgłoszono
  wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXX/213/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  Projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji. Pytań nie zgłoszono
  wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXX/214/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji. Pytań nie zgłoszono
  wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXX/215/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -2 /14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2012
  Projekt uchwały wraz z załącznikami przedstawiła Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska po czym poprosiła o pytania.
  Radny Januchta - jako członek Komisji Rewizyjnej poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uzyskaliśmy informację, że budynek świetlicy nie jest ubezpieczony.
  Wójt Gminy - obecnie jesteśmy w trakcie prac związanych z kompletowaniem dokumentów, jeśli dokumenty będą kompletne wtedy budynek ubezpieczymy. Prawdopodobnie będzie to na dniach.
  Innych uwag nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXX/216/2013
  Rady Gminy Łącznej z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka Gmina Łączna.
  Projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji. Pytań nie zgłoszono
  wobec tego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXX/217/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11
  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2012 rok ;
  Opinia została odczytana przez Skarbnika Gminy p. Alicję Miernik na połączonym posiedzeniu komisji, dlatego radni nie życzyli sobie ponownego czytania na posiedzeniu Rady Gminy. Opinia RIO była pozytywna.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania .
  Pytań nie zgłoszono.
  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  Informacja została przekazana przez Skarbnika Gminy na połączonym posiedzeniu komisji. Pytań nie zgłoszono.
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium .
  Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łączna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2012r. wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Wisowaty.
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  Opinię odczytał Przewodniczący Rady Stanisław Starz. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej była pozytywna. (zał. do protokołu)
  e) dyskusja
  Żadnych głosów do dyskusji nie zgłoszono.
  f) podjęcie uchwały.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XXX/218/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 26.06.2013r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował za zaufanie pomimo, że z różnych powodów nie wszystko zaplanowane zostało zrealizowane. Czekają nas jeszcze poważne inwestycje związane np. z realizacją kanalizacji sanitarnej czy kolejnych inwestycji drogowych. Mimo wszelkich problemów będziemy się starać realizować kolejne inwestycje. Dziękuję radnym za konstruktywizm, za bardzo mądre podejście oraz za zaufanie.

  Ad. 12
  Przyjęcie protokołów z sesji;
  - z dnia 29 kwietnia 2013r.
  Uwag do protokołu nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXVIII/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14/14)
  - z dnia 20 maja 2013r.
  Uwag do protokołu nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXIX/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 maja 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14/14)

  Ad. 13
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany .
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął XXX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Anna Chudzik


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1138
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 1274 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna