A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 21.11.2013r.
  Znak: IN-III.747.24.2013  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)
  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
  zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
  z dnia 07.11.2013r., Nr 184/MS/2013, uzupełniony pismem z dnia 19.11.2013r., Nr 207/MS/2013
  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Łączna (od drogi S7) – Bodzentyn (szafa dostępowa), na terenie gminy Łączna w powiecie skarżyskim oraz miasta i gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim.
  Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury
  i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
  Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
  Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
  Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.
  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
  Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
  Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest m.in.: określenie rodzaju inwestycji, warunków technicznych realizacji inwestycji, warunków wynikających z przepisów odrębnych, określenie linii rozgraniczających teren inwestycji oraz określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
  Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej obejmuje nieruchomości lub ich części znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

  powiat skarżyski
  gmina Łączna
  obręb 1 Czerwona Górka, numery działek: 1, 215/1, 215/2, 224/1, 529/2, 529/3, 677/1, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 775, 760, 785, 807, 808/3, 818,
  obręb 6 Łączna, numer działki: 346/3,
  obręb 14 Zaskale, numery działek: 39, 100,
  powiat kielecki
  miasto i gmina Bodzentyn
  obręb 01 Bodzentyn - miasto, numery działek: 1699/4, 1699/7, 2945/11,
  obręb 06 Kamieniec, numery działek: 47, 70, 71,
  obręb 08 Leśna Stara Wieś, numer działki: 1007,
  obręb 23 Wiącka, numery działek: 165, 214, 215,
  obręb 26 Wzdół Kolonia, numery działek: 101/2, 101/4, 161/2, 435, 436, 471, 493, 494.

  Zaznaczam, że zgodnie z art. 52 ust. 5 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, nie mogą być przedmiotem obrotu,
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
  z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 52 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Obrót nieruchomościami innymi niż określone powyżej, objętymi wnioskiem o wydanie decyzji
  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, nie wpływa na toczące się postępowanie (art. 52 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy).
  Informuję, że stosownie do art. 52 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji innej niż inwestycja celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a toczące się postępowania w tych sprawach ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
  Zgodnie z art. 52 ust. 6 ww. ustawy w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są obowiązani zgłosić właściwemu wojewodzie dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowią podstawy do wznowienia postępowania.


  Data wprowadzenia: 2013-11-26 0839
  Data upublicznienia: 2013-11-26
  Art. czytany: 1199 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna