A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXI/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 20 sierpnia 2013r.


  Protokół Nr XXXI/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 20 sierpnia 2013r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00

  Ad. 1
  Dnia 20 sierpnia 2013 roku odbyło się kolejne XXXI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur, niektórzy sołtysi Gminy Łączna w tym nowy sołtys sołectwa Występa p. Grzegorz Bracha.

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecny radny Łukasz Dąbek - usprawiedliwiony, radna Anna Chudzik spóźniła się kilkanaście minut, dlatego w dalszej części obrad obecnych było 14 radnych.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Teresę Czerwińską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektów dwóch uchwał tj;
  - w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna” w punkcie 9 h)
  - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP” w punkcie 9 i).
  Obie uchwały zostały przedstawione na wczorajszym posiedzeniu komisji.
  Innych zmian porządku obrad nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski Wójta Gminy.
  Za wprowadzeniem projektu uchwały w punkcie 9 h) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna” - głosowało 12 radnych/13 obecnych
  Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn.
  „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP” - głosowało 13 radnych /13 .
  Przewodniczący Rady - następnie poprosił o przegłosowanie porządku obrad w całości po zmianach.
  Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (za- 13 radnych /13 obecnych) i przedstawiał się następująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie komunalizacji nieruchomości Gminy Łączna.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK)
  b) Zmiany uchwały nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka, Gmina Łączna
  c) Zmian „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”
  d) Poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  e) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  f) zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022.
  h) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna”
  i) upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”
  10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r.
  11. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 26 czerwca 2013r.
  do dnia 20 sierpnia 2013r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  27 czerwca - w kolejnym posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie.
  - w uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczniów Gimnazjum w Łącznej
  1 lipca – w odbiorze I etapu budowy kotłowni Zespołu Szkół w Łącznej,
  3 lipca - w spotkaniu z sołtysami naszej Gminy w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  11 lipca – w rozprawie sądowej z byłym kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej,
  12 lipca – w negocjacjach w ŚBRR w Kielcach dot. projektów : wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych w Łącznej i w Goździe. Projekt rusza we wrześniu br. na łączną kwotę 570 tys. zł i rozpisany jest na dwa lata. Korzyści z projektu to lepsze wyniki nauczania oraz zwiększenie dochodów naszego budżetu , co poprawia nasze wskaźniki.
  30 lipca – w podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle,
  6 sierpnia – w spotkaniu z Panem Marszałkiem Jarubasem i z Panią Ireną Sochacką w ŚBRR w Kielcach, w sprawie możliwości skorzystania z dofinansowania na modernizację naszej oczyszczalni ścieków. Kwota o jakiej była mowa to 500-600 tys. zł.
  9 sierpnia – we wręczeniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie jednej pary z Jęgrznej,
  18 sierpnia - w spotkaniu z mieszkańcami Występy, na którym wybrano nowego sołtysa Występy, a dyskusja dotyczyła m.in. chodnika przy drodze Występa-Barcza, lokalizacji przystanków autobusowych, oraz budowy drogi powiatowej Występa. Na spotkaniu powiedziałem, że w budżecie przyszłego roku będziemy się starać zaplanować pieniądze na partycypację w kosztach budowy tej drogi, ponieważ w związku z oddaniem drogi dojazdowej Występa-Barcza, ruch na drodze powiatowej jest wzmożony bo korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Występy ale też Gozdu, Jęgrznej, Klonowa Belna, Zalezianki. Droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Poruszona została także kwestia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz dzieci, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 218 500,00 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.
  Jednocześnie, w dniu 14 sierpnia br. Gmina ogłosiła przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,
  - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
  o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  - w sprawie organizacji stałego dyżuru,
  - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informacje;
  W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace przy zmianie organizacji ruchu na starodrożu E-7.

  W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.
  W dniach od 2 września do 14 października 2013r. będzie wyłożony do publicznego wglądu plan zagospodarowania przestrzennego trzech obrębów tj. Łączna, Czerwona Górka i Klonów oraz Studium całej gminy. Na dzień 11 września br. zaplanowana jest publiczna dyskusja na powyższe tematy. Studium jest dokumentem szerszym nadającym perspektywiczne kierunki rozwoju gminy i studium wprowadza pewne zmiany dlatego dobrze byłoby aby mieszkańcy zapoznali się z tymi dokumentami. Około końca listopada powinny być przygotowane uchwały do uchwalenia w sprawie studium i planu zagospodarowania przestrzennego trzech obrębów.

  Odnośnie zanieczyszczenia wody , otrzymaliśmy wyniki z Sanepidu próbek pobranej wody . Badanie nie wykazało żadnych zanieczyszczeń biologicznych czyli pod względem mikrobiologicznym woda jest czysta . Czekamy jeszcze na dalsze wyniki z Policji, o których również poinformujemy. Ostatnią całą noc pracowali pracownicy ZGK przy zbiorniku wody, zbiornik został zupełnie opróżniony, dezynfekowany, wypłukany i ponownie napełniony czysta wodą. Woda w kranach jest i można z niej korzystać do celów bytowych natomiast nie można używać do celów spożywczych. Woda do celów spożywczych będzie dowożona beczkowozami.

  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i poprosił o pytania odnośnie wody.
  Radny Nyga - uważał, że mieszkańcy zbyt późno dowiedzieli się , że woda nie nadaje się do spożycia, bo po południu a przecież Pan Wójt wiedział już przed południem w godz. 9- 10, dlaczego tak późno.
  Wójt Gminy - wyjaśnił. O godz. 9 rano dostałem telefon od pracowników ZGK o zaistniałej sytuacji . Nie mamy możliwości indywidualnego powiadamiania mieszkańców. Sołtysi zostali poinformowani telefonicznie. O godz. 12,30 wyjeżdżałem z ujęcia wody i widziałem ogłoszenia w różnych miejscach, które już wisiały na żółtych kartkach.
  Nie ma systemu, który działa natychmiast.
  Ad. 6
  Informacja Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie komunalizacji nieruchomości Gminy Łączna.
  Radny Mirosław Nyga jako Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Łączna przedstawił Radzie Gminy projekt sporządzonego spisu i kartę inwentaryzacyjną komunalizowanego mienia.
  Nieruchomość obejmuje 1 działkę ewidencyjną oznaczoną nr 393/8 o powierzchni 0,1256 ha, położoną w miejscowości Kamionki, obręb geodezyjny Czerwona Górka, Gmina Łączna. Na nieruchomości znajduje się budynek w którym mieści się biblioteka, ujęta jest na karcie inwentaryzacyjnej Nr 75.
  Całość materiałów inwentaryzacyjnych wyłożona zostanie do wglądu osób zainteresowanych na okres 30 dni w Urzędzie Gminy łączna.
  Informacja o wyłożeniu wymienionych dokumentów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna oraz na tablicach sołeckich a także na stronie internetowej Urzędu.
  Przewodniczący Komisji udostępnił dokumenty dla radnych do wglądu i poprosił o pytania.
  Wójt Gminy - uzupełnił informację. Chodzi o to, że chcemy zrealizować przy istniejącym w budynku biblioteki przedszkolu, projekt na plac zabaw dla dzieci. Żeby zlokalizować plac zabaw trzeba być właścicielem działki, stąd pilna potrzeba komunalizacji działki.
  Żadnych uwag ani pytań nie zgłoszono.
  Rada Gminy Łączna pozytywnie – bez uwag i zastrzeżeń zaopiniowała projekt dalszej komunalizacji mienia gminnego, obejmującego nieruchomości o pow. 0,1256 ha położone na terenie Gminy Łączna w miejscowości Kamionki , obręb Czerwona Górka.


  Ad. 7 i 8
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Radny Litwiński - odnośnie zmiany organizacji ruchu na starodrożu E-7 zapytał, co będzie z wysepkami bo znaki zostały pousuwane a wysepki pozostały i są mało widoczne szczególnie w nocy , może to stwarzać zagrożenie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - głównym celem zmiany organizacji ruchu na starodrożu E-7 była likwidacja podwójnej linii ciągłej bo Policja nakłada mandaty. Wysepki bezpieczeństwa, które były potrzebne jak droga ta była drogą krajową pozostały. Zarząd województwa nie jest zainteresowany ta drogą ale nadal będziemy czynić starania. Trwają rozmowy na temat przejęcia tej drogi. Droga ta spadła na barki gminy, choć spełnia standardy drogi powiatowej. Możemy usunąć wysepki ale to będzie kosztować. Przebudowany został i poszerzony zakręt z E-7 w kierunku Zalezianki .
  Radny Kątny - proponował aby wysepki pomalować farbą fluoroscencyjną po to aby były widoczne.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że jeśli przedłużać się będą rozmowy na temat przejęcia drogi E-7 to pomalujemy wysepki.
  Radny Nyga - zapytał czy na spotkaniu w Występie Pan Wójt obiecał, że będzie budowana cała droga.
  Wójt Gminy - stanowczo odpowiedział, że jest to nieprawda.
  Radna Molendowska-Cieloch - która była na spotkaniu poparła Wójta Gminy, że jest to nieprawda i są to bajki. Jest projekt na pół drogi i o tym się mówi.


  Radny Nyga - powiedział, że Wójt Gminy pełni obowiązki Kierownika ZGK , mam nadzieję, że nie bierze Pan podwójnej pensji.
  Dalej mówił, że Wójt Gminy oszczędza grosze a wyda tysiące w przypadku przegranej sprawy z Kierownikiem ZGK.
  Wójt Gminy - wyjaśnił aby nie było wątpliwości. Nie pobieram dodatkowego wynagrodzenia. Moje działania idą w tym kierunku aby nie narażać na koszty budżetu gminy, bo postawa sądu wskazywała na to, że sprawa może ciągnąć się dość długo.
  Pan Giza nie świadcząc pracy pobierałby pieniądze i chcąc tego uniknąć dlatego tak postąpiłem. Kierownik Giza został przywrócony do pracy ale nie świadczy pracy. Jeśli będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim dłuższy czas , to będzie mu płacił ZUS.
  Będę się starał przyjąć pełniącego obowiązki kierownika ZGK bo kierownik jest potrzebny.
  Radny Kątny - prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie łącznika Zagórze - Zaskale , bo tam już nawet ciągnikiem nie da się przejechać.
  Radny Litwiński - poinformował odnośnie oświetlenia dróg, że w sąsiedniej gminie bardzo często jest wyłączane oświetlenie drogi na odcinku od nowej S-7 do ronda w Lekominie, dlaczego u nas nie można.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - w sprawie Kierownika ZGK powiedział, że obecne rozwiązanie jest najbardziej ekonomiczne dla gminy ponieważ, kierownik przebywa na zwolnieniu lekarskim wobec czego gmina nie ponosi kosztów. Jeśli nie podejmie zatrudnienia w najbliższym czasie gmina może ogłosić konkurs na pełniącego obowiązki kierownika ZGK.
  Odnośnie oświetleń dróg, przy wyłączeniach oświetlenia jeśli stanie się wypadek nie mamy żadnych szans w sądzie , gmina poniesie koszty odszkodowania.
  Radna Monika Pająk - zgłosiła odcinek drogi od Ostojowa do Osełkowa.
  Druga sprawa to prosiła o odpowiedź na pismo Pani Wikło w sprawie ogrodzenia.
  Wójt Gminy - odpowiedział w sprawie drogi. Jesteśmy na etapie zbierania ofert i jak dotychczas brak jest ofert na ten odcinek drogi.
  Odnośnie odpowiedzi na pismo pani Wikło, nie ma odpowiedzi dotychczas ponieważ wykonawca drogi obiecał wykonanie tego ogrodzenia do końca miesiąca. Takie były ustalenia z Panem Wiceprezesem Firmy Fart. Poza tym wszystkie prace związane z budową drogi są opisane w harmonogramie z terminem zakończenia inwestycji do końca września. Z tego terminu wykonawca powinien się wywiązać również w temacie ogrodzeń. Pomimo to Pani Wikło w najbliższym czasie dostanie odpowiedź.
  Radny Wisowaty - pytał czy na ujęcie wody zagląda ktoś codziennie , bo to mogło zadziać się 2-3 dni wcześniej. W najbliższej przyszłości trzeba się zastanowić w jaki sposób zabezpieczyć ujęcia wody i zbiornik Jamno.
  Wójt Gminy - nie można tego precyzyjnie określić kiedy to się zadziało ale kiedy zajrzałem tam i obejrzałem, miałem wrażenie, że dokonano tego tylko dzień wcześniej, nie więcej ponieważ granulki tej substancji nie były jeszcze rozłożone przez wilgoć. To są moje prywatne odczucia.
  Już podjęliśmy decyzje odnośnie zabezpieczenia ujęć wody ale będą to pewne koszty.
  Sołtys Osełkowa p. Wawrzeńczyk - zgłosiła, że Osełków do tej pory nie miał dostawy wody z beczkowozu.
  Sołtys Zagórza p. Piec - wrócił ponownie do sprawy hałasu i zapylenia przez PCC Silicium. Dnia 10 lipca br. odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie komisji na powyższe tematy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowa Góra” z 2003 r. , rozdział III mówi o zmniejszeniu uciążliwości Zakładu. Przeróbka powinna odbywać się w obiektach, a urządzenia pracują na zewnątrz. Trwają prace na Zakładzie przeróbczym. Wiatr niesie pył ze zwałki na wieś. Prezes PCC powiedział, że w najbliższym czasie w tym temacie nie zrobi nic.
  Wójt Gminy - każda kopalnia niesie ze sobą pewne uciążliwości, zagrożenia i szkodliwości. Wycinka drzew dotyczyła linii energetycznej. W zakresie ochrony środowiska gmina niewiele może zdziałać, od tego jest Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma do tego uprawnienia i sprzęt. Trwają badania nad dalszym wydobyciem kwarcytu, jaki będzie efekt tego nie wiem. Nie czuję się na siłach być arbitrem w sprawie zagrożeń, bo się na tym nie znam i są od tego odpowiednie instytucje. Dziś nie ma już stref ochronnych, bo strefa ochronna zamyka się w ogrodzeniu zakładu.
  Radny Kątny - uważał, że Rada Gminy ma wpływ na działalność Bukowej Góry poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”.
  Poza tym Pan Prezes PCC w zakresie zmniejszenia hałasu i zapylenia nic nie chce zrobić i mówi to jawnie, po prostu nie ma dobrej woli.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że Rada Gminy opiniuje tylko zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. Faktem stało się , że przy okazji zmiany planu terenu górniczego został zmieniony również plan zagospodarowania przestrzennego dla mieszkańców Zagórza, w związku z czym niektórzy mieszkańcy Zagórza uzyskali możliwość budowy, ale o tym się zapomina.
  Sołtys Zagórza p. Piec - poinformował, że 16 lipca br. były przeprowadzone badania poziomu hałasu. Okazało się, że badania prowadzono o godz. 10-ej , kiedy to zakład jest wyłączony z powodu przerwy. To jest arogancja.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że było spotkanie z Prezesem PCC Silicium należało wtedy o tym mówić i zadawać pytania. Rada Gminy nie może interweniować w funkcjonowanie zakładu. Czego więc oczekuje Pan od Rady Gminy, jak możemy pomóc.
  Sołtys Zagórza p. Piec - pomocy czy prawnie zostały ustawione urządzenia na Bukowej Górze.
  Radny Wisowaty - zapytał na jakim etapie jest budowa kotłowni, kiedy jest termin odbioru a głównie chodzi o to czy do nowej kotłowni będzie możliwość podłączenia bloku na Kamionkach i domu nauczyciela.
  Wójt Gminy - I etap budowy został już zakończony. W tej chwili są montowane 4 piece. Docelowo przewidzieliśmy możliwość podłączenia kilku obiektów użyteczności publicznej ale czy to będzie w tym roku to nie wiem, bo w pierwszej kolejności będą podłączone budynki użyteczności publicznej a przede wszystkim szkoły. Na temat bloku i domu nauczyciela dziś nie mogę nic obiecać, najpierw musimy uruchomić nową kotłownię.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - uzupełnił informacje Wójta, że termin odbioru kotłowni jest na koniec września.
  O głos poprosił nowy sołtys Występy p. Grzegorz Bracha. Na wstępie podkreślił walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne położonej na wzniesieniu miejscowości Występa. Dalej prosił o umieszczenie czegoś w budżecie na przyszły rok ponieważ
  od 7 lat brak było jakiejkolwiek inwestycji na Występie.
  Przewodniczący Rady - wracając do wypowiedzi nowego sołtysa Występy powiedział, że każde sołectwo w Gminie Łączna jest piękne i każde ma potrzeby ale Rada Gminy nie może jednocześnie zaspokoić potrzeb wszystkich sołectw, robimy to kolejno i stopniowo.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady Gminy - odczytał pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej dotyczące zamiaru ustawienia rzeźby przy istniejącym pomniku powstańca 1863r.w miejscowości Występa.
  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa negatywnie zaopiniowała projekt rzeźby.
  Przewodniczący Rady - ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK).
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji ale prosił radnych o naniesienie pewnej poprawki w podstawie prawnej uchwały.
  Radni nanieśli sobie poprawkę.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych. (1 radny nieobecny, 1 radny zwolniony)

  Uchwała Nr XXXI/219/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka, Gmina Łączna
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXI/220/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji ale również prosił radnych o naniesienie pewnej poprawki w podstawie prawnej uchwały.
  Radni nanieśli sobie poprawkę i zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.


  Uchwała Nr XXXI/221/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.


  Uchwała Nr XXXI/222/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.


  Uchwała Nr XXXI/223/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.


  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXI/224/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.


  Uchwała Nr XXXI/225/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna”
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji, wniosek z komisji był pozytywny, ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXI/226/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, przeciw-0, wstrzymało się – 2 / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP” .
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na wczorajszym posiedzeniu komisji, ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXI/227/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 20.08.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z ostatniego posiedzenia Rady Gminy oraz czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXX/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 13 radnych / 13 obecnych ).
  Ad. 11
  Przed zakończeniem obrad o głos poprosił jeszcze Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. Przekazał informację, że otrzymaliśmy wyniki z Sanepidu Kielce i okazało się, że woda jest czysta pod względem bakteriologicznym. Czekamy jeszcze około 2 dni na wyniki z Policji, czy woda nie jest zanieczyszczona substancją chemiczną i do tego czasu będziemy dowozić wodę beczkowozami do celów spożywczych.
  W związki z decyzją Rady Gminy o przyznaniu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna” wystosowaliśmy zaproszenie do Marszałka Adama Jarubasa na nasze dożynki gminne. Potwierdził, że postara się przybyć choć nie był w stanie zapewnić o której godzinie.
  Radna Żaczek - w imieniu wszystkich członków Koła Gospodyń Wiejskich, serdecznie podziękowała Wójtowi Gminy za zakup 3 koszul dla Panów w zespole i 1 stroju dla Pani.
  Wójt Gminy - powiedział, że cieszy się z tego mógł pomóc, że zostały ubrane wszystkie koła w gminie nie tylko KGW Łączna.
  Sołtys Zagórza p. Piec - zapytał Pana Wójta czy otrzymał pismo od Wojewody z dnia 14.10.2011r. i jakiej treści, na co Wójt Gminy odpowiedział, że dziś nie pamięta czy takie pismo otrzymał ale sprawdzi to.

  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXXI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Teresa Czerwińska


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1139
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 984 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna